HELSENORGE

Utdanningsplan hjertesykdommer

Spesialitet: Hjertesykdommer

Utdanningsplan HDS

A. Generelt om utdanningsløp og LIS 2 i indremedisin​


​B. Detaljer omkring den spesielle delen (LIS3) av spesialiseringsløpet 

Hjerteseksjonen ved HDS ligger under medisinsk klinikk. Seksjonen ledes av seksjonsoverlege som er spesialist i hjertesykdommer. Det er vanligvis 6 overleger, 3 stk. LIS 3 og 2-3 stk. øvrige LIS 2 ved seksjonen. Pasienter med hjertesykdommer blir innlagt på MED3, sengepost for hjerte og lungesykdommer (24 senger) og i observasjonsposten (22 senger). Daglig er det 1–2 overleger eller LIS 3 som har poliklinikk ved hjerteseksjonen. En overlege eller erfaren LIS3 har til enhver tid ansvar for ekkokardiografiske undersøkelser og ev. andre prosedyrer på inneliggende pasienter. Vi har også hjertesviktpoliklinikk to dager i uken, som i hovedsak drives av spesialsykepleiere i kardiologi i tett samarbeid med kardiologene.

Pasienter med kardiologisk problemstillinger utgjør ca. 3 000 døgnpasienter, 100 dagopphold og 2 300 polikliniske konsultasjoner, til sammen 5 400 pasientbehandlinger per år.

Årlig utføres det 2 400 ekkokardiografiske undersøkelser, hvorav ca. 40 TØE, 700 pacemakerkontroller (hvorav 40 CRT/ICD avlesninger), 300 arbeids-EKG, 1 100 Holter-EKG og 300 elektrokonverteringer.

Læringsarenaer

LIS 3 i kardiologi vil primært arbeide ved sengepost for hjerte og lungesykdommer samt rotere til observasjonsposten i 6 måneder. I løpet av LIS 2-3 tjenesten skal LIS 3 i kardiologi være 3 måneder ved medisinsk intensiv. Når tilstrekkelig kompetanse er oppnådd vil LIS 3 har egen poliklinikk med ekko og pacemakerprosedyrer. LIS 3 perioden ved HDS er estimert til 2 år.

LIS 3 vil oppnår følgende læringsmål ved HDS: 

HJS 2, 4, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57

Følgende læringsmål vil oppnås ved rotasjon til Haukeland Universitetssykehus.

HJS 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 46, 56 og 58

LIS 3 perioden ved HUS er estimer til 2 år.​

Opplæring og prosedyrer

LIS 3 i kardiologi vil få opplæring i kardiologiske prosedyrer som transtorakal ekkokardiografi (TTE) og pacemakerkontroller. Opplæring i arbeids-EKG, elektrokonverteringer og tolkning av Holter-EKG vil starte i LIS 2-perioden og fullføres i LIS 3- perioden. LIS 3 vil også få grunnleggende opplæring i transøsofagal ekkokardiografi (TØE) og avlesning av ICD og CRT-D. I begynnelsen vil opplæring i prosedyrer skje under supervisjon på sengeposten og ved hospitering på poliklinikken og samt ved å følge overlege som er ansvarlig for ekkokardiografi og andre prosedyrer for inneliggende pasienter. Faglig progresjon vil være noe avhengig av egeninnsats og en forventer av LIS prioriterer å lære seg prosedyrer i fordypningstiden. Etter hvert som LIS blir til strekkelig kompetent vil de i større grad få ansvar for prosedyrer under supervisjon og poliklinikk med pasienter der prosedyrer som ekko cor og pacemakerkontroller er nødvendig.

Det vil til enhver tid være minst en kardiolog som går visitt på sengepost. Det tilstrebes felles previsitt med overlege ca. halvparten av tiden. Det vil alltid være anledning til å diskutere pasienter med kardiolog etter visitt. Ved behov vil overlege delta på visitt sammen med LIS. En kardiolog har ansvaret for å veilede LIS som har poliklinikk. Det vil også være mulighet for å hospitere ved overlegenes poliklinikk. I akuttmottak har LIS tilgang til ultralydapparater egnet for orienterende ekkokardiografi med tilgang på supervisjon av spesialist i mottaksmedisin og tidvis også kardiolog. Bildene kan lagres for senere diskusjon.

En dag i uken deltar LIS og overleger på 30 minutters møte med demonstrasjon av CT cor-bilder.

Veiledning og fordypning

LIS 3 blir tildelt kardiolog som veileder. Det legges til rette for månedlig veiledning. I løpet av 2023 vil alle overleger ved seksjonen ha gjennomført veiledekurs. Det settes av i snitt 4 timer til fordypning/uke. LIS vil få permisjon til 1 kurs i halvåret inntil 10 kursdager/år.  

Undervisning

LIS 3 i kardiologi deltar på undervisning i generell indremedisin. I tillegg holdes intern undervisning i kardiologi der LIS og overleger holder innlegg på 30 minutter hver andre uke. Læringsmål innen kardiologi samt nye guidelines prioriteres.

Tidvis deltar LIS og overleger ved HDS på internundervisningen ved hjerteavdelingen på HUS via Skype/Teams. Relevant Webinarer med annerkjente forelesere benyttes også i undervisningen. Total sett tilstrebes 30 – 60 minutter undervisning / uke.

Vi tilstreber også å komme i gang med ukentlige ekkomøter der LIS og overleger demonstrerer og diskuterer interessante ekkokardiografiundersøkelser man selv har utført.

Forskning

En av overlegene ved avdelingen er for tiden PhD kandidat med 50% forskningsstipend. Avdelingen tilstreber å legge til rette for LIS kandidater som ønsker å forske.

Kontakter

Utdanningsansvarlig overlege Hildegunn Frønningen

Seksjonsoverlege Besnik Hoxha

Utdanningskoordinerende overlege Alf-Olav Haukelid

​ Fant du det du lette etter?