Samhandling med kommunehelsetjenesten

​Haraldsplass opplever samarbeidet med våre kommuner som svært godt. Med fastlegekrise og stort press på helsetjenestene på tvers av nivåene, har pandemien vist oss at vi kan få til svært mye ved å løse utfordringer i fellesskap. Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er helt avhengig av hverandre for å kunne gi pasientene et helhetlig og riktig tilbud. Gjennom Helsefellesskapene ønsker vi at samhandlingen både kan føre til bedre pasientforløp og oppgavedeling, men også at vi i fellesskap kan ta viktige strategiske og riktige valg for å utvikle vår alles helsetjeneste.​​​


MÅL: Pasienten får rett hjelp på riktig nivå og opplever sømløse overganger

Hvordan:

  • Primærhelsetjenesten og sykehuset samarbeider om best mulige pasientforløp
  • Haraldsplass er en innovativ aktør i Helsefellesskape
  • Øker gjensidig kunnskap om tjenestetilbud på sykehuset og i primærhelsetjenesten
  • Våre medarbeidere er tilgjengelig for dialog og gjensidig rådgivning med primærhelsetjenesten om innleggelse og oppfølging av pasienter​
  • Ha tett samarbeid med primærhelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene om gode utdanningsløp
  • Systemer for å melde feil​​​ skal integreres elektronisk med primærhelsetjenesten
  • Vi tilbyr poliklinisk spesialisthelsetjeneste utenfor sykehuset, for eksempel Nordhordland Helsehus

Utviklingsplan Haraldsplass diakonale sykehus 2018-2035

Endelig utviklingsplan for HDS 2035.pdf
En stor hvit bygning med en høyde i bakgrunnen
Sist oppdatert 03.01.2024