HELSENORGE

Utdanningsplan lungesykdommer

Spesia​​​​litet

Lungesykdommer

Beskrivelse av utdanningsvirksom​​heten

Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 140 0000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000 innleggelser i året. Pasienttilstrømmingen representerer bred indremedisin og i tillegg trombolyse/behandling av akutt hjerneslag hos pasienter over 60 år.
Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin og revmatologi – og etter hvert også i akutt- og mottaksmedisin. Klinikken har 25 overleger (noen i redusert stilling) som går 18-delt generell bakvakt, og 24 LIS 2/3 som går 20-delt forvakt. I tillegg har vi ansatt 5 LIS 1, som bla. a. går nattevakt sammen med LIS 2/3.

Beskrivelse av utdanningsløpene

Med. klinikk vil i ny utdanningsordning ha spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi.
Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generell medisinsk sengepost, post for slag og geriatri. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser og medisinsk poliklinikk utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk utgjøre interne læringsarenaer.
For brorparten av spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus, i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler. Man har i tillegg også inngått samarbeidsavtale med Bergen kommune, om mulighet for noe tjeneste i geriatri ved kommunal institusjon/sykehjem. Man vil ved HDS få dekket de aller fleste LIS2-læringsmål i indremedisin, samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

For spesialiteten i Lungesykdommer, dekkes blant annet følgende kliniske temaer (ikke utfyllende liste):
Utredning og behandling av obstruktive lungesykdommer (KOLS, astma)

Utredning og behandling av bronkiektasier, residiverende luftveisinfeksjoner, lungeabscess og empyem

Utredning og behandling av respirasjonsvikt (delvis)

Utredning av pleuraeffusjon, herunder ultralydsundersøkelse av pleura/lunge

Utredning og behandling av lungeemboli

Palliasjon ved alvorlig/terminal lungesykdom

Regelmessig/daglig møte med radiolog for gjennomgang av aktuelle røntgen thorax og CT thorax.

Opplæring og tolkning av spirometri og måling av diffusjonskapasitet samt body pletysmografi

Det man i liten/mindre grad får erfaring med under tjenesten på HDS er:
Bronkoskopi (relativt lavt volum ca 80-90 i året)

Utredning og behandling av lungetumores

Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Utredning og behandling av tuberkulose og non-tuberkuløse mykobakterieinfeksjoner

Yrkes-og miljøbetingende lungesykdommer

Interstitielle lungesykdommer

Lungetransplantasjon

Vi forventer at minimum 2 år av tjenesten må tas ved sentralsykehus, mens øvrig tjeneste blir ved HDS.

Introduksjon av nye LIS

Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse) og opplæringsvakter. Man har utarbeidet en sjekkliste som må gjennomgås initialt. Det er laget en egen internettside med relevant informasjon for nyansatte. I tillegg vil LIS i Lungesykdommer kunne få delta på multidisplinærmøter (MDT) og også kunne få følge internundervisning på Lungeavdelingen Haukeland via Lync/videokonferanse

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. Man er allerede i gang med å sende overleger på veiledningskurs i regi av RegUT i Helse Vest, for å sikre god kvalitet på veiledningen. Man avholder jevnlig interne kurs i nødvendige prosedyrer iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin. Det vil også bli etablert gruppeveiledning i relevante tema, med utgangspunkt i læringsmålene i spesialiteten. Det settes av tid til faglig fordypning, tilsvarende i snitt 4 timer per uke, og i tillegg er det satt av 4 timer i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

Under tjenesten vil LIS jobbe på Medisin post 3, hvor alle tre tun har pasienter med lungesykdommer. Man vil som hovedregel tjenestegjøre sammen med spesialist i lungesykdommer, og en får også god mulighet til tett samarbeid med kardiolog. Mange av pasientene har konkomitant hjerte- og lungesykdom, og vi ser det som en stor fordel at man har både lungemedisinsk og kardiologisk kompetanse tilstede rundt pasientene. En vil få god erfaring rundt de vanligste kliniske problemstillingene i lungemedisin, som behandling av akutt KOLS-eksaserbasjon, astmaforverring, behandling av pneumoni og empyem, og vurdering av respirasjonssvikt. En vil legge til rette for at LIS kan få regelmessig lungepoliklinikk (hovedsakelig astma, KOLS, respirasjonsvikt, LTOT) samt tilgang til å gjøre prosedyrer som pleuratapping, innleggelse av pleuradren samt bronkoskopi hvor hovedindikasjonen ofte vil være mikrobiologisk prøvetaking.
En skal få lagt til rette slik at LIS kan følge internundervisning på Lungeavdelingen, samt MDT-møter.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og evalueringskollegium. Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Kandidatene vil også bli vurdert i evalueringskollegium, som kan bestå av flere spesialister. Gjennom regelmessig veiledning sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål.

Teoretisk undervisning

Fellesundervisning – totalt estimert 76 timer i året.
Mandag-torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode.

Annenhver fredag deltar kandidatene på 1 times undervisning i regi av Haukeland universitetssjukehus.

Hver onsdag avholdes kasuistikkmøte på 30 min.

LIS 2/3 prioriteres for kurs etter ansiennitetsprinsippet og har mulighet til å delta på faglige kurs inntil 2 uker (5 arbeidsdager x 2) i året.

Seksjonsvis undervisning - totalt estimert til 40 timer i året: Deltagelse i internundervisning på Haukeland Lungeavdelingen mandag og torsdag 11:45-12:30, totalt 1,5 time pr. uke

Felles kompetansemål (FKM)

FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs og undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs / undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består p.t. av utdanningsansvarlig overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

Forskning

Internundervisning inneholder artikkelgjennomgang hvor vi bruker sjekkliste for å sikre en kritisk vurdering. Det blir også satt opp egne tema om statistikk for å øke forskningsforståelse.

Utdanningskandidater (2-6 per oppgave) skal sammen gjennomføre prosjektoppgave «Kunnskap og forbedring» som vurderes av veiledere.

Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidat kan involvere seg i forskning ved Haraldsplass som kan oppfylle forskningsrelaterte læringsmål.

Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening

Vi har avtale om bruk av ferdighetssenteret ved Haukeland universitetssjukehus, og en egen lege som er superbruker på senteret og kan tilrettelegge for ferdighetstrening der. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Tillitsvalgte

Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.

Kontakt

Fagansvarlig overlege
Klinikkoverlege
Utdanningsansvarlig overlege

Fant du det du lette etter?