En gruppe mennesker som sitter på bakken utenfor

Malawi-prosjektet

Haraldsplass diakonale sykehus ønsker å gi slagordet "kompetanse med hjertevarme" et globalt perspektiv. Målet er å bidra til kompetansebygging i Malawi og til å gi helsepersonell i Norge bredere forståelse for helsevesenet i en annen del av verden.

Flere likhetstrekk

HDS har samarbeidet med Nkhoma Mission Hospital i Malawi siden 2010. Nkhoma Mission Hospital ligger i landsbyen Nkhoma om lag 60 km sør for hovedstaden i Malawi, Lilongwe. Haraldsplass Diakonale sykehus og Nkhoma Mission Hospital har flere likhetstrekk som private ideelle sykehus med samsvarende verdigrunnlag. Begge sykehusene har en sykepleiehøyskole tilknyttet stiftelsens aktivitet.

Haraldsplass diakonale sykehus og Nkhoma Mission Hospital har forlenget samarbeidet til utgangen av 2025. 

Vi vil fortsette å holde kurs og opplæring i palliasjon/lindrende behandling og følge opp arbeidet som gjøres av palliativt team på sykehuset. I tillegg til dette har vi etter ønske fra Nkhoma Mission Hospital valgt å fokusere på kunnskap og opplæring i livsstilssykdommer.  

Helsevesenet i Malawi blir betre og folk lever lenger til tross for en helt annen standard på både levesett og helsevesenet enn i Norge. Konsekvensen av dette er at belastningen av livsstilssykdommer bare blir større og større og flere og flere treng hjelp for sine sykdommer. Det er i dag høye tall for antall personer som lever med livsstilssykdommer, men det virkelige tallet er nok mye høyere da det er liten grad av registrering og statistikk.  

Malawi er et fattig land og de mangler utstyr og ressurser til å kunne diagnostisere tidlig. Det er mangel på muligheter til å ta de nødvendige blodprøvene, ta bilder og utføre nødvendige medisinske tester. I tillegg er det mangel på kompetanse både hos helsepersonell og i befolkningen generelt. Dette mangles særlig på i landlige strøk og 84% av Malawi sin befolkning bor i disse strøkene. Det er derfor ekstra viktig å øke kompetansen og fokuset her. Haraldsplass ønsker å hjelpe Nkhoma Mission Hospital til å fokusere på livsstilsykdommer, på forebygging, utredning og behandling både for inneliggende pasienter og for de polikliniske.  

De “fire store" innen livsstilssykdommer er diabetes, hjertesykdom, kreft og lungesykdommer, men epilepsi, psykisk sykdom, brannskader, nevrologiske sykdommer og traumer regnes også med utenom disse. Sykdommene rammer ikke bare eldre folk, og det er derfor viktig at helsepersonellet vet hvordan de skal diagnostisere disse pasientene tidlig og sette i gang behandling og tiltak.  

Levestandarden i Malawi har for noen grupper endret seg gjennom de siste årene til å bli mer vestlig, og da er det ekstra viktig med god kunnskap om ernæring og fysisk aktivitet i tillegg til risikofaktorene som røyking og alkohol medfører. Gjennom å gi informasjon om de ulike sykdommene håper vi på å kunne være med å forebygge livsstilssykdommer og bevisstgjøre befolkningen.  

Nkhoma har allerede eksisterende poliklinikker for pasienter med noen livsstilssykdommer som høyt blodtrykk, epilepsi, psykiatriske sykdommer og diabetes. Dessverre er det lite strukturert og lavt kunnskapsnivå hos de ansatte gjør at flere vegrer seg for å ha ansvar for disse pasientene.  Vi håper å kunne være med på å bidra til å øke kompetansen og oppnå en faglig trygghet slik at helsepersonellet føler seg rustet til å hjelpe disse pasientene på best mulig måte.  

Haraldsplass diakonale sykehus startet i 2016 et nytt 3 åring samarbeidsprosjekt med Nkhoma Mission Hospital i Malawi med fokus på kompetanseheving i lindrende behandling. I 2019 ble det avtalt en ny treårsperiode fra 2019 til 2021. Hospice Lovisenberg i Oslo var med som partner fra 2016-2020.

Mål

Målet med prosjektet er å bidra til et ideelt engasjement for helsehjelp i u-land hos de ansatte ved Haraldsplass diakonale sykehus og informere om det viktige arbeidet i Malawi. I tillegg har vi et mål om å publisere artikler om palliasjon i utviklingsland i tidsskrifter, et tema det er skrevet lite om tidligere.

Målet for Nkhoma er kompetansebygging i lindrende behandling. Arbeidet med et palliativt team er startet opp, med hjemmebesøk og med klinikk for lindrende behandling på sykehuset.

Om prosjektet

Palliasjon var et nytt satsningsområde på sykehuset, og behovet for kunnskap om videre oppfølging av alvorlig syke pasienter er stort. Prosjektet er lagt opp med kurs i grunnleggende palliasjon for helsepersonell både sykehuset i Nkhoma, og nærliggende helsesentre. I tillegg har vi kurs for religiøse ledere, tradisjonelle healere, landsbyhøvdinger, helseovervåkningsassistenter og frivillige. 

Haraldsplass Diakonale Sykehus har hatt et 5 års samarbeid med Nkhoma Mission Hospital. Samarbeidet mellom sykehusene er et kompetanseoppbyggingsprosjekt finansiert av Fredskorpset, med fokus på akutt og kritisk syke. Prosjektet bygget på gjensidig utveksling av helsepersonell et år av gangen og ressurspersons utveksling for kortere perioder.

Oppnådd på Nkhoma Mission Hospital:

  • Innføring av triage system på mottaksavdelingen og oppbygging av akuttrom, for å sortere ut de sykeste pasientene for å kunne hjelpe de først.
  • Overvåkningssenger for kritisk syke pasienter på alle avdelinger, for å ha bedre kontroll og overvåking.
  • Recovery rom på kirurgisk avdeling, der de nyoppererte blir observert etter operasjon.
  • Innføring av sjekklister på kirurgisk avdeling for å sikre kvaliteten før, under og etter operasjon.

Hygiene forbedring

  • Redusert spedbarnsdødlighet , på grunn av triage, akuttrom og på grunn av bedre overvåking av de sykeste pasientene.

Større fokus på smertelindring

  • Færre og tryggere overføringer til Kamuzu central Hospital (hovedsykehuset i Lilongwe).

Kurs i livsstilsykdommer (2023)

4.-7. juli ble det i Nkhoma avholdt kurs i livsstilsykdommer. Kurset ble holdt av Ministry of Health og de som er sertifisert i livsstilssykdommer der. Kurset ble holdt i Nkhoma og 31 ansatte på sykehuset fikk delta på dette. De ble delt inn i to grupper slik at den daglige driften ikke ble for påvirket av opplæringen. Det var både sykepleiere, leger, sekretærer og andre nøkkelpersoner til stede på kurset. Det ble finansiert av midler som er innsamlet til prosjektet fra Haraldsplass.  

Opplæring av hjelpepleierne  ​

Høsten 2022 fikk alle hjelpepleierne på sykehuset i Nkhoma grunnleggende opplæring i palliasjon. Kurset ble tilrettelagt deres kompetanse og ut fra deres rolle på sykehuset og ovenfor pasientene. Hjelpepleierne satte stor pris på å bli inkludert da de er dem som er nærmest pasientene når de er innlagt på sykehuset. De fleste av hjelpepleierne er også bosatt i landsbyene og kan bidra med viktig kunnskap ut til de som bor i nærheten av dem. Det var hele 55 hjelpepleiere som fikk gått på kurset som ble fordelt på to grupper. De var veldig engasjerte og satte stor pris på ny kunnskap.  

Opplæring av helsepersonell

Kunnskapen om palliasjon i Malawi har hatt lite forståelse i grunnutdanningen. Det er derfor laget et kursopplegg fra myndighetene med 5 dagers kurs og 14 dagers praksis for å øke denne kompetansen. Fra prosjektgruppen i Norge har leger og sykepleiere som arbeider med palliasjon til daglig vert foredragsholdere. I tillegg har vi hatt støtte fra helsemyndighetene og Palliative Care Association Of Malawi til å utføre dette arbeidet. Kursdeltagerne er både leger og sykepleiere og det har vert viktig å få med flest mulig for å spre kunnskapen videre til helsesentrene tilknyttet Nkhoma Mission Hospital.

Opplæring av religiøse ledere

Religiøsitet er rotfestet i den malawiske folkesjelen og de aller fleste er tilknyttet et eller anna kirke-samfunn. Ved alvorlig sykdom blir religionen enda viktigere og derfor har det palliative teamet ved Nkhoma sykehus sett behov for at religiøse ledere får opplæring i lindrende behandling. Prosjektet har holdt flere kurs for religiøse ledere hvor både kristne fra ulike kirkesamfunn og muslimer har deltatt. De religiøse lederne har en viktig posisjon i samfunnet og er noen som lokalbefolkningen både lytter og betror seg til og det var derfor viktig å nå ut til disse med informasjon om palliasjon.

Opplæring av frivillige

Vi har valgt å holde kurs for frivillige i landsbyene som skal være et bindeledd mellom pasient og sykehuset. Lange avstander og mangel på annen helsehjelp gjør at pasientene og sykehuset trenger de frivillige. For å kunne gjør kontakten med sykehuset enklere fikk de frivillige hver sin mobiltelefon. De frivillige har vist stor interesse for å hjelpe og setter stor pris på å få muligheten til delta på kurs. Kurset for frivillige blir holdt på lokalspråket chichewa av medlemmer fra palliativt team på sykehuset i samarbeid med HDS og distriktets helsepersonell som jobber under helsedepartementet.

Opplæring av tradisjonelle healere

Bruken av tradisjonell healere er stor i Malawi, som følge av kultur og økonomiske årsaker. Mange går til slik behandling fordi healerne er lett tilgjengelige, men de fleste får ikke den hjelpen de trenger. Det har tidligere vert utfordrende å få til et samarbeid med de tradisjonelle healerne for å få de til å referere pasienter til sykehuset. Palliativt team ved sykehuset har derfor ønsket å arrangere kurs hvor de kan orientere de tradisjonelle healerne om jobben de gjør for de palliative pasientene.

Opplæring av landsbyhøvdinger

Landsbyhøvdingene har stor myndighet og en overordnet oversikt over de ulike landsbyene og innbyggerne der. Vi inviterte de til kurs, men ryktet spredde og flere enn de som var inviterte kom på kurset. Dette er veldig positivt da vi møtte uvante spørsmål rundt temaet på orienteringsmøte vi hadde med dem tilbake i 2016.

Opplæring av helseovervåkningsassistenter

Helseovervåkningsassistentene har et seks måneders kurs for å få arbeide på sykehus og på helsesenter. De er ansatt av myndighetene og jobber med forebyggende helsearbeid med å overvåke sykdommer og vaksinere. Alle bor i landsbyene og er lønnet av myndighetene. Med sin tilknytning til både sykehus, helsesenter og landsby har det vert viktig å involvere de i det palliative arbeidet

Bachelor studenter

I 2018 startet fire ansatte på Nkhoma Mission Hospital en 3-årig bachelor i palliasjon på Makerere University i Uganda. Opplæringen er lagt opp slik at det er en måned i Uganda hvert skoleår, og deretter hjemmeoppgaver og praksis fra hjemlandet. Denne modellen er et godt alternativ for et land som Malawi, hvor mangelen på helsepersonell er svært stor.

​​​​Kurs i livsstilssykdommer

Første kurs i livsstilssykdommer ble arrangert i Nkhoma i juli 2023. ​​​Det ble finansiert av Haraldsplass og arrangert av Ministry of Health. 31 ansatte fra sykehuset deltok på kurset. ​

Forhåndsvisning av bilde

Sertifisering i lindrende behandling

Første kurs i lindrende behandling blei holdt i Nkhoma i november 2016 og 15 deltagere ble sertifisert til å utføre lindrende behandling. Kurset ble godkjent av helsemyndighetene i Malawi, og en representant frå Palliative Care Assosiation of Malawi var tilstede.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Alle som deltar på 5-dagers kurs i grunnleggende palliasjon må ha 2 uker med praktisk opplæring i etterkant. Nkhoma er nå godkjent for å ha denne praktiske opplæringen, men på grunn av stor pågang av studenter, har noen fått praktisk opplæring på Ndi Moyo, som er pioner for det viktige arbeidet med palliasjon i Malawi.

Erfaringsutveksling i Norge

Seks ansatte fra Nkhoma Mission Hospital hospiterte tre uker på Hospice Lovisenberg i Oslo og Sunniva sengepost på Haraldsplass mars 2017.

De fikk alle en mentor under besøket i Norge som fulgte de opp under oppholdet, og det er en person de vil ha jevnlig kontakt med for å drøfte ulike situasjoner og etiske dilemmaer fra arbeidet med palliasjon.

For mer informasjon, les gjerne artikkel i Bergensmagasinet.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
 

Betaling for behandling  

På Nkhoma er det slik at en må betale for helsehjelpen en får. På det offentlige sykehuset i hovedstaden er behandlingen gratis, men de har sjelden inne medikamentene en trenger og ventelistene er lange. Mange oppsøker derfor Nkhoma for hjelp. Det har vert ulike avtaler med regjeringen om støtte til medikamenter og ulike sykdommer, for eksempel får alle barn under 5 år gratis behandling, HIV/AIDS behandling er gratis, i tillegg får de palliative pasientene gratis behandling, men dette er gjennom et prosjekt med USA.  

Siden inntekten til de som bor i Malawi er minimal har det vert helt avgjørende å få støtte og hjelp til å få de medisinene en trenger. Hos de med livsstilssykdommer har det vert varierende grad av hva de må betale for å ikke. Den siste tiden har regjeringen strammet inn på dette, og det vil framover bli enda tøffere å ha en livsstilsykdom da hjelpen og støtten en får fra det offentlige er blitt strammet inn. Konsekvensene av dette tør jeg ikke en gang å tenke på!  

Konsekvensen av at regjeringen bare gir støtte til noen medikamenter er for eksempel at diabetespasientene må skifte insulintype annenhver måned for å få det støttet fra det offentlige. Dette kan være utfordrende for pasienten, og særlig i Malawi da de ikke får målt blodsukker mer enn en gang i måneden vet de ikke hvordan effekten av denne stadige endringen blir.  ​

Pasientbesøk

Under besøkene i Nkhoma deltar teamet fra Norge på flere hjemmebesøk. Det er lange avstander til pasientene, der en kjører på humpete jordveier i elendig forfatning, som gjør oppfølgingen utfordrende. Eksempelvis kjørte vi ca 1,5 time for å komme frem til en pasient, i tillegg måtte vi gå 20 minutter på gangsti før vi kom frem. Det er derfor viktig å ha opplært personell på tilhørende helsesenter slik at de i større grad kan følge opp pasienten lokalt, og dermed spare pasienten for unødig lidelse, tidsbruk og økonomiske utfordringer knyttet til et sykehusbesøk.

En bjørn i en bil
 

Lokaliteter

Palliasjon er relativt nytt i Nkhoma og det har vert utfordrende å få passende lokaler til å jobbe med dette på sykehuset. Samtidig har den polikliniske aktiviteten økt siden sykehuset nå aktivt leter etter kreft gjennom livmorhalskreft screening og endoskopi. Dagens utfordring er at sykehusets lokaler er for små. Her brukes kun et lite kontor ved sykehusets akuttmottak til polikliniske pasienter. Rommet har kun et lite vindu og lufting er utfordrende. Ventearealet er heller ikke ideelt da dette må deles med pasienter som skal til andre undersøkelser. Drømmen i Nkhoma er på sikt å kunne bygge et eget hus hvor de kan jobbe med palliasjon.

Et rom med skrivebord og stoler

Basar på Søsterhjemmet (2023)

15. april ble det avholdt basar på Søsterhjemmet på Haraldsplass. Prosjektgruppen som jobber med Malawi prosjektet, arrangerte i samarbeid med Haraldsplass Diakonale Stiftelse basar til inntekt for våre to samarbeidsprosjekt i Malawi og Sierra Leone. Det var godt oppmøte og vi solgte masse lodd i forkant. Det ble en hyggelig stund med 3 åresalg og en presentasjon av begge prosjektene.  

Vi takker alle som møtte opp for støtten og takk til alle som kjøpte lodd. Pengene blir fordelt likt mellom prosjektene og Haraldsplass kommer til å bruke pengene til kurs og opplæring i Malawi.  

Gave til barneavdelingen

Nkhoma Mission Hospital har fått en gave fra en privat giver fra Norge som har ønsket å bidra til å gjøre det bedre for de som er innlagt på sykehuset. Det ble prioritert å kjøpe inn to sett med nye sengklær til de 70 sengene på barneavdelingen. Dette var en stor forbedring fra det som de hadde. Sist de fikk nye sengklær var dette også en gave fra en tidligere deltager i prosjektet. Sengetøyet blir vasket i klor og det er stor slitasje på dem, det var derfor en stor glede å kunne fornye disse. Sengetøyet ble kjøpt lokalt og sydd av lokale skreddere for å tilpasse det til sengene. I tillegg til dette fikk 10 barn som er inkludert i palliativt team madrasser og tepper til å ha i hjemmene sine, slik at de slipper å ligge på tynne matter rett på jordgulvene. 

IMG-20210501-WA0000.jpg

IMG-20210427-WA0010.jpg

IMG-20210427-WA0001.jpg
IMG-20210501-WA0001.jpg

Urtehage

Etablering av en medisinsk urtehage ved Nkhoma Mission Hospital er i gang etter å ha fått en personlig gave til formålet. Teamet på sykehuset har vert på Ndi Moyo, som er et av de ledende senterne innen palliasjon i Malawi for å hente inspirasjon. Det er ansatt en gartner og arbeidet med å plante er i gang. 

Gartner i åker.jpg

 

Vaksinasjon

Malawi fikk i mars vaksiner gjennom den globale samarbeidsavtalen COVAX som skal sikre rettferdig fordeling av vaksiner. Flere av de ansatte ved Nkhoma Mission Hospital ble vaksinert med AstraZeneca 18.03.21.

Covid 19 og munnbind

Covid har i Malawi, som resten av verden skapt store utfordringer. Det har kommet frem i media at landet med over 18 millioner innbyggere kun har rundt 15 respiratorer. Smittesituasjonen økte betraktelig på nyåret av 2021, og da særlig med den sørafrikanske mutasjonen. Det er antatt at det er store mørketall både når det gjelder antall smittede og antall døde. 

Gjennom innsamlede midler sendte vi ned penger slik at palliativt team fikk laget 1500 munnbind som de delte ut til pasienter og pårørende. Dette for å gjøre det tryggest mulig når de måtte reise til/fra poliklinikk. I tillegg fikk frivillige utdelt munnbind som ble brukt under hjemmebesøk. Munnbindene ble sydd av en lokal skredder etter nasjonale regler. De som fikk utdelt munnbind fikk også opplæring i bruk og vask.

Vi har ikke kunnet arrangere kurs eller opplæring i denne perioden da det ikke har vert forsvarlig å samle store folkemengder. Tilgangen på internett og strøm er også svært ustabil i Malawi noe som gjør opplæring via digitale plattformer vanskelig.

Kontainer

August 2020 sendte Haukeland Sykehus en kontainer med diverse utstyr til sitt samarbeidssykehus i hovedstanden i Malawi. Haraldsplass fikk lov til å sende med utstyr i deres kontainer, og det ble sendt ned 600 kg med klær, sko, strikketøy og medisinsk utstyr. Dette ankom Mocambique rett før jul og Nkhoma mottok sine donasjoner i begynnelsen av 2021.

10 års samarbeid

I 2020 hadde samarbeidsprosjektet mellom Nkhoma Mission Hospital og Haraldsplass 10 års jubileum. 10 år med formål om gjensidig forståelse for landenes ulike helseutfordringer og kompetanseoverføring fra nord til sør. De første fem årene med utveksling fikk 10 sykepleiere fra HDS tilbragt 8-12 måneder i Malawi, og tilsvarende 10 sykepleiere/leger fra Malawi i Norge. I tillegg til dette har det hvert år vert sendt ressurspersoner som har vert på utveksling i varierende for kortere perioder. Siden 2016 har en prosjektgruppe på fire fra Haraldsplass og tre fra Hospice Lovisenberg vært ansvarlige for kurs og opplæring, og en gruppe på seks stykker fra Malawi var i Norge i 2017.  

Masteroppgave om palliasjonsprosjektet i Nkhoma

I 2020 ble en mastergradsstudent uteksaminert i samarbeid med Senter for internasjonal helse ved institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UIB. Masterprosjektet var basert på feltarbeid i Nkhoma fra juli – september 2019 hvor studenten så på vårt arbeid og hvilken betydning det har hatt for helsetilbudet på sykehuset og i de tilhørende landsbyene. Masteroppgaven var basert på aktiv deltakelse i klinisk pasientarbeid, samt dybdeintervju av helsepersonell, pasienter, pårørende og frivillige.

Han fant store utfordringer med hensyn på tilgang til lindrende medikamenter, som i utgangspunktet er svært begrenset. Det er store psykososiale utfordringer med tanke på tap av inntekt, isolasjon og distansering av de nærmeste, samt åndelige og eksistensielle utfordringer i det å bli neglisjert og utestengt fra samfunnet og menigheten som har stor innflytelse i det sosiale livet.

Han finner at arbeidet vårt har bedret forståelsen for den sykes behov med fokus på god lindring både fysisk, psykososialt og åndelig. Det har vært en hjelp til å organisere og strukturere arbeidet bedre, og det har fremmet samarbeidet mellom den tradisjonelle helsehjelpen i landsbyene o​​g de sykehusbaserte helsetilbudet. Det har også ført til bedre medikamentell håndtering og forståelse for både virkning og bivirkning av lindrende medikament. 

Innsamling

Vi samler inn strikketøy til premature og nyfødte i Malawi, for å forebygge sykdom og død.
Temperatur forskjellene varierer gjennom året, og på vinteren, juni, juli og august kan det blir ned mot + 5 grader på kveldene. Husene de fleste bor i, er enkle og kalde og det blir derfor ekstra viktig med godt ulltøy for de minste. 

Lærer de lokale å strikke

Vi tar med oss strikkepinner, heklenåler og garn for å kunne bidra til strikkeopplæring for pasienter som ligger lenge på sykehuset. Flere lokale sykepleiere er ildsjeler i dette arbeidet, og vi ser at interessen for strikking øker. Målet er at pasientene skal aktivisere seg under sykehusoppholdet, og på sikt kan skaffe seg en ekstra inntekt på dette arbeidet. 

Alle som ønsker å bidra med strikking av ulltøy til Nkhoma er hjertelig velkommen. 

Strikkeklær

tvillinger

Henvendelser kan rettes til Aina.therese.Drengenes@haraldsplass.no

Ønsker du å støtte prosjektet kan du enten Vippse til 125975, merka med Malawi, eller bruke konto nummer 3000.16.56100. Støtte vil gå til kurs og opplæring av helsepersonell og andre nødvendige grupper. Pengene vil også gå til palliativt team sin sosialkasse som bidrar med støtte til pasienter som trenger penger til mat, transport, klær, skoleavgifter til barna mm.

Vi setter stor pris på all støtte. ​

Hjemmesiden til Nkhoma Mission Hospital: NMH – Nkhoma Mission Hospital (nkhomahospital.org.mw)

Sist oppdatert 21.03.2024