Utviklingsplan 2022-2035

Planen skal svare på hvordan Haraldsplass Diakonale Sykehus skal utvikle våre spesialisthelsetjenester fram mot 2035. Utviklingsplanen skal sette den overordnede retningen og vise hvordan vi kan fornye og forbedre oss fremover. Vårt mål er å gi pasientene helhetlig og riktig behandling. Våre pasienter skal merke at våre medarbeidere har høy kompetanse, med hjertevarme og respekt for hver enkelt pasient.

Haraldsplass Diakonale sykehus er er et diakonalt, ikke-kommersielt sykehus på oppdrag fra det offentlige, med lokalsykehusansvar i indremedisin for bydelene Åsane, Arna, Bergenhus, Gulen, Samnanger og kommunene i Nordhordland. Sykehuset er en av tre store ideelle lokalsykehus i Norge, og eid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse.​​​​

Sykehuset tilbyr akutte og planlagte spesialisthelsetjenester innen indremedisin og geriatri, områder innen kirurgi og ortopedi, samt laboratorie- og radiologiske tjenester med tilhørende poliklinisk aktivitet. Haraldsplass har akuttmedisinsk beredskap ved større hendelser i tråd med felles beredskapsplaner med Helse Bergen.

Vi skal være framoverlent, innovative og stå i spissen for bruk av ny teknologi. Våre tradisjoner og verdier skal ligge til grunn for den videre utviklingen. Dette betyr at vi skal være innovative, modige og med gode eksempler bidra til en positiv endring av helsetjenesten.

Våre verdier er:

  • Kompetent
  • Respektfull
  • Medmenneskelig
  • Samhandlende

​​​​​​​​​​​​​

 

En stor utfordring fram mot 2035 er økt andel eldre i befolkningen som gir flere pasienter med sammensatte lidelser. Demografiendringer,  kombinert med sannsynlig stor etterspørsel etter helsepersonell og et mindre økonomisk handlingsrom,  gjør at det er viktig å fornye sykehusdriften kontinuerlig.  Vi vil fortsette å digitalisere manuelle prosesser, og konstant endre oss for å bruke våre ressurser best mulig til nytte for pasientene.

Befolkningssammensetning, mangel på riktig helsepersonell, sykdomsutvikling i befolkningen med flere multisyke og endret oppgavedeling mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste, er viktige faktorer også må tas hensyn til i planleggingen av sykehusdriften frem mot 2035. I tillegg planlegger vi for eksterne kriser som en ny og annerledes pandemi, eller store endringer som kan følge av klimaendringer. 

​På de seks prioriterte områdene under kan du lese hvordan vi jobber vi med å utvikle fremtid​​​​ens helsetjeneste:

Sist oppdatert 26.10.2023