HELSENORGE

Utdanningsplan ortopedi

​Spesialitet: Ortopedisk kirurgi

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten

Ortopedisk avdeling ved HDS driver hovedsakelig med elektiv ortopedisk kirurgi på dagtid.
Akutt ortopedisk kirurgi drives i henhold til avtale med Haukeland Universitetssykehus/Helse Bergen HF.
Sykehuset har ikke geografisk definert ansvarsområde for generell ortopedi – verken elektivt, eller akutt. Sykehusets oppgaver defineres i avtale med Helse Vest RHF og i samarbeid med Helse Bergen HF.

Avdelingen består av 14 overleger og 4 LIS3. LIS 3 går 8-delt vakt delt med Generell/gastrokirurgisk LIS3. På vakt består arbeidet da i å ha ansvar for akutte innleggelser og oppfølging av inneliggende pasienter på ortopedisk og kirurgisk avdeling (inkludert urologi) samt akutte operasjoner og samarbeid med bakvakt på ortopedisk og kirurgisk avdeling.

LIS har tilstedevakt fra 07.45 – 22.30 i ukedagene. Helgevakten er delt i to med èn LIS som går fredag 07.45-09.00 + søndag 09.00-09.00. Lørdag 09.00-09.00.

Akutt ortopedisk kirurgi omfatter følgende områder:

Brudd i proksimale femurende (hoftebrudd). Dette utgjør størst andel av akuttkirurgien.

Primær akutt kirurgi relatert til brudd og bløtdelsskader som normalt behandles på et lokalsykehus – regulert i samarbeidsavtale med HUS. 

Avdelingen behandler ikke akutte skader hos barn, multitraumer, høyenergiskader, eller ryggskader.

Elektiv ortopedisk kirurgi omfatter følgende hovedområder:

Protesekirurgi: Primære proteser (total sementert/usementert, hemiproteser) og revisjoner. Dette gjelder proteser i hofte-, kne-, skulder- og ankelledd.

Leddbevarende kirurgi:

Knekirurgi: Omfatter all kirurgi relatert til kneleddet (artroskopisk og åpen). Inkluderer også leddnære osteotomier.

Skulderkirurgi: Omfatter all kirurgi relatert til skulderleddet (artroskopisk og åpen kirurgi).

Fot og ankelkirurgi: Åpen og artroskopisk kirurgi i fot og ankel hos voksne. Behandling av komplikasjoner relatert til egne pasienter.

Avdelingen driver innenfor disse funksjonsområdene:

Poliklinisk utredninger.
Operativ behandling (dagbehandling og inneliggende).

Polikliniske kontroller.

Avdelingen driver studentundervisning i samarbeid med:

Universitetet i Bergen (UiB). Medisinske studenter i preklinisk del og starten av klinisk del.
VID – Sammenslåing av Haraldsplass Diakonale Høgskole og Betaniens Høgskole.
Sykepleierstudenter har praksisundervisning på sykehuset.

Avdelingen bidrar med leger til teoretisk og praktisk undervisning.​

Beskrivelse av utdanningsløpene

Det legges opp til at kandidaten gjennomfører sine første 4 år av LIS-utdanning ved HDS. Dette omfatter opplæring i:

-      artroskopisk kirurgi i kne- og skulder.

-      Protesekirurgi i hofte og kne

-      Fot- og ankelkirurgi.

-      Enkel traumatologi inkludert blant annet hoftebrudd, ankelbrudd, håndleddsbrudd, skulderfracturer samt chirurgia minor.

 Avdelingen har avtale om 1 gjennomstrømmingsstilling i Helse Bergen med rotasjon mellom OT Klinikk/Haukeland Universitetssykehus og Kysthospitalet i Hagavik. Haraldsplass og Helse Bergen har inngått egen avtale («Fagavtale om spesialiseringsperiode for lege i spesialisering (LIS) mellom Helseforetak.») som spesifiserer hvilke læringsmål som er forventet delvis, eller fullstendig oppfylt under oppholdet. LIS gjennomfører i hovedsak denne delen av utdanningen mot slutten av utdanningen.

Vi vurderer at LIS3 vil kunne oppnå følgende læringsmål i sin helhet ved HDS: LM 1-6, 15, 25-49, 52, 55-58, 73, 74, 80, 82.

Det vil i enkelte tilfeller være mulig å oppnå ytterligere læringsmål her, men på de resterende læringsmål er det inngått avtale med Helse Bergen – nevnt annet sted i dette dokumentet.

Avdelingen har nært samarbeid med følgende avdelinger på HDS:

1: Kirurgisk avdeling
a) Gastroenterologi
b) Urologi
c) Generell kirurgi
d) LIS 1-3 ved Ortopedisk avdeling deltar i felles vaktordning ved kirurgisk klinikk. LiS1 tilstede på natt i ukedager. LIS3 fungerer som forvakt og har tilstedevakt om natten i helgene.

2: Anestesiavdeling

3: Intensivavdeling med postoperativ observasjon

4: Operasjonsavdeling
a) Totalt 5 operasjonsstuer
i. 2 ortopediske
ii. 2 kirurgiske
iii. 1 felles stue til mindre kirurgi
Det foregår i tillegg dagkirurgisk behandling på to egne stuer hvor ortopedisk avdeling disponerer èn av disse hver dag .


5: Rehabiliteringsavdeling
a) Fysioterapi
b) Ergoterapi

6. Avdeling for merkantile tjenester

7: Radiologisk avdeling
a) Vanlig røntgen
b) MR
c) CT
d) Ultralyd

8:Medisinsk avdeling

a) Geriatrisk seksjon: Avdelingen har nylig fått dedikert ortogeriater som deltar i visitt 4 dager i uken.

b) Infeksjonsmedisin: Samarbeid med infeksjonsmedisinere ved ortopediske infeksjoner

Ortopedisk avdeling, kirurgisk avdeling, anestesiologisk avdeling og operasjonsavdelingen ligger alle under av Kirurgisk Klinikk.

Introduksjon for nye LIS

Nye LIS gjennomfører program for nyansatte HDS og får spesifikk opplæring i IKT-systemer ut fra tidligere kunnskap og behov. Initialt tett supervisjon med følgevakter og hospitering i poliklinikk og operasjoner. Progresjon mot mer selvstendig virksomhet avgjøres ut fra individuell vurdering og tidligere erfaring/kompetanse.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Ved ansettelse vil alle LIS få tildelt en veileder som er spesialist i faget. Man jobber med å få alle veiledere og potensielle veiledere gjennom et eget veilederkurs i regi av Helse Vest. Veileder vil være ansvarlig for den kontinuerlig individuelle veiledningen. Det legges til rette for fortløpende oppfølging av og bistand til LIS i de konkrete arbeidssituasjoner (supervisjon) – alle overleger i avdelingen deltar i dette. For å sikre at LIS gradvis skal kunne arbeide mer selvstendig vil det gjennomføres regelmessige kompetansevurderinger av LIS i sentrale fagområder. Det er lagt opp til at det settes av 1 time hver måned til individuell veiledning i tillegg til daglig supervisjon. Forberedelse og innholdet i de planlagte og regelmessige veiledningssamtalene vil fortløpende dokumenteres i kompetanseportalen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål:
Kandidaten dokumenterer sin progresjon av Læringsaktiviteter i Kompetanseportalen som etter vurdering av veileder sendes til avdelingsleder for godkjenning. LIS får jevnlig kompetansevurdering av veileder. Det legges til rette for gode læringsarenaer og at LIS utdanningen integreres i driften, inkludert avsatt tid til veiledning og fordypning. Ferdighetstrening og simulering er etablert og videreutvikles som et komplement til tradisjonell klinisk læring.

Vurdering av hvorvidt kandidaten har oppnådd læringsmål skjer av veilder og i evalueringskollegium. Evalueringskollegiet består av utdanningsansvarlig overlege, avdelingsoverlege og seksjonsoverleger for ortopediske seksjoner og gjennomføres en gang i halvåret. Tilbakemelding til LIS etter dette møtet skjer via veileder.

Teoretisk undervisning

Avdelingen har fast nasjonal fellesundervisning 30 min per uke onsdager 7.30-8.00 og felles undervisning med Helse Bergen 30 min tirsdag og torsdag 8.00-8.30. Det er avsatt tid til internundervisning på HDS annenhver fredag 12.30-15.30. Undervisning skjer delvis sammen med kirurgisk og anestesiologisk avdeling og består av en kombinasjon av forelesninger, workshops, klinisk/teknisk simulering og gjennomgang av forskningsartikler og NPE-saker.

Felles kompetansemål (FKM)

FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs og undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs / undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt.

Gruppeveiledning vil kunne inngå som en del av spesialistutdanningen og vil ha hovedfokus på innholdet i de felles kompetansemålene (FKM).

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsansvarlig overlege (UAO) har frigjort 20% stilling for å ivareta utdanning i ortopedisk kirurgi. I tillegg er det opprettet et utdanningsutvalg bestående av UAO, avdelingsoverlege og LIS3-representant. Kirurgisk klinikk har i tillegg et undervisningsutvalg bestående av overlege fra hver avdeling i klinikken som planlegger fellesundervisning (annenhver fredag) og grenundervisning for sine respektive avdelinger. Disse planlegger også felles undervisning nasjonalt og sammen med Helse Bergen.

Forskning

Det bedrives forskning innenfor kne- og skulderskader ved ortopedisk avdeling med veilederkompetanse innenfor disse fagområdene. Klinikken har etablert system for elektronisk datafangst i sine standardiserte pasientforløp som medfører gode forutsetninger for å starte opp ytterligere kliniske studier.

Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening

Se punkt over under teoretisk undervisning. HDS har et samarbeidsavtale med Helse Bergen om å benytte Haukeland sitt senter for simulering og ferdighetstrening. Det gjennomføres også ulike kliniske simuleringer internt i sykehuset for å heve både individuell kompetanse og samhandling i forskjellige kliniske scenario.

Tillitsvalgte

LIS har hovedtillitsvalgt for HDS og lokal tillitsvalgt i klinikken som ivaretar arbeidstakerens interesser og som medvirker ved ansettelser og omstilling.

Kontakt​

Kontakt avdelingsoverlege for ortopedisk kirurgi.


 Fant du det du lette etter?