HELSENORGE

Utdanningsplan infeksjonssykdommer

​Spesialitet: Infeksjonssykdommer

Utdanningsplan HDS​

A. Generelt om utdanningsløpet og LIS 2 i indremedisin​

 

B. Detaljer omkring den spesielle delen 

(LIS 3) av spesialiseringsløpet

 

Læringsarenaer

Foruten interne læringsarenaer ved HDS, vil deler av utdanningsløpet foregå ved ekstern rotasjon til Haukeland universitetssjukehus - ved både medisinsk avdeling og mikrobiologisk laboratorium. Det vises for øvrig til inngåtte samarbeidsavtaler. Læringsmål som dekkes der:

Fullføre læringsmål: INF 001- 005, 007-009, 011, 015 – 017, 019 -026, 029, 036, 044, 046 – 048, 050

Oppnå læringsmål: INF 006, 010, 012-014, 027, 028

Læringsmål som skal dekkes helt eller delvis ved interne læringsarena: INF  001-005, 007-009, 011, 015-017, 018, 019-026, 029, 030-035, 036, 037-043, 044, 045, 046-048, 049, 050.

Opplæring og prosedyrer

Det er få spesifikke prosedyrer innen infeksjonsmedisin, men under klinisk tjeneste blir kandidatene vant med mikrobiologisk prøvetaking, spinal- og leddpunksjon. LIS-lege får supervisjon fra kyndig overlege med relevant spesialitet (infeksjonssykdommer/ anestesi / revmatolog / mottakslege) ved punksjoner. 

Det er daglig visitt ved mikrobiologisk laboratorium (lite, lokalt) der man gjennomgår urindyrkningsfunn og grampreparat fra blodkultur, spinalvæske, leddvæske og annet. Man får stort volum på tolkning av grampreparater (anslagsvis 150-200 isolat pr år). Spesialist i infeksjonsmedisin eller mikrobiologi superviserer visitt på laboratorium. 

Undervisning

Det avholdes undervisning for infeksjonsseksjonen ved infeksjonskollokvium mandager; tema er fordelt mellom spesialister og LIS-leger der en kandidat eller overlege forbereder emnet/forelesning. Tema rullerer ift læringsmål, men legges også opp kasuistisk fra aktuelle eller nylig innlagte pasienter. Hver kandidat forbereder 2-3 innlegg per semester. Varighet 45min. 

Vi deltar på felles infeksjonsundervisning med infeksjon og mikrobiologisk avdeling, Haukeland sykehus, onsdager. LIS-kandidater fra HDS deltar med 1 foredrag per semester i felles undervisning. Varighet 45min. 

I tillegg deltar vi på nettundervisning i regi av legeforeningen x1 per måned samt internundervisning for hele medisinsk avdeling. 

Forskningsaktivitet

2 av infeksjonslegene (Bård Kittang, Nina Langeland) har doktorgrad og driver forskning der Haraldsplass har vært aktivt deltakende i inklusjon av pasienter i flere av  prosjektene. Utdanningskandidatene stimuleres til å gjennomføre prosjektoppgaven “Kunnskap og forbedring" med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i seksjonen - enten  i form av mindre forskningsprosjekt eller kvalitetsprosjekt. Flere av kandidatene har vært med på publikasjoner under tjenesten ved sykehuset. 

I undervisningen presenteres regelmessig resultat fra forskning drevet av Kittang og Langeland. Ved gjennomgang av artikler i undervisningen har man fokus også på metode og inkluderer vitenskapsteori, forskningsmetodikk og etikk. 

​Eksternt

Resterende læringsmål i infeksjonssykdommer dekkes ved tjeneste ved Haukeland sykehus - Helse Bergen ved 18mnd tjeneste ved infeksjonsseksjonen + 12mnd ved mikrobiologisk avdeling. 

Kontakter

Utdanningsansvarlig overlege

Klinikkoverlege

Koordinerende utdanningsansvarlig overlegeFant du det du lette etter?