HELSENORGE

Gastroenterologisk kirurgi

​Spesialitet: LIS3 Gastroenterologisk kirurgi ved Haraldsplass Diakonale Sykehus 


Beskrivelse av utdanningsvirksomheten 


LIS1 og LIS2/3 ved Kirurgisk- og Ortopedisk avdeling deltar i felles vaktordning ved kirurgisk klinikk. LIS 1 har tilstedevakt hele døgnet på hverdager, LIS 2/3 har tilstedevakt på hverdager til kl 22, og hele døgnet i helgene. Kirurgisk klinikk har øyeblikkelig hjelp-virksomhet etter avtale med Helse Bergen. 
 
Kirurgisk avdeling består av Seksjon for generell kirurgi, Seksjon for gastrokirurgi, Seksjon for plastikkirurgi og Seksjon for urologi. Ved Seksjon for gastrokirurgi er det ansatt fem overleger i 100 % stilling. En av overlegene har PhD, og ytterligere to er i et PhD-løp. Det er knyttet fem LIS2/3-stillinger til Kirurgisk avdeling, hvorav to LIS-stillinger til Seksjon for gastrokirurgi. 
 
Seksjon for gastrokirurgi utfører malign og benign colonkirurgi, benign gallekirurgi, reflukskirurgi og anoproctologi. Kirurgisk avdeling har felles sengepost med 20 sengeplasser, og driver i tillegg utstrakt dagkirurgisk virksomhet. 
 
Seksjon for gastrokirurgi har nært samarbeid med følgende seksjoner/avdelinger på HDS: 
1: Kirurgisk avdeling 
a. Urologi 
b. Generell kirurgi 
2: Ortopedisk avdeling 
3: Anestesiavdeling 
4: Intensivavdeling med postoperativ observasjon 
5: Operasjonsavdeling 
a. Totalt 5 operasjonsstuer 
i. 2 ortopediske 
ii. 2 kirurgiske 
iii. 1 felles stue til mindre kirurgi 
6: Dagkirurgisk senter 
a. 2 operasjonsstuer som fordeles likt mellom Kirurgisk- og ortopedisk avdeling 
7: Rehabiliteringsavdelingen 
a. Fysioterapi 
b. Ergoterapi 
8. Avdeling for merkantile tjenester 
9. Radiologisk avdeling 
a. Vanlig røntgen 
b. MR 

c. CT 

d. Ultralyd 
10. Medisinsk avdeling 
a. Geriatrisk seksjon 
b. Infeksjonsmedisin 
c​. Gastromedisinsk seksjon​ 

 
Kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling, anestesiologisk avdeling og operasjonsavdelingen inngår i Kirurgisk Klinikk. 

 

Beskrivelse av utdanningsløpene 


HDS tilbyr kirurgi del 2 og gastroenterologisk kirurgi del 3. Hele del 2 tilbys hos oss, og er beskrevet i egen utdanningsplan. Del 3 gastroenterologisk kirurgi tilbys i sin helhet i tett samarbeid med Avdeling for gastrokirurgi ved HUS. 1-2 års tjeneste tilbys ved HDS med fokus på diagnostisk endoscopi, anoproktologi, gallekirurgi og laparoscopisk colonkirurgi, inkludert stomiinngrep samt øyeblikkelig hjelp. Brokk-kirurgi tilbys i utgangspunktet under del 2. Minst 2 år av del 3 dekkes ved tjeneste i Helse Bergen i hht avtale med fokus på traumatologi, øvre gastrokirurgi, rectumkirurgi og fedmekirurgi. 


Introduksjon av nye LIS 


Nye LIS gjennomfører program for nyansatte ved HDS og får spesifikk opplæring i IKT-systemer ut fra tidligere kunnskap og behov. Vi legger opp til mester-svenn-basert supervisjon og evaluering av læringsmål. 


Supervisjon, veiledning og faglig utvikling 


Ved ansettelse vil alle LIS2/3 få tildelt en veileder som er spesialist i faget. Veileder er ansvarlig for den kontinuerlige individuelle veiledningen. Gruppeveiledning vil kunne inngå som en del av spesialistutdanningen og vil ha hovedfokus på innholdet i de felles kompetansemålene. Det legges til rette for tett oppfølging av LIS 2/3 i de konkrete arbeidssituasjoner (supervisjon) med gradvis overgang til selvstendig virksomhet. Det gjennomføres halvårlige kompetansevurderinger av LIS i evalueringskollegium. Det er lagt opp til at det settes av til sammen 1 time månedlig til individuell veiledning i tillegg til daglig supervisjon. Forberedelse og innholdet i de planlagte og regelmessige veiledningssamtalene vil fortløpende dokumenteres i kompetanseportalen. 


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål 


LIS dokumenterer sin progresjon av læringsaktiviteter i Kompetanseportalen, som etter vurdering av veileder sendes til avdelingsleder for godkjenning. LIS får jevnlig kompetansevurdering i veiledningssamtaler. Det legges til rette for gode læringsarenaer og at LIS utdanningen integreres med driften. Ferdighetstrening og simulering er etablert og videreutvikles som et komplement til tradisjonell klinisk læring. 
 
Vurdering av hvorvidt kandidaten har oppnådd læringsmål skjer av veileder og evalueringskollegium. Evalueringskollegiet består av utdanningsansvarlig overlege og øvrige overleger ved seksjonen. 


Teoretisk undervisning 


Kirurgisk klinikk har fellesundervisning fra 12.15-15.30 hver fredag i oddetallsuker hele året. Første del 12.15-14.00 består av emner med felles læringsmål for alle de kirurgiske spesialiteter; dvs generell-kirurgi, urologi, plastikkirurg, gastroenterologisk kirurgi, anestesiologi samt ortopedi. Resterende undervisningstid 14.00-15.30 er seksjonert slik at generell- og gastrokirurgi har felles undervisning. Undervisningen består av rullerende tema innen læringsmålene og journal-club. Både LIS og overleger er ansvarlig for undervisning i tillegg til at noen tema dekkes av eksterne foredragsholdere. Undervisningen er planlagt i 2-års bolker for felles tema av undervisningsutvalget. I tillegg deltar LIS 2 på blokkundervisning ved HUS. Driften tilrettelegges for deltakelse på undervisning både ved HDS og HUS. LIS3 i gastroenterologisk kirurgi kan også delta på felles undervisning for gastroenterologer og gastrokirurger på HUS mandager fra 15.30 til 16.30. 


Felles kompetansemål (FKM) 


FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs samt undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs/undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt. 


Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege 


Utdanningsansvarlig overlege ivaretar utdanning i LIS2 kirurgi og LIS3 gatroenterologisk kirurgi og LIS3 urologi (gjennomstrømsstilling fra Helse Bergen). Utdanningsutvalget består i tillegg av en overlege og en LIS. Utdanningsutvalget er ansvarlig for internundervisning og tilrettelegging for deltakelse i hospitering, simulering og undervisning ved Helse Bergen. 


Forskning 


Det pågår forskning ved avdelingen. Avdelingen har et tett samarbeid med Avdeling for gastrokirurgi HUS innen forskning. Kirurgisk avdeling har fire overleger med PhD, og tre av overlegene har førsteamanuensis stilling ved UiB. 


Individuell utdanningsplan 


Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen ​utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. 


Simulering og ferdighetstrening 


HDS har samarbeidsavtale med Helse Bergen om bruk av Ferdighetssenteret ved Haukeland for simulering og ferdighetstrening. HDS har sammen med VID et prosjekt for klinisk simulering internt i sykehuset for å heve individuell kompetanse og samhandling i forskjellige kliniske scenario. 


Tillitsvalgte 


LIS har hovedtillitsvalgt for HDS og lokal tillitsvalgt i klinikken som ivaretar

arbeidstakerens interesser og som medvirker ved ansettelser og omstilling. 


Kontakt 


Utdanningsansvarlig overlege. 

 
Fant du det du lette etter?