Teknisk tegning

Forskning og utdanning

Forskning

Pasientmedvirkning i forskningen som skjer på Haraldsplass står sentralt. Haraldsplass har en raskt voksende forskningsaktivitet, særlig innen klinisk forskning. Innføring av resultater fra ny forskning, både egen forskning og forskning utført av andre, hever kvaliteten på pasientbehandlingen.

For å få til god bruk av forskning på sykehuset må vi ha egne forskningsmiljø og bred forskningskompetanse. Størrelsen på sykehuset med korte linjer mellom fagmiljøene gir godt grunnlag for å øke tverrfaglige kliniske behandlingsstudier. Det er også relevant å bidra til forskning på teknologiutnyttelse, og gode pasientforløp mellom kommune og sykehus. Vi vil utvikle forskningssamarbeidet med primærhelsetjenesten gjennom blant annet Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, og få til enda tettere samarbeid med blant annet VID, UiB, HVL, NHH, NTNU og Helse Bergen. Haraldsplass sin plassering tett på store forskningsmiljø og som partner og nabo til Alrek Helseklynge, der de relevante aktørene er samlet, gir muligheter for utvikling.​

Mål: Robuste forskningsgrupper som bidrar med klinisk relevant forskning, og forskning knyttet til teknologiutnyttelse

Hvordan:

  • Pasientmedvirkning skal være en naturlig del av forskningsaktiviteten og bidra til å gjøre den klinisk relevant og nyttig for pasientene
  • Vi er en attraktiv arbeidsplass for dem som vil forske, med mulighet for å kombinere klinikk og forskning for flere yrkesgrupper
  • Avsette tid, og sikre tilgang på litteratur, data, biobank og utstyr
  • Forskningsresultater brukes til å utvikle pasientbehandlingen, og til å skape innovative løsninger
  • Vi har godt forskningssamarbeid med relevante nasjonale og internasjonale aktører, og har aktiv forskningsformidling av pågående forskning​​

Utdanning

Haraldsplass er en viktig praksisarena for elever og lærlinger, og studenter i mange helseprofesjoner, både i grunnutdanning og videreutdanning. Vi har også ansvar for utdanning av legespesialister innen en rekke fagområder. Haraldsplass skal være et godt og lærerikt utdanningssted, og det er et stort potensialet i å utvikle samarbeid med de ulike aktørene i Helsecampus Haraldsplass i årene fremover. Vi vil utvikle våre medarbeidere til å bli gode praksisveiledere, og satser på kombinerte stillinger med utdanningsinstitusjoner. Studenter som er i praksis på Haraldsplass anses som våre fremtidige medarbeidere.​ Vi har ønske om å utdanne fagarbeidere innenfor flere fagområder, og ser at det er sterkt behov for flere yrkesgrupper og ulike former for jobbglidning​ i fremtidens helsevesen. ​​​​​

Mål: HDS er et foretrukket utdannings- og praksissted

Hvordan:

  • Vi er en god praksisarena, og arbeider for tverrprofesjonelt samarbeid og ferdighetstrening mellom studenter/kandidater fra ulike profesjoner​

  • Vi rekrutterer gode kandidater under utdanning på Haraldsplass, og har tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å sikre arbeidslivsrelevante utdanninger

  • HDS er arena for tverrprofesjonelt samarbeid og ferdighetstrening mellom studenter/kandidater fra ulik​e profesjoner
  • HDS er en attraktiv lærebedrift for fagarbeidere
  • Utdanning er integrert i all vår virksomhet


Utviklingsplan Haraldsplass diakonale sykehus 2018-2035

Endelig utviklingsplan for HDS 2035.pdf
En stor hvit bygning med en høyde i bakgrunnen
Sist oppdatert 03.01.2024