HELSENORGE

Nye forskningsmidler til Haraldsplass

Haraldsplass Diakonale Sykehus har fått tildelt støtte til to hovedprosjekt i årets tildeling av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet i Helse Vest.

Dette er vi stolte av og er et resultat av en langsiktig satsning på forskning og forskningssamarbeid.

Forskerne Kristin Bentung Lygre, Ragnhild Eide Skogseth og Mette Nåmdal Vesterhus har fått midler til sine forskningsprosjekt.
Forskerne Kristin Bentung Lygre, Ragnhild Eide Skogseth og Mette Nåmdal Vesterhus har fått midler til sine forskningsprosjekt.

Støtten går til et postdoktorstipend for Ragnhild Eide Skogseth og åpen prosjektstøtte til Mette Nåmdal Vesterhus.

I alt er ti personer fra Haraldsplass involvert i ett eller flere av prosjektene som nå har fått tildelt midler, enten i sykehusets egne prosjekt eller som deltager i et Helse Bergen-prosjekt. Sykehuset er blant annet med på to prosjekter som har fått tildelt midler gjennom Åpen prosjektstøtte med Helse Bergen HF som hovedsøker.

- Dette er fantastisk gøy og et resultat av en langsiktig satsing. På Haraldsplass er vi opptatt av forskning og av et godt forskningssamarbeid med andre, som Haukeland og OUS. Vi ser at vi når opp i konkurransen om midler som er reservert for erfarne forskere, der det er spesielt vanskelig å nå opp, sier fagdirektør Petter Thornam.

Alle prosjektene fra Haraldsplass er forankret i noen av de strategiske forskningssatsingene som allerede er i gang ved sykehuset, der også samarbeid med eksterne regionalt, nasjonalt og internasjonalt er en viktig del av satsingen.

Om hovedprosjektene

Ragnhild Eide Skogseth: Impact of Lewy body pathology on disease trajectory in dementia – towards a multidimensional biomarker panel for personalized medicine


Ragnhild Eide Skogseth har fått tildelt midler til post.dok-prosjektet Impact of Lewy body pathology on disease trajectory in dementia – towards a multidimensional biomarker panel for personalized medicine. Prosjektet er en del av Neuro-SysMed, Norges første forskningssenter for klinisk behandling av alvorlige hjernesykdommer som Alzheimers sykdom, multippel sklerose, Parkinsons sykdom og amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Senteret er et samarbeid mellom blant annet Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus. Post.doc prosjektet involverer i tillegg samarbeid med forskere fra DDI-studien, HVL, Vetrinærinstituttet, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, UiB, King’s College London og Fondazione IRCCS Instituto Neurologica Carlo Besta i Milano. internasjonale institusjoner i England, Italia. Deltagere fra Haraldsplass Diakonale Sykehus: Kristin Eidsheim Sønnesyn, Lasse M. Giil.
 
De fleste personer med demens har mer enn en type patologi i hjernen. Lewy-legeme forandringer finnes i hjernen til personer med Parkinsons sykdom og demens med Lewy-legemer – en vanlig, men lite kjent årsak til demens. Mange personer som har Alzheimers sykdom har også en del Lewy-legeme forandringer. Til nå har man ikke kunnet påvise Lewy-legeme forandringer hos levende personer. Skogseths post.dok prosjekt innebærer utvikling av en ny lovende analyse som kan påvise Lewy-legemeforandringer, og bruke denne som en del av et biomarkørpanel hos pasienter som har mild kognitiv svikt og demens.

- De tradisjonelle demensdiagnosene er grove kategorier, som gir en for dårlig beskrivelse av den komplekse virkeligheten. Dette er en av grunnene til at vi ikke har effektiv behandling mot demenssykdommene enda. I prosjektet mitt vil vi vi bruke et bredt biomarkørpanel for å kartlegge hvilke hjerneforandringer som er tilstede hos hver enkelt person, og undersøke hvordan dette forutsier forverring av demens og overlevelse. Målet er å kunne påvise hva som driver sykdomsutviklingen hos hver enkelt, og kunne gi skreddersydd behandling,» sier konstituert overlege og PhD, Ragnhild Eide Skogseth, ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Mette Nåmdal Vesterhus: New plasma biomarkers for mitochondrial function in cholestatic liver diseases: A proof-of-concept clinical trial.


Mette Nåmdal Vesterhus får støtte i Åpen prosjektstøtte til New plasma biomarkers for mitochondrial function in cholestatic liver diseases: A proof-of-concept clinical trial. Studien er koblet til Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer, som ledes fra Haraldsplass der Mette N. Vesterhus er prosjektleder. I denne studien skal Mette N. Vesterhus og kolleager designe og gjennomføre en klinisk legemiddelstudie, en såkalt fase II «proof-of-concept»-studie, som har som mål å bevise at et potensielt nytt legemiddel har nyttige effekter hos pasienter med de leversykdommene hun forsker på - primær skleroserende cholangitt (PSC) og primær biliær cholangitt (PBC). Det er et samarbeid med forskningsinstituttet Innolipid AS, UiB, SUS, andre norske sykehus og internasjonale institusjoner i England, Sverige og Danmark. Fra Haraldsplass Diakonale Sykehus er følgende med: Lasse M. Giil.
 
Sykdommene er alvorlige, og progredierer oftest over tid til leversvikt og behov for levertransplantasjon hvis de ikke behandles. Dessverre finnes det for tiden ingen eller mangelfulle behandlingsalternativer for disse sykdommene. Derfor er det et viktig mål for forskningen hennes å bidra til utviklingen av legemidler som stanser sykdomsprogresjonen.

- Vi håper å finne positive effekter av denne nye, spennende behandlingen som kan gi håp om utvikling av virksom terapi for PSC og de som trenger at nytt alternativ ved PBC. Og vi håper også at vi finner biomarkører som kan brukes til å gi bedre informasjon om prognose, utvikle persontilpasset behandling og oppfølging og bidra til utviklingen av legemidler, sier overlege og PhD Mette Nåmdal Vesterhus ved Medisinsk klinikk.


Tildelinger til andre forskningsprosjekt som involverer sykehuset

Kristin Bentung Lygre og Frank Pfeffer: Relevance of liquid biopsies and surgery for improving survival of proximal coloncancer.

Kristin Bentung Lygre har, sammen med Frank Pfeffer i Helse Bergen HF, fått tildelt åpen prosjektstøtte gjennom prosjektet Relevance of liquid biopsies and surgery for improving survival of proximal coloncancer. I dette prosjektet gjennomføres det en klinisk, randomisert studie for å sammenlikne onkologisk åpen og laparoskopisk colectomi for pasienter med ikke-metastatisk høyresidig cancer coli. Det er koblet med en biomarkørstudie hvor prosjektet undersøker om flytende biopsi med analyser av sirkulerende kreft DNA (ctDNA) og sirkulerende tumor-celler (CTC) har en plass i diagnostikk og oppfølging. Deltagere fra Haraldsplass Diakonale Sykehus: Kristin B. Lygre (prosjektleder, doktorgradstipendiat), Kristian Eg Storli (biveileder), Maria Decap (prosjektdeltaker), Idun Augland (prosjektdeltaker), Anagha Parkar (prosjektdeltaker).

Prosjektet har mange delprosjekt og verdifulle samarbeidsparter nasjonalt og internasjonalt. 

- Håpet er å kunne kartlegge svulstens egenskaper bedre og bruke dette som en markør for å forutsi prognose og velge de riktige pasientene til tilleggsbehandling med cellegift. Ikke minst ønsker vi å finne ut hvilke pasienter som ikke har noe nytte av tilleggsbehandling med cellegift, og kan slippe denne behandlingen, sier gastrokirurg Kristin Bentung Lygre ved kirurgisk klinikk.

- Vårt overordnede mål er å bedre prognosen for pasientgruppen med høyresidig tykktarmskreft ved å forbedre både diagnostikk og behandling, sier gastrokirurg Kristin Bentung Lygre ved Kirurgisk klinikk.

Eva Gerdts: InDividuAlized blood pressure treatment: A multidisciplinary approach to uncontrolled hypertension (the IDA study).

Eva Gerdts prosjekt, InDividuAlized blood pressure treatment: A multidisciplinary approach to uncontrolled hypertension (the IDA study). Deltager fra HDS er Hildegunn Frønningen (prosjektdeltaker).


Andre tildelinger

I tillegg er det videreført 3 doktorgradstipend og et postdoktorstipend til HDS i kommende periode.