Helsenorge

Utdanningsplan nyresykdommer

​Spesialitet Nyresykdommer

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten

Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 140 0000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000 innleggelser i året. Pasienttilstrømmingen representerer bred indremedisin og i tillegg trombolyse/behandling av akutt hjerneslag hos pasienter over 60 år.
Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin og revmatologi – og etter hvert også i akutt- og mottaksmedisin. Klinikken har 25 overleger (noen i redusert stilling) som går 18-delt generell bakvakt, og 24 LIS 2/3 som går 20-delt forvakt. I tillegg har vi ansatt 5 LIS 1, som bla. a. går nattevakt sammen med LIS 2/3.

Beskrivelse av utdanningsløpene

Med. klinikk vil i ny utdanningsordning ha spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi.
Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generellmedisinsk sengepost, post for slag og geriatri. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser og medisinsk poliklinikk utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk utgjøre interne læringsarenaer.
For brorparten av spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus, i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler. Man har i tillegg også inngått samarbeidsavtale med Bergen kommune, om mulighet for noe tjeneste i geriatri ved kommunal institusjon/sykehjem. Man vil ved HDS få dekket de aller fleste LIS2-læringsmål i indremedisin, samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

For spesialiteten i nyresykdommer, dekkes blant annet følgende kliniske temaer (ikke utfyllende liste):

Hypertensjon

Utredning av pasienter med glomerulære sykdomsbilder.
Nyrebiopsi utføres ved Haukeland universitetssjukehus

Utredning og behandling av tubulointerstitielle sykdomsbilder

I noe grad utredning og oppfølging av arvelige nyresykdommer

Utredning og behandling av syre-/baseforstyrrelser

Oppfølging av kronisk nyresykdom, herunder metabolske komplikasjoner og konservativ uremibehandling.

Noe erfaring med vurdering av dialyseindikasjon, modalitet og aksess kan oppnås ved Haraldsplass, men i hovedsak må dette gjøres ved Haukeland Universitetssjukehus. Dialysekompetanse både HD og PD, må i sin helhet læres ved Haukeland universitetssjukehus.

Utredning av nyreresipient og henvisning til transplantasjon må i hovedsak bli ved Haukeland universitetssjukehus. Likens utredning og henvisning av nyredonor, samt oppfølging av disse.

Utredning og behandling av akutt nyresvikt der akutt dialyse ikke er indisert. Erfaring med oppstart og gjennomføring av akutt hemodialyse, samt plasmautskiftning må gjennomføres ved tjeneste ved Haukeland universitetssjukehus.

Det er også generelt for få pasienter multiorgangsvikt og akutt nyreskade ved Haraldsplass diakonale sykehus, slik at god nok erfaring må innhentes ved tjeneste på Haukeland universitetssjukehus.


Vi forventer at inntil 2 år av tjenesten må tas ved sentralsykehus, mens øvrig tjeneste blir ved HDS. Se markert tekst over.

Introduksjon av nye LIS

Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse) og opplæringsvakter. Man har utarbeidet en sjekkliste som må gjennomgås initialt. Det er laget en egen internettside med relevant informasjon for nyansatte. I tillegg vil LIS i Nyresykdommer få følgende opplæring:

Vurdering av urinmikroskopi

Vurdering av 24 timers blodtrykk

Ultralyd av nyre

Opplæring og veiledning i utredning og behandling av inneliggende pasienter med nyresykdom

Opplæring og veiledning ved poliklinisk utredning og oppfølging av pasienter med nyresykdom; herunder pasienter med komplisert hypertensjon, glomerulonefritt/glomerulopati, cystenyresykdom, kronisk nyresvikt med konservativ nyresviktbehandling, noe kontroller av nyretransplanterte.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. Man er allerede i gang med å sende overleger på veiledningskurs i regi av RegUT i Helse Vest, for å sikre god kvalitet på veiledningen. Man avholder jevnlig interne kurs i nødvendige prosedyrer iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin. Det vil også bli etablert gruppeveiledning i relevante tema, med utgangspunkt i læringsmålene i spesialiteten. Det settes av tid til faglig fordypning, tilsvarende i snitt 4 timer per uke, og i tillegg er det satt av 4 timer i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

For LIS 3 i nyresykdommer i tillegg:

Deltakelse ved nyrebiopsimøter/faglig diskusjon ved HUS hver mandag kl 15-16.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og evalueringskollegium. Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Kandidatene vil også bli vurdert i evalueringskollegium, som kan bestå av flere spesialister. Gjennom regelmessig veiledning sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål.

Teoretisk undervisning

Fellesundervisning – totalt estimert 76 timer i året.
Mandag-torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode.

Annenhver fredag deltar kandidatene på 1 times undervisning i regi av Haukeland universitetssjukehus.

Hver onsdag avholdes kasuistikkmøte på 30 min.


LIS 2/3 prioriteres for kurs etter ansiennitetsprinsippet og har mulighet til å delta på faglige kurs inntil 2 uker (5 arbeidsdager x 2) i året.

Seksjonsvis undervisning nyresykdommer - totalt estimert 60 timer i året.
Gjennomføres i fellesskap med nyreseksjonen ved Haukeland universitetssjukehus; avstand mellom sykehusene er kun 500 m.
Deltakelse ved internundervisning ved Nyreseksjonen; HUS, torsdager kl 15-16. Det er planlagt at kandidaten selv bidrar med innlegg.

Ved anledning også deltakelse i artikkelmøte ukentlig 30 minutter.

Felles kompetansemål (FKM)

FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs og undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs / undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsutvalget består p.t. av utdanningsansvarlig overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

Forskning

Internundervisning inneholder artikkelgjennomgang hvor vi bruker sjekkliste for å sikre en kritisk vurdering. Det blir også satt opp egne tema om statistikk for å øke forskningsforståelse.

Utdanningskandidater (2-6 per oppgave) skal sammen gjennomføre prosjektoppgave «Kunnskap og forbedring» som vurderes av veiledere.

Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidat kan involvere seg i forskning ved Haraldsplass som kan oppfylle forskningsrelaterte læringsmål.

Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening

Vi har avtale om bruk av ferdighetssenteret ved Haukeland universitetssjukehus, og en egen lege som er superbruker på senteret og kan tilrettelegge for ferdighetstrening der. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Tillitsvalgte

Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.

Kontakt

Fagansvarlig overlege
Klinikkoverlege
Utdanningsansvarlig overlege

Fant du det du lette etter?