HELSENORGE

Utdanningsplan infeksjonssykdommer

​Spesialitet: Infeksjonssykdommer

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten

Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 140 0000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000 innleggelser i året. Pasienttilstrømmingen representerer bred indremedisin og i tillegg trombolyse/behandling av akutt hjerneslag hos pasienter over 60 år.
Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin og revmatologi – og etter hvert også i akutt- og mottaksmedisin. Klinikken har 25 overleger (noen i redusert stilling) som går 18-delt generell bakvakt, og 24 LIS 2/3 som går 20-delt forvakt. I tillegg har vi ansatt 5 LIS 1, som bla. a. går nattevakt sammen med LIS 2/3.

Beskrivelse av utdanningsløpene

Med. klinikk vil i ny utdanningsordning ha spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi.
Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generellmedisinsk sengepost, post for slag og geriatri. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser og medisinsk poliklinikk utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk utgjøre interne læringsarenaer.
For brorparten av spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus, i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler. Man har i tillegg også inngått samarbeidsavtale med Bergen kommune, om mulighet for noe tjeneste i geriatri ved kommunal institusjon/sykehjem. Man vil ved HDS få dekket de aller fleste LIS2-læringsmål i indremedisin, samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

For spesialiteten iinfeksjonssykdommer, dekkes blant annet følgende kliniske temaer (ikke utfyllende liste):
Utredning og behandling av sepsis

Utredning og behandling av endokarditt

Utredning og noe behandling av tropesykdommer inkludert importfeber, malaria og enterisk feber

Utredning av feber- og inflammasjonstilstander der infeksjonssykdom er en av flere differensialdiagnoser.

Utredning og behandling av vanlige infeksjoner som pneumonier/UVI-er/hud- og bløtvevsinfeksjoner

Utredning og behandling av ledd- og beninfeksjoner

Enkel mikrobiologisk diagnostikk med mikroskopi av blodkultur og kultur fra øvrige kroppsvæsker samt urindyrkning.


Det man i liten grad får erfaring med hos oss er;
CNS-infeksjoner

Tuberkulosebehandling

HIV-poliklinikk

Kompliserte intensivmedisinske problemstillinger

Immunsviktpasienter inkludert alvorlig kreftsyke pasienter under behandling. [FG1]


Vi forventer at kandidaten trenger 18mnd av tjenesten ved sentralsykehus, i tillegg til 1 års tjeneste ved mikrobiologisk laboratorium. Øvrig tjeneste blir ved HDS.

Introduksjon av nye LIS

Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse) og opplæringsvakter. Man har utarbeidet en sjekkliste som må gjennomgås initialt. Det er laget en egen internettside med relevant informasjon for nyansatte.

I tillegg vil LIS i infeksjonssykdommer bli deltakende i de infeksjonsmedisinske utdanningsaktivitetene. [FG2]

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. Man er allerede i gang med å sende overleger på veiledningskurs i regi av RegUT i Helse Vest, for å sikre god kvalitet på veiledningen. Man avholder jevnlig interne kurs i nødvendige prosedyrer iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin. Det vil også bli etablert gruppeveiledning i relevante tema, med utgangspunkt i læringsmålene i spesialiteten. Det settes av tid til faglig fordypning, tilsvarende i snitt 4 timer per uke, og i tillegg er det satt av 4 timer i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

Under tjeneste i infeksjonsmedisin vil kandidaten ha posttjeneste ved de 2 infeksjonsmedisinske tun ved medisinsk post 2; de vil da tjenestegjøre med visittgang og praktisk arbeid under supervisjon av spesialist i infeksjonsmedisin. På denne posten har en ansvar for utredning og behandling av pasienter med vanlige infeksjonstilstander som UVI/pneumoni/hud- og bløtvevsinfeksjoner samt endokarditter, osteomyelitter og mer kompliserte infeksjoner. Tjenesten inkluderer også en daglig, kort, mikrobiologisk visitt (ved sykehusets lille mikrobiologiske laboratorium).


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og evalueringskollegium. Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Kandidatene vil også bli vurdert i evalueringskollegium, som kan bestå av flere spesialister. Gjennom regelmessig veiledning sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål.

Teoretisk undervisning

Fellesundervisning – totalt estimert 76 timer i året.
Mandag-torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode.

Annenhver fredag deltar kandidatene på 1 times undervisning i regi av Haukeland universitetssjukehus.

Hver onsdag avholdes kasuistikkmøte på 30 min.

Seksjonsvis undervisning i infeksjonsmedisin; estimert til 60 timer per år
Deltakelse i undervisning ved infeksjonsavdelingen, Haukeland sykehus, 1 time onsdager fra 12-13.

Nettundervisning i infeksjonsmedisin – en torsdag per måned.

Infeksjonskollokvier som dels er temabaserte, dels kasuistiske – avsatt 1 time 3 av 4 onsdager per måned kl 1430-1530. Ansvar for foredrag/innlegg fordeles på utdanningskandidater og spesialister der en går gjennom sentrale tema innen infeksjons- og tropemedisin. [FG3]


Felles kompetansemål (FKM)

FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs og undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs / undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege Utdanningsutvalget består p.t. av utdanningsansvarlig overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

Forskning: Internundervisning inneholder artikkelgjennomgang hvor vi bruker sjekkliste for å sikre en kritisk vurdering. Det blir også satt opp egne tema om statistikk for å øke forskningsforståelse.

Utdanningskandidater (2-6 per oppgave) skal sammen gjennomføre prosjektoppgave «Kunnskap og forbedring» som vurderes av veiledere.

Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Innen infeksjonsmedisin vil utdanningskandidat ha mulighet til å involvere seg i forskning gjennom prosjekter som Haraldsplass sykehus deltar i.

Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening

Vi har avtale om bruk av ferdighetssenteret ved Haukeland universitetssjukehus, og en egen lege som er superbruker på senteret og kan tilrettelegge for ferdighetstrening der. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

For infeksjonsmedisin vil deltakelse i visitt på lokalt mikrobiologisk laboratorium være del av tjenesten hvor man får praktisk trening i å vurdere blodkultur, urindyrkning, malariapreparater og trening i å vurdere relevans av prøvesvar ift. klinikk.

Tillitsvalgte

Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med
Fagansvarlig overlege
Klinikkoverlege
Utdanningsansvarlig overlege 
 

Fant du det du lette etter?