HELSENORGE

Utdanningsplan radiologi

​Spesialitet: LIS Radiologi ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS (HDS) er en del av spesialisthelsetjenesten og et av de største private ideelle sykehusene i Norge. Vi er lokalsykehus i indremedisin for 147 000 innbyggere i Bergenhus, Åsane og Arna bydel i Bergen, og for kommunene i Nordhordland og Gulen. Sykehuset har ca. 1000 ansatte fordelt på ca. 670 årsverk. HDS tar imot alle medisinske pasienter i sitt opptaksområde og har en avtalt funksjonsfordeling med Haukeland Universitetssykehus innen øyeblikkelig ortopediske pasienter.

Medisinske klinikk ved HDS har følgende avdelinger:

 • Akuttmottak og observasjon
 • Intensiv Postoperativ Overvåkning (MIPO)
 • Medisin 2 Generell medisinsk avdeling har ansvar for utredning og behandling av pasienter med ulike indremedisinske sykdommer I  tillegg tilbyr avdelingen spesialisert geriatrisk behandling for innbyggere i Hordaland, innen akuttgeriatri og elektiv geriatri. 
 • Medisin 3 Hjerte/lunge avdeling for akutt medisinsk pasienter
 • Poliklinikker innen sykehusets fagområder

Kirurgiske klinikk ved HDS har følgende avdelinger:

 • Kirurgisk – ortopedisk avdeling (gastro (med bl. a.  colon cancer kirurgi, brokkirurgi), plastikkirurgi, ortopedi og urologi)
 • Dagkirurgisk enhet
 • Poliklinikker

 

Klinikk for medisinsk Diagnostikk og Fellestjenester (KDF) har blant annet følgende avdelinger:

 • Rehabiliteringstjenester
  Avdelingen består av ergoterapi, fysioterapi, sosionom og rehabiliteringsteam, samt klinisk ernæring og logopedi
 • Laboratoriet
 • Radiologisk avdeling

 

Radiologisk avdelingen har en 1.5T MR, 2 CT, en ultralyd, to konvensjonell røntgen og en gjennomlysnings lab.  Vi utførte i underkant av 30000 undersøkelser i snitt de tre siste årene. Om lag 60% inneliggende, ca. 36% intern polikliniske og ca. 4% eksterne polikliniske (for det meste MR hode for geriatrisk poliklinikk, samt enkelte spesial undersøkelser som ikke kan gjennomføre på private institutter, f. eks for pas på MR med pacemaker). 

Fordelingen på modalitet var ila de siste årene: konvensjonell radiografi ca. 55-60%; CT ca. 25%; MR 9-12%; UL 8-10%. I tillegg vurderes flere hundre teleradiologi undersøkelser, hovedsakelig innenfor muskelskjelett, men også for lungemedisin og gastrokirurgi.

Hele avdelingen er samlet på en etasje, bortsett fra CT i akuttmottak. Alle overleger og LIS har egne kontorer like ved avdelingen. Overleger er tilgjengelig for felles faglige diskusjoner og opplæring av LIS. Avdelingens innretning støtter derfor en mester-svenn opplæring og overleger er lett tilgjengelig ved behov.

Radiologisk avdeling har 7 overlege stillinger, hvorav 1 er ledig for øyeblikket.  Det er per i dag 30 ansatte ved avdelingen avdelingsleder, 7 radiologer, 20 radiografer og 3 merkantile.

 

Vaktordning

Avdeling har en 6-delt vakt for overlegene, men dette vil øke til 7-delt når ledig stilling er besatt (ila 2023). LIS vil delta i 8-delt plan, og dermed gå vakter sammen med overleger.

LIS og overleger har tilstedevakt fra 07.30 til 19.30 hverdager, 08 til 14, på lørdager, og 12 til 16 på søndager. Ellers er det hjemmevakt / beredskap, med mulighet for å benytte seg av hjemme arbeidsstasjon ved uttrykning. LIS gjennomfører alle prosedyrer, alle vurderinger av henvisninger og beskrivelser som gjennomføres på inneliggende pasienter den dagen/helgen i henhold til progresjon av utdanningsløpet. Det er under tett supervisjon av overlegen/bakvakten.


Beskrivelse av utdanningsløpene og læringsarenaer

HDS tilbyr en stor del av RAD læringsmål i nesten alle radiologiske fagområder, med unntak av barneradiologi og brystdiagnostikk. I andre fagfelt kan man tilby delvis opplæring eller neste full opplæring.  De LMA som ikke kan oppnår lokalt, tilbys i tett samarbeid med Radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). Om lag 3-4års tjeneste tilbys ved HDS med fokus på generell radiologi. Med det menes utredning og oppfølging av onkologiske pasienter, oppfølging av ortopediske pasienter, akutt radiologi og utredning av ø-hjelps tilstander, inklusiv trombolyse forløp og vurdering av akutte slag pasienter, primær cancer utredning og staging og cancer oppfølgings CT og MR undersøkelser (inklusive enkelte kontroller etter hjernekirurgi), diagnostikk pre-operative og post-operative muskelskjelett radiologi (konvensjonell radiologi, men også  MAR CT og  MR), CT hjerte diagnostikk, biopsier og drenasjer


For undervisningsløpet generelt for LIS er det planlagt

​ År 1: fullføre RAD-LMA i basis thorax og abdomen, nevro og msk for vakt

År 2: oppfylle LMA videre i fagfeltene thorax, abdomen, msk, nevro, samt intervensjoner

År3: starte med MR, alle områder, delta aktivt på MDT for CT colon, beherske kompliserte CT undersøkelser

År 4: fokusere på videre MR i alle områder, lære seg CT korangiografi

År 5: forberede seg på å stå mest mulig på egne ben.

I løpet av tiden ved HDS skal LIS ha fått en stor erfaring og bredde i ultralyd, konvensjonell røntgen og CT. De skal ha utført ultralyd veiledede punksjoner/biopsier i lever og ha utført abscessdrenasjer, og hvis interesse nefrostomier. De skal ha fått en oversikt over de vanligste MR undersøkelser (MRCP, tynntarm, lever, muskels-skjelett, kolumna og infarkt utredning). De skal også ha blitt rutinerte i å holde demonstrasjoner, gjøre riktige prioriteringer og planlegge pasientforløp for radiologisk utredning.

Eksterne læringsarena

LIS skal innom HUS for spesielt traumeradiologi, barneradiologi, intervensjonsradiologi og deler av nevroradiologi. Disse LMA skal oppfylles ved HUS ila maksimalt 18måneder.  Det er inngått egen spesifisert avtale med Radiologisk avdeling HUS om dette (se egen avtale).

 

Generell introduksjon av nye LIS

 Uke 1: omvising på avdeling, opplæring i RIS-PACS systemet, samt DIPS.  Få anbefalinger om relevant basis litteratur og bøker. Observere/sitte med vakthavende radiolog den første uken.

Uke 2-3: begynne å beskrive konvensjonelle thorax og skjelett undersøkelser.

Uke 4-6: opplæring på UL. Skal læres opp av radiologer på UL, får anbefaling om relevant litteratur. Skal i løpet av perioden begynne å gjøre undersøkelsene under supervisjon. Må lære seg UL urinveier, galleveier/lever, pancreas, UL av dype vene tromboser, scrotum, og ascites og pleuradrenasjer.

Uke 7-9: CT opplæring. Får anbefalt relevant litteratur. Lærer seg å forstå CT anatomi, hvordan tolke funn og betydningen av kontrastfaser og forskjellige level-vindu bilder. Må lære seg å tolke lungeemboli bilder, og infeksjoner og kjenne igjen fri luft, blødninger, aneurysmer, disseksjoner og evt. andre tilstander som krever rask oppfølging.

Uke 10-12: gjenta alle elementer fra de første 9 ukene, og forberede seg på kunne jobbe mer selvstendig. I tillegg bli kjent med gjennomlysningsaperturen og de undersøkelser man gjør her.​
Begynner å gå «dagvakter» med vaktcalling frem til 19.30 fra 3.måned til 6.måned. Tar primæransvaret for beredskap på natt etter 6mnd.

 

Supervisjon, veiledning og kompetansevurdering

HDS sin LIS kandidat vil få en personlig veileder for radiologi spesialistutdanningen, og første møte blir holdt innen 14 dager. Det er mye tid til supervisjon da HDS kun har en LIS. Det er planlagt jevnlige møter (ca. 60-90min hver måned) til å gjennomgå fulførte læringsmål. Disse vil bli godkjent fortløpende og vil bli gjort av utdanningsansvarlig radiolog. LIS vil bli vurdert i vurderingskollegium og man vil bruke Mini-CEX (optimalisert for radiologi) som verktøy for semistrukturert vurdering av LISen. LIS får alltid sin fordypning 8t annen hver uke som en hel dag. 

 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og vurderingskollegium (mål om minst årlig for alle kandidater). Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Gjennom regelmessig veiledning og deltakelse i vurderingskollegium, sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål.

 

Teoretisk undervisning

Den formelle undervisningen gjøres delvis sammen med Radiologisk avdeling HUS, der vi har anledning til å delta mandag, tirsdag og fredag 11.00-11.30. I dette samarbeidet forplikter vi oss til å selv holde undervisning på HUS hver 10.uke, og på denne måten opprettholder overleger ved HDS kontakten med ett større fagmiljø.

Rotasjon av felles undervisning med og ansvarlige seksjoner er: Thorax, Mammo, Nuklær medisin, Kar/uroseksjonen, Ortopedi seksjonen, Gastro seksjonen, Nevro seksjonen, Barneradiologi, Medisinsk Fysikk og Haraldsplass.

I tillegg er det kasusundervisning 30 min hver onsdag, fra kl. 11.15, lokalt på vår radiologisk avdeling.

 Det er satt opp slik at overlegen som har helgevakt har undervisningen torsdag.  Dette sørger for en lavere «utgått» prosent, da man alltid er klar over når man har helgevakt. Undervisningen på onsdagen fordeles jevnt blant overleger av utdanningsutvalget.  Mesteparten av undervisning som ble gjennomført ble holdt av overleger. Årlig estimat er om lag 70 t/år som blir gjennomført.

 

Felles kompetansemål (FKM)

Felles kompetansemål dekkes inn av bla. a. et regionalt basiskurs i FKM i regi av Regionalt utdanningsutvalg i Helse Vest, samt av interne gruppeveiledninger. 

 • Avdelingen har en forskningsaktiv overlege. Denne bidrar inn i veiledning som dekker læringsmål relatert til forskning og til dels kunnskapshåndtering, spesielt i forbindelse med evidensbasert tilnærming til lokal forbedringsarbeid og i Helse-Vest felles prosedyre gruppe.
 • LIS skal delta i kvalitetssikring-/forbedrings-/pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på avdelingen, og melder i samarbeid med veileder inn hvilket prosjekt hun/han deltar i som obligatorisk forbedringsoppgave. Teoretisk støtte til dette vil gis via det regionale basiskurset i FKM, som dekker assosierte læringsmål. 
 • Læringsmål som angår kommunikasjon, vil dekkes både i klinisk praksis og individuell veiledning ved veileder, samt at klinikken jobber med å utvikle interne kommunikasjonskurs basert på 4 gode vaner.

 

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Består av to erfarne overleger og den ene LIS. Per i dag er ingen LIS ansatt hos oss.

 

Forskning

LIS skal i løpet av utdanningsperioden aktivt delta i enten et internt kvalitetssikringsprosjekt eller være medansvarlig/hovedansvarlig for et forskningsprosjekt. Arbeidet skal inneholde å utarbeide prosjektprotokoll/forskningsprotokoll (lese og forstå og vurdere hypoteser), sette seg i gjeldende lovverk og ivareta forskningsetiske problemstillinger.

For øvrig bidrar avdelingen med beskrivelser av bilder og veiledning i forskningsaktivitet sammen med geriatere, gastrokirurger og ortopeder.  LIS har mulighet til å involvere seg i forskning ved Haraldsplass.

Kritisk artikkelgjennomgang vil utgjøre deler av internundervisningen. Hvis LIS er interessert, vil hun/han bli tilbudt mulighet til å delta i eget PhD prosjekt utgående fra radiologisk avdeling. Det er 1 lege med PhD ved avdelingen, som også er aktivt involvert i prosjekter med ortopeder og kardiologer.

Utenom sommeravvikling holdes det en forskningslunsj hver måned, der PhD kandidater presenterer sitt arbeid, LIS blir oppfordret til å delta på dette.​


Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

 

Simulering og ferdighetstrening

​Vi har fra 2022 egen simuleringslab som driftes i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg avvikles det allerede halvårlige AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.​

Tillitsvalgte

Siden vi bare har en LIS er hovedtillitsvalgt for LIS ved huset den som er ansvarlig for den radiologiske kandidaten. ​

Kontakt

Utdanningsansvarlig og fagansvarlig overlege: Anagha P. Parkar​Fant du det du lette etter?