HELSENORGE

Personvernombudet på Haraldsplass Diakonale Sykehus

Personvernombudet informerer og gir råd til virksomheten og ansatte om hvilke forpliktelser og rettigheter de har etter personvernregelverket.

I tillegg til å gi råd og informasjon, skal personvernombudet blant annet:

 • Kontrollere virksomheten sin etterlevelse av personvernregelverket.
 • Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser.
 • Samarbeide med, og være kontaktpunkt for Datatilsynet
 • Håndtere forespørsler fra, og bistå personer som er registrert i virksomheten.
 • Bidra til å sikre at virksomheten alltid har oversikt over behandlingen av personopplysninger.

Organisering og ansvar

Personvernombudet er organisatorisk tilknyttet HR-avdelingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Stillingen rapporterer i utgangspunktet til HR-direktør. Etter avtale mellom De private ideelle stiftelsene i Helse-Vest, fungerer rollen som personvernombud for følgende virksomheter:

 • Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS)
 • Betanien sykehus
 • Solli DPS
 • Voss DPS
 • NKS Jæren DPS
 • Haugesund Revmatismesykehus
 • Haraldsplass Diakonal Stiftelse

Personvernombudet opptrer som en uavhengig rådgiver og kan ikke instrueres av ledelsen eller andre iht. utføring av sine oppgaver.

Det er alltid virksomheten som er ansvarlig for å sikre at personopplysninger som behandles i virksomheten behandles innenfor rammene av gjeldende lover og regler.

Kontaktinformasjon

Ved forespørsel som gjelder innsyn, retting, sletting eller sperring av journal vises det til egne nettsider om dette. https://www.haraldsplass.no/om-haraldsplass/nyheter/na-kan-du-se-hvem-som-har-apnet-journalen-din

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger per e-post.

Espen Ellingsen Garmannslund, personvernombud for Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Betanien Bergen, Haugesund revmatismesykehus, NKS Jæren DPS, Solli sykehus og Voss DPS NKS

Tlf. 40 21 52 88

E-post: personvernombudet@haraldsplass.no

Ansatte i virksomhetene anmodes om å bruke e-postadresse fra arbeidsgiver i kontakt med personvernombudet, ikke privat e-post.

Postadresse

Haraldsplass Diakonale Sykehus
HR-avdeling v/Personvernombudet
Postboks 6165
5892 Bergen

Fant du det du lette etter?