HELSENORGE
Immunhematologi

Pretransfusjonsundersøkelse (A)

Laboratoriet HDS utfører blodtypeserologisk analysering av pasienter gjennom pretransfusjonsundersøkelse, der blodtype og screening for blodtypeantistoff undersøkes. Ved behov utføres analysen i laboratoriet døgnet rundt. Dersom det påvises blodtypeantistoff så sendes prøven til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT), HUS, der det kan utredes hvilke antistoffer det gjelder.

Laboratoriet har et lager av blodprodukter (SAG-erytrocytter og octaplasma) til intern bruk i sykehuset, trombocytter etc må bestilles via laboratoriet og leveres fra AIT, HUS.

For pasienter der det er påvist positiv screening og som har behov for blodtransfusjon, så vil forlik av blodprodukter utføres ved AIT, HUS. Her må det forventes noe tid til klargjøring.

serum_ugel.JPG

Pasientforberedelser

Ingen

Prøvemateriale

 

3 eller 5 ml EDTA-blod.

EDTA-rør fylles til angitt volum, og blandes 8-10 ganger umiddelbart etter prøvetaking.

Unngå langvarig stase.

Dersom pasienten ikke er blodtypet tidligere så må det tas to prøver ved to ulike prøvetakinger.

Holdbarhet

Resultat av pretransfusjonsprøver er gyldig i 4 døgn etter prøvetaking, blodprøve kan derfor ikke være eldre enn 4 døgn på transfusjonstidspunktet.

Svarrapporteringstid

Utføres daglig.

Indikasjon

Kontroll av blodtyping (ABO- Rh(D)-type) og antistoffscreening før transfusjon.

Planlagt transfusjon at erytrocyttkonsentrat, eller ved sannsynlig transfusjonsbehov.

 

Tolking av funn

Det må være minst to samsvarende resultat for blodtyping, dvs pasienten sin nylig påviste blodtype skal være den samme som ved tidligere blodtypinger.

 

Antistoffscreening - (neg):

Det er ikke påvist erytrocyttantistoff i pasienten sitt plasma, blod kan leveres ut på dataforlik, dvs uten spesifikk test mellom blodet som skal gis og pasienten sitt plasma.

 

Antistoffscreening + (pos):

Det er påvist erytrocyttantistoff og videre utredning må utføres for å finne spesifisiteten til antistoffet. Ved funn av erytrocyttantistoff må utvalgt blod til pasienten testes mot pasienten sitt plasma i forkant av transfusjon, forlik blir da utført ved AIT, HUS.


 

 

Fant du det du lette etter?