Rehabiliteringstjenester

Avdeling for Rehabiliteringstjenester består av ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, logopeder, sosionomer samt Koordinerende enhet. Avdelingen og de ulike seksjonene jobber tett sammen med sykehusets øvrige personale for å tilby helhetlig pasientbehandling.

Klinisk ernæringsfysiologi er en del av det tverrfaglige team på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

God ernæringsstatus er forutsetning for god helse, både i forebygging og behandling av sykdom. Mange sykdomstilstander er ofte årsak til, eller en konsekvens av, over-, feil- eller underernæring. En klinisk ernæringsfysiolog gir medisinsk ernæringsbehandling på sengepost og i poliklinikk, samt bidrar med pasientundervisning.

Logopedi er en del av det tverrfaglige team på Haraldsplass ciakonale sykehus.

Logopedene ved sykehuset jobber med kartlegging, behandling og opplæring av voksne pasienter som pga. sykdom eller skade har fått språk-/kommunikasjonsvansker, stemmevansker eller svelgevansker.

Ergoterapi er en del av det tverrfaglige team på Haraldsplass diakonale sykehus.

Skade eller sykdom kan gi endringer i kognitive, fysiske, psykiske og sosiale funksjoner. Forutsetningene for å klare daglige aktiviteter som å stelle seg, lage mat eller gå til butikken kan således bli påvirket. Ergoterapeutene bidrar med vurdering og behandling av pasienter som står i fare for å få slike aktivitetsutfordringer.

Fysioterapi er en del av det tverrfaglige team på Haraldsplass diakonale sykehus.

Fysioterapeutene har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygging og funksjon. De undersøker, tester og behandler pasienter med sykdom, skade eller etter operasjon med mål om å gjenvinne eller bedre funksjon.

Sosionom er en del av det tverrfaglige team på Haraldsplass diakonale sykehus.

​Sykdom, skade og behandling kan medføre spørsmål rundt krav og rettigheter i samfunnet. Ved sykehuset har vi sosionomtjeneste som tilbyr helsepersonell, pasient og pårørende råd, veiledning og koordinering angående temaer som: rettigheter, økonomi, trygd, verge, bolig, rus, selvmord, arbeid, arv og testamente, sorg, pleie og omsorg, barnevern og hvordan finne rette hjelpeinstanser.

Avdeling for Rehabiliteringstjenester driver bredt arbeid innen forskning og fagutvikling.

For å sikre best mulig undersøkelse, behandling og oppfølging av pasienter på HDS, jobber avdelingen kontinuerlig med utarbeidelse og oppdatering av interne faglige retningslinjer. Avdelingen har tett samarbeid med andre avdelinger ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Høgskolen i Bergen, Haraldsplass Diakonale Høgskole og Universitetet i Bergen, innen forskning og fagutvikling. Ved avdelingen er det 4 som har mastergrad/hovedfag i fysioterapi.

Pågående prosjekt der Avdeling for Rehabiliteringstjeneste er involvert (2015):

En helhetlig skulderbehandlingslinje i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

  • Prosjektleder Kristian Humborstad, prosjektdeltagere fysioterapeuter ved Kirurgisk seksjon
  • Prosjektet er støttet med midler fra Helse Vest Samhandlingsmidler
  • Oppstart av prosjektet er juni 2015, ventet sluttført desember 2016.

 

ACL-RSI: Oversettelse til norsk og vurdering av psykometriske egenskaper

  • Oversettelse av skjema startet våren 2015
  • Prosjektleder Anne Gro Faleide
  • Prosjektet er støttet med midler fra «Interne forskningsmidler HDS»

 

Funksjon før og etter fremre korsbåndoperasjon; stegtidasymmetri ved gange ned trapp, isokinetisk muskelstyrketest og hinketester.

  • Datainnsamlingen er ferdig. Analyse og presentasjon av resultater planlagt ferdig februar 2015. Finansiert med interne forskningsmidler fra Haraldpass Diakonale Sykehus og eksterne forskningsmidler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.
  • Prosjektgruppe: fysioterapeutene ved kirurgisk seksjon HDS, Thomas Harlem spesialist i ortopedisk kirurgi HDS, Bård Bogen stipendiat forskningsgruppe i fysioterapi, UIB, Rolf Moe-Nilssen professor forskningsgruppe i fysioterapi UIB, prosjektleder:Willemijn Vervaat, FoU leder avdeling for rehabiliteringstjenester Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 

Nasjonal pasientsikkerhets kampanje i trygge hender 2011 - 2013: Forebygging av fall i helseinstitusjoner, implementering.

Utarbeidelse av norsk manual for The Action Research Arm Test (ARAT),Kjersti Henriksen(seksjonsleder ergoterapeutene HDS) i samarbeid med Iris Brunner(stipendiat, forskningsgruppe i fysioterapi UIB). http://netf.no/Ergoterapeutene/om-ergoterapi/Verktoey-og-redskap/Redskap/Vurderingsredskap-A-B og http://fysio.dk/fafo/Maleredskaber

Hindre fall blant eldre på sykehus, kvalitetssatsting Helse Vest 2011/2012. Innføring i Medisinsk Klinikk,videreføring av prosjektet som ble startet i 2011.

Hindre fall blant eldre på sykehus, kvalitetssatsing i Helse Vest, felles regional prosjekt i kvalitetssatsninga 2011. Helse Fonna, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Innføring på Sunniva sengepost.Torunn Åkra(prosjektleder HDS).

Funksjon etter lateral og posterolateral tilgang ved totalproteseoperasjon i hoften,Magdalena Mashadi (spesialist i ortopedisk kirurgi, prosjektleder) Bård Bogen (Stipendiat forskningsgruppe i fysioterapi UIB),Per Aga(spesialist i ortopedisk kirurgi), Erik Solheim (førsteamanuensis dr. med., UiB, avd. Haraldsplass Diakonale Sykehus og overlege Bergen Kirurgiske Sykehus).

Fysisk aktivitet og funksjon hos palliative pasienter(Multisenterstudie. Prosjektleder cand scient/stipendiat Line Oldervoll,NTNU)

Sammenheng mellom MMS, Trandex og AMPS. Er det sammenheng mellom svikt i spesifikke kognitive ferdigheter og vansker med utføring av daglige gjøremål for geriatriske pasienter?Seksjon for ergoterapi HDS. Prosjektet ble presentert på Norsk Fagkongress i ergoterapi, og med poster og presentasjon på forskningsdagene HDS.

Ulike prosjekter i forbindelse med bruk av Kunnskapsbasert praksis i samarbeid med HIB og fysioterapiavdelingen HUS.

Gir en ortogeriatrisk behandlingslinje bedre effekt for eldre mennesker med hoftefraktur enn tradisjonell oppfølging? (2006)

Balanseprosjektet; Metodeevaluering av balansetester. Effekt av individuell trening og gruppetrening for forbedring av balanse (2003-2005).

2020:

Faleide AGH, Inderhaug E, Vervaat W, et. al. Anterior cruciate ligament - return to sport after injury scale: validation of the Norwegian language version. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2020

2019:

Klinisk ernæringsfysiolog - en nøkkelingrediens på kjøkkenet?, Kristiansen I, Enger M, Østgaard H, Sætre A, Helland-Kigen K, Norsk Tidsskrift for Ernæring, 4, 2019

"Enver må finne sin måte å leve med demens på" - Hvordan kan pasientkurs bidra i denne prosessen? Smith Eide I, Bruvik F, Kongestøl Aasgaard G, Ergoterapeuten, 6, 2019

Nasjonalt behandlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen, Rosland JH, Andersen S, Broen P, Eidsvåg AL, Faber-Rod H, Frantzen TL, Frydenberg K, Harlo S, Hevrøy O, Knudsen AK, Hauge BL, 10, 2019, Helsedirektoratet

Fysioterapi ved kreft, Red Nesvold IL, Frantzen TL, Taghold KL, mars 2019, Helsedirektoratet

2018:

2017:

2016:

Ergoterapeutisk kartlegging av synsvansker etter hjerneslag,Glesnes S, Johansen H, Bogen B, Ergoterapeuten, 6, 2016, 28-35

Fysioterapi til Kreftpasienter, Red Nesvold IL, Frantzen TL, Tagholdt KL, Norsk Fysioterapeutforbund, 2016

Når mat blir pasientsikkerhet, Østgaard H, Haraldsplass Diakonale Sykehus, 19.07.16

2015:

Intra-session test–retest reliability of the Timed "Up & Go" Test when performed by patients with hip fractures, Faleide AG, Bogen B, Magnussen LH, European Journal of Physiotherapy, 17, 2015; 89-97

Poster, 14th world congress of the European association of pallitativ care, Copenhagen, 8-10.mai, Frantzen TL, Amundsen L, A network model for the future?

Poster, Fysioterapikongressen 2015, Oslo, 4-6.mars, Faleide AG, Bogen B, Magnussen LH, Intra-session test-retest reliability and feasibility of the TIMED "up & go"-test on hip fracture patients.

2014:

The Action Research Arm Test, Henriksen K, Brunner I, Ergoterapeuten , 4, 2014, 54-59

2013:

Poster, Den 16.Landskonferanse i Kreftsykepleie, 19.-21. september, Tromsø,  Helgesen R, Iversen GS, Frantzen TL, Tverrfaglig kompetansenettverk i kreftomsorgen og lindrende behandling

2012:

Poster, 3rd European Congress on Physiotherapy Education,Vienna,Austria, November 8 to 9, 2012. Vågstøl U, Skøien AK, Urnes Meyer T,WigersLarsen TF, Hannestad B,'Peer-learning in an international perspective'

Poster, Joint World Congress of the International Society for Posture and Gait Research and Gait & Mental Function,Trondheimjuni 2012, Vervaat W, Bogen B, Moe-Nilssen R,Step time asymmetry when descending stairs 3 months after anterior cruciate ligament reconstruction.

Fysioterapi kan gi økt livskvalitet, Frantzen TL, Tidskrift for Kreftsykepleie, Nr. 2 – 2012. årgang 28, 16 – 19.

Kan kognitive tester avsløre svikt i evnen til å utføre daglige gjøremål for personer med kognitiv svikt eller demens?, Smidt Eide I, Henriksen K, Ergoterapeuten 02.2012, 44 – 47.

Criteria of gait asymmetry in patients with hip osteoarthritis, Hodt-Billington C, Helbostad JL, Vervaat W, Rognsvåg T, Moe-Nilssen R, Physiotherapy Theory and Practice, 28(2): 134-141, 2012.

2011:

Physical Exercise for Cancer Patients with Advanced Disease: A Randomized Controlled Trial, Line M. Oldervoll, Jon H. Loge, Stian Lydersen, Hanne Paltiel, May B. Asp, Unni V.Nygaard, Elisabeth Oredalen, Tone L. Frantzen, Ingvild Lesteberg, Lise Amundsen, Marianne J. Hjermstad, Dagny F. Haugen, Ornulf Paulsen, Stein Kaasa, The Oncologist, November 2011, vol 16 no 11, 1649 - 1657

Changes in gait symmetry, gait velocity and self-reported function following total hip replacement, Hodt-Billington C, Helbostad Jl, Vervaat W, Rognsvåg T, Moe-Nilssen R, J Rehabil Med 2011; 43: 787- 793

Når demente blir lagt inn på et somatisk sykehus, Smidt Eide I, Rehab info, juni 2011.

Det er å mestre hverdagen som teller!, Smidt Eide I, Rehab info, juni 2011.

2010:

Poster, 11. Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt, Frantzen TL, Smith Huun A, Baklien E, Kvalitetssikring av fysioterapi i palliasjon

2009:

Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase, Frantzen TL, Smidt Huun A, Livden Baklien E, 2009.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft (2009, helsedirektoratet) Arbeidsgruppe: Fosså S, Iversen JR, Heikkilä R, Larsen KM, Høstmark J, Hem E, Halvorsen OJ, Berner Å, Lie AK, Geitung JT, Mæhle L, Wolden M, Larsen TFW, Kvåle R, Hellebust TP, Levernes S, Ringberg U.

2008:

Strand LI, Ljunggren AE, Bogen B, Ask T, Johnsen TB.The Short-Form McGill Pain Questionnaire as an outcome measure: test-retest reliability and responsiveness to change.Eur J Pain. 2008 Oct;12(7):917-25.

Poster, Second European Congress on Physiotherapy Education Stockholm 2008: Bogen B, Rydland-Olsen N, Frisk B, Urnes Meyer T, Haugland M, Larsen TF, Lygren H. Research collaboration between education and practice – physiotherapy student involvement.

Poster, European Union Geriatric Medicine Society København 2008: Bogen B, Moe-Nilssen R, Bjordal JM,KristensenMT.The importance of a practice trial when using the Timed "Up & Go"-test for patients with hip fractures.

2007:

Short-term efficacy of physical interventions in osteoarthritic knee pain. A systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials, Bjordal JM, Johnson MI, Lopes-Martins RAB, Bogen B, Chow R, Ljunggren AEBMC Musculoskeletal Disorders 2007, 8:51 (22 June 2007)

Urinlekkasje og bekkenbunnstrening – også for menn, Fysioterapeuten, 2, 2007 Larsen TFW, (mens artikkelen ble skrevet ansatt som fysioterapeut, Helse Bergen, Haukeland Universitetssykehus, Fysioterapiavdelingen) Frugård J, Dragesund T.

2006:

Moe-Nilssen R, Helbostad JL, Akra T, Birdedal L, Nygaard HA. Modulation of gait during visual adaptation to dark. Journal of Motor Behaviour. 2006;38(2):118-25

2005:

Bjordal JM, Bogen B, Lopes-Martins RA, Klovning A.Can Cochrane Reviews in controversial areas be biased? A sensitivity analysis based on the protocol of a Systematic Cochrane Review on low-level laser therapy in osteoarthritis.Photomed Laser Surg. 2005 Oct;23(5):453-8. Review.

Poster, Nordic Physiotherapy Congress Helsingør 2005: Bogen B, Moe-Nilssen R. Test-retest reliability og the Berg Balance Scale, gait at two different speeds, Timed "Up & Go", Step Test, Timed "Pick-up" and maximal step length when applied to a sample of elderly people with reduced balance.

Bokkapitler:

Helbostad, J. L., Paltiel, H., & Frantzen, T.-L. (2007) Fysioterapi. I: Kaasa, S. red.Palliasjon: nordisk lærebok.2.utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Kap. 41, s. 631-649.

Ranhoff, Anette Hylen (Red), Medforfattere der i blant Bogen, Bård (2014). God helse. Oslo, Kom forlag AS. Kap. 2 (26-51), Kap. 12 (252-269)

The Timed 'Up and Go' Test as a performance measure in elderly patients with hip fractures: a reliability study.Master's thesis in clinical physiotherapy, specializing in rheumatic and orthopaedic conditions, Høgskolen i Bergen, Anne Gro Heyn Faleide, 2012.

Instruction on weight Bearing as Tolerated or Partial Weight Bearing after total hip replacement with the direct lateral approach; a comparison of change in velocity and symmetry in gait over time.Msc Thesis for the Advanced Master of Science (MSc) Program in Physiotherapy, University of Bergen, Willemijn Vervaat2009.

Balance and Function in elderly people in a dayhospital clinic. The development of a test-battery for evaluating balance in elderly people in a dayhospital clinic. The effect of two different training approaches for improving balance in elderly people in a dayhospital.Master thesis, Section of Physiotherapy Science, University of Bergen, Bård Bogen 2005.

Truncusakselerasjon som mål på reaktiv balansekontroll under gange hos friske eldre - en deskriptiv tverrsnittstudie av gange i marginal belysning Hovedfagsoppgave, seksjon for fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen, Torunn Åkra 2001

Gait in community-living older adults, Bård Bogen, University of Bergen, 2019

Health effects of Blue whiting proteins. Dietary supplementation studies in obese rats and elderly nursing home resident, Aslaug Drotningsvik, University of Bergen, 2019 


​Avdeling for Rehabiliteringstjenester legger til rette praksis for fysio-/ergo-/sosionom-/klinisk ernæringsfysiolog- og logopedstudenter, både i korte og lengre perioder. Studentene kommer både fra Høgskolen i Bergen og fra utdanningsinstitusjoner i utlandet. Studentene kommer fra bachelor- og masternivå.

Vi har kontinuerlig 2 fysioterapeutkandidater i avdelingen.

Avdeling for Rehabiliteringstjenester  tar imot hospitanter. Ergoterapeuter, sosionomer, fysioterapeuter, logopeder og ernæringsfysiologer som ønsker hospitering må søke skriftlig til leder på Avdeling for Rehabiliteringstjenester, Kjersti Henriksen (kjersti.henriksen@haraldsplass.no). Søknaden må spesifiseres i forhold til læringsbehov, slik at tilretteleggingen blir så god som mulig.

Kurs med skulder som tema

Haraldsplass ønsker å bidra aktivt til felles kompetanseheving innen utredning og behandling av skulderplager. Skulderpasienter utgjør en betydelig andel av pasientene med plager fra muskel – og skjelettsystemet og helsepersonell i både 1. og 2. linjetjenesten har stor pågang fra pasienter med skuldersmerter. For å effektivisere og kvalitetssikre behandlingen av skulderpasienter, er det avgjørende å utvikle god kommunikasjon og felles forståelse av utrednings – og behandlingsforløpet, mellom allmennleger, ortopeder, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer. Haraldsplass har derfor de siste årene intensivert kursvirksomheten for både internt ansatte og eksterne samarbeidspartnere innen skulder. Vi har arrangert to basiskurs/grunnkurs i Axelina-konseptet samt et kurs/workshop om skulderrehabilitering. Alle kursene var åpne for allmennleger, Leger i Spesialisering, ortopeder, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer.

Axelina

Axelina er et konsept som har sitt opphav i Sverige. Jan Nowak og Berith Svensson har utviklet et helhetlig konsept med tanke på å optimalisere samhandlingen mellom de ulike aktørene i helsevesenet ved å bruke felles håndterings- og behandlingsrutiner, systematisere måten man arbeider på i alle ledd og skape en felles terminologi. Dette for at utredning og behandling skal være evidensbasert og skje uten unødvendig venting for pasienter med skuldersmerter.

Kurset er godkjent som spesialistkurs for allmennleger og ortopedi.

 

Kommende kurs om skulder på Haraldsplass sykehus

Ingen planlagte kurs per i dag. 

Avdelingen deltar på kurs for pasienter på LMS.

Se LMS sine sider for mer info
 


 


 

Sist oppdatert 12.01.2024