Pakkeforløp og forløpskoordinator

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med deg som pasient og eventuelt dine pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Et pakkeforløp skal gi deg som pasient en helhetlig og sammenhengene beskrivelse av dine kontakter med ulike deler av helsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode. Sentralt i pakkeforløp er forløpskoordinatorer som skal sikre oppfølgingen din og sørge for kontinuitet i hele forløpet.

​Målsetning med pakkeforløp

  • Godt organiserte, helhetlige, forutsigbare og standardiserte pasientforløp.
  • Unngå unødige ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.
  • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet du bor.
  • God informasjon og økt brukermedvirkning og brukertilfredshet.

Forløpskoordinatoren skal sikre oppfølgingen din

Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet i hele pakkeforløpet. Det vil si at utredning, behandling og oppfølging skjer uten unødig ikke-medisinsk begrunnet ventetid.

Forløpskoordinatoren skal være din, og eventuelt dine pårørendes, kontaktperson som skal svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i pakkeforløpet. Koordinatoren skal sørge for kontakt og samarbeid med kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, fastlegen og andre samarbeidende instanser.

Forløpskoordinatoren er ofte en sykepleier, men kan også ha en annen yrkesbakgrunn.

Pakkeforløp

Det er pakkeforløp innen diagnosegruppene hjerneslag, kreftsyksommer og psykisk helse og rus. De enkelte pakkeforløpene er beskrevet på helsenorge.no

Hjerneslag

Kreftsykdommer. Det er pakkeforløp innen 28 kreftformer

Psykisk helse og rus. Det er pakkeforløp for gravide og rusmidler, psykiske lidelser - barn og unge, psykiske lidelser - voksne, psykoselidelser, rusbehandling, spiseforstyrrelser og tvangslidelser (OCD).

Du kan også finne informasjon om alle pakkeforløpene på nettsiden til Helsedirektoratet

Oversikt over alle pakkeforløp på helsedirektoratet.no

For alle krefttyper er det utarbeidet egne diagnoseveiledere for fastlegene:

Pakkeforløp for kreft - diagnoseveiledere på helsedirektoratet.no

Sist oppdatert 05.10.2023