Sunniva senter

Sunniva senter for lindrende behandling

Sunniva sengepost

Sunniva sengepost tilbyr avansert lindrende behandling til pasienter i Helseregion Vest. Målsettingen med oppholdet er å lindre plagsomme symptomer, bidra til mestring og god livskvalitet.

I tillegg til tverrfaglig personale har vi frivillige medarbeidere som bidrar til "det lille ekstra" i form av måltider, tjenester og fellesskap.

Et opphold hos oss er vanligvis kortvarig. Ved hjemreise planlegges oppfølging i samarbeid med pasient, pårørende, fastlege, hjemmesykepleien og Sunniva uteteam.

For innleggelse på sengeposten er det nødvendig med henvisning fra lege. (se "Henvisning")

Vi forsøker å tilpasse servering og kost etter pasientens ønsker og behov. Privat mat kan oppbevares i kjøleskap på rommet. Alle rom har TV og tilgang til trådløst nettverk.

Vi har ikke faste besøkstider. Vi ønsker at du avtaler passende tidspunkt med pasient eller familie og kontakter vaktrommet når du kommer.

Sunniva uteteam og poliklinikkSunniva uteteam og poliklinik

Sunniva uteteam og poliklinikk er et tilbud for pasienter i Bergen og nærkommunene, som er hjemme eller innlagt på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Vi tilbyr råd og veiledning til helsepersonell med behandlingsansvar for pasientene og deltar også på samarbeidsmøter.

Sammen med behandlingsansvarlig helsepersonell vil vi bidra til lindring av plagsomme symptomer, til mestring og god livskvalitet. Vi vil være med å tilrettelegge for at pasienten kan være hjemme også i livets sluttfase.

Henvisninger til Sunniva uteteam og poliklinikk behandles fortløpende etter søknad fra lege. (se "Henvisning"
Vi tilbyr også tilsyn på sykehjem eller andre institusjoner.

Er du helsepersonell og trenger råd?

Helsepersonell kan ta kontakt på telefon 55 97 94 00 for råd om lindring av symptomer ved uhelbredelig sykdom og livets slutt.

Henvisning

Det er behandlende lege som henviser. Henvisning til Sunniva sengepost behandles tirsdag og torsdag og må være mottatt senest kl. 13.00 dagen før.

Henvisning til Sunniva uteteam og poliklinikk behandles fortløpende.

Henvisning til palliativ behandling

Henvisningskjema sendes til:

Vurderingsutvalget for palliative sengeplasser

c/o Sunniva senter, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Postboks 6165
5892 Bergen
Faks: 55 97 93 99

Det er foreløpig ikke mulig å sende henvisning via DIPS.

Ønsker du å henvise pasienten til en palliativ sengeenhet i kommunal regi?

Palliasjon - verktøy for helsepersonell

Palliative fagdager

Neste kurs: 4. og 5. desember 2019
Palliative fagdager er et to dagers kurs i grunnleggende palliasjon, for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og i spesialisthelsetjenesten. Fagdagene blir arrangert i samarbeid mellom Sunniva avdeling for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest.


Program dag 1:

08.30-15.00 (08.30-16.00 for leger)
• Hva er palliasjon?
• Kompetansesenter i lindrande behandling sine nettsider
• Diagnostikk, kartlegging og lindring av plagsomme symptom
• Fysioterapi og palliasjon
• Ikke-medikamentelle tiltak for mestring av tungpust
• For deltagende leger: Palliative kasuistikker – refleksjon og diskusjon


Program dag 2:

08.30-15.00
• Når er pasienten døende?
• Kommunikasjon med alvorlig syke
• Ivaretagelse av pårørende
• Barn og unge som pårørende
• Aktuelle støtteordninger og rettigheter
• Åndelige og eksistensielle behov

Forelesere er lege, sykepleier, fysioterapeut, prest, psykolog og sosionom tilknyttet Sunniva avdeling og / eller kompetansesenteret

Kursene søkes godkjent av:
Den norske legeforening for følgende spesialiteter: anestesiologi, onkologi, generell kirurgi, indremedisin og fødselshjelp og kvinnesykdommer og allmennmedisin.
Norsk Sykepleierforbund, Norsk Psykologforening, Norsk Fysioterapiforbund, Norsk Ergoterapiforbund og Fagforbundet, se program for detaljer.


Sted: Haraldsplass Diakonale Sykehus, auditoriet SMU


Praksisplasser og hospitering

Praksisplasser

Videreutdanningene Kreftsykepleie og Palliativ sykepleie har praksisplasser hos oss. Dette koordineres via utdanningsinstitusjonene. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta imot bachelorstudenter eller lærlinger i helsefagarbeid.

Hospitering

Vi tilbyr hospitering for sykepleiere, leger og fysioterapeuter i hovedsak fra Helseregion Vest.
Ta kontakt på epost: sun@haraldsplass.no.

Høst 2018 kan vi dessverre ikke ta i mot hospitanter.

Å leve med tungpust

Pustebesvær er vanlig hos personer som har hjerte- og lungelidelser og ved noen typer kreft. Tungpust kan være ubehagelig og urovekkende, og det er vanlig å føle seg redd og engstelig. Det finnes flere gode tiltak som kan hjelpe deg å håndtere stabil langvarig tungpust.  Dersom du opplever at pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at du søker hjelp hos din fastlege.

Her finner du brosjyreserien « Å leve med tungpust» med informasjon og ulike tiltak som kan være til hjelp:

PUSTE-team

PUSTE-team er et ambulant tilbud til pasienter som er plaget med stabil tungpust på tross av optimal behandling for sin sykdom, og som kan ha nytte av egenmestringsprogram for å håndtere tungpust. Lege kan henvise til Sunniva uteteam med ønske om oppfølging fra PUSTE-team. Se nærmere informasjon i brosjyren "PUSTE-team".

For etterlatte

Minnesamvær 

Sunniva senter inviterer etterlatte til minnesamvær på Haraldsplass Diakonale Sykehus, Søsterhjemmet 22. oktober 2019, kl.18:00-20:30.

Under minnesamværet leser vi navn på avdøde og det blir anledning til å tenne lys. I tillegg blir det sosialt samvær med enkel servering.

Brev blir sendt ut i forkant med informasjon om påmelding.

Ta kontakt på telefon 55 97 94 00 ved spørsmål.

Møt ved sykehusets hovedinngang dersom du/dere ikke vet hvor Søsterhjemmet er.

Sorggrupper

For noen etterlatte kan sorggrupper være med på å bidra til mestring, gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.
Dato for oppstart er ikke bestemt. Ta direkte kontakt for spørsmål om påmelding.

For informasjon om flere sorggruppertilbud, se:

Sorggruppen.no

Gaver

Gaver til Sunniva senter fra privatpersoner, foreninger og bedrifter benyttes til forskning, fagutvikling eller pasientvelferd.

Gavekonto:  3000 33 37029

Haraldsplass Diakonale Sykehus
Sunniva senter for lindrende behandling
Postboks 6165
5892 Bergen

Ta kontakt på telefon 55 97 94 00 ved spørsmål.

Lindrende behandling

Målet med lindrende behandling er best mulig livskvalitet for pasienter med alvorlig sykdom og deres pårørende.   

På Sunniva senter får du hjelp til å lindre plagsomme symptomer som blant annet smerter, kvalme, tungpust og til å møte psykososiale og eksistensielle utfordringer.  Du får også råd og hjelp i forhold til å leve med alvorlig sykdom. Pasienter som behandles hos oss har i hovedsak langtkommet kreft, alvorlig nevrologisk sykdom og alvorlig hjerte- og lungesykdom. Vi arbeider tverrfaglig for å gi deg et mest mulig helhetlig og individuelt tilpasset tilbud.

Eksempler på behandling og tiltak hos oss:

 • Kartlegging og utredning av symptomer

 • Medikamentell behandling av smerter og andre symptomer

 • Avansert smertebehandling

 • Fysioterapi

 • Lymfedrenasje

 • Familiesamtaler

 • Støttesamtaler

 • Ivaretagelse av barn og unge

 • Informasjon om rettigheter og muligheter

 • Hjelp til praktiske og økonomiske spørsmål

 • Samarbeid med primærhelsetjenesten

 • Hjelp til å opprette en individuell plan

 • Symptomlindring i livets sluttfase


 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.