HELSENORGE

Utdanningsplan akutt- og mottaksmedisin

Utdanningsplan HDS

Spesialisering i Akutt- og mottaksmedisin

A. Gener​elt om utdanningsløpet og LIS 2 i indremedisin


B. Detaljer omkring den spesielle delen (LIS 3) av spesialiseringsløpet

Læringsarenaer

Utover interne læringsarenaer ved HDS, vil deler av utdanningsløpet foregå ved ekstern rotasjon til Helse Bergen - det vises for øvrig til inngåtte samarbeidsavtaler. Normert tjenestetid i Helse Bergen er 6 mnd. Læringsmål som dekkes der er AMM 005, 016, 017, 018, 024, 037, 039, 040, 043, 044, 045, 058, 060, 062, 063, 064 og 066. 


Følgende mål vil også delvis eller helt dekkes ved interne læringsarenaer:

Kirurgisk klinikk (kirurgi, ortopedi, anestesi): AMM 009, 032, 034, 035, 036, 037, 038, 041, 042, 044, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 061

Radiologisk avd.: AMM 058, 059, 060, 061, 062, 064


Kirurgisk-/ortopedisk klinikk samt radiologisk avd. ved HDS er interne læringsarenaer for enkelte læringsmål. Supervisjon og vurdering av kandidatene vil foregå med aktuelle spesialister (ortopeder, gastrokirurger, radiologer). For oversikt over læringsmål vises det til vedlagt uttrekk fra kompetanseportalen. Tjenesten vil foregå ved hospitering. For læringsmål relatert til kirurgi og ortopedi i hovedsak bolkvis, mens for mål relatert til anestesi og radiologi en kombinasjon av bolkvis hospitering hvor man strukturert sikrer at kandidatene har kompetanse på aktuelle læringsmål, samt at man følger egne pasienter. Sistnevnte kan da eksempelvis ha behov for radiologisk vurdering eller intensivbehandling ved anestesilege, hvor kandidatene får direkte supervisjon av relevant spesialist.

Opplæring og prosedyrer

Utover generell rotasjon for å dekke mål i LIS2 indremedisin, vil kandidatene ha tjeneste i akuttmottak. De vil der jobbe meget tett på tilstedeværende spesialister i AMM, som også vil bidra med tett supervisjon. 


Arbeidsoppgaver er blant annet:

  • Initialvurdering og triagering av alle nye pasienter før de tas i mot at vaktlege. 

  • Initial bedside ultralyd. 

  • Koordinatorrolle og faglig ledelse av vaktteam. 

  • Deltakelse i teammottak av trombolysepasienter, sepsispasienter og andre kritisk syke pasienter. 

  • Betjening av konferansetelefon (anrop fra fastleger, legevaktsleger, m.m.). 

  • Visittgang i observasjonsposten. 


På dagtid vil det alltid være akutt- og mottaksmedisiner tilgjengelig for hands-on generell og spesifikk supervisjon, samt opplæring i aktuelle prosedyrer. 

Undervisning

Kandidatene følger avdelingens internundervisninsprogram i tillegg til internundervisning i AMM med 30 min/uke. Kandidatene står også fritt til og oppfordres til å delta relevant indernundervisningsaktivitet i andre indremedisinske fag, beroende på tema som tas opp i undervisningen. 


Kontakter

Utdanningsansvarlig overlege

Klinikkoverlege

Utdanningskoordinerende overlege

 Fant du det du lette etter?