HELSENORGE

Utdanningsplan hjertesykdommer

​Beskrivelse av utdanningsvirksomheten

Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 140 0000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000 innleggelser i året. Pasienttilstrømmingen representerer bred indremedisin og i tillegg trombolyse/behandling av akutt hjerneslag hos pasienter over 60 år.
Klinikken har 5 spesialister innen kardiologi i 100 % stilling, samt spesialister innen nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin og revmatologi – og etter hvert også i akutt- og mottaksmedisin. Klinikken har 25 overleger (noen i redusert stilling) som går 18-delt generell bakvakt, og 24 LIS 2/3 som går 20-delt forvakt. I tillegg har vi ansatt 5 LIS 1, som bla. a. går nattevakt sammen med LIS 2/3.
 
Medisinsk klinikk HDS har 100 sengeplasser hvorav 28 senger ved sengepost for hjerte og lungesykdommer og 6 senger ved medisinsk intensiv postoperativ.
 
Medisinsk poliklinikk har en utstrakt virksomhet med 11 000 konsultasjoner/år, hvorav 2 500 innen kardiologi.
 

Beskrivelse av utdanningsløpene

Med. klinikk vil i ny utdanningsordning ha spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi.
Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generellmedisinsk sengepost, post for slag og geriatri og medisinsk intensiv postoperativ. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser og medisinsk poliklinikk utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. På slutten av utdanningstiden ved HDS settes det av 3 måneders tjeneste ved medisinsk intensiv postoperativ. 

LIS 3 hjertesykdommer kan gjennomføre 1 -2 års tjenesten innen kardiologi ved HDS. Samlet tjenestetid ved HDS for LIS 2 og LIS 3 anslås til 3 til 4 år. HDS har avtale med Haukeland Universitets Sykehus (HUS) om videre utdanning av spesialister innen hjertesykdommer. Estimert tjenestetid ved HUS for kandidater fra HDS er 2 år.     

Man vil ved HDS få dekket de aller fleste LIS2-læringsmål i indremedisin, samt også deler av LIS3-målene. For spesialiteten i hjertesykdommer, dekkes blant annet følgende kliniske temaer (ikke utfyllende liste):
Grunnleggende kunnskaper innen diagnostikk, behandlingsvalg og oppfølging av pasienter med
o   Iskemisk hjertesykdom (herunder STEMI)
o   Hjertesvikt
o   Klaffesykdom
o   Synkope
o   Atrieflimmer og andre arrytmier
o   Myokarditt
o   Perikarditt
o   Behov for primær og skundærprofylatisk behandling for hjertesykdom
o   Lungeemboli
Grunnleggende ferdigheter innen kardiologiske prosedyrer so
o   Tolkning av EKG
o   Arbeids EKG
o   Langtids EKG
o   Transtorakal ekkokardiografi
o   Pacemakertesting

Introduksjon av nye LIS

Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse) og opplæringsvakter. Man har utarbeidet en sjekkliste som må gjennomgås initialt. Det er laget en egen internettside med relevant informasjon for nyansatte. I tillegg vil nyansatte LIS i hjertesykdommer få opplæring i  
Grunnleggende transtorakal ekkokardiografi, arbeids EKG og tolkning av Holterregistering.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. Man er allerede i gang med å sende overleger på veiledningskurs i regi av RegUT i Helse Vest, for å sikre god kvalitet på veiledningen. Man avholder jevnlig interne kurs i nødvendige prosedyrer iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin og relevante LIS-3 læringsmål innen hjertesykdommer. Det vil også bli etablert gruppeveiledning i relevante tema, med utgangspunkt i læringsmålene i spesialiteten. Det settes av tid til faglig fordypning, tilsvarende i snitt 4 timer per uke, og i tillegg er det satt av 4 timer i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og evalueringskollegium. Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Kandidatene vil også bli vurdert i evalueringskollegium, som kan bestå av flere spesialister. Gjennom regelmessig veiledning sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål.
 

Teoretisk undervisning

Fellesundervisning – totalt estimert 76 timer i året.
Mandag - torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode.
Annenhver fredag deltar kandidatene på 1 times undervisning i regi av Haukeland universitetssjukehus.
Hver onsdag avholdes kasuistikkmøte på 30 min.

LIS 2/3 prioriteres for kurs etter ansiennitetsprinsippet og har mulighet til å delta på faglige kurs inntil 2 uker (5 arbeidsdager x 2) i året.

Seksjonsvis undervisning - totalt estimert 20 timer i året for kardiologi.
Med undervisning annenhver uke utenom ferier og helligdager.
 

Felles kompetansemål (FKM)

FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs og undervisning for å oppnå læringsmålene.  I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs / undervisning.  LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt. 

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består p.t. av utdanningsansvarlig overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

Forskning

Internundervisning inneholder artikkelgjennomgang hvor vi bruker sjekkliste for å sikre en kritisk vurdering. Det blir også satt opp egne tema om statistikk for å øke forskningsforståelse.

Utdanningskandidater (2-6 per oppgave) skal sammen gjennomføre prosjektoppgave «Kunnskap og forbedring» som vurderes av veiledere.  

 
Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidat kan involvere seg i forskning ved Haraldsplass som kan oppfylle forskningsrelaterte læringsmål.

Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder>

Simulering og ferdighetstrening

HDS har avtale om bruk av ferdighetssenteret ved Haukeland universitetssjukehus, og en egen lege som er superbruker på senteret og kan tilrettelegge for ferdighetstrening der. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.
 

Tillitsvalgte

Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.
 

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med

Fagansvarlig overlege
Klinikkoverlege
Utdanningsansvarlig overlege


Fant du det du lette etter?