HELSENORGE

Utdanningsplan fordøyelsessykdommer

Spesialitet: Fordøyelsessykdommer​


A. Generelt om utdanningsløp og LIS2 i indremedisin

Beskrivelse av ​​utdanningsvirksomheten

Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 147 000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000+ innleggelser i året. Innleggelsene utgjøres av usortert og bred indremedisin, hvor det kun er pasienter med prehospitalt erkjent STEMI, pasienter der det er høy mistanke om bakteriell meningitt og hjerneslagpasienter under 60 års alder, som ikke primært innlegges ved klinikken. 

Klinikken disponerer 100 sengeplasser, fordelt slik:

 • Intensiv: 6 senger

 • Observasjonspost/infeksjon: 22 senger

 • MED2: 36 senger

  • Geriatri: 12 senger

  • Gastro/endo/nefro/infeksjon: 24 senger

 • MED3: 36 senger

  • Slag: 12 senger

  • Hjerte/lunge: 24 senger

Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin, revmatologi og akutt- og mottaksmedisin. 

Vakto​​rdning

Klinikken har ca. 30 overleger (noen i redusert stilling) som går 20-delt generell bakvakt. I tillegg har spesialister i akutt- og mottaksmedisin utvidet tilstedeværelse i akuttmottak enkelte kvelder og helger. Bakvakt har tilstedeværelse til hhv. kl. 20:00 hverdager og kl. 18:00 i helger og på røde dager. Utover dette har bakvakt hjemmevakt og rykker ev. ut ved behov.

I ukedagene er det tilstede dedikert overlege i akutt- og mottaksmedisin i akuttmottak, som har som primæroppgave å tilse akutt innlagte pasienter, samt å supervisere legene i forvaktsteamet. 

Våre LIS 2/3 går i 30-delt forvakt, herav 15-delt natt og 4-delt helg. Det er til enhver 2 LIS 2/3 som har vakt i akuttmottak gjennom hele døgnet hele året. På ettermiddager hverdager forsterkes vaktbemanningen med ytterligere 2 LIS 2/3 fra kl. 13-18.

På toppen av dette bemanner også LIS 1 døgnkontinuerlig vakt i ukedager, samt nattevakter i helgene. 

Oppgavene på vakt for LIS 2/3 vil på dagtid være mottak og oppfølging av akutt innlagte pasienter, herunder håndtering og teamledelse ved utløsning av alarmer (hjertestans, trombolyse og sepsis). På nattestid etter at bakvakt har gått over i passiv vakt, har LIS 2/3 også ansvar for henvendelser fra sengepost, herunder intensivavdelingen. Faglig støtte hentes da inn pr. telefon og/eller utrykning fra bakvakt og ev. anestesilege (passiv tilstedevakt).

Beskrivelse av utdanningsløpene og læringsarenaer

Overordnet beskrivelse av utdanningsløpene

De fleste indremedisinske utdanningsløpene er oppbygd av:

 • Tjeneste ved interne læringsarenaer hvor man oppnår alle LIS 2-læringsmål, samt en del av LIS 3-læringsmål. 

 • Tjeneste ved eksterne læringsarenaer (hospitering eller rotasjon) hvor man oppnår resterende LIS 3-læringsmål som ikke kan oppnås internt.


Som tilrettelegging for oppnåelse av LIS 2-læringsmål, vil alle kandidater rotere rundt på alle interne seksjoner/poster, hvor hvert sted gir mulighet for å oppnå relaterte kliniske læringsmål.LIS 3-læringsmål vil ofte være en fordypning av/bygge på LIS 2-mål, og som hovedregel vil det være mest hensiktsmessig å legge ekstern rotasjon/hospitering til slutten av utdanningsløpet.  I tillegg vil det være mulighet for 10 kursdager pr. år, for å ta anbefalte kurs. Parallelt vil FKM bli dekket gjennom både klinikk, gruppeveiledninger og regionalt basiskurs i FKM. 

Interne læringsarenaer

Med. klinikk har i ny utdanningsordning spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi (men også søkt om sistnevnte).

Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generell medisinsk sengepost, post for slag og geriatri. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. 

Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser, prosedyrekurs og poliklinisk virksomhet utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk utgjøre interne læringsarenaer.

Poliklinikk: Alle LIS har egen generell indremedisinsk poliklinikk i rullerende tjenesteplan. I tillegg vil LIS få tilpasset mengde poliklinikk i faget de er under utdanning i. 

Sengepost: LIS får behandleransvar for pasienter på sengepost. Behov for supervisjon dekkes av overlege på post, og mengde og grad tilpasses den enkelte LIS, avh. hvor de er i utdanningsløpet. Gjennom rotasjoner og at supervisørene utgjøres av spesialister i alle de indremedisinske fagene, sikres LIS mulighet til å oppnå felles indremedisinske læringsmål, så vel som spesielle mål i den spesielle del av indremedisinen de er under utdanning i. 

Vakttjeneste: Alle LIS deltar i utgangspunktet i avdelingens forvaktsteam, hvor de får god trening i mottak av pasienter av alle kategorier inkludert hjertestans, trombolysealarmer og sepsisalarmer. Jf. ellers eget punkt over om vaktordning. For noen spesialiteter i fag med poliklinisk preg, vil kandidatene kunne gå periodevis uten vakt med fokus på poliklinikk.

Simuleringsøvelser: Sykehuset satser på simulering som læringsarena. Det er ukentlig simulering i AHLR, månedlig simulering i trombolysealarm og i tillegg ukentlig simulering av div. problemstillinger på sengepost. 

Prosedyrekurs: Hvert halvår avholdes stasjonsbasert prosedyrekurs hvor LIS kan få strukturert gjennomgang av div. UL-undersøkelser, spinalpunksjon, beinmargsundersøkelser (både prøvetakning og tolkning), urinmikroskopi, mm.

For brorparten av de indremedisinske spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler, jf. eget understående punkt som beskriver detaljene i dette. Man vil ved HDS få dekket samtlige  LIS2-læringsmål i indremedisin (FIM), samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

Eksterne læringsarenaer

Utdanningskandidatene vil i de fleste indremedisinske fag ha behov for rotasjon til annet sykehus for å oppnå enkelte læringsmål (spesifisert i del B), enten som ekstern rotasjon eller ekstern hospitering (varighet < 3 mnd). Eksterne læringsarenaer med tilhørende normert tjenestetid og oversikt over aktuelle (LIS3) læringsmål er nærmere spesifisert i den enkelte samarbeidsavtale samt i utdanningsplanens del B. 

Enkelte LIS2-mål vil i tillegg til å kunne oppnås ved HDS, alternativt også kunne oppnås ved rotasjon til Bergen kommune i inntil 6 mnd.

Generell introduksjon av nye LIS

Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, opplæring i lokale rutiner for håndtering av akutte tilstander og nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse). Man har utarbeidet en sjekkliste som gjennomgås initialt. Informasjon for nyansatte leger av både faglig og administrativ art er også samlet som en egen nettressurs. Den enkelte spesialitet har i tillegg egen opplæringsrutine for den spesielle delen av sitt fag.

Veiledning og kompetansevurdering

Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. I avdelingens ukeplaner er det i snitt satt av ca. 2 timer til veiledning pr. måned. For tiden foregår det et kompetanseløft i form av å gi veilederne/overlegene veiledningskompetanse gjennom veiledningskurs for å sikre god kvalitet på veiledningen. 

For øvrig vurderes alle kandidatene i vurderingskollegium og man har tatt i bruk Mini-CEX som verktøy for semistrukturert vurdering av kandidatene i klinikken. Det avholdes jevnlig (minst halvårlig) internt prosedyrekurs iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin, hvor man dekker temaer som orienterende ekko, spinalpunksjon, urinmikroskopi, mikroskopi av grampreparater, mikroskopi av blodutstryk, mm.

Det er satt av tid til faglig fordypning i tjenesteplan som i snitt utgjør 4 timer per uke. I tillegg til dette er det satt av 4 timer pr. kandidat i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og vurderingskollegium (mål om minst årlig for alle kandidater). Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Gjennom regelmessig veiledning og deltakelse i vurderingskollegium, sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål. Sykehuset er av en såpass liten størrelse at det er lett for veileder å innhente supplerende informasjon fra andre spesialister og supervisører vedr. egen kandidats oppnåelse av læringsmål. 

Teoretisk undervisning

Felles internundervisning – totalt estimert til 76 timer i året: Mandag-torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode. Fredager tas spesielle temaer opp, alternativt er det avsatt tid til veiledning.

I tillegg avholdes seksjonsvis undervisning der kandidatene deltar på undervisning på sin respektive seksjon, i snitt 40 uker/år. Noe av undervisningen foregår på HUS mens annen undervisning foregår lokalt; i hovedsak enten i lunsjen eller på ettermiddagen. LIS som deltar på slik undervisning går da bort til HUS (ca. 10 min gange hver vei), og frigjøres fra poliklinikk/postarbeid ved behov for dette. Foreløpig oversikt (kan bli endret):

 • Geriatri: 1 t 45 min/uke. Inkluderer nasjonal nettundervisning annenhver uke.

 • Kardiologi: 30 min annenhver uke + div. nettundervisning.

 • Gastroenterologi: 60 min/uke lokalt. 2 t/uke ved HUS.

 • Endokrinologi: 45 min/uke lokalt + 30​ min hver uke nasjonalt.

 • Lunge: 30 min x 2/uke ved HUS

 • Nefrologi: 45 min/uke ved HUS + 30 min/mnd nasjonalt.

 • Infeksjon: 1 t 30 min/uke + 30 min hver 4. uke

 • Akutt- og mottaksmedisin: 30 min/uke

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål dekkes inn av bla. a. et regionalt basiskurs i FKM i regi av Regionalt utdanningsutvalg i Helse Vest, samt av interne gruppeveiledninger. 

 • Klinikken har flere forskningsaktive LIS og overleger. Disse bidrar inn i gruppeveiledning som dekker læringsmål relatert til forskning og til dels kunnskapshåndtering.

 • LIS skal delta i kvalitetssikring-/forbedrings-/pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og melder i samarbeid med veileder inn hvilke prosjekter de deltar i som obligatorisk forbedringsoppgave. Teoretisk støtte til dette vil gis via det regionale basiskurset i FKM, som dekker assosierte læringsmål. 

 • Læringsmål som angår kommunikasjon, vil dekkes både i klinisk praksis og individuell veiledning ved veileder, samt at klinikken jobber med å utvikle interne kommunikasjonskurs basert på 4 gode vaner.

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget ved klinikken består p.t. av utdanningskoordinerende overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt utdanningsansvarlige overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

Forskning

Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidatene har mulighet til å involvere seg i forskning ved Haraldsplass, dette vil også kunne oppfylle forskningsrelaterte læringsmål. Artikkelgjennomgang vil også utgjøre deler av internundervisningen.

Individuell utdanningsplan

Ved ansettelse vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer, basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening

Vi har fra 2022 egen simuleringslab som driftes i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Tillitsvalgte

Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.​


B. Detaljer omkring​​ den spesielle delen (LIS3) av utdanningsløpet

Gastroseksjonen er en del av Medisinsk klinikk. Seksjonen ledes av seksjonsoverlege, som er spesialist i fordøyelsessykdommer. Gastroseksjonen har 5 overleger i 100 % stilling, 1 overlege som arbeider 50 % og 1 overlege som arbeider 20 % kombinert med 100 % stilling ved Universitetet i Bergen. Vi har for tiden 1 LIS-lege i grenutdanning.

Gastroseksjonen driver diagnostikk og behandling av pasienter med mistenkt eller kjent sykdom i fordøyelsesorganene. Dette innebærer arbeid på sengepost, gastrolab og medisinsk poliklinikk. Gastrolab er utstyrt med 3 endoskopirom for gastroskopi og coloskopi, i tillegg ultralydapparat for undersøkelse av bukorganer. I tillegg utstyr for leverbiopsi, ascitespunksjon og for manometri og 24-t pH måling fra øsofagus. ERCP utføres på røntgenavdelingen. Gastroseksjonen har ansvar for 1 sengetun ved generell medisinsk sengepost med plass til 8 pasienter.

Pasienter innlagt med gastroenterologiske problemstillinger utgjør ca. 1000 pasienter årlig.

Årlig gjøres ca. 2800 gastroskopi undersøkelser (hvorav 1825 polikliniske) og 1800 coloskopi undersøkelser (hvorav 940 polikliniske). Polikliniske konsultasjoner uten skopi teller ca. 1500 pasientavtaler årlig. På infusjonspoliklinikken har vi ca. 1000 pasientbehandlinger årlig (pasienter med IBD som får biologisk behandling med legemiddel intravenøst). I tillegg gjøres ultralydundesøkelser inkludert elastografi, manometri og 24-timers pH måling fra øsofagus (ca. 80 undersøkelser årlig), leverbiopsi og ascitespunksjon. ERCP gjøres p.t. kun ved kirurgisk avdeling.

 

Læringsarenaer

Vi forventer at minst 18 mndr. av tjenesten må tas ved sentralsykehus, mens øvrig tjeneste blir ved HDS.

Det er inngått en samarbeidsavtale med gastromedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus / Helse Bergen for gjennomføring av 18 mndr. tjeneste og avtale om at følgende læringsmål oppnås der: FOR-009, 010, 011, 012, 016, 020, 076 og 096. Alle øvrige læringsmål gjenomføres og oppnås ved HDS.

 

Opplæring og prosedyrer

For spesialiteten i fordøyelsessykdommer vil LIS3-utdanningen bestå dels av postarbeid og dels av endoskopi og poliklinikk.

På sengeposten vil LIS-legen ha ansvar for rundt 8 pasienter alene eller i samarbeid med LIS-lege eller overlege. Arbeidet vil være under supervisjon av overlege med felles previsitt og fellesvisitt til enkelte pasienter, og drøfting av pasienter ellers etter behov. LIS-legen vil gjennom postarbeid få ansvar for pasienter med akutt øvre GI-blødning, inflammatorisk tarmsykdom, akutt leversvikt, forverring av kronisk leversvikt, magesmerter, samt andre gastroenterologiske problemstillinger.

Ved konsultasjonspoliklinikk vil LIS-legen få erfaring med utredning og oppfølging av leversykdommer, oppfølging av pasienter med IBD og vurdering av pasienter med ulike gastroenterologiske problemstillinger. LIS-legen vil også ha tjeneste ved infusjonspoliklinikken hvor det gis biologisk behandling av pasienter med IBD.

Endoskopiopplæring: Utdanningskandidaten skal raskt komme i gang med opplæring i gastroskopi, og når denne prosedyren beherskes godt nok få opplæring i coloskopi, inkludert terapeutiske prosedyrer. I starten vil undersøkelsene bli gjort sammen med overlege, men etter hvert kan utdanningskandidaten gjøre endoskopi alene, men med overlege tilgjengelig for hjelp og/eller vurdering av funn og diskusjon om videre håndtering. Opplæring vil inkludere terapeutiske prosedyrer som blokking i øsofagus, PEG, endoskopisk hemostase og polyppektomi. Det vil ikke bli gitt opplæring i ERCP, men kandidaten skal delta ved ERCP som observatør. Videre vil LIS-legen få opplæring i ultralydundersøkelse av bukorganer, samt i ascitestapping, leverbiopsi og tolkning av manometri/24-t pH måling fra øsofagus.


Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

LIS3 blir tildelt veileder som er overlege og spesialist i fordøyelsessykdommer. For utdanning i fordøyelsessykdommer skal LIS-legen ha samtale med veileder én gang i måneden, og det skal utarbeides en individuell utdanningsplan. Veileder har ansvar for evaluering av progresjon i utdanningen i samarbeid med seksjonens overleger. LIS-legens arbeid på post og gastrolab/poliklinikk vil skje under supervisjon av seksjonens overleger med forventning om gradvis økt selvstendighet i arbeidet.


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og evalueringskollegium. Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Kandidatene vil også bli vurdert i evalueringskollegium, som kan bestå av flere spesialister. Gjennom regelmessig veiledning sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål.

Teoretisk undervisning

Seksjonsvis undervisning i fordøyelsessykdommer - totalt estimert 70 timer i året.
Internundervisning ved seksjonen 1 gang i uken med fokus på de ulike læringsmålene, og hvor ansvar for undervisningen fordeles mellom seksjonens overleger og LIS-leger. Internundervisning vil bestå av forelesninger, kollokvier, kongressforedrag via nett og diskusjon av problempasienter. Utdanningskandidaten deltar også ved vårt ukentlige IBD-møte som er vurdering av biologisk behandling ved IBD.

I tillegg har vi avtale om at utdanningskandidaten deltar ved HUS sin internundervisning hver torsdag kl. 12.00-13.00 og 15:30-16:30, som oftest via nett.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

For utdanning i fordøyelsessykdommer har vi et eget utdanningsutvalg med 2 overleger og LIS-lege.


Forskning

Utdanningskandidater (2-6 per oppgave) skal sammen gjennomføre prosjektoppgave «Kunnskap og forbedring» som vurderes av veiledere.

Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidat kan involvere seg i forskning ved Haraldsplass som kan oppfylle forskningsrelaterte læringsmål.

Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening

Vi har avtale om bruk av ferdighetssenteret ved Haukeland universitetssjukehus, og en egen lege som er superbruker på senteret og kan tilrettelegge for ferdighetstrening der. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Kontakt

Fagansvarlig overlege for gastroenterologi.
Fant du det du lette etter?