Om Haraldsplass diakonale sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store private ikke-kommersielle sykehus i Norge. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF.

Våre 1.250 ansatte arbeider for å gi best mulig behandling og pleie til pasientener gjennom kompetanse og hjertevarme.

Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet. Vi har spesialkompetanse innen geriatri, og tar imot henvisninger til planlagt behandling innenfor utvalgte medisinske, kirurgiske og ortopediske områder.

Vi har øyeblikkelig hjelp funksjon innen indremedisin og kirurgi. Haraldsplass diakonale sykehus er lokalsykehus for bydelene Åsane, Arna og Bergenhus, samt Samnanger og kommunene i Nordhordland. 
 

I følgende videosnutter om "Livet på Haraldsplass" kan du stifte nærmere bekjentskap med Haraldsplass diakonale sykehus.

Gjennom filmene ønsker vi at flere skal bli kjent med oss og hva vi står for. Filmene finner du på YouTube og i andre sosiale medier.

Følg oss gjerne på FacebookLinkedIn og Twitter og bli holdt løpende orientert om #LivetPåHaraldsplass.

Ledergruppen ved Haraldsplass diakonale sykehus

 • Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen
Kvinne i dressjakke
Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen.

 

 • Fag- og viseadministrerende ​direktør Petter Thornam
 • Økonomidirektør Vidar Solheim
 • Strategi- og samhandling​sdirektør Rebekka Ljosland
 • Direktør innovasjon, teknologi og utvikling Terje Johannessen
 • HR direktør Terje Flotve
 • Klinikkdirektør kirurgisk klinikk Frank Olsen
 • Klinikkdirektør medisinsk klinikk Åse Therese Nordstrønen
 • Klinikkdirektør medisinsk diagnostikk og fellestjenester Roger Sørheim
 • Klinikkoverlege medisinsk klinikk Martina Moter Erichsen
 • Klinikkoverlege kirurgisk klinikk​ Jesper Blomquist


Styret ved Haraldsplass diakonale sykehus

H​araldsplass Diakonale Sykehus AS eies av Haraldsplass diakonale stiftelse. Styret for sykehuset består av ti personer, hvor syv er oppnevnt av generalforsamlingen. De resterende tre er ansattes representanter.

 • Jørn-Henning Theis (styreleder)
 • Vigdis Anita Gåskjenn (nestleder)
 • Dagrun Waag Linchausen (styremedlem)
 • Mira Ramanjit Kaur (styrekandidat)
 • Torill Eidsheim (styremedlem)
 • Tore Hillestad​​ (styremedlem)
 • Søren Vindfeld (styremedlem)
 • Siw Øfstegaard Heimdal (styremedlem)
 • Susann Muri (styremedlem)
 • Jan Elvøy (representant for brukerutvalget) 
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Styret ved Haraldsplass diakonale sykehus.

 

Diakoni og sykepleie til Ber​​​​​gen​​​ i 1871

Sykehusets fundament ble lagt av diakonissene Marie Hustvedt og Kaisa Millom, som kom til Bergen i oktober 1871, tre år etter at Cathinka Guldberg kom fra Kaiserwert i Tyskland til Norge som landets første sykepleier. Deres innsats og fremsynthet innen kompetanse og omsorg var med på å skape grunnlaget for driften frem til dagens moderne virksomhet ved sykehuset.

Privat sykepleie i 40 år før ​​stiftelsesåret

1. mai 1918 tok Bergen Diakonissehjem i mot sin første elev, Anna Bysheim. Det regnes som stiftelsesåret for diakonissehjemmet i Bergen. Men før det hadde diakonissene i nesten 40 år drevet privat sykepleie i byen. Fra 1907 drev diakonissene også en kirurgisk klinikk i Bergen. I den første tiden hørte diakonissene til Diakonissehuset Lovisenberg i Oslo, men etter at den første eleven var opptatt ble virksomheten i Bergen mer og mer selvstendig.

Forstanderinnen R​egin​​e Waage

Den første forstanderinnen, Regine Waage, virket fra 1920-1931. Hun var en viktig bidragsyter til at institusjonen ble liggende der den ligger i dag, den 48 mål store tomten Mohns gård Haraldsplass. Det blir fortalt at søster Regine vandret frem og tilbake gjennom lindealleen og ba Gud legge forholdene til rette slik at det ville være mulig å bygge et sykehus med søsterhjem på tomten. I 1940 sto sykehus med søsterhjem ferdig.

Fylkeskommunen ove​​rtar

Søstersamfunnet med forstander og forstanderinne i spissen var selve bærebjelken i virksomheten. Etter hvert kom ulike profesjonsgrupper inn i sykehuset, og antall diakonisser gikk gradvis tilbake. I denne perioden ble skolen mer fristilt fra sykehuset og fikk blant annet sin egen rektor i 1970. Fra denne tiden overtok fylkeskommunen ansvaret for finansiering av sykehuset, og fra 2002 ble dette videreført av staten gjennom HF Helse Vest.

Haraldsplass Diakona​​le Sykehus AS

Haraldsplass diakonale sykehus er i dag et privat ideelt diakonalt sykehus eid av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass. Sykehuset utfører tjenester på oppdrag for Helse Vest RHF innen medisin, inkludert geriatri og lindrende behandling, kirurgi og ortopedi med tilhørende servicefunksjoner.

Sunniva se​​​nter 

I 1993 startet Sunniva Hospice med dag tilbud og hjemmebesøk. I 2002 fikk Sunniva Hospice en egen sengepost og ble integrert i sykehuset. Hospicet har skiftet navn til Sunniva Senter og tilbyr lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. ​I dag har vi Sunniva palliativt team, som bidrar medkonsulentvirksomhet i alle sykehusets avdelinger, poliklinikk og ambulant funåksjon i samarbeid med primærhelsetjenesten.  ​

Diakonisse-emblemet med bibelordet "i stillhet og tillit skal deres styrke være" står over den gamle portalen inn til sykehuset og minner om en klar verdiforankring.

​Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et privat diakonalt sykehus eid av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass. 

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er en frittstående diakonal organisasjon (non profit) som driver omsorgsarbeid basert på et kristent verdisyn.

Hovedvirksomhet​er

Haraldsplass diakonale sykehus

Solli DPS

VID Vitenskaplige høyskole ​

Haraldsplass samtale​senter

Haraldsplass Serio ung

Fagskolen diakonova 

Diakonifellesskapet

Domkirkehjemmet

Siljuslåtten sykehjem

Stiftelsens visjon er at mennesker skal oppleve kompe​​​tanse med hjertevarme i alle sine virksomheter.​​​

​​​Visj​o​​​​​​n

Haraldsplass diakonale sykehus har en tydelig visjon.

Bidra til bedre helse og livsmestring.

 • Vi kan ikke gjøre alle friske, men vi skal bidra til å gjøre det enklere å håndtere livssituasjonen.
 • Våre pasienter er vår førsteprioritet.

Strategi og målsettinger 

Sykehusets strategi viser hvor fokus vil ligge de kommende årene. Den fastholder vår visjon og rolle som diakonal institusjon og angir de viktigste​​ målene for strategiperioden 2023-2028. 

Sykehusets strategi finner du  i lenken under:​​​

HDS Strategiplan 2023-2028

Haraldsplass Diakonale Sykehus støtter FNs bærekraftmål og bidrar hver eneste dag til fremgang innenfor flere av de 17 bærekraftmålene. Her viser vi hvilke mål og tiltak sykehuset har fokus på.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Haraldsplass diakonale sykehus grunnverdier støtter lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Vi jobber for å bidra til å redusere risikoen for at vår virksomhet forårsaker eller medvirker til mulig brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven bygger på aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (brosjyre)
 
Et viktig element i lovverket er allmennhetens tilgang til åpenhet om informasjon. Henvendelser til Haraldsplass diakonale sykehus om innsiktkrav etter åpenhetsloven kan du sende en e-post til apenhetsloven@haraldsplass.no 

​​Haraldspl​​ass​ diakonale ​​sykehus - Et​ grøn​​t sykehus

Et godt ytre miljø er en forutsetning for en god folkehelse. Derfor er det viktig å arbeide systematisk med sykehusdriftens påvirkning på naturen. Haraldsplass diakonale sykehus er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 – et synlig bevis på at sykehuset tar sitt ansvar for miljøet på alvor. ​

Sykehusets miljøp​​o​​litik​k

Haraldsplass diakonale sykehus er en døgnkontinuerlig arbeidsplass med høy aktivitet og utvikling. Sykehusdriften påvirker naturen gjennom utslipp til luft, vann og jord, og naturressurser til produksjon av ulike produkt. Miljøarbeidet ved sykehuset skal bidra til å gjøre denne påvirkningen minst mulig, og bidra til forebygging av helseproblem som kan komme av forurensninger.

Haraldsplass diakonale sykehus skal ha fokus på miljøaspekter som angår sykehuset og kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Miljøledelse er kontinuerlig planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring, for å sikre at sykehuset oppnår en forbedring av sin miljøprestasjon.

Dette vil vi oppnå ved å:

 • ha miljøbevisste medarbeidere

 • redusere miljøpåvirkning fra produkter og utslipp til miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann

 • redusere ressursforbruket           

 • sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om organisasjonens miljøpolitikk.

Haraldsplass diakonale sykehus har rundt 1.250 ansatte. Hos oss får du et meningsfullt arbeid, med både faglige utfordringer og faglig utvikling. Vi har spennende samarbeid på tvers av faggrupper, noe som skaper et dynamisk miljø.

Når vi er på jakt etter nye kollegaer ser vi etter deg som er kompetent og engasjert, med respekt for menneskeverdet. Du må også kunne vise omsorg for hele mennesket.

Personvernombudet informerer og gir råd til virksomheten og ansatte om hvilke forpliktelser og rettigheter de har etter personvernregelverket.

Les mer om personvernombudet på Haraldsplass.

Brukerutvalget er oppnevnt av styret ved Haraldsplass diakonale ykehus og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret ved sykehuset i brukerrelaterte spørsmål. Brukerutvalget er sammensatt av medlemmer fra ulike bruker- og pasientorganisasjoner: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Fylkeseldrerådet og Kreftforeningen. ​

 

Kli​​​nisk etikk komité (KEK)​​​​

Det er mange etiske dilemma i medisinen; i møtet med pasienter og pårørende, i diagnostikk, behandlingsvalg og i fordeling av felles ressurser.

Administrerende direktør har oppnevnt en klinisk eitkk komité som skal gjelde for hele Haraldsplass diakonale sykehus. Komiteen skal bidra til å høyne etisk refleksjon, bevissthet og kompetanse i sykehuset. Det er vedtatt at nasjonalt mandat for klinisk etikkomiteer som legges til grunn for arbeidet. ​​​


Eksempler på spørsmål komiteen drøfter: 

 • Hva er nyttesløs behandling?
 • Skal vi alltid behandle så mye som mulig?
 • Hvilken teknologi bør vi si nei til?
 • Kan vi prioritere unge fremfor gamle?
 • Hvilke dilemma følger utviklingen i genetikkfaget?
 • Skal vi si alt vi vet om pasienten til dem?
 • Når er det rett å tvinge pasienten til noe de ikke vil?

Organiseri​ng

Komiteen er sammensatt av ti medlemmer og representerer hele Haralsplass diakonale sykehus. Komiteen har eget budsjett og skal ha en uavhengig stilling i sykehusets organisasjon.

Arbeidsform 

Ledelse, ansatte, pasienter og pårørende kan henvende seg til komiteen med etiske problemstillinger. 

Komiteen mottar saker til drøfting enten skriftlig eller muntlig. ​

Komiteen har faste møter en gang per måned og arrangerer etikkseminar for alle ansatte i sykehuset.

Medlemmer 

Kyrre Reiakvam, overlege (leder for KEK)
Laila G. Nygård, brukerrepresentant
Rollaug Waaler, forstanderinne, Haraldsplass Diakonale stiftelse
Synnøve Misje, fysioterapeut
John Kristian Rolfsnes, sykehusprest
Kjell Arne Aarheim, høyskolelektor, VID høyskole
Liv Torill Møen, lege i spesialisering, Medisinsk klinikk
Åsa Kristine Rekdal, medisinsk faglig rådgiver/overlege Solli DPS
Mette Aspevik, rådgiver, Stab for strategi og samhandling
Frank Oddvard Tollånes, Seksjonsoverlege kirurgisk klinikk

En gruppe mennesker som står i gangen
Deler av Klinisk etikk-komité 2024: John Kristian G. Rolfsnes, Mette Aspevik, Kjell Arne Aarheim, Laila G. Nygård, Kyrre K. Reiakvam, Liv Torill Møen og Synnøve Misje. Ikke tilstede: Rollaug Waaler, Maria Hunt Eilertsen Bysheim, Åsa Kristine Rekdal og Frank Tollånes. 

 

 

 

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om du ikke finner det du leter etter. Send din tilbakemelding til kommunikasjon@haraldsplass.no

Utviklingsplan 2022-2035

I utviklingsplanen ser vi på hvordan vi skal løse fremtidens behov for spesialisthelsetjenester frem mot 2035.
Utviklingsplan 2022-2035
Haraldsplass Diakonale Sykehus ligger sentralt til ved Årstadveien. Grafisk bilde.

Praktisk informasjon

Informasjon om parkering, transport, mattilbud, besøkstider og mer. 

Praktisk informasjon
Flyfoto av en by
Sist oppdatert 14.02.2024