HELSENORGE
Nytt om forskning

Hva skjer med demensforskningen under koronarestriksjonene?

Marie Hidle Gedde er stipendiat ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og virksom ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), UiB. Hun deltar i prosjektet LIVE@Home.path som er en tverrfaglig randomisert-kontrollert studie med fokus på å bedre omsorgen for hjemmeboende med demens. Marie forsker på hvordan adferds- og psykologiske symptomer ved demens påvirkes av ulike multikomponente intervensjoner. Her bruker hun material fra to ulike randomisert-kontrollerte studier, COSMOS og LIVE@Home.Path, for henholdsvis sykehjem og hjemmeboende.

Stipendiat Marie Hidle Gedde

Hvordan har Covid-19 påvirket forskerhverdagen?

Marie og den forskning hun gjennomfører har også vært påvirket av Covid-19, ikke minst fordi deltagerne er i risikogruppe for Covid-19; alle er over 65 år og alle har en demenssykdom. Derfor måtte studieprotokollen modifiseres, og det ble en midlertidig pause under koronarestriksjonene mellom mars og mai 2020 ettersom intervensjonen ikke kunne implementeres. 

Samtidig ga restriksjonene andre innfallsvinkler til den forskningen de gjennomfører, og de utvidet studien med et underprosjekt kalt PAN.DEM (PANdemic in DEMentia). Forskergruppen rekrutterte deltagere fra hovedprosjektet og ringte til de pårørende for å høre hvordan de hadde det under restriksjonene. Det ble spurt om, og i hvilken grad, helsetjenestene ble påvirket, om teknologiinteresse, og hvilke adferds- og psykologiske symptomer personene med demens hadde under pandemien. Disse svarene blir så sammenlignet med hva de oppga kort tid før restriksjonene ble innført. En artikkel der Marie og blant annet veiledere Bettina Husebø (UiB, Bergen kommune), Line Iden Berge (UiB, NKS Olaviken) og Mala Naik (HDS, UiB) prospektivt sammenligner symptomer før og under pandemien er under utforming.

Digital posterpresentasjon

Et annet resultat av Covid-19 er en interaktiv posterpresentasjon Marie hadde på TIPS2020 (Technology in Psychiatry Summit 2020, Harvard University, McLean Hospital). Presentasjonen er åpent tilgjengelig og kan sees som video ved å følge lenken.

I utgangspunktet er det mange som har tilgang til enkelte hjelpemidler som trygghetsalarm eller komfyrvakt, og resultatene viser at det var en relativt liten andel som ble mer interesserte i hjelpemidler under pandemien. Det forskerne ble noe overrasket over var at bare 17% av pårørende oppga økt interesse for velferdsteknologi, selv under de omfattende restriksjonene. Nesten ingen, bare 3 personer, brukte sosiale medier eller andre kommunikasjonsverktøy. På den andre siden var de som i utgangspunktet hadde dårligere evner til å bruke telefon assosiert med økt interesse for andre kommunikasjonsverktøy under pandemien.

Marie deltok på samme konferanse i fjor, men da på plass ved Harvard University i USA, og savner nettverksbygging og mingling fra den fysiske konferansen. Fordelen med en digital konferanse er jo at den er tilgjengelig, selv om tidsforskjeller kan være problematisk. En stor fordel er også at man får tilgang til andres forskning og postere, samt debattinnlegg og forelesninger, i etterkant.

Marie Geddes poster fra TIPS202 kan sees i større format ved å åpne filen under.

Marie Geddes poster fra TIPS202 kan sees i større format ved å åpne den som en pdf-fil (PDF)
Mer informasjon om prosjektet
Fant du det du lette etter?