Haraldsplass er et ledende senter for geriatri

Økningen i tallet på eldre i befolkningen innebærer at en stadig større del av spesialisthelsetjenesten bør gi tilbud til eldre med sammensatte problemstillinger. I Bergensområdet viser befolkningsframskrivingen at det vil bli en økning av personer over 65 år fra ca. 75 000 i 2020 til ca. 117 000 i 2040. Denne økningen vil blant annet gi flere demente pasienter. Den indremedisinske spesialiteten geriatri er en del av løsningen på å møte den multisyke eldre og den demente pasienten på en kunnskapsbasert, medmenneskelig, respektfull, og helhetlig måte. Haraldsplass ønsker å utvikle geriatrien slik at også de kirurgiske og ortopediske pasientene kan få et mer individuelt og tilpasset tilbud. Vi ønsker tett samarbeid om hele det eldremedisinske fagfeltet i primærhelsetjenesten, Helse Bergen og NKS Olaviken, for å utvikle tilbudet til eldre i vårt område.​​


Hva:​

  • Videreutvikle akuttgeriatri og slagbehandling som sentral del av indremedisin
  • Geriatri er integrert i alle aktuelle pasientforløp
  • Profilert tverrprofesjonell satsing på demens, ortogeriatri og gastrogeriatri
  • Øke antall geriatriske utredninger av funksjonstap, falltendens og legemiddelproblem
  • Utdanne og videreutdanne relevante yrkesgrupper innen geriatri og slagbehandling​

Utviklingsplan Haraldsplass diakonale sykehus 2018-2035

Endelig utviklingsplan for HDS 2035.pdf
En stor hvit bygning med en høyde i bakgrunnen
Sist oppdatert 03.01.2024