HELSENORGE

Utdanningsplan fordøyelsessykdommer

Spesialitet
Fordøyelsessykdommer

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten

Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 140 0000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000 innleggelser i året. Pasienttilstrømmingen representerer bred indremedisin og i tillegg trombolyse/behandling av akutt hjerneslag hos pasienter over 60 år.
Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin og revmatologi – og etter hvert også i akutt- og mottaksmedisin. Klinikken har 25 overleger (noen i redusert stilling) som går 18-delt generell bakvakt, og 24 LIS 2/3 som går 20-delt forvakt. I tillegg har vi ansatt 5 LIS 1, som bla. a. går nattevakt sammen med LIS 2/3.

Gastroseksjonen driver diagnostikk og behandling av pasienter med mistenkt eller kjent sykdom i fordøyelsesorganene. Dette innebærer arbeid på sengepost, gastrolab og medisinsk poliklinikk. Gastrolab er utstyrt med 3 endoskopirom for gastroskopi og coloskopi, i tillegg ultralydapparat for undersøkelse av bukorganer. I tillegg utstyr for leverbiopsi, ascitespunksjon og for manometri og 24-t pH måling fra øsofagus. ERCP utføres på røntgenavdelingen. Gastroseksjonen har ansvar for 1 sengetun ved generell medisinsk sengepost med plass til 8 pasienter. Gastroseksjonen har 4 overleger, den ene i 50 % klinisk stilling kombinert med 50 % stilling ved Universitetet. Vi har for tiden 1 LIS-lege i grenutdanning i fordøyelsessykdommer.

Beskrivelse av utdanningsløpene

Med. klinikk vil i ny utdanningsordning ha spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi.
Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generellmedisinsk sengepost, post for slag og geriatri. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser og medisinsk poliklinikk utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk utgjøre interne læringsarenaer.
For brorparten av spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus, i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler. Man har i tillegg også inngått samarbeidsavtale med Bergen kommune, om mulighet for noe tjeneste i geriatri ved kommunal institusjon/sykehjem. Man vil ved HDS få dekket de aller fleste LIS2-læringsmål i indremedisin, samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

For spesialiteten i fordøyelsessykdommervil LIS3-utdanningen bestå dels av postarbeid og dels av endoskopi og poliklinikk.

På sengeposten vil LIS-legen ha ansvar for rundt 8 pasienter alene eller i samarbeid med LIS-lege eller overlege. Arbeidet vil være under supervisjon av overlege med felles previsitt og fellesvisitt til enkelte pasienter, og drøfting av pasienter ellers etter behov. LIS-legen vil gjennom postarbeid få ansvar for pasienter med akutt øvre GI-blødning, inflammatorisk tarmsykdom, akutt leversvikt, forverring av kronisk leversvikt, magesmerter, samt andre gastroenterologiske problemstillinger.

Ved konsultasjonspoliklinikk vil LIS-legen få erfaring med utredning og oppfølging av leversykdommer, oppfølging av pasienter med IBD og vurdering av pasienter med ulike gastroenterologiske problemstillinger. LIS-legen vil også ha tjeneste ved infusjonspoliklinikken hvor det gis biologisk behandling av pasienter med IBD.

Endoskopiopplæring: Utdanningskandidaten skal raskt komme i gang med opplæring i gastroskopi, og når denne prosedyren beherskes godt nok få opplæring i coloskopi, inkludert terapeutiske prosedyrer. I starten vil undersøkelsene bli gjort sammen med overlege, men etter hvert kan utdanningskandidaten gjøre endoskopi alene men med overlege tilgjengelig for hjelp og/eller vurdering av funn og diskusjon om videre håndtering. Opplæring vil inkludere terapeutiske prosedyrer som blokking i øsofagus, PEG, endoskopisk hemostase og polyppektomi. Det vil ikke bli gitt opplæring i ERCP, men kandidaten skal delta ved ERCP som observatør. Videre vil LIS-legen få noe opplæring i ultralydundersøkelse av bukorganer, samt i ascitestapping, leverbiopsi og tolkning av manometri/24-t pH måling fra øsofagus.

Vi forventer at minst 18 mndr. av tjenesten må tas ved sentralsykehus, mens øvrig tjeneste blir ved HDS.

Introduksjon av nye LIS

Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse) og opplæringsvakter. Man har utarbeidet en sjekkliste som må gjennomgås initialt. Det er laget en egen internettside med relevant informasjon for nyansatte.

LIS i fordøyelsessykdommer vil få en samtale med fagansvarlig overlege og raskt få oppnevnt veileder, slik at det kan lages en plan for utdanningsforløpet.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. Man er allerede i gang med å sende overleger på veiledningskurs i regi av RegUT i Helse Vest, for å sikre god kvalitet på veiledningen. Man avholder jevnlig interne kurs i nødvendige prosedyrer iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin. Det vil også bli etablert gruppeveiledning i relevante tema, med utgangspunkt i læringsmålene i spesialiteten. Det settes av tid til faglig fordypning, tilsvarende i snitt 4 timer per uke, og i tillegg er det satt av 4 timer i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

For utdanning i fordøyelsessykdommer skal LIS-legen ha samtale med veileder én gang i måneden, og det skal utarbeides en individuell utdanningsplan. Veileder har ansvar for evaluering av progresjon i utdanningen i samarbeid med seksjonens overleger. LIS-legens arbeid på post og gastrolab/poliklinikk vil skje under supervisjon av seksjonens overleger med forventning om gradvis økt selvstendighet i arbeidet.


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og evalueringskollegium. Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Kandidatene vil også bli vurdert i evalueringskollegium, som kan bestå av flere spesialister. Gjennom regelmessig veiledning sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål.

Teoretisk undervisning

Fellesundervisning – totalt estimert 76 timer i året.
Mandag-torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode.

Annenhver fredag deltar kandidatene på 1 times undervisning i regi av Haukeland universitetssjukehus.

Hver onsdag avholdes kasuistikkmøte på 30 min.


LIS 2/3 prioriteres for kurs etter ansiennitetsprinsippet og har mulighet til å delta på faglige kurs inntil 2 uker (5 arbeidsdager x 2) i året.

Seksjonsvis undervisning i fordøyelsessykdommer - totalt estimert 70 timer i året.
Internundervisning ved seksjonen 1 gang i uken med fokus på de ulike læringsmålene, og hvor ansvar for undervisningen fordeles mellom seksjonens overleger og LIS-leger. Internundervisning vil bestå av forelesninger, kollokvier, kongressforedrag via nett og diskusjon av problempasienter.

I tillegg har vi avtale om at utdanningskandidaten deltar ved HUS sin internundervisning hver mandag kl. 15:30-16:30.


Felles kompetansemål (FKM)

FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs og undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs / undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består p.t. av utdanningsansvarlig overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

For utdanning i fordøyelsessykdommer har vi et eget utdanningsutvalg med 2 overleger og LIS-lege.

Forskning

Internundervisning inneholder artikkelgjennomgang hvor vi bruker sjekkliste for å sikre en kritisk vurdering. Det blir også satt opp egne tema om statistikk for å øke forskningsforståelse.

Utdanningskandidater (2-6 per oppgave) skal sammen gjennomføre prosjektoppgave «Kunnskap og forbedring» som vurderes av veiledere.

Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidat kan involvere seg i forskning ved Haraldsplass som kan oppfylle forskningsrelaterte læringsmål.

Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening

Vi har avtale om bruk av ferdighetssenteret ved Haukeland universitetssjukehus, og en egen lege som er superbruker på senteret og kan tilrettelegge for ferdighetstrening der. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Tillitsvalgte

Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.

Kontakt

Fagansvarlig overlege for gastroenterologi.


Fant du det du lette etter?