En regnbue over en bygning

Fremgangsmåter for forskning på Haraldsplass

Her vil du som har lyst til å starte med forskning, eller er i gang med forskningsprosjekt, finne nyttig informasjon for en forskningsprosess. Informasjonen er også til prosjektmedarbeidere, til de overordnet ansvarlige for forskning på Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS), for de som utøver støttefunksjoner og for samarbeidspartnere i forskning.

​Nedenfor vil du finne informasjon om søkander som må sendes, godkjenninger som må være på plass, nyttige råd og retningslinjer på HDS for ulike deler av et forskningsprosjekt. For mer detaljer viser vi til internkontrollsystemet for forskning på HDS. 

Planlegging

Godkjenning              

Hvordan skaffe penger?

Gjennomføring

Avslutning

Internkontrollsystemet på HDS

Retningslinjene som står på disse sidene gjelder for forskningsprosjekter. Noen ganger kan det være vanskelig å skille mellom forskning og kvalitetsarbeid. Noen retningslinjer vil være felles for alle prosjekter og noen vil være spesifikke for forskning. 

Forskning blir her definert som arbeid av original karakter som blir utført med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap, inkludert kunnskap om mennesket, kultur og samfunn. Arbeidet skal ha definerte mål, ha en plan og være systematisk. 

Forskning på sykehuset kan være medisinsk eller helsefaglig slik denne er definert av Helseforskningsloven, eller annen type forsning. 

Helseforskningsloven skiller mellom forskning og kvalitetsforbedring/ sikring. 

Kvalitetssikring blir definert som prosjekt, undersøkinger, evalueringer, journalgjennomgang og lignende som har som formål å forbedre kvaliteten på den lokale behandlingen, helsetjenesten eller evaluere det lokale tjenestetilbudet mot etablerte standarder, samtidig som pasientene følger vanlig rutiner i avdelingen. Kvalitetsforbedring handler om systematisk og kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenesten. Måling av kvalitet er et viktig virkemiddel i kvalitetsforbedringsarbeid. 

Innovasjon er en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, bruk eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomisk verdier. Et innovasjonsprosjekt kan være forskning eller kvalitetsforbedring/- sikring avhengig av innholdet og framgangsmåten i prosjektet. 

Prosjektleder har ansvar for at lover som skal følges blir oppfylt (Helseforskningsloven, Personopplysningsloven og evnt. andre lover) og at man har den kompetanse og kunnskap som skal til for å være prosjektleder og at medarbeidere i prosjektet har riktig kompetanse i forhold til oppgavene. 

  • Skal utarbeide prosjektplan
  • Skal forankre prosjektet hos klinikkdirektør
  • Skal søke råd; personvern, etikk, forskningsmetodikk og informasjonssikkerhet
  • Skal sørge for at forskningsdeltakerne er informert om studien og at de har signert samtykke. Skal ivareta forskningsdeltakerne sine rettigheter.
  • Skal søke og få godkjenninger; interne og eksterne
  • Skal fylle ut meldeskjema for personopplysninger dersom man skal behandle personopplysninger i prosjektet. Dette gjelder både anonyme, avidentifiserte og identifiserbare opplysninger. 
  • Skal sikre at prosjektet følger planen og etterfølger lover og regler for etikk, personvern og informasjonssikkerhet
  • Skal dokumentere og arkivere etter internkontrollsystemet sine retningslinjer
  • Skal formidle resultater av prosjektet
  • Skal slette eller anonymisere forskningsdata etter prosjektslutt

Sist oppdatert 12.04.2024