Helsenorge
Sunniva avdeling for lindrende behandling

Medisin 1

Medisin 1 Sunniva sengepost

Medisin 1 Sunniva sengepost tilbyr avansert lindrende behandling til pasienter i Helseregion Vest. Målsettingen med oppholdet er å lindre plagsomme symptomer, bidra til mestring og god livskvalitet.

Oppholdet er vanligvis kortvarig. Ved hjemreise planlegges oppfølging i samarbeid med pasient, pårørende, fastlege og primærhelsetjenesten. 

For innleggelse på sengeposten er det nødvendig med henvisning fra lege. (se "Henvisning")

Vi forsøker å tilpasse servering og kost etter pasientens ønsker og behov.

Det er ikke faste besøkstider. Vi ønsker at du avtaler et passende tidspunkt med pasient/pårørende, eller kontakter personale.

Poliklinikk og ambulerende tjeneste

Poliklinikk og ambulerende tjeneste er et tilbud for pasienter i Bergen og nærkommunene. Sammen med behandlingsansvarlig helsepersonell vil vi bidra til lindring av plagsomme symptomer, til mestring og god livskvalitet. Vi tilbyr telefon og videokonsultasjoner. 

Vi vil være med å tilrettelegge for at pasienten kan være hjemme også i livets sluttfase.

Er du innlagt på annen avdeling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, kan behandlendelege be om tilsyn. Vi tilbyr også tilsyn på sykehjem eller andre institusjoner.

Henvisninger til vår poliklinikk og ambulerende tjeneste behandles inntil to ganger per uke (se "Henvisning")

Lindrende behandling

Målet med lindrende behandling er best mulig livskvalitet for pasienter med alvorlig sykdom og deres pårørende.   

Medisin 1 Sunniva avdeling for lindrende behandling  har som målsetning å lindre plagsomme symptomer som blant annet smerter, kvalme, tungpust og til å møte psykososiale og eksistensielle utfordringer.  Samt råd og hjelp i forhold til å leve med alvorlig sykdom. Pasienter som behandles har i hovedsak langtkommet kreft, alvorlig nevrologisk sykdom og alvorlig hjerte- og lungesykdom. Vi arbeider tverrfaglig for å gi et mest mulig helhetlig og tilpasset tilbud.

Eksempler på behandling og tiltak hos oss:

 • Kartlegging og utredning av symptomer

 • Medikamentell/ikke medikamentell behandling av smerter og andre symptomer

 • Avansert smertebehandling

 • Fysioterapi

 • Lymfedrenasje

 • Plansamtaler

 • Ivaretagelse av pårørende 

 • Ivaretagelse av barn og unge

 • Informasjon om rettigheter 

 • Råd i praktiske og økonomiske spørsmål

 • Samarbeid med primærhelsetjenesten

 • Opprettelse av individuell plan

 • Symptomlindring i livets sluttfase


 

Er du helsepersonell og trenger råd?

Helsepersonell kan ta kontakt på telefon 55 97 94 00 for råd og veiledning. 


 

Henvisning

Det er behandlende lege som henviser. Henvisning til Medisin 1 Sunniva (sengepost) behandles tirsdag og torsdag, og må være mottatt senest kl. 13.00 dagen før.

Henvisning til poliklinikk og ambulerende tjeneste behandles inntil to ganger per uke.  

Henvisning til palliativ behandling

Henvisningskjema sendes til:

Vurderingsutvalget for palliative sengeplasser

c/o Medisin 1 Sunniva avdeling for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Postboks 6165
5892 Bergen
Faks: 55 97 93 99

Det er mulig med elekstronisk henvisning via DIPS.

Ønsker du å henvise pasienten til en palliativ sengeenhet i kommunal regi?

Palliasjon - verktøy for helsepersonell

Palliative fagdager

Det er foreløpig ikke satt opp dato for neste kurs. 
Palliative fagdager er et to dagers kurs i grunnleggende palliasjon, for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og i spesialisthelsetjenesten. Fagdagene blir arrangert i samarbeid mellom Sunniva avdeling for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest.

Foreløpig program
Program dag 1:

08.30-15.00 (08.30-16.00 for leger)
• Hva er palliasjon?
• Kompetansesenter i lindrande behandling sine nettsider
• Diagnostikk, kartlegging og lindring av plagsomme symptom
• Fysioterapi og palliasjon
• Ikke-medikamentelle tiltak for mestring av tungpust
• For deltagende leger: Palliative kasuistikker – refleksjon og diskusjon


Program dag 2:

08.30-15.00
• Når er pasienten døende?
• Kommunikasjon med alvorlig syke
• Ivaretagelse av pårørende
• Barn og unge som pårørende
• Aktuelle støtteordninger og rettigheter
• Åndelige og eksistensielle behov

Forelesere er lege, sykepleier, fysioterapeut, prest og sosionom tilknyttet Sunniva avdeling og / eller kompetansesenteret

Kursene søkes godkjent av:
Den norske legeforening for følgende spesialiteter: anestesiologi, onkologi, generell kirurgi, indremedisin, fødselshjelp, kvinnesykdommer og allmennmedisin.
Norsk Sykepleierforbund, Norsk Psykologforening, Norsk Fysioterapiforbund, Norsk Ergoterapiforbund og Fagforbundet.


Sted: Haraldsplass Diakonale Sykehus


 

Praksisplasser og hospitering

Grunnet covid-19 situasjonen kan vi for tiden ikke ta imot hospitanter ved sykehuset. 

Praksisplasser

Videreutdanningene Kreftsykepleie og Palliativ sykepleie har praksisplasser hos oss. Dette koordineres via utdanningsinstitusjonene. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta imot bachelorstudenter eller lærlinger i helsefagarbeid.

Hospitering

Vi tilbyr hospitering for sykepleiere, leger og fysioterapeuter i hovedsak fra Helseregion Vest.
Ta kontakt på epost: sun@haraldsplass.no.

Å leve med tungpust

Pustebesvær er vanlig hos personer som har hjerte- og lungelidelser og ved noen typer kreft. Tungpust kan være ubehagelig og urovekkende, og det er vanlig å føle seg redd og engstelig. Det finnes flere gode tiltak som kan hjelpe deg å håndtere stabil langvarig tungpust.  Dersom du opplever at pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at du søker hjelp hos din fastlege.

Her finner du brosjyreserien « Å leve med tungpust» med informasjon og ulike tiltak som kan være til hjelp:

Pasienter med tungpust som skyldes alvorlig sykdom kan henvises for mestring og lindring. Avhengig av pasientens funksjonsnivå møtes pasienten i hjemmet eller i sykehus. 

For etterlatte

Sorggrupper

For informasjon om sorggruppertilbud.

Sorggruppen.no

Gaver

Gaver til Medisin 1 Sunniva avdeling for lindrende behandling fra privatpersoner, foreninger og bedrifter benyttes til forskning, fagutvikling eller pasientvelferd.

Gavekonto:  3000 33 37029

Haraldsplass Diakonale Sykehus
Medisin 1 Sunniva avdeling for lindrende behandling
Postboks 6165
5892 Bergen

Ta kontakt på telefon 55 97 94 00 ved spørsmål.


 


 
Fant du det du lette etter?