HELSENORGE

Utdanningsplan urologi

Spesialitet: LIS3 Urologisk kirurgi ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten

LIS1 og LIS2/3 ved Kirurgisk- og Ortopedisk avdeling deltar i felles vaktordning ved kirurgisk klinikk. LIS 1 har tilstedevakt hele døgnet på hverdager, LIS 2/3 har tilstedevakt på hverdager til kl 22, og hele døgnet i helgene. Kirurgisk klinikk har øyeblikkelig hjelp-virksomhet etter avtale med Helse Bergen.

Kirurgisk avdeling består av Seksjon for generell kirurgi, Seksjon for gastrokirurgi og Seksjon for urologi. Ved Seksjon for urologi er det ansatt 3 overleger i 100 % stilling. Det er knyttet fire LIS2/3-stillinger til Kirurgisk avdeling, hvorav en LIS-stillinger til Seksjon for urologi .

Seksjon for urologi har funksjonsfordelingsavtale med Helse Bergen. Vi tar hånd om all transuretral prostatakirurgi i  regionen. I tillegg utføres annen transuretral kirurgi for blærekreft, blærestein og uretrastrikturer. Vi opererer dagkirurgiske pasienter for fimose og hydrocele. Totalantall urologiske operasjoner har vært ca. 600 i året de siste årene. Kirurgisk avdeling har felles sengepost med 20 sengeplasser, og driver i tillegg utstrakt dagkirurgisk virksomhet. Vi mottar urologiske øyeblikkelig hjelp pasienter etter avtale med Helse Bergen, og LIS3 vil få erfaring med akutte tilstander som nyrestein, akutt scrotum, blæretamponade, urinretensjon og infeksjoner i urinveiene.

Seksjon for urologi har nært samarbeid med følgende seksjoner/avdelinger på HDS:
1: Kirurgisk avdeling
a. Urologi 
b. Generell kirurgi 
2: Ortopedisk avdeling 
3: Anestesiavdeling 
4: Intensivavdeling med postoperativ observasjon
5: Operasjonsavdeling
a. Totalt 5 operasjonsstuer
i. 2 ortopediske
ii. 2 kirurgiske
iii. 1 felles stue til mindre kirurgi
6: Dagkirurgisk senter
a. 2 operasjonsstuer som fordeles likt mellom Kirurgisk- og ortopedisk avdeling
7: Rehabiliteringsavdelingen
a. Fysioterapi
b. Ergoterapi
8. Avdeling for merkantile tjenester
9. Radiologisk avdeling
a. Vanlig røntgen
b. MR

c. CT

d. Ultralyd

10: Medisinsk avdeling 
a. Geriatrisk seksjon
b. Sunniva sengepost (palliativ enhet)
c. Infeksjonsmedisin
d. Gastromedisinsk seksjon

Kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling, anestesiologisk avdeling og operasjonsavdelingen er alle deler av Kirurgisk Klinikk.

Beskrivelse av utdanningsløpene

HDS tilbyr kirurgi del 2 og urologisk kirurgi del 3. Hele del 2 tilbys hos oss, og er beskrevet i egen utdanningsplan. Del 3 urologisk kirurgi tilbys i sin helhet i tett samarbeid med Avdeling for urologi ved HUS. 7-12 mnd. tjeneste tilbys ved HDS med fokus på  transuretral kirurgi og urologia minor. På urologisk poliklinikk er  hovedtyngden utredning  av pasienter med vannlatingsplager og pakkeforløp hematuri i tett samarbeid med fire uroterapeuter. LIS 3 vil få god erfaring med cystoskopi. Utredning og behandling av blærekreft skjer i nært samarbeid med urologisk seksjon HUS.

Introduksjon av nye LIS

Nye LIS gjennomfører program for nyansatte ved HDS og får spesifikk opplæring i IKT-systemer ut fra tidligere kunnskap og behov. Vi legger opp til mester-svenn-basert supervisjon og evaluering av læringsmål. 

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Ved ansettelse vil alle LIS2/3 få tildelt en veileder som er spesialist i faget. Veileder er ansvarlig for den kontinuerlige individuelle veiledningen. Gruppeveiledning vil kunne inngå som en del av spesialistutdanningen og vil ha hovedfokus på innholdet i de felles kompetansemålene. Det legges til rette for tett oppfølging av LIS 2/3 i de konkrete arbeidssituasjoner (supervisjon) med gradvis overgang til selvstendig virksomhet. Det vil gjennomføres halvårlige kompetansevurderinger av LIS i evalueringskollegium. Det er lagt opp til at det settes av til sammen 1 time månedlig til individuell veiledning i tillegg til daglig supervisjon. Forberedelse og innholdet i de planlagte og regelmessige veiledningssamtalene vil fortløpende dokumenteres i kompetanseportalen. 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

LIS dokumenterer sin progresjon av læringsaktiviteter i Kompetanseportalen, som etter vurdering av veileder sendes til avdelingsleder for godkjenning. LIS får jevnlig kompetansevurdering i veiledningssamtaler. Det legges til rette for gode læringsarenaer og at LIS utdanningen integreres med driften. Ferdighetstrening og simulering er etablert og videreutvikles som et komplement til tradisjonell klinisk læring.

Vurdering av hvorvidt kandidaten har oppnådd læringsmål skjer av veileder og evalueringskollegium. Evalueringskollegiet består av utdanningsansvarlig overlege og øvrige overleger ved seksjonen.

Teoretisk undervisning

Kirurgisk klinikk har organisert undervisning til egne undervisningsdager hvor en halv arbeidsdag er avsatt til undervisning. Første del består av emner med felles læringsmål for alle de kirurgiske spesialiteter; dvs generell-kirurgi, urologi og gastrokirurgi samt ortopedi. Resterende undervisningstid er seksjonert slik at urologisk seksjon har egen undervisning. Undervisningen består av rullerende tema innen læringsmålene og journal-club. Både LIS og overleger er ansvarlig for undervisning i tillegg til at noen tema dekkes av eksterne foredragsholdere. Undervisningen er planlagt i 2-års bolker for felles tema av undervisningsutvalget. Undervisningen holdes fra kl 12.15-15.30 hver annen fredag (oddetallsuker). I tillegg deltar LIS 2 på blokkundervisning ved HUS. Driften tilrettelegges for deltakelse på undervisning både ved HDS og HUS. LIS3 i urologi står fritt til å delta på internundervisning på urologisk seksjon HUS etter avtale.

Felles kompetansemål (FKM)

FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs samt undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs/undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring-/forbedring-/pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt. 

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Utdanningsansvarlig overlege ivaretar utdanning i LIS2 kirurgi og LIS3 gatroenterologisk kirurgi og LIS 3 urologi (gjennomstrømsstilling fra Helse Bergen). Utdanningsutvalget består i tillegg av en overlege og en LIS. Utdanningsutvalget er ansvarlig for internundervisning og tilrettelegging for deltakelse i hospitering, simulering og undervisning ved Helse Bergen. 

Forskning

Det pågår forskning ved avdelingen.

Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening

HDS har samarbeidsavtale med Helse Bergen om bruk av Ferdighetssenteret ved Haukeland for simulering og ferdighetstrening. HDS har sammen med VID startet et prosjekt for klinisk simulering internt i sykehuset for å heve individuell kompetanse og samhandling i forskjellige kliniske scenario.

Tillitsvalgte

LIS har hovedtillitsvalgt for HDS og lokal tillitsvalgt i klinikken som ivaretar arbeidstakerens interesser og som medvirker ved ansettelser og omstilling.

Kontakt

Utdanningsansvarlig overlege.
 

Fant du det du lette etter?