Koronavirus - informasjon til ansatte

Strenge tiltak i Bergen og omegn – Haukeland og Haraldsplass innfører besøksstopp og skallsikring av alle bygg.

Begge sjukehusa innfører blant anna midlertidig besøksstopp i ei veke etter at det søndag blei innførd strenge tiltak i Bergen og omegnskommunane. Tiltaka gjeld fra 7.-14. februar.

– Vi vil likevel understreke at det er trygt å kome på sjukehuset og at pasientar må komme til timar som planlagd, seier administerande direktør Eivind Hansen ved Haukeland og administerande. direktør Kjerstin Fyllingen ved Haraldsplass.

Søndag blei det kjent at det blir innførd strenge tiltak i Bergen og mange av nabokommunane.  Du finn ei komplett oversikt over tiltaka på heimesidene til Bergen kommune.

Etter eit beredskapsmøte søndag formiddag mellom Haukeland og Haraldsplass Diakonale Sykehus blei det bestemt at sjukehusa følger opp med følgjande tiltak:

Midlertidig besøksstopp

Det blir innført besøksstopp  frå mandag morgon.  Dette gjeld ikkje pasientar, besøkande til pasientar i livets siste fase,  naudsynte ledsagarar og  partnar/ledsagar til fødande, barselkvinner og barn. Naudsynte besøk må avtalast direkte med avdelingar. Det å kome til sjukehuset er rekna som ei nødvendig reise.  Våre smittevernrutiner er til for at sjukehuset skal være ein trygg stad for alle som kjem behandling og kontroll. På Haukeland blir innført skallsikring av alle bygg med vektarar i døra. Haraldsplass held fram med si skallsikring.

- Alle pasientar blir grundig screena når dei kjem til sjukehuset. Ved symptom, blir pasientane testa for Covid-19 og behandla med isolasjon og fullt smittevernregime inntil prøvesvar er klart, seier administrerande direktør ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus, Kjerstin Fyllingen.

- For mange er det heilt avgjerande for eiga helse at dei kjem til oppsatt time. Dei skal vite at det er trygt å komme til sykehuset og at slike timeavtaler regnes som helt nødvendige reiser til og i Bergen, seier Hansen. 
 
Har du symptomer på korona-smitte, har vært i nær kontakt med en smitta, sitter i karantene eller isolasjon, skal du kontakte sykehuset for å få ny time.

Laboratoriekapasitet

Haukeland har bemanna opp helge-kapasiteten på mikrobiologisk avdeling og har god kapasitet for analyser og sekvensiering.

Heimekontor

Alle i Helse Bergen og Haraldsplass som kan utføre arbeidet sitt heime utan at det går utover kvaliteten på arbeidet skal ha heimekontor.  Heimekontor skal avklarast med næraste leiar. Andre tilsette skal møte på jobb som vanleg.

Kollektivtrafikk

Sjukehusa er i tett kontakt med Skyss for å sjå korleis tiltaka påverkar kollektivtrafikken og våre tilsette som tar buss eller bane til jobb.

Frivillige

Frivilligtenesta ved begge sjukehusa blir satt på vent medan dei nye tiltaka gjeld i Bergen.

Utdanning/praksis

Det kjem meir informasjon om konsekvensar for praksis og utdanning på sjukehusa seinare.

Møter og kurs

Fysiske møter må gjerast digitale om mogeleg. Møteaktivitet som kan forskyvast i tid – må forskyvast.


Fra anbefaling til pålegg - om hjemmekontor – når det er praktisk mulig!

Den konkrete teksten i forskrift er Påbud om hjemmekontor: Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

- Dette betyr at at alle på Haraldsplass som kan utføre sitt arbeid hjemmefra uten at det går ut over kvaliteten på tjenesten, skal ha hjemmekontor sier HR og Organisasjons direktør Terje Flotve. Det er viktig å merke seg at vi har gått fra anbefaling til et pålegg. Det betyr at den enkelte medarbeider og leder anbefales å ta en fornyet gjennomgang av den praksis en har hatt den siste måneden.

Flotve presiserer at det er ingen forskjell om en har bosted i Bergen kommune eller en av de omkringliggende kommunene – pålegget er det samme.

Det er den enkelte leder, i dialog med den ansatte, som må vurdere om kvaliteten på arbeidet kan opprettholdes på et tilfredsstillende nivå når den ansatte jobber hjemmefra. På enkelte tjenesteområder vil det være forhold knyttet til arbeidsoppgaver eller ansvarsområde, som gjør det nødvendig at arbeidet foregår fra arbeidsplassen for å sikre kvalitet og tilgjengelighet i tjenesten, samt hensiktsmessig fremdrift.

Det er viktig at ledere involverer tillitsvalgte og verneombud i oppfølgingen av praktiseringen av hjemmekontor ved den enkelte enhet sier Flotve.

Les mer om forskriften her: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata

Tiltak i forbindelse med mutert koronavirus (sist oppdatert 25.1.2021)

Sykehusene på Vestlandet tar smittevern på alvor og det er satt ned nye retningslinjer i forbindelse med utbruddet av mutert koronavirus på Østlandet. De nye rutinene gjelder fra 24. januar.

Det er viktig at medarbeidere som har vært på Østlandet i løpet av de ti siste dagene har negativ test før retur til arbeid og bruker munnbind på arbeid. Medarbeidere dette gjelder må ta kontakt med nærmeste leder.

Dei ny retningslinjene er:

Innlagte pasienter, pasienter som er på vei inn til sykehusene elektivt og/eller som ØH pasienter, samt ansatte, kartlegges med spørsmål om opphold i,  kommunene Nordre Follo, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Oslo, Vestby, Våler, Ås, Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Ræling, Råde og Skiptvedt i løpet av de siste 10 døgn. Oversikten over aktuelle kommuner vil bli oppdatert ved endringer.

Pasienter som har vært i aktuelt område i aktuelt tidsrom og allerede er innlagt eller akutt innlegges i sykehus skal testes for SARS-CoV2 smitte og isoleres inntil negativt prøvesvar foreligger.

Planlagt behandling hos elektive pasienter som har oppholdt seg i aktuelle kommuner siste 10 dager kan vurderes utsatt i ti dager dersom det er medisinsk forsvarlig. Alternativt teste hvis mulig, negativ test opphever ti dagers utsettelse.

Ansatte som har vært i aktuelt område i aktuell tidsperiode skal avlegge negativ test før retur til jobb. Ved negativ test skal munnbind uansett brukes i all pasientkontakt innen 1 meter i ti dager. Det anbefales retest etter 7 dager.

Bruk av munnbind på sykehus: I alle situasjoner der det ikke kan opprettholdes en meter avstand skal ansatte benytte munnbind, foreløpig gjeldende i to uker. Polikliniske pasienter og besøkende bør benytte munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Rutiner for bruk av åndedrettsvern følger allerede etablerte rutiner (ingen endringer).

Informasjon til våre pasienter på våre nettsider.

Digitale opplæringsressurser for de ansatte

HDS tilbyr en rekke kurs og opplæringsmateriale i forbindelse med koronasituasjonen. Det er viktig at du har dialog med din nærmeste leder om hva opplæringstilbud som er relevant for deg.

Klikk på linken under for å få informasjon om ekstern pålogging til læringsportalen og Kompetanseportalen, og se oversikten over digitale kurs og forelesning du som ansatt kan gjennomføre hjemmefra i Læringsportalen, uavhengig av om du har jobb-pc eller ikke.

Korona: Digitale opplæringsressurser for ansatte - Haraldsplass Diakonale Sykehus 

Utvidet bruk av munnbind til og med 10.01.21

​På grunn av økt smittepress har beredskapsledelsen innført en midlertidig anbefaling om utvidet bruk av munnbind. Rutinen er forlenget til og med 10.01.21. 

​Anbefalingen for forsterket bruk av munnbind ved Haraldsplass Diakonale Sykehus gjelder bare så lenge smittepresset i Bergen kommune anses som høyt og evalueres kontinuerlig av smittevernteamet og beredskapsledelsen. Anbefalingen for utvidet bruk av munnbind er midlertidig, og gjelder for alle ansatte fra 12.11.2020 til og med 10.01.21.

Når er det nødvendig med utvidet bruk av munnbind?
I tillegg til gjeldende basale smittevernrutiner bør munnbind brukes av helsepersonell i kontakt med pasienter når det ikke kan holdes 2 meters avstand og kontakten varer i 15 minutter eller mer. Forsterkede tiltak gjelder kun i disse situasjonene.

NB! Universell bruk av munnbind i sykehuset anbefales ikke!

Rutinen er oppdatert 19.11.20 med anbefalinger for pårørende. Pårørende som besøker innlagte pasienter i sykehuset bør bruke munnbind. Munnbind deles ut ved ankomst i sykehuset i resepsjonen.

Oppdatert: Råd til gravide ansatte og ansatte i risikogrupper for Covid-19

Risiko
Helsepersonell med pasientkontakt har risiko for eksponering for koronasmitte fra syke personer som oppsøker helsetjenesten. Alt helsepersonell skal bruke anbefalt smittevernutstyr ved mottak og behandling av pasient med mistenkt, sannsynlig eller påvist covid-19.

Noen grupper har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp, men selv de fleste i risikogruppene får milde symptomer.

Risikoen for alvorlig sykdom øker med alder og underliggende sykdommer, og menn har høyere risiko enn kvinner. Unge personer uten kjente risikofaktorer kan også få et alvorlig forløp av sykdommen.

 

Generelle råd for gravid helsepersonell 
For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler pasienter med sannsynlig, mistenkt eller påvist covid-19, så langt det er mulig. Tilrettelegg arbeidet sammen med arbeidsgiver.

For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko. 

Tilrettelegging i samråd med arbeidsgiver
Arbeidsgiver skal så langt som mulig skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte. Ansatte som er gravide eller i risikogruppe bør derfor få tilpassede arbeidsoppgaver som gjør at de unngår risikosituasjoner. Der eksponering for SARS-CoV-2-smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko.

 

Ytterligere skjerming av gravide i en tidsbegrenset periode
Ut ifra den generelle smittesituasjonen i befolkningen og at det de siste ukene har vært et stigende R-tall anbefales nå følgende  tidsbegrensede innstramming (i første omgang ut november):

Prøvetaking og behandling av personer med mulig covid-19-sykdom bør ikke utføres av gravide eller ansatte i risikogrupper (uendret).

Gravide i vaktteam bør slik situasjonen er nå ikke settes til å ta imot ØH-pasienter; dvs. at de ikke bør ha pasientarbeid i akuttmottak.

Det bør gjøres en risikovurdering, for å vurdere evt. merbelastning på de andre i vaktteamet. I så fall kan tiltak med å forsterke vaktteamet anbefales. 

Det anbefales videre at de ulike avdelinger gjør en risikovurdering rundt arbeidssituasjonen for sine gravide ansatte, hvor de vurderer de situasjoner der det kan oppstå usikkerhet i forhold til smitte og hvilke tiltak som skal iverksettes i slike situasjoner.

 

Ta kontakt med HMS-rådgiver dersom det ønskes hjelp til risikovurdering eller det er behov for bistand fra bedriftshelsetjenesten, herunder jordmor. 

 

Fredrik Grøvan
Smittevernlege

Oppdaterte smittevernanbefalinger 28.10.20

Det kom nye nasjonale anbefalinger for to dager siden. Bergen kommune kom med påbud, forbud og anbefalinger i går ettermiddag. For sykehuset gjelder;

Munnbind
vi gjør ikke noen endringer i forhold til anbefaling av munnbind. Vi har retningslinjer som sier når munnbind er anbefalt å bruke. Munnbind erstatter ikke anbefalinger om avstand. Bruk av munnbind gjør ikke at en unngår karantene. Flere tusen må bruke munnbind for å hindre 1 smittet av Covid.

Møter, fagdager, kurs
Møter, fagdager og diverse kurs vil være nødvendig å kunne gjennomføre i tiden fremover. Det må legges opp til egnet lokale, der ansatte kan holde nødvendig avstand. Alle skal ha faste plasser, der bør de sitte også når de spiser. Et godt tips til arrangør-  ta bilder av hvor folk sitter -skulle det oppstå en situasjon i etterkant der det er behov for smitteoppsporing vil dette være til stor hjelp.

Vi anbefaler bruk av Skype til deltakere som ikke trenger å fysisk være tilstede i møter.

Yoga/garasje gym
Vi anbefaler i disse ukene med strengere regler at sykehuset ikke arrangerer slike arrangement.

Sosiale sammenkomster
Vi har siste uken erfart at flere ansatte er satt i karantene. Smittetallene i Bergen tilsier at det er risiko forbundet med å oppsøke steder der mange samles – også der smittevernregler i utgangspunktet overholdes – særlig på byens utesteder. Det er viktig at man kan være sammen, men man må da treffes i mindre grupper. Man må også passe på at ikke avdelinger rammes av karantene i den grad at driften ikke kan fortsette.

Smittevernenheten oppfordrer ansatte til nøye å vurdere hva de deltar på for å redusere risiko for smitte til sykehuset og mange i karantene. Spesielt viktig er det at man unngår at mange fra samme avdeling kommer i karantene.

Frivillige
frivillige som ønsker å være på jobb kan få lov til det- «det er frivillig å være frivillig». Vi har adgangskontroll og alle som kommer inn i sykehuset er screenet. Vi anbefaler ikke frivillige å være på medisin 2 (denne anbefalingen har vi hatt under hele pandemien). Vi anbefaler også at frivillige kun deltar i arbeid der de kan holde avstand på 1 m til pasientene.

Reiseråd og anbefalinger for medarbeidarar i Helse Vest som har vært i utlandet

Regjeringa kom onsdag 12. august med oppdaterte reiseråd. Alle land som var grøne», er blitt gule, medan fleire land og regionar i Norden blir raude. Les om reiseråd og anbefalinger for medarbeidere i Helse Vest her.

Det kan komme anbefaling om munnbind på offentlig transport

Helseministeren sier det kan komme anbefaling om bruk av munnbind på offentlig transport. Mer detaljerte råd vil komme frem til 14. august. Munnbind erstatter ikke AVSTAND, som er det aller viktigste smitteverntiltaket i slike situasjoner. Hold derfor på 1-meteren!

Endringer i reiseråd fra 8. august

Bakgrunnen for dette er at smitte har økt i Frankrike, Tsjekkia, Sveits og Monaco. Fra natt til lørdag 8. august kreves derfor regjeringen innreisekarantene for de som kommer fra disse landene. Det er også endringer for svenske regioner. Mer informasjon om dette finner du på FHI sine nettsider:

 

Har du vært på reise i sommer? Da må du lese dette.

Dersom du er på vei tilbake fra ferie fra utlandet inkl. Norden:

 • Var landet rødt ved hjemreise må du i karantene.
 • Var landet grønt ved hjemreise må du testes.

Kontakt din nærmeste leder/ledervikar før du stiller på jobb.

Les felles anbefalinger for sykehusansatte i de fire helseregionene (se eget pkt. under).

Felles anbefalinger for sykehusansatte i de fire helseregionene

På bakgrunn av myndighetenes veiledning til de nye reiserådene har ledelsen i foretaksgruppene blitt enige om følgende anbefalinger til helsepersonell og andre ansatte som vurderer utenlandsreiser i sommerferien:

 1. Helseministeren anbefaler generelt å ta ferie i Norge i år. Vi slutter oss til denne anbefalingen.
 2. All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko («grønne» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.
 3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.
 4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.
 5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for dette, det vil si at det gjelder reiser til «røde» land/områder på utreisetidspunktet.
 6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.

Ansatte bes informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb. Ansatte som blir testet skal bruke munnbind eller unngå pasientnært arbeid inntil negativ test foreligger.

Nye reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Fra og med 15. juni ble det gjort unntak for nordiske land som tilfredsstilte visse smittekrav. Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller de samme smittekravene. Se mer om dette her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/


Folkehelseinstituttet (FHI) viser på sine nettsider til at det fra 15. juli er gjort unntak for karanteneplikten ved innreise til Norge fra regioner og land i EU/EØS/Schengen som har tilstrekkelig lav smittespredning. Disse områdene er markert med grønt i et eget kart og oppdateres minst hver 14. dag. Se oppdatert oversikt med «grønne» og «røde» land fra FHI her:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#unntak-fra-karanteneplikten


Utenriksdepartementet kommenterer nye reiseråd slik:

Unntakene fra reiserådene er ikke en oppfordring til å reise. Alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser. De som planlegger en reise må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til. Smitteutviklingen i Europa er fortsatt uoversiktlig og kan endre seg raskt. Hver enkelt bør tenke nøye gjennom om det er nødvendig å reise. Tiltak og restriksjoner i hvert land kan være annerledes og mer omfattende enn norske smittevernregler.


FHI understreker samtidig følgende:

Tiltak og restriksjoner for å hindre smitte av covid-19 er innført i mange land, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene.
Smittesituasjonen kan endre seg raskt, og før reiser til utlandet bør man ta høyde for at det kan være lokale utbrudd av covid-19, eller at det kan oppstå utbrudd mens man er på reise. Som ledd i forberedelsene bør du sjekke lokale myndigheters råd dit du skal, hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.


FHI gir også noen praktiske råd om forberedelse av utenlandsreiser:

Før reisen bør du bl.a. vurdere følgende momenter:
o Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
o Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
o Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
o Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
o Risiko for hjemmekarantene i Norge etter reisen.
o Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen.

Videre har FHI følgende råd til ansatte som har vært på utenlandsreiser:

Ansatte, inklusive nyansatte og vikarer med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne land»), bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testes for sars-CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før testen er negativ.

I tillegg har FHI råd om «Ledelsens ansvar og oppgaver»:

Bør ha et system for å kartlegge om ansatte og vikarer som har pasientnært arbeid, har vært eksponert for sars-CoV-2 eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt.

Helsedirektoratet påpeker følgende om utenlandsreiser:

Reiser man gjennom eller mellomlander i land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt), så medfører det karanteneplikt fra det tidspunkt man forlater det aktuelle landet/området.

Refusjon av reisekostnader - fra 27.05.20

​Her finner du all nødvendig informasjon om reiser i forbindelse med koronaepidemien. 

Refusjon Helfo

Helsepersonell som har måttet avlyse utenlandsreise som følge av reiseforbudet gitt i Covid-19-forskriften, har rett til dekning av utgifter til reise og overnatting.

Ansatte ved HDS må selv rette krav til Helfo. All nødvendig info finnes under avlyste utenlandsreiser - dekning fra Helfo. NB! Haraldsplass kategoriseres som privat virksomhet så det er viktig å forholde seg til retningslinjer under "arbeidstaker i privat virksomhet" og ikke under "arbeidstaker i offentlig virksomhet".

Ved innsending kreves det bekreftelse på arbeidsforholdet fra arbeidsgiver, dette gjøres ved å kontakte ingrid.thunes@haraldsplass.no. 

Vedtak Helsedirektoratet:

Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud motutenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Informasjon fra Regjeringen:

Helsepersonell kan søke Helfo om å få dekket reiseutgifter

Buss, båt og bane; tilnærmet vanlig rutetilbud fra 27. april

Fra mandag 27. april blir det igjen endringer i rutetilbudet for kollektivtrafikken. Det vil fremdeles være ekstratilbud til og fra området rundt Haukeland og HDS. Les mer på Skyss.no

Ekstraruter

Skyss har bestilt ekstraruter med turbuss på følgende avganger:

 • Linje 27 kl. 15.40 fra Haukeland Sør til Åsane terminal. Skiltes som «27 Åsane terminal - ekstrabuss». Trase og stoppmønster som linje 27

 • Linje 28 kl. 07.15 fra Oasen terminal til Haukeland Sør. Skiltes som «28 Haukeland sjukehus - ekstrabuss». Trase og stoppmønster som linje 28 om Sælen

 • Linje 28 kl. 16.10 fra Haukeland Sør til Oasen terminal. Skiltes som «28 Oasen terminal - ekstrabuss». Trase og stoppmønster som linje 28 om Sælen

 • Linje 403 kl. 06.13 fra Straume terminal til Haukeland Sør. Skiltes som «403 Haukeland sjukehus - ekstrabuss».  Trase og stoppmønster som linje 403 om Solheimsviken

Dette er en forsterkning av tilbudet som allerede finnes i rutetabellen per idag, og ikke nye traseer eller andre stoppmønster. Avgangene kjøres med turbusser og er ikke synlige i sanntidssystemet.

Tilbud om gratis parkering avvikles - oppdatert 19. mai 2020


Grunnet gradvis normalisering av samfunnet etter koronakrisen vil tilbud om gratis parkering etterhvert avvikles.

Parkeringsgarasjen

Gratisparkering i parkeringsgarasjen er ikke lenger mulig etter 30.juni.

Haukeland Skole og Kronstad Skole

Gratisparkering ved skolene er ikke lenger mulig f.o.m. 27.april.

Johan Blytts veg og Haukelandshallen

Gratisparkering er ikke lenger mulig etter 30.juni.

Årstadvollen

Gratisparkering ved Årstadvollen oppheves f.o.m. 25.mai klokken 06:00.


Melding fra UiB:

Universitetet åpner opp igjen i neste uke og flere tusen ansatte og studenter kommer tilbake til jobb og studier. Ordinær parkeringssituasjon gjeninnføres fra 25.mai. Dvs.vi kan dessverre ikke videreføre utlån av parkeringsplasser til HDS etter dette.


Alternativ parkering

Forslag til alternativ parkering er å sjekke ut interne retningslinjer for parkering i parkeringshuset mot betaling, informasjon om dette finner du i Personalhåndboken - parkering for ansatte.
El-biler parkerer fortsatt gratis i området rundt Haukeland og Haraldsplass frem til 1. oktober. Se mer på Bergen Kommune sin nettside eller trykk her for mer info. Det er også mulig med innendørs sykkelparkering i kjelleren i Regines Gjestehus.


SYKLE TIL JOBBEN kampanjen startet 19.mai! Det er gratis for alle ved Haraldsplass å delta.

Vi ber om at samtlige respekterer avvikling og finner alternativ parkering. Kontrollavgift må påregnes dersom gratisplass fortsatt benyttes eller at bilen ikke er flyttet innen tidsfristen.Vi ønsker å uttrykke stor takknemlighet til UiB for utlån av parkeringsplasser ved Årstadvollen, Stiftelsen for utlån av parkeringsplasser i parkeringsgarasjen og Bergen Kommune for koordinering av parkeringsplasser ved Haukeland Skole, Kronstad Skole og Haukelandshallen!

Korona: Digitale opplæringsressruser for ansatte

Haraldsplass tilbyr en rekke kurs og opplæring i forbindelse med koronasituasjonen. Har du fått tildelt en kompetanseplan kan mye av innholdet i denne gjøres hjemmefra. Under følger forklaring til hvordan du logger deg på Læringsportalen og Kompetanseportalen hjemmefra. 

Alle ansatte på Haraldsplass og Helse Vest må være pålogget i Læringsportalen når de tar digitale kurs. Dette for å få dokumentert at kurset er gjennomført. 

Opprett passord i Læringsportalen: Hvis du ønsker å logge deg på fra privat pc, må du logge deg på med brukernavn og passord for å få kursene registrert på deg. Du må derfor lage deg et passord i Læringsportalen når du er på jobb/er pålogget slik at du kan gjennomføre kursene hjemmefra etterpå. 

Hvordan lage passord og registrere privat e-postadresse i Læringsportalen

Allerede i karantene og ikke tilgang til jobb-pc?

Hvis du ikke kjenner ditt passord i Læringsportalen og ikke har tilgang til jobb-pc slik at du får dette ordnet, må du ta kontakt med Helse Vest IKT på telefon 55 97 65 40 for å få passord tilsendt på sms. 

Opprett passord i Kompetanseportalen

Dersom du ønsker å logge deg på Kompetanseportalen fra privat PC, må du følge brukerveiledningen for å få tilsendt passord. 

Brukerveiledning for å logge på Kompetanseportalen hjemmefra

Tilrettelegging / skjerming for ansatte i risikogrupper

Pandemiplanen vår skisserer noen prinsipper  der ansatte i risikogrupper bør skjermes fra å jobbe med pandemipasienter.

Vi bør i situasjonen med coronasmitte følge retningslinjer fra FHI og ettersom viruset vi nå trues av er nytt og en har begrenset kunnskap, vil også et «føre var» prinsipp være viktig. 

Risikogrupper:

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, Italia og USA ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:

Eldre personer over 65 år

Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.

Andre kroniske sykdommer: Personer med kronisk nyresvikt og personer som behandles med immundempende medisiner har ikke vist sikker økt risiko, men her gjelder at man bør være føre var.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Gravide:

Har ikke sikkert økt risiko, men her vet vi for lite om viruset til å konkludere. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-og-ammende/

Anbefaling:

En anbefaler at ansatte i risikogruppene over, inkludert gravide, får tilpasset arbeidsoppgaver slik at de i unngår risikosituasjoner. Det vil si at de ikke bør ta luftveisprøver av mistenkt smittede og at de ikke har primært behandlingsansvar for isolerte pasienter med påvist/mistenkt Covid-19 så langt som mulig. Dette ber vi ansvarlig leder om å tilpasse så langt praktisk mulig.

Samtidig er det slik at med bruk av beskyttelsesutstyr, vil risiko for smitte være veldig lav.

 

Fredrik Grøvan

Smittevernlege

Redusert rutetilbud; arbeidsruter til sykehuset går som normalt


Skyss legger om til sommerruter for bybanen og bussene i Bergensområdet fra mandag 23. mars. Bakgrunnen er at passasjertallet er redusert med så mye som 70 prosent på grunn av den spesielle situasjonen.

Arbeidsruter til sykehusene går som normalt
Transport av helsepersonell er imidlertid høyt prioritert hos Skyss, og de informerer nå om at arbeidsrutene til Haukeland-området IKKE blir lagt om til sommerruter.
Arbeidsbussene (linjene 27, 28, 403 og 604) vil altså fortsette å kjøre som i dag.

Reiseplanlegger og sanntid blir oppdatert med alle avganger og endringer.

Les mer på skyss.no om de viktigste endringane i rutetilbod og avgrensingar i kollektivtransporten i Vestland Fylkeskommune.

Råd om unntak frå heimekarantene for tilsette i helsetenesta


FHI har tirsdag kome med nye råd om unntak frå heimekarantene.


Dei nye råda:
Det er viktig å sikre forsvarleg drift. Det kan difor bli aktuelt å la tilsette i helsetenesta arbeide, sjølv om dei er i heimekarantene.
Før ein gjev unntak frå karantene, bør følgande vurderast:
• Mogleigheit for å allokere personell frå andre avdelingar/institusjonar
• Moglegheit for nedjustering av aktivitet

Dersom dette ikkje er nok til å ivareta pasienttilbodet, bør det vere ei lokal vurdering av kven som eventuelt bør kallast tilbake til jobb.

Eksempel på tilsette som kan vere aktuelle for arbeid i karanteneperioden:
• Tilsette som er i karantene etter utanlandsreise.
• Tilsette som er i slutten av karanteneperioden (gjennomsnittleg
inkubasjonsperiode for covid-19 er 5-6 dagar).
• Dei som er minst smitteutsett som dei som var nærkontaktar kun dagen før
bekrefta tilfelle utvikla symptom.

Følgjande bør ikkje kallast tilbake:
• Tilsette som har luftveissymptom eller feber. Desse skal isolerast og såleis
ikkje jobbe.
• Tilsette som over tid har hatt nær kontakt med bekrefta tilfelle med
symptom og ikkje nytta personleg beskyttelsesutstyr.
• Tilsette som har husstandsmedlem/ partnar som har fått påvist covid-19.
Personell som møter på jobb i karanteneperioden skal: Personell som møter på jobb i karanteneperioden skal:
• Straks forlate jobb dersom dei utviklar luftvegssymptom eller kjenner at
allmenntilstanden er redusert.
• Bruke munnbind ved pasientkontakt (under 2 meter avstand frå pasient).
• Holde avstand til andre tilsette og pasientar/bebuarar.
• Organisere arbeidet slik at nær kontakt med pasientar/bebuarar og
medarbeidarar blir avgrensa.
• Unngå handtering av mat
• Ha streng etterleving av hoste- og handhygiene, og følg lokale
retningslinjer for arbeidsantrekk.

Se mer på FHI sine hjemmesider her.

Bierverv under Koronapandemien

HDS oppfordrer ansatte som har bierverv knyttet til elektiv helsevirksomhet om ikke å utøve biervervet inntil videre pga situasjonen vi er i. Det samme gjelder ansatte som har bierverv der de er ekstra utsatt for smitte.

Dette begrunnes med:

 • Behov for helsepersonell. Vi som hovedarbeidsgiver har behov for at helsepersonell med bierverv bruker sin kapasitet til å avhjelpe situasjonen. Forpliktelser hos biarbeidsgivere kan f.eks. bety at vi får utfordringer knyttet til omdisponering av personell eller endring av arbeidsplaner.
 • Behov for at ansatte som kan begrense smitterisiko, gjør det.

Slik pandemisituasjonen er nå, håper vi at medarbeidere med slike bierverv imøtekommer oppfordringen.

Råd til ansatte med luftveissymptomer

Hovedregel er at ansatte som kjenner seg syke ikke skal komme på jobb. Lett nesetetthet eller halsondt uten samtidig sykdomsfølelse, er ikke grunn til å holde seg hjemme, sier smittevernlege Fredrik Grøvan.


Karanteneregler:
Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon (dvs. nyoppstått hoste, tungpust eller feber) skal ikke gå på jobb før 2 dager etter symptomfrihet.
Ved påvist Covid-19 skal de holde seg hjemme til 1 uke etter symptomfrihet.
Ved nærkontakt med påvist Covid-19 skal ansatt ha 14 dagers karantene uavhengig av prøveresultat.


Testing av ansatte:
Ansatte med symptomer på akutt luftveisinfeksjon – dvs. nyoppstått hoste, feber eller tungpust bør testes.
Ansatte med sår hals og vedvarende snue som er nyoppstått og som vedvarer utover 3-4 dager
Ansatte som bruker immundempende medisiner bør testes med enda lavere terskel.

Se også Folkehelseinstituttets råd om sosial distansering, karantene og isolering.

Pensjonister i KLP får ikke avkortning for arbeid som følge av Korona

Helsesektoren har behov for personell til å håndtere koronavirussituasjonen. Vanligvis får personell som går av med pensjon avkortning i pensjonen dersom de jobber utover grensen for innmelding i pensjonsordningen. Dette blir nå midlertidig endret i forbindelse med koronavirussituasjonen.

Det foretas nå midlertidig endring i lov, forskrift og vedtekter for pensjonsordningene. Reglene om avkortning vil ikke gjelde ved beordret tjeneste i forbindelse med Korona. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med Korona likestilles med beordret tjeneste.

For alderspensjonister i KLP innebærer dette at arbeid som følge av Korona-utbruddet ikke vil få noen innvirkning på pensjonen. Dette betyr at de i den perioden det vil være påkrevd, kan arbeide så mye det er nødvendig ved siden av pensjonen, uten at den reduseres. På KLP sine informasjonssider finner du mer informasjon om de nye midlertidige pensjonsreglene. KLP skriver p.t. at dette vil gjelde sykepleiere og annet helsepersonell. Sykehuset vil komme tilbake med informasjon om annet personell i sykehus så snart flere detaljer er på plass. 

Les mer hos KLP

Ansatte med behov for tilsyn av barn i barnehage eller skole

Viser til Bergen kommune sine retningslinjer for tilsynsordning for barn. Foreldre som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner, skal etter behov levere en dokumentasjon fra arbeidsgiver om dette til skole/barnehage.


Haraldsplass Diakonale Sykehus har vurdert det til at samtlige ansatte ved sykehuset har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon. HR Direktør har sendt ut dokumentasjon på e-post til alle ansatte som bekrefter dette. Denne dokumentasjon fremlegges elektronisk eller skriftlig til skole/barnehage sammen med gyldig ID-kort fra Haraldsplass.

Kontakt nærmeste leder for å få denne e-posten videresendt til din private e-postadresse.

Vi vil allikevel understreke at stenging av barnehager og skoler er hjemlet i lov om smittevern. Vi oppfordrer derfor våre ansatte til å prøve å finne alternative løsninger så langt det er mulig. 

Adgangskontroll og besøksforbud på sykehuset

Det er innført adgangskontroll og besøksforbud på sykehuset. 

Alle ansatte må ha ID-kort godt synlig ved ankomst til sykehuset. 

Det er innført adgangskontroll på sykehuset. Alle ansatte bes vise ID-kort når de ankommer sykehuset via hovedinngang eller heis/trapp fra parkeringsanlegget. Det er kun disse dørene som er åpne. Resten av sykehusets inngangsdører er nå stengt, og du må ha kort og kode for å komme inn. 
 
Det er kun kritisk syke pasienter som kan motta besøk etter avtale med avdelingen. Besøkende skal henvende seg i hovedresepsjonen for adgangskontroll. 

Presisering ift sykdom hos ansatte

Det er mye spørsmål angående sykdom hos ansatte og smittevernteamet strever med å ta unna henvendelser. Samtidig viktig at vi unngår potensiell smitte og karantene blant ansatte. Vi trenger personale på jobb. Hovedregel er at ansatte som er syke, skal være hjemme.

Lett forkjølelse er ikke grunn til å være hjemme med mindre:

 • Man har feber
 • Ukontrollerbar hoste (hoster på pasientene)
 • Vært i utlandet siste 14 dager før innsykning
 • Vært i nærkontakt med noen som har påvist Covid-19

Sykefravær og årsak meldes fortsatt til nærmeste leder.

Vakttelefon smittevernspørsmål:  948 67 984 (Åpen fra 08.00 – 21.00)

Retningslinjer for reiser gjeldene fra 15.03.20

Forbud mot utenlandsreiser for alle ansatte som jobber ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

Alle fritidsreiser innenlands frarådes.

Alle utenlandsreiser for ansatte som jobber ved sykehuset er forbudt f.o.m. 12.03. kl. 18.00 og ut april 2020.

Alle tiltak som gjelder helsepersonell, definerer vi som alle ansatte ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

Oppdatert informasjon fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har vedtatt at ansatte som jobber ved sykehus forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Dette sier Helsedirektoratet om utgiftsdekning vedkansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt:

Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap.

Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige.

Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om kompensasjon for påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring for helsepersonellet som blir berørt av dette tiltaket. Dette gjelder både helsepersonellet og reisefølget (nær familie).

- Hvordan dette praktisk skal løses har Helsedirektoratet foreløpig ikke sagt noe om, sier HR-direktør Terje Flotve. Vi kommer med mer informasjon om saken så snart vi mottar dette, sier han videre.

Innenlandsreiser

Fra 15. mars-1. april er det nå forbudt å oppholde seg på fritidseiendom i annen kommune enn hjemkommune. 

https://lovdata.no/artikkel/reglar_om_karantene_isolasjon_mv__per_15__mars_2020/2672

Helsedirektoratet ber folk om å holde seg hjemme for å hindre smittespredning.

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-ytdypder-om-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19#reise-innenlands-i-norge

Vi oppfordrer til å unngå innenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig.

- I ukene fremover trenger vi flest mulig på jobb. På Haraldsplass er vi sårbare i mange funksjoner hvis medarbeidere må i karantene eller blir syke. Dette gjelder både i klinikkene og i administrasjonen sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen.

Kansellering og refusjon av kostnader for tjenestereiser

Kansellering av tjenestereiser kan gjøres på Gtravel.no.

Har du hatt utlegg i forbindelse med kansellerte tjenestereiser må du først sjekke med kursarrangør, fly og hotell vedrørende refusjon av kostnader. Kostnader som er lagt ut for som ikke dekkes av enten reiseforsikring, arrangør eller flyselskap belastes HDS gjennom en ordinær reiseregning signert av leder.

Reiseregning merkes med prosjektkode 1522 påløpte kostnader koronavirus HDS.

Dersom du har bestilt tjenestereise til et område med vedvarende koronasmitte vil Europeiske Reiseforsikring dekke kostnader ved avbestilling av planlagt reise dersom det er bestilt gjennom HDS sin reiseportal GTravel. Trykk her for søknad om erstatning for avbestilt reise til områder med vedvarende koronasmitte. Avtalenummer er SP1622021.

Mer om HDS sine personalforsikringer finner du på Waco Ajour sin hjemmeside.

Alle må oppdatere sitt mobilnummer i MinGat​

Vi oppdaterer våre retningslinjer etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Viktige beskjeder vil bli sendt ut på SMS til alle våre ansatte. Det er derfor viktig at alle sørger for å rett mobilnummer i MinGat

Slik registrerer/oppdaterer du ditt mobilnummer i MinGat:
Gå til MinGat
- Logg inn
- Klikk på navnet ditt øverst oppe til høyre
- Velg "Min Profil"
- Velg "Endre profil" (grønn knapp)
- Sjekk at du har riktig nummer i feltet "Privat mobil", evt. korriger
- Trykk lagre (grønn knapp)

Barnehager og skoler stenger i Bergen

Barnehager og barneskoler stenger fra 12. mars kl 18:00.
Alle møter som vanlig på jobb i morgen og fremover, dersom de har vakt.
Ta kontakt med leder ved behov.

Forebyggende tiltak
Byrådsleder Roger Valhammer kunngjorde stengningen på et møte med pressen klokken 11.15 i torsdag 12. mars. Beslutningen er gjort basert på helsefaglige råd og i dialog med andre store kommuner. Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen understreker at dette handler om å være i forkant.
- Det er ingen grunn til å være redde for barn. Viruset har potensial for spredning i befolkningen. Dette er et tiltak for å hindre og begrense smitte, sier Hansen.
Gjelder i 14 dager
I første omgang gjelder stengingen i 14 dager.
Informerer foresatte
Kommunen jobber med å forberede hvordan stengingen skal gjennomføres. Alle foresatte vil få mer informasjon før helgen.
Tilsynsordning
Kommunen jobber med å få på plass en tilsynsordning i barneskoler og barnehager. Denne skal gjøre det mulig at foresatte, som har en samfunnskritisk funksjon, fortsatt kan utføre denne.
Bergen kommune kommer ut med mer informasjon om dette i ettermiddag.
Lenke til Bergen Kommune sin informasjon: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/barnehage-og-skole

På Haraldsplass Diakonale Sykehus kartlegger vi nå hvem av våre ansatte som vil ha behov for dette, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen.

Alle LIS kurs avlyses

Regionalt utdanningssenter for LIS: alle kurs for leger i spesialisering arrangert av de regionale utdanningssentrene avlyses i perioden 11. mars til 15. mai. ​
​Beslutningen ble tatt i fellesskap mellom de fire regionale foretakene tirsdag.

- Vi håper på forståelse for dette og foretar ny vurdering på et senere tidspunkt, sier Rolf Christiansen som er leder for Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Vest.


Se ellers spesialisthelsetjenesten.no

Nye retningslinjer for tjenestereiser, håndhilsing og klemming

I forbindelse med koronautbruddet, følger vi nasjonale anbefalinger og endrer våre retningslinjer for reiser og for hvordan vi hilser på våre kollegaer og pasienter.

Følgende retningslinjer er nå gjeldende for ansatte på Haraldsplass:

 1. Vi fraråder inntil videre medarbeidere å delta på større samlinger (kongresser, kurs o.l.)  
 2. Tjenestereiser utenlands avlyses inntil videre.
 3. Vi skal ikke håndhilse eller klemme hverandre.  

Vi gjør dette for å redusere risikoen for at medarbeidere skal utsettes for smitte, med de beredskapsmessige og driftsmessige konsekvenser dette vil kunne ha.

Har du vært på reise i utlandet eller på annen måte vært eksponert for mulig koronasmitte?

Har du vært på reise i utlandet eller på annen måte vært eksponert for mulig koronasmitte, ta kontakt med vårt smittevernteam for råd og eventuell testing for Covid-19.

Kontakt smittevernteamet ved;

 • overlege Fredrik Grøvan 95739056 og

 • sykepleier Susann Muri 41219775 

Haraldsplass Diakonale Sykehus følger råd fra FHI og Hdir: 

FHI - Folkehelseinstituttet

Hdir - Helsedirektoratet

Fant du det du lette etter?