HELSENORGE

Utdanningsplan fordøyelsessykdommer

Spesialitet: Fordøyelsessykdommer​


A. Generelt om utdanningsløp og LIS2 i indremedisin​

 

B. Detaljer omkring den spesielle delen (LIS3) av utdanningsløpet

Gastroseksjonen er en del av Medisinsk klinikk. Seksjonen ledes av seksjonsoverlege, som er spesialist i fordøyelsessykdommer. Gastroseksjonen har 5 overleger i 100 % stilling, 1 overlege som arbeider 50 % og 1 overlege som arbeider 20 % kombinert med 100 % stilling ved Universitetet i Bergen. Vi har for tiden 1 LIS-lege i grenutdanning.

Gastroseksjonen driver diagnostikk og behandling av pasienter med mistenkt eller kjent sykdom i fordøyelsesorganene. Dette innebærer arbeid på sengepost, gastrolab og medisinsk poliklinikk. Gastrolab er utstyrt med 3 endoskopirom for gastroskopi og coloskopi, i tillegg ultralydapparat for undersøkelse av bukorganer. I tillegg utstyr for leverbiopsi, ascitespunksjon og for manometri og 24-t pH måling fra øsofagus. ERCP utføres på røntgenavdelingen. Gastroseksjonen har ansvar for 1 sengetun ved generell medisinsk sengepost med plass til 8 pasienter.

 

Pasienter innlagt med gastroenterologiske problemstillinger utgjør ca. 1000 pasienter årlig.

Årlig gjøres ca. 2800 gastroskopi undersøkelser (hvorav 1825 polikliniske) og 1800 coloskopi undersøkelser (hvorav 940 polikliniske). Polikliniske konsultasjoner uten skopi teller ca. 1500 pasientavtaler årlig. På infusjonspoliklinikken har vi ca. 1000 pasientbehandlinger årlig (pasienter med IBD som får biologisk behandling med legemiddel intravenøst). I tillegg gjøres ultralydundesøkelser inkludert elastografi, manometri og 24-timers pH måling fra øsofagus (ca. 80 undersøkelser årlig), leverbiopsi og ascitespunksjon. ERCP gjøres p.t. kun ved kirurgisk avdeling.

 

Læringsarenaer

Vi forventer at minst 18 mndr. av tjenesten må tas ved sentralsykehus, mens øvrig tjeneste blir ved HDS.

Det er inngått en samarbeidsavtale med gastromedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus / Helse Bergen for gjennomføring av 18 mndr. tjeneste og avtale om at følgende læringsmål oppnås der: FOR-009, 010, 011, 012, 016, 020, 076 og 096. Alle øvrige læringsmål gjenomføres og oppnås ved HDS.

 

Opplæring og prosedyrer

For spesialiteten i fordøyelsessykdommer vil LIS3-utdanningen bestå dels av postarbeid og dels av endoskopi og poliklinikk.

På sengeposten vil LIS-legen ha ansvar for rundt 8 pasienter alene eller i samarbeid med LIS-lege eller overlege. Arbeidet vil være under supervisjon av overlege med felles previsitt og fellesvisitt til enkelte pasienter, og drøfting av pasienter ellers etter behov. LIS-legen vil gjennom postarbeid få ansvar for pasienter med akutt øvre GI-blødning, inflammatorisk tarmsykdom, akutt leversvikt, forverring av kronisk leversvikt, magesmerter, samt andre gastroenterologiske problemstillinger.

Ved konsultasjonspoliklinikk vil LIS-legen få erfaring med utredning og oppfølging av leversykdommer, oppfølging av pasienter med IBD og vurdering av pasienter med ulike gastroenterologiske problemstillinger. LIS-legen vil også ha tjeneste ved infusjonspoliklinikken hvor det gis biologisk behandling av pasienter med IBD.

Endoskopiopplæring: Utdanningskandidaten skal raskt komme i gang med opplæring i gastroskopi, og når denne prosedyren beherskes godt nok få opplæring i coloskopi, inkludert terapeutiske prosedyrer. I starten vil undersøkelsene bli gjort sammen med overlege, men etter hvert kan utdanningskandidaten gjøre endoskopi alene, men med overlege tilgjengelig for hjelp og/eller vurdering av funn og diskusjon om videre håndtering. Opplæring vil inkludere terapeutiske prosedyrer som blokking i øsofagus, PEG, endoskopisk hemostase og polyppektomi. Det vil ikke bli gitt opplæring i ERCP, men kandidaten skal delta ved ERCP som observatør. Videre vil LIS-legen få opplæring i ultralydundersøkelse av bukorganer, samt i ascitestapping, leverbiopsi og tolkning av manometri/24-t pH måling fra øsofagus.


Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

LIS3 blir tildelt veileder som er overlege og spesialist i fordøyelsessykdommer. For utdanning i fordøyelsessykdommer skal LIS-legen ha samtale med veileder én gang i måneden, og det skal utarbeides en individuell utdanningsplan. Veileder har ansvar for evaluering av progresjon i utdanningen i samarbeid med seksjonens overleger. LIS-legens arbeid på post og gastrolab/poliklinikk vil skje under supervisjon av seksjonens overleger med forventning om gradvis økt selvstendighet i arbeidet.


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og evalueringskollegium. Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Kandidatene vil også bli vurdert i evalueringskollegium, som kan bestå av flere spesialister. Gjennom regelmessig veiledning sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål.

Teoretisk undervisning

Seksjonsvis undervisning i fordøyelsessykdommer - totalt estimert 70 timer i året.
Internundervisning ved seksjonen 1 gang i uken med fokus på de ulike læringsmålene, og hvor ansvar for undervisningen fordeles mellom seksjonens overleger og LIS-leger. Internundervisning vil bestå av forelesninger, kollokvier, kongressforedrag via nett og diskusjon av problempasienter. Utdanningskandidaten deltar også ved vårt ukentlige IBD-møte som er vurdering av biologisk behandling ved IBD.

I tillegg har vi avtale om at utdanningskandidaten deltar ved HUS sin internundervisning hver torsdag kl. 12.00-13.00 og 15:30-16:30, som oftest via nett.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

For utdanning i fordøyelsessykdommer har vi et eget utdanningsutvalg med 2 overleger og LIS-lege.
Forskning

Utdanningskandidater (2-6 per oppgave) skal sammen gjennomføre prosjektoppgave «Kunnskap og forbedring» som vurderes av veiledere.

Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidat kan involvere seg i forskning ved Haraldsplass som kan oppfylle forskningsrelaterte læringsmål.

Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening

Vi har avtale om bruk av ferdighetssenteret ved Haukeland universitetssjukehus, og en egen lege som er superbruker på senteret og kan tilrettelegge for ferdighetstrening der. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Kontakt

Fagansvarlig overlege for gastroenterologi.Fant du det du lette etter?