Helsenorge

Utdanningsplan anestesi

Spesialitet : Anestesiologi

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten Anestesiavdelingen ved HDS er organisert under Kirurgisk klinikk. Avdelingen ledes av avdelingsoverlege som er spesialist i anestesi. En overlege har det overordnede medisinsk faglige ansvaret.
Vi har operasjonsvirksomhet på hovedoperasjonsgangen samt en dagkirurgisk enhet, totalt 7 operasjonsstuer. Det gis årlig vel 5000 anestesier.
Sykehuset har kirurgisk virksomhet på følgende områder: Ortopedi, Gastrokirurgi, Generell kirurgi samt Urologi. Utover dette gis det anestesi til endoskopiske prosedyrer samt elektrokonverteringer og bronchoskopier på intensivavdelingen.
Anestesilegene har faglig ansvar for kirurgiske intensivpasienter samt medansvar for medisinske intensivpasienter. Administrativt ligger intensivavdelingen under Medisinsk Klinikk. Vi disponerer 10 postoperative overvåkningssenger samt 9 senger på intensiv, hvorav 3 er tekniske senger.
Sykehuset har en palliativ enhet hvor det er naturlig at utdanningskandidaten roterer innom for å få et innblikk i hvordan denne tjenesten drives.
Det er 9 overleger og 1 LIS på anestesiavdelingen. Vi går 9-delt tilstedevakt. LIS har tilstedevakt frem til kl 22 om kvelden med bakvakt på huset.
Utdanningsansvarlig overlege ivaretar sammen med avdelingsoverlegen ansvaret og oppgaver overfor utdanningskandidaten.
Hovedaktiviteten vår er knyttet opp mot anestesi til operasjoner, samt preoperativ vurdering ved prepol. Den intensivmedisinske aktiviteten er relativt lav, men vi håndterer pasienter med alvorlig sirkulasjons- og respirasjonssvikt lokalt. Ved behov for nyreerstattende behandling overføres pasienten til Haukeland Universitetssykehus. 


Beskrivelse av utdanningsløpene

HDS vil normalt ha LSI 18-24 måneder som ledd i spesialistutdanningen i anestesi. Øvrig anestesitjeneste, 2,5-3,5år, vil foregå ved KSK, Haukeland Universitetssykehus. Sideutdannelse forventes avtjent enten før oppstart med anestesi ved HDS eller planlegges inn underveis eller etter avsluttet tjenestes ved Haukeland Universitetssykehus.
Ved HDS vil en på bakgrunn av de kirurgiske fagområder som behandles kunne ivareta en god del av basismålene samt mange av læringsmålene knyttet til anestesi og peroperativ medisin. Vi vil også kunne dekke noen av læringsmålene på akutt smertebehandling.
Følgende læringsmål er vurdert gjennomførbare ved HDS i anestesi:
LM Læringsarena Anestesi HDS:
LM 1-6, 9, 11-13, 15,17-19, 21, 24-29, 32, 37,49-52, 55-61, 63-64, 66-68, 118-122, 132 og 134 samt Felles kompetansemodul i samarbeid med Helse Bergen.

Introduksjon av nye LIS

Det forutsettes at LIS som ansettes enten har avtjent minimum 6 mndrs tjenestes på indremedisinsk avdeling med vaktarbeid eventuelt har minimum 1 års anestesierfaring før kandidaten starter hos oss.
LIS uten anestesierfaring vil ved oppstart gå inn i en 12 ukers introduksjonstjeneste hvor kandidaten hele tiden går sammen med spesialist i anestesi. Det vil da være fokus på basale anestesiteknikker med vekt på luftveishåndtering og spinalanestesi

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling.

Utdanningen ved avdelingen er delt mellom praktisk klinisk arbeid og teoretisk undervisning.
Alle overlegene bidrar som supervisorer i den klinisk hverdagen. Supervisjonsansvar vil fordeles blant overlegene på daglig basis.
Veiledningsmøter skal planlegges og legges i arbeidsplanen minimum 1 gang per mnd. der blant annet farlig utvikling skal berøres. Faglig fordypning er avsatt tid til i arbeidsplanen svarende til 4t per uke, LIS skal få fri til to kurs per år for å kunne holde faglig progresjon i spesialistutdanningen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål
Kandidaten vil fortløpende dokumentere utførte prosedyrer og gjennomførte læringsmål i Kompetanseportalen. Veileder vil ha et ansvar for å følge opp at progresjonen samsvarer med kandidatens individuelle utdanningsplan og formidle behov for justeringer/fokusområder til utdanningsansvarlig overlege.
Utdanningsansvarlig overlege vil sammen med vurderingskollegiet forløpende vurdere kandidatens oppnåelse av de ulike læringsmålene. Supervisor vil i tillegg vurdere og dokumentere oppnåelse av læringsmål der det er naturlig.

Teoretisk undervisning

Vi har et samarbeid med HUS der vår LIS deltar på 2x40 min undervisning per uke ved HUS. Videre har vi lokalt undervisning hver 2.fredag fra 12:15-15:30 hvorav 30-45 minutter er felles med ortopedisk og kirurgisk avdeling og det resterende er direkte anestesirelatert. Vi vil organisere undervisningen slik at vi berører og dekker de læringsmål vi har oppgitt at vi skal dekke over en 2 års periode.
Kandidaten har oppsatt tid til faglig fordypning på tjenesteplanen svarende til 4t per uke. Videre gis det fri til nasjonale kurs og eventuelt andre relevante kurs kongresser i den grad ressursene i avdelingen tillater det.


Felles kompetansemål (FKM)

FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs og undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs / undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege Utdanningsutvalget på anestesi består av LIS, veileder, avdelingsoverlege samt utdanningsansvarlig overlege. Utdannningsansvarlig overlege skal fasilitere undervisning og simuleringsøvelser, fortløpende dokumentere oppnådde læringsmål. Sammen med veileder ha en fortløpende oversikt over progresjon samhold med kandidatens individuelle læringsplan. Ha et overoppsyn på at nødvendig tid til supervisjon blir avsatt.

Forskning

Avdelingen driver i liten grad med aktivt forskningsarbeid. Det imidlertid tre av overlegene som har doktorgrad. Det drives aktivt kvalitetsforbedringsarbeid i avdelingen som kandidaten involveres i. En legger til grunn at kompetanse relatert til forskning ivaretas i løpet av tjenesten ved Haukeland Universitetssykehus

Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening

Vi vil ila de neste to årene få et eget simuleringssenter ved sykehuset og ønsker å bruke dette aktivt i simulering og innøving av nye ferdigheter. Vi har flere sykepleiere og anestesileger ved avdelingen som har kompetanse i organisering av simuleringsøvelser. Det vil være naturlig å øke omfanget av simuleringsøvelser i tiden fremover.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte er en viktig samarbeidspartner og en tilsikter å holde en tett dialog gjennom hele utdanningsløpet.Da vi kun har en LIS i avdelingen vil det være tillitsvalgt for LIS på kirurgisk klinikk som er samarbeidspartner.

Kontakt

Utdanningsansvarlig overlege anestesi
Avdelingsoverlege anestesi

Fant du det du lette etter?