Media

Haraldsplass diakonale sykehus ønsker å ha et åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for medier, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise hvis det er ønskelig. 

Når det gjelder opplysninger om våre pasienter og pårørende, ber vi om forståelse for at sykehuset først og fremst må ivareta dem og deres personvern.

Ta kontakt hvis det er saker du ønsker å få svar på fra vårt sykehus.

Kontaktperson for media: kommunikasjonssjef

Av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte, ber vi om at henvendelser om fotografering på sykehusområdene gjøres på forhånd til kommunikasjonssjef eller direkte til avdelingsledelsen. Dette gjelder både stillbilder og video.

Vi ber også om at journalister eller andre fra presse og media ikke går inn i sykehusets avdelinger uten at dette er avklart på forhånd, enten gjennom kommunikasjonsavdelingen eller andre ansatte i avdelingene.

Ta kontakt med kommunikasjonssjef for oversendelse av bilder.

Taushetsplikten til ansatte i helsetjenesten er lovfestet i Lov om helsepersonell og i Lov om pasientrettigheter. Det hender at pasienter og/eller pårørende gir helsepersonell fritak fra taushetsplikten. Et slikt fritak må gjelde all relevant informasjon og skal så langt råd er, ikke avgrenses til ett medium.

Om pasienten eller pårørende fritar noen fra taushetsplikten, innebærer det likevel ikke en opplysningsplikt overfor media. Le​ger og annet helsepersonell skal gjøre en selvstendig vurdering om i hvilken grad opplysninger skal bli gitt, og kan avslå å gi opplysninger til pressen uten nærmere begrunnelse. Her vil hensynet til hva som er til beste for pasienten veie tyngst.​

Skjema: Fritak for taushetsplikt.pdf

Sist oppdatert 04.05.2023