HELSENORGE

Utdanningsplan ortopedi

​Spesialitet ortopedisk kirurgi

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten

Ortopedisk avdeling ved HDS driver i all hovedsak elektiv ortopedisk kirurgi på dagtid.
Det gjøres også noe akutt kirurgi som er regulert av avtale med Haukeland Universitetssykehus/Helse Bergen HF.
Sykehuset har ikke geografisk definert «sørge for» ansvar for generell ortopedi – elektivt eller akutt. Sykehusets oppgaver defineres i avtale med Helse Vest RHF og i samarbeid med Helse Bergen HF.


Akutt kirurgi omfatter følgende områder:

Behandling av brudd i proksimale femurende – representerer største    volum av ØH.

Primær akutt kirurgi relatert til brudd og bløtdelsskader som normalt behandles på et lokalsykehus – regulert i samarbeidsavtale med HUS. 

Avdelingen behandler IKKE akutte skader hos barn, multitraumer eller høyenergiskader.


Ortopedisk avdeling driver elektiv ortopedisk kirurgi innenfor følgende hovedområder:

Protesekirurgi: Primære proteser (total sementert/usementert, hemiproteser) og revisjoner. Dette gjelder proteser i hofte-, kne- og skulderledd.

Leddbevarende kirurgi:

Knekirurgi: Omfatter all kirurgi relatert til kneleddet (artroskopisk og åpen). Inkluderer også leddnære osteotomier.

Skulderkirurgi: Omfatter all kirurgi relatert til skulderleddet (artroskopisk og åpen kirurgi).

Fot og ankelkirurgi: Åpen og artroskopisk kirurgi i forfot, mellomfot og ankelledd. 

Behandling av komplikasjoner relatert til egne pasienter, eksempler:

Infeksjoner
Postoperative infeksjoner på pasienter som er primærbehandlet på HDS.
Kompliserte tilfeller overføres pasienten til infeksjonsavdelingen på HUS der de behandles av infeksjonsmedisiner og ortoped med spesialkompetanse innenfor dette feltet.

Avdelingen driver innenfor disse funksjonsområdene:

Poliklinisk utredninger.
Polikliniske kontroller.
Operativ behandling (dagbehandling og inneliggende behandling).

Avdelingen driver studentundervisning i samarbeid med:

Universitetet i Bergen (UiB). Medisinske studenter i preklinisk del og starten av klinisk del.
VID – Sammenslåing av Haraldsplass Diakonale høgskole og Betaniens høgskole.
Vi har sykepleierstudenter som har praksisundervisning på sykehuset.

Avdelingen bidrar med leger til teoretisk og praktisk undervisning.

Beskrivelse av utdanningsløpene

Det legges opp til at kandidaten gjennomfører sine første 4 år av LIS-utdanning ved HDS. Får da gjennomført opplæring i artroskopisk kirurgi i kne- og skulder, protesekirurgi i hofte og kne, fot- og ankelkirurgi, enkel traumatologi inkludert behandling av hoftebrudd og chirurgia minor.

Avdelingen har avtale om 1 gjennomstrømmingsstilling i Helse Bergen med rotasjon mellom OT Klinikk/Haukeland Universitetssykehus og Kysthospitalet i Hagavik . Utdanningskandidaten skal også få gjennomført opplæring i håndkirurgi ved plast.kir avd og akuttbehandling ved skadelegevakt under dette opphold. Etter planen skal kandidaten gjennomføre 2 år i Helse Bergen og deretter være ferdig med sin spesialisering.

Avdelingen har nært samarbeid med følgende avdelinger på HDS:

1: Kirurgisk avdeling
a) Gastroenterologi
b) Urologi
c) Generell kirurgi
d) TK og LiS ved Ortopedisk avdeling deltar i felles vaktordning ved kirurgisk klinikk. Både LiS og TK har tilstedevakt hele døgnet.

2: Anestesiavdeling

3: Intensivavdeling med postoperativ observasjon

4: Operasjonsavdeling
a) Totalt 5 operasjonsstuer
i. 2 ortopediske
ii. 2 kirurgiske
iii. 1 felles stue til mindre kirurgi

5: Rehabiliteringsavdelingen
a) Fysioterapi
b) Ergoterapi

6. Avdeling for merkantile tjenester

7: Radiologisk avdeling
a) Vanlig røntgen
b) MR
c) CT
d) Ultralyd

Medisinsk avdeling

a) Her er har vi et spesielt nært samarbeid med geriatrisk seksjon.
Avdelingen vår har en ortogeriatrisk aktivitet der geriater er tilgjengelig for rådgivning i forhold til våre geriatriske pasienter.
b) Sykehuset har også en palliativ enhet knyttet til Medisinsk avdeling.

c) infeksjonsmedisin

Ortopedisk avdeling, kirurgisk avdeling, anestesiologisk avdeling og operasjonsavdelingen er alle deler av Kirurgisk Klinikk.

Introduksjon av nye LIS

Nye LIS gjennomfører program for nyansatte HDS og får spesifikk opplæring i IKT-systemer ut fra tidligere kunnskap og behov. Får initialt nær supervisjon og går følgevakter og hospiterer i poliklinikk og operasjoner. Progresjon mot mer selvstendig virksomhet avgjøres ut fra individuell vurdering og tidligere erfaring/kompetanse.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Ved ansettelse vil alle LIS få tildelt en veileder som er spesialist i faget. Denne vil være ansvarlig for den kontinuerlig individuelle veiledningen. Gruppeveiledning vil kunne inngå som en del av spesialistutdanningen og vil ha hovedfokus på innholdet i de felles kompetansemålene. Det legges til rette for fortløpende overvåkning av og bistand til LIS i de konkrete arbeidssituasjoner (supervisjon). For å sikre at LIS kan arbeide selvstendig vil det gjennomføres regelmessige kompetansevurderinger av LIS i sentrale fagområder. Det er lagt opp til at det settes av 1 time hver måned til individuell veiledning i tillegg til daglig supervisjon. Forberedelse og innholdet i de planlagte og regelmessige veiledningssamtalene vil fortløpende dokumenteres i kompetanseportalen.
Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål
Kandidaten dokumenterer sin progresjon av Læringsaktiviteter i Kompetanseportalen som etter vurdering av veileder sendes til avdelingsleder for godkjenning. Dermed får både kandidat og leder oversikt over progresjon for de enkelte utdanningskandidatenes progresjon. LIS får jevnlig kompetansevurdering av veileder. Det legges til rette for gode læringsarenaer og at LIS utdanningen integreres med driften, inkludert avsatt tid til veiledning og fordypning. Ferdighetstrening og simulering er etablert og videreutvikles som et komplement til tradisjonell klinisk læring.

Vurdering av hvorvidt kandidaten har oppnådd læringsmål skjer av veilder og evalueringskollegium. Evalueringskollegiet består av utdanningsansvarlig overlege, avdelingsoverlege og seksjonsoverleger for ortopediske seksjoner.

Teoretisk undervisning

Avdelingen har fast nasjonal fellesundervisning 30 min per uke onsdager 7.30-8.00 og felles undervisning med Helse Bergen 30 min fredager 8.00-8.30. Det gjennomføres felles undervisning med Helse Bergen 6 halvdager årlig fra 12-30-16.00. Det er avsatt tid til internundervisning på HDS annenhver fredag 12.30-15.30. Undervisning skjer delvis sammen med kirurgisk og anestesiologisk avdeling og består av en kombinasjon av katedrale forelesninger, workshops, klinisk/teknisk simulering og gjennomgang av forskningsartikler og NPE-saker.

Felles kompetansemål (FKM)

FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs og undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs / undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsansvarlig overlege har frigjort 20% stilling for å ivareta utdanning i ortopedisk kirurgi og leder utdanningsutvalget. Utdanningsutvalget består i tillegg av ytterligere 1 overlege og 1 LIS. Disse planlegger internundervisning og felles undervisning nasjonalt og sammen med Helse Bergen.

Forskning

Det bedrives forskning innenfor kne- og skulderskader ved ortopedisk avdeling med veilederkompetanse innenfor disse fagområdene. Klinikken har etablert system for elektronisk datafangst i sine standardiserte pasientforløp som medfører gode forutsetninger for å starte opp ytterligere kliniske studier.

Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening

Se punkt over under teoretisk undervisning. HDS har et samarbeidsavtale med Helse Bergen om å benytte Haukeland sitt senter for simulering og ferdighetstrening. Det er startet prosjekt for klinisk simulering internt i sykehuset for å heve både individuell kompetanse og samhandling i forskjellige kliniske scenario.

Tillitsvalgte

LIS har hovedtillitsvalgt for HDS og lokal tillitsvalgt i klinikken som ivaretar arbeidstakerens interesser og som medvirker ved ansettelser og omstilling.

Kontakt

Kontakt avdelingsoverlege for ortopedisk kirurgi.


Fant du det du lette etter?