HELSENORGE

Utdanningsplan anestesi

Spesialitet : Anestesiologi

Anestesiavdelingen ved HDS er organisert under Kirurgisk klinikk. Avdelingen ledes av avdelingsoverlege som er spesialist i anestesi. 

Vi har operasjonsvirksomhet på hovedoperasjonsgangen samt en dagkirurgisk enhet, totalt 7 operasjonsstuer. Det gis årlig vel 5000 anestesier. 
Sykehuset har kirurgisk virksomhet på følgende områder: Ortopedi, gastro kirurgi, plastikk kirurgi, generell kirurgi samt urologi. Utover dette gis det anestesi til endoskopiske prosedyrer, elektrokonverteringer og bronkoskopier på intensivavdelingen. 
Anestesilegene har faglig ansvar for kirurgiske intensivpasienter samt medansvar for medisinske intensivpasienter. Administrativt ligger intensivavdelingen under Medisinsk Klinikk. Vi disponerer 10 postoperative overvåkningssenger samt 6 senger på intensiv, hvorav 1-2 intensiv senger. ​

Det er 9 overleger og 2 LIS på anestesiavdelingen. Vi går 9-delt tilstedevakt. LIS har tilstedevakt frem til kl 20.30 om kvelden med bakvakt på huset. 
Utdanningsansvarlig overlege ivaretar sammen med avdelingsoverlegen ansvaret og oppgaver overfor utdanningskandidaten. 
Hovedaktiviteten vår er knyttet opp mot anestesi til operasjoner, samt preoperativ vurdering ved prepol. Vi håndterer pasienter med alvorlig sirkulasjons- og respirasjonssvikt lokalt. Ved behov for nyreerstattende behandling overføres pasienten til Haukeland Universitetssykehus.  

Beskrivelse av utdanningsløpene

HDS vil normalt ha LIS 2,5 år som ledd i spesialistutdanningen i anestesi. Øvrig anestesitjeneste, 2,5 år, vil foregå ved KSK, Haukeland Universitetssykehus. Ved HDS vil en på bakgrunn av de kirurgiske fagområder som behandles kunne ivareta en god del av basismålene samt mange av læringsmålene knyttet til anestesi og peroperativ medisin. Følgende læringsmål er vurdert gjennomførbare ved Læringsarena, Kirurgisk klinikk, HDS: ANE 001-021, 024-027, 028-029, 031-032, 034-036,046-068, 074,084-089,091-093,096-103, 109-110,113-122,125,132-135. 

Introduksjon av nye LIS

LIS uten anestesierfaring vil ved oppstart gå inn i en 12 ukers introduksjonstjeneste hvor kandidaten hele tiden går sammen med spesialist i anestesi. Det vil da være fokus på basale anestesiteknikker med vekt på luftveishåndtering og spinalanestesi 


Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Utdanningen ved avdelingen er delt mellom praktisk klinisk arbeid og teoretisk undervisning. 
Alle overlegene bidrar som supervisorer i den klinisk hverdagen. Supervisjonsansvar vil fordeles blant overlegene på daglig basis. 
Veiledningsmøter skal planlegges og legges i arbeidsplanen minimum 1 gang per mnd. Der blant annet farlig utvikling skal berøres. Faglig fordypning er avsatt tid til i arbeidsplanen svarende til 4t per uke, LIS skal få fri til minimum to kurs per år for å kunne holde faglig progresjon i spesialistutdanningen. 
 
Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål 
Kandidaten vil fortløpende dokumentere utførte prosedyrer og gjennomførte læringsmål i Kompetanseportalen. Veileder vil ha et ansvar for å følge opp at progresjonen samsvarer med kandidatens individuelle utdanningsplan og formidle behov for justeringer/fokusområder til utdanningsansvarlig overlege. 
Utdanningsansvarlig overlege vil sammen med vurderingskollegiet forløpende vurdere kandidatens oppnåelse av de ulike læringsmålene. Supervisor vil i tillegg vurdere og dokumentere oppnåelse av læringsmål der det er naturlig. 


Teoretisk undervisning

Vi har et samarbeid med HUS der våre LIS deltar via webløsning på HUS sin internundervisning. HUS har internundervisning mandag, onsdag, torsdag og annen hver fredag i tillegg 40 min hver tirsdag og 45 min annen hver fredag. Videre har vi lokalt undervisning hver 2.fredag fra 12:15-15:30 hvorav 30-45 minutter er felles med ortopedisk og kirurgisk avdeling og det resterende er direkte anestesirelatert. Vi vil organisere undervisningen slik at vi berører og dekker de læringsmål vi har oppgitt at vi skal dekke over en 2 års periode. 

Kandidaten har oppsatt tid til faglig fordypning på tjenesteplanen svarende til 4t per uke. Videre gis det fri til nasjonale kurs og eventuelt andre relevante kurs kongresser i den grad ressursene i avdelingen tillater det. 


Felles kompetansemål (FKM)

FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs og undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs / undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt. 
 
Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege Utdanningsutvalget på anestesi består av LIS, veileder, avdelingsoverlege samt utdanningsansvarlig overlege. Utdanningsansvarlig overlege skal fascilitere undervisning, simuleringsøvelser og prosedyretreninger, fortløpende dokumentere oppnådde læringsmål. Sammen med veileder ha en fortløpende oversikt over progresjon samhold med kandidatens individuelle læringsplan. Ha et overoppsyn på at nødvendig tid til supervisjon blir avsatt. 

Forskning​​

Avdelingen driver i liten grad med aktivt forskningsarbeid. Det imidlertid to av overlegene som har doktorgrad. Det drives aktivt kvalitetsforbedringsarbeid i avdelingen som kandidaten involveres i. En legger til grunn at kompetanse relatert til forskning ivaretas i løpet av tjenesten ved Haukeland Universitetssykehus 

Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. 

Simulering og ferdighetstr​​ening

Vi har et eget simuleringssenter ved sykehuset, og ønsker å bruke dette aktivt i simulering og innøving av nye ferdigheter. Vi har flere sykepleiere og anestesileger ved avdelingen som har kompetanse i organisering av simuleringsøvelser. Vi har hver uke simulering av AHLR, og en gang pr måned simulering på akutte medisinske hendelser tilknyttet MIPO. Vi har minimum 1 gang/halvår prosedyre trening på thoraksdren, nødtrach og intraossøs tilgang. Det vil være naturlig å øke omfanget av simuleringsøvelser i tiden fremover. 


Tillitsval​​​gte

Tillitsvalgte er en viktig samarbeidspartner, og en tilsikter å holde en tett dialog gjennom hele utdanningsløpet. Da vi kun har to LIS i avdelingen vil det være tillitsvalgt for LIS på kirurgisk klinikk som er samarbeidspartner. 

​Konta​​kt

Utdanningsansvarlig overlege anestesi
Avdelingsoverlege anestesi

Fant du det du lette etter?