Sunniva senter

Sunniva senter for lindrende behandling

Sunniva senter er Helse Vest sitt regionale palliative senter og en del av Medisinsk klinikk. Vi tilbyr lindrende behandling til pasienter med sykdom som ikke kan helbredes.

Senteret består av sengepost, uteteam og poliklinikk. Vårt tverrfaglige team har bred kompetanse og erfaring og inkluderer lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom, prest, psykolog, musikkterapeut og sekretær. Oppfølging av pårørende, barn og etterlatte er en del av behandlingstilbudet. 

Vi tilbyr råd og veiledning til helsepersonell.

Forskning, fagutvikling, undervisning og opplæring er også viktige oppgaver i nært samarbeider med Kompetansesenter i lindrende behandling (KLB).

Sunniva senter

Sunniva senter er Helse Vest sitt regionale palliative senter og en del av Medisinsk klinikk. Vi tilbyr lindrende behandling til pasienter med sykdom som ikke kan helbredes.

Senteret består av sengepost, uteteam og poliklinikk. Vårt tverrfaglige team har bred kompetanse og erfaring og inkluderer lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom, prest, psykolog, musikkterapeut og sekretær. Oppfølging av pårørende, barn og etterlatte er en del av behandlingstilbudet.

Vi tilbyr råd og veiledning til helsepersonell.

Forskning, fagutvikling, undervisning og opplæring er også viktige oppgaver i nært samarbeider med Kompetanssenter i lindrande behandling (KLB).

Sunniva sengepost

Sunniva sengepost tilbyr avansert lindrende behandling til pasienter i Helseregion Vest. Målsettingen med oppholdet er å lindre plagsomme symptomer, bidra til mestring og god livskvalitet.

I tillegg til tverrfaglig personale har vi frivillige medarbeidere som bidrar til "det lille ekstra" i form av måltider, tjenester og fellesskap.

Et opphold hos oss er vanligvis kortvarig. Ved hjemreise planlegges oppfølging i samarbeid med pasient, pårørende, fastlege, hjemmesykepleien og Sunniva uteteam.

For innleggelse på sengeposten er det nødvendig med henvisning fra lege.

Vi forsøker å tilpasse servering og kost etter pasientens ønsker og behov. Privat mat kan oppbevares i kjøleskap på rommet. Alle rom har TV og tilgang til trådløst nettverk.

Vi har ikke faste besøkstider. Vi ønsker at du avtaler passende tidspunkt med pasient eller familie og kontakter vaktrommet når du kommer.

Sunniva uteteam og poliklinikkSunniva uteteam og poliklinik

Sunniva uteteam og poliklinikk er et tilbud for pasienter i Bergen og nærkommunene, som er hjemme eller innlagt på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Vi tilbyr råd og veiledning til helsepersonell med behandlingsansvar for pasientene og deltar også på samarbeidsmøter.

Sammen med behandlingsansvarlig helsepersonell vil vi bidra til lindring av plagsomme symptomer, til mestring og god livskvalitet. Vi vil være med å tilrettelegge for at pasienten kan være hjemme også i livets sluttfase.

Henvisninger til Sunniva uteteam og poliklinikk behandles fortløpende etter søknad fra lege.
Vi tilbyr også tilsyn på sykehjem eller andre institusjoner.

Rådgivning til leger og annet helsepersonell

Helsepersonell kan ta kontakt på telefon 55 97 94 00 for råd om lindring av symptomer ved uhelbredelig sykdom og livets slutt.

Henvisning

Legehenvisning til Sunniva sengepost behandles tirsdag og torsdag og må være mottatt senest kl. 13.00 dagen før. Søknader til Sunniva uteteam og poliklinikk behandles fortløpende.

Henvisningskjema sendes til:

Vurderingsutvalget for palliative plasser

c/o Sunniva senter, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Postboks 6165
5892 Bergen
Faks: 55 97 93 99

Det er foreløpig ikke mulig å sende søknad via DIPS.

Vurderingsutvalget for palliative plasser

Vurderingsutvalget behandler søknader om lindrende behandling for følgende sengeposter:

 • Sunniva sengepost  

 • Bergen Røde Kors Sykehjem, Palliativ avdeling

 • Lindrende enhet, Askøy kommune

 • Intermediær avdeling med palliativ tjeneste i Fjell kommune (interkommunal for Fjell, Sund og Øygarden)

Det er foreløpig ikke mulig å sende elektroniske henvisninger via DIPS.

Henvisningsskjema kan fylles ut elektronisk, men må sendes per post eller fax. Utvalget tilstreber rask saksbehandling med faste møter tirsdag og torsdag. Henvisningen må være mottatt senest kl. 13.00 dagen før.

Palliasjon - verktøy for helsepersonell

Palliative fagdager

Palliative fagdager er et to dagers tverrfaglig kurs i grunnleggende palliasjon. Kurset arrangeres vår og høst i samarbeid med Kompetansesenter i lindrende behandling.

Kursene søkes godkjent av:
Den norske lægeforening for følgende spesialiteter: anestesiologi, onkologi, generell kirurgi, indremedisin og fødselshjelp og kvinnesykdommer, og for allmennmedisin.
Norsk sykepleierforbund, Norsk Psykologforening, Norsk Fysioterapiforbund, Norsk Ergoterapiforbund og Fagforbundet, se program for detaljer.


Neste kursdager: 29. og 30. november 2017
Sted: Haraldsplass Diakonale Sykehus, auditoriet i SMU-bygget

Meld deg på her innen 15. november 2017


Kurset må betales ved påmelding, vi har dessverre ikke anledning til å sende faktura.

HUSK å ta ut kvittering om du har behov for det.

Program fagdag I 29. november 2017

Program fagdag II 30. november 2017

Praksisplasser og hospitering

Praksisplasser

Videreutdanningene Kreftsykepleie og Palliativ sykepleie har praksisplasser hos oss. Dette koordineres via utdanningsinstitusjonene. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta imot bachelorstudenter eller lærlinger i helsefagarbeid.

Hospitering

Vi tilbyr hospitering for sykepleiere, leger og fysioterapeuter i hovedsak fra Helseregion Vest.
Ta kontakt på epost: sun@haraldsplass.no.

Høst 2018 kan vi desverre ikke ta i mot hospitanter.

Å leve med tungpust

Pustebesvær er vanlig hos personer som har hjerte- og lungelidelser og noen typer kreft. Tungpust kan være ubehagelig og urovekkende, og det er vanlig å føle seg redd og engstelig. Det finnes flere gode tiltak som kan hjelpe deg og din familie til å leve bedre med din tungpust. Dersom du opplever at pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at du søker hjelp hos din fastlege.

Her finner du en serie brosjyrer med informasjon og ulike tiltak som kan være til hjelp:

For etterlatte

Minnesamvær 

Sunniva senter inviterer etterlatte til minnesamvær på Haraldsplass Diakonale Sykehus, Søsterhjemmet 30. mai 2017, kl.18:00-20:30.

Under minnesamværet leser vi navn på avdøde og det blir anledning til å tenne lys. I tillegg blir det sosialt samvær med enkel servering.

Ta kontakt på telefon 55 97 94 00 ved spørsmål.

Møt ved sykehusets hovedinngang dersom du/dere ikke vet hvor Søsterhjemmet er.

Sorggrupper

For noen etterlatte kan sorggrupper være med på å bidra til mestring, gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.


Dato for oppstart er ikke bestemt. Ta direkte kontakt for spørsmål om påmelding.

For informasjon om flere sorggruppertilbud, se:

Gaver

Gaver til Sunniva senter fra privatpersoner, foreninger og bedrifter benyttes til forskning, fagutvikling eller pasientvelferd.

Gavekonto:  3000 33 37029

Haraldsplass Diakonale Sykehus
Sunniva senter for lindrende behandling
Postboks 6165
5892 Bergen

Ta kontakt på telefon 55 97 94 00 ved spørsmål.

Lindrende behandling

Målet med lindrende behandling er best mulig livskvalitet for pasienter med alvorlig sykdom og deres pårørende.   

På Sunniva senter får du hjelp til å lindre plagsomme symptomer som blant annet smerter, kvalme, tungpust og til å møte psykososiale og eksistensielle utfordringer.  Du får også råd og hjelp i forhold til å leve med alvorlig sykdom. Pasienter som behandles hos oss har i hovedsak langtkommet kreft, alvorlig nevrologisk sykdom og alvorlig hjerte- og lungesykdom. Vi arbeider tverrfaglig for å gi deg et mest mulig helhetlig og individuelt tilpasset tilbud.

Eksempler på behandling og tiltak hos oss:

 • Kartlegging og utredning av symptomer
 • Medikamentell behandling av smerter og andre symptomer
 • Avansert smertebehandling
 • Fysioterapi
 • Lymfedrenasje
 • Familiesamtaler
 • Støttesamtaler
 • Ivaretagelse av barn og unge
 • Informasjon om rettigheter og muligheter
 • Hjelp til praktiske og økonomiske spørsmål
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten
 • Hjelp til å opprette en individuell plan
 • Symptomlindring i livets sluttfase
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.