HELSENORGE

Utdanningsplan radiologi

​Vår målsetting er å gi kandidaten en bred og solid opplæring i generell radiologi(diagnostikk, utredning og oppfølging av onkologiske pasienter, oppfølging av ortopediske pasienter, akutt radiologi og utredning av ø-hjelps tilstander), samt spisskompetanse i utredning av colon cancer med oppfølging, slag diagnostikk (inklusiv CT perfusjon) og muskelskjelett radiologi (spesielt MR). Videreføring av UL skulder barbotage (nå uten ortoped) . I gjenomlysning utføres kapselspregninger av skulder (der en ortoped skal læres opp pga kapasitetsproblemer). Videreføring av øvrige intervensjonsprosedyrer som nefrostomier, CT biopsier osv.. MR prostata gjøres nå regelmessig som en del av pakkeforløpet ved avdelingen. I 2017 har avdelingen utdannet 2 radiologer i CT korangio level 3 sertifisering etter SSCT kriterie, og en til level 2. Vi satser videre på CT hjerte nå.
Vi ønsker at LIS skal læres opp i alle modaliteter vi har ved avdelingen, med unntak av prosedyrer som krever særskilte ferdigheter (CT biopsier i lunge f.eks). Dette gjenspeiles i fordeling av arbeidsoppgaver i avdelingen daglig og når kandidaten har vakt på kveld og natt. Kandidaten har ansvar for egen opplæring, men god supervisjon og tett oppfølging for tilegning av ferdigheter er alle overlegers oppgave.


Spesialitet Radiologi

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten 

HDS har avtale med Helse Vest RHF og er lokalsykehus for enkelte bydeler av Bergen og kommuner i Nord-Hordaland med til sammen 120.000 innbyggere. Sykehuset har 920 ansatte som utfører 628 årsverk. HDS tar imot alle medisinske pasienter i sitt nedslagsfelt og deler øyeblikkelig ortopediske pasienter med Haukeland Universitetssykehus.
Medisinske avdelinger ved HDS: akuttmottak og observasjonspost, overvåkningen, hjerte – og lungepost, slagpost, gastropost, generell post (diabetes og infeksjonsmedisin), poliklinikk, dagpost og geriartrisk post.
Kirurgiske avdelinger: gastro (med bl. a. colon cancer kirurgi med best overlevelse i landet), ortopedi, urologi og en stor dagkirurgisk enhet.
I tillegg Sunniva klinikk, med sengepost for lindrende behandling, labratorie og fysioterapiavdeling.
Siden mars 2012 har avdelingen utført CT, MR og konvensjonelle undersøkelser for Haukeland sykehus. Dette har ført til at vi nå har flere kreft pasienter (på CT og MR), nevroradiologiske pasienter (CT og MR), ortopediske pasienter (konvensjonell radiografi, CT og MR), samt revmatologiske pasienter (radiografi og MR). Dette er noe synkende i år pga kapasitet, men vi har fremdeles en del pasienter som henvises hit fra Haukeland.
Vi har en hjemmel for lege i spesialisering som er ubesatt, og 7 overlege hjemler, hvorav 3 er ledig for øyeblikket. 

Avdelingen har en 1.5T MR, en CT (512 kanaler) en ultralyd, to konvensjonell røntgen og en gjennomlysningslab. Vi utførte 35244 undersøkelser i 2018. Fordelingen på modalitet var:

Konvensjonell radiografi 55% (ca 54% poliklinikk).
CT 22% (ca 46% poliklinikk).
MR 15% (hvorav ca 80% poliklinikk).
UL ca 8% alle inneliggende.

I tillegg var det ca 1000 teleradiologi undersøkelser.
Hele avdelingen er på en etasje samlet og kompakt. Alle overleger og LIS har kontorer like ved avdelingen, og LIS får alltid sin fordypningstid som 1 hele dag annen hver uke.
Ellers består avdelingen av radiografer og merkantile personell.

Beskrivelse av utdanningsløpeneFor undervisningsplanen generellt for LIS er det tenkt :

År 1: basis thorax og abdomen, nevro og msk for vakt
År 2: videre thorax, abdomen, msk, nevro, samt intervensjoner
År3: starte med MR, alle områder
År 4: fokusere på videre MR i alle områder, lære seg CT korangiografi
År 5: forberede seg på å stå mest mulig på egne ben.

Vi regner med at LIS ila tiden skal innom HUS for spesielt traumeradiologi, bareneradiologi, intervensjonsradiologi og deler av nevroradiologi. Dette skal gjøres ila maksimalt 18måneder . Det er inngått avtale med Radiologisk avdeling HUS om dette.

I løpet av tiden her skal LIS ha fått en stor erfaring og bredde i ultralyd, konvensjonell røntgen og CT. De skal ha utført ultralydveilede punksjoner/biopsier i lever og ha utført abscessdrenasjer, og hvis interesse nefrostomier. De skal ha fått en oversikt over de vanligste MR undersøkelser (MRCP, tynntarm, muskels-skjelett og infarkt utredning). De skal også ha blitt rutinerte i å holde demonstrasjoner. LIS skal også kunne delta på MDT for coloncancer.

Introduksjon av nye LIS


Uke 1: omvising på avdeling, opplæring i RIS-PACS systemet, samt DIPS. Få anbefalinger om relevant basis literatur og bøker. Observere/sitte med vakthavende radiolog den første uken.

Uke 2-3: begynne å beskrive konvensjonelle thorax og skjelett undersøkelser. I tillegg rtg oversikt abdomen mtp tarm og urinveier.

Uke4-6: Opplæring på UL. Skal læres opp av UL leger, får anbefaling om relevant literatur. Skal i løpet av perioden begynne å gjøre undersøkelsene under supervisjon. Må lære seg UL urinveier, galleveier/lever, pancreas, UL av dype vene tromboser, scrotum, og ascites og pleuradrenasjer.

Uke 7-9: CT opplæring. Får anbefalt relevant literatur. Lærer seg å forstå CT anatomien, hvordan tolke funn og betydningen av kontrastfaser og forskjellig level-vindu bilder. Må lære seg å tolke lungeemboli bilder, og infeksjoner og kjenne igjen fri luft, blødninger, aneurysmer, disseksjoner og evt. andre tilstander som krever rask oppfølging.

Uke 10-12: gjenta alle elementer fra de første 9 ukene, og forberede seg på kunne jobbe mer selvstendig. I tillegg bli kjent med gjennomlysningsaparturen og de undersøkelser man gjør her.

Begynner å gå ”dagvakter” med vaktcalling frem til 19.30 fra 3.måned til 6.måned. Tar ansvaret for beredskap på natt etter 6mnd.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling


Vår ene LIS kandidat vil få en personlig veileder i forhold til spesialistutdanningen, og første møte blir holdt innen 14 dager
Det er mye tid til supervisjon siden vi bare har en LIS.
LIS får alltid sin fordypning 8t annen hver uke som en hel dag. LIS er velkommen til å delta på våre demonstrasjoner og MDT møter.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål


Det er planlagt jevnlige møter (ca. hver måned) til å gjennomgå fulførte læringsmål. Disse vil bli godkjent fortløpende og vil bli gjort av utdanningsansvarlig radiolog.

Teoretisk undervisning


Den formelle undervisningen gjøres delvis sammen med Radiologisk avdeling Haukeland, der vi har anledning til å delta mandag, tirsdag og fredag 11.00-11.30. I dette samarbeidet forplikter vi oss til å selv holde undervisning på Haukeland hver 10.uke, og slik opprettholder vi kontakten med ett større fagmiljø. I tillegg er det undervisning 20 min hver onsdag og 30 min hver torsdag, fra kl 11.15.
Det er satt opp slik at overlegen som har helgevakt har undervisningen torsdag. Dette sørger for en lavere ”utgått” prosent, da man alltid er klar over når man har helgevakt. Undervisningen på onsdagen fordeles jevnt blant overleger av utdanningsutvalget. Mesteparten av undervisning som ble gjennomført ble holdt av overleger. 70t/år skal bli gjennomført.

Felles kompetansemål (FKM)


Det er planlagt å delta på undervisning med klinikere for å oppnå felles kompetansemål sammen.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege Består av to erfarne overleger og LIS. Per i dag er ingen LIS ansatt hos oss.

Forskning


Det er 1 lege med Dr.grad/PhD ved avdelingen. Ytterligere 1 overlege er aktivt involvert i forskning innenfor muskel-skjelett radiologi.
Avdelingen bidrar også i følgende studier (beskrivelse av bilder):
ARCTIC studie (revmatologiske pasienter, utgående fra Diakonhjemmet)
Demensstudie for frontallappsdemens (Geriatrisk avd. HDS)
Demensstudie (DEMvest, utgår fra AHUS, multisenter studie)
Muskelskjelett studie ( Fremre korsbånd, utgår fra Ortopedisk avdeling, HDS).


Hvis LIS er interessert vil hun/han bli tilbudt mulighet til å delta i forskningsprosjekter som utgår fra de kliniske avdelinger og der radiologisk avdeling bidrar. I tillegg et det mulig å gjøre kvalitetssikringsarbeid.

Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening


Simuleringer gjøres i forbindelse med stansalarmer og trombolysealarmer. Vi har ikke noe ferdighetssenter ved avdelingen.

Tillitsvalgte

Siden vi bare har en LIS er hovedtillitsvalgt for LIS ved huset den som er ansvarlig for den radiologiske kandidaten.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege eller utdanningsansvarlig radiolog.


Fant du det du lette etter?