Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer

Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer er et forskningsprosjekt som søker å forbedre diagnostikk, oppfølging og behandling ved autoimmune leversykdommer. Forskningsprosjektet er en multisenterstudie som ønsker å inkludere pasienter fra hele landet.

Hvorfor trenger vi forskning på autoimmune leversykdommer?

De autoimmune leversykdommene omfatter primær skleroserende cholangitt (PSC), primær biliær cholangitt (PBC) og autoimmun hepatitt. Felles for disse sykdommene er at det er behov for mer kunnskap og utvikling av behandlingstilbudet.​

Vi mangler god kunnskap om årsak, faktorer som påvirker sykdomsforløp og prognose, og behandling ved både PSC, PBC og autoimmun hepatitt. Vi trenger å utvikle gode metoder for å måle sykdomsaktivitet, alvorlighetsgrad og prognose for å kunne tilby persontilpasset oppfølging. Dette vil også gi forutsetninger for å designe gode kliniske legemiddelstudier som grunnlag for utvikling av effektiv behandling. I tillegg legger prosjektet til rette for å innhente informasjon som er nødvendig for å evaluere effekten og bivirkninger av behandling som tas i bruk som del av vanlig oppfølging.

Det endelige målet med prosjektet er å bidra til å utvikle ny medisinsk behandling og god oppfølging for pasienter som lever med autoimmune leversykdommer.

Forskningsprosjektet omfatter et dataregister og en biobank for voksne pasienter med autoimmun leversykdom, slik som PSC, PBC og autoimmun hepatitt. Det blir samlet inn kliniske opplysninger og biologiske prøver årlig fra studiedeltakerne. Dette danner et viktig grunnlag for å samle nødvendig, ny kunnskap om sykdommene. Opplysningene lagres avidentifisert, det vil si knyttet til et studienummer og uten navn eller personnummer. Pasienter som deltar i studien og som har PSC, deltar samtidig i Skandinavisk Prospektiv PSC Kohort (ScandPSC).

Ettersom autoimmune leversykdommer er relativt sjeldne, kan prosjektet bidra til kompetanseheving. For pasienter kan det være en fordel å få tilgang til strukturert oppfølging i tråd med gjeldende internasjonale anbefalinger gjennom deltakelse i prosjektet. Pasienter som deltar i prosjektet, vil også kunne få tilbud om å delta i kliniske behandlingsstudier.​​

Studien foregår som ledd i vanlig poliklinisk oppfølging for leversykdommen. Du må beregne noe lenger tid enn normalt ved den første studievisitten. Da gjøres en grundig gjennomgang av sykehistorie, behandling og utredning som er gjort. Legen henviser deg til billedundersøkelse av lever og galleganger og evtentuelt leverstivhetsmåling som vanlig.

I tillegg til dine vanlige blodprøver tas blodprøver til biobank. Du bes også om å besvare spørreskjemaer om livskvalitet og symptomer på lever- og tarmsykdom. Studien innebærer ingen andre ekstra undersøkelser utover dette.

Årlig studievisitt ved poliklinisk årskontroll

  • Registrering av symptomer og undersøkelser siden sist

  • Vanlige blodprøver + blodprøver til biobank

  • Evt. avføringsprøve, spyttprøve

  • Enkle spørreskjema

  • Ultralyd og leverstivhetsmåling

  • MRCP (gallegangs-MR) av lever (dersom du har PSC)

Alle opplysninger som samles inn, registreres og lagres i et vel etablert og sikkert elektronisk verktøy som heter VieDoc. Opplysningene lagres avidentifisert. Det er et begrenset antall fagpersoner knyttet til prosjektet som har tilgang til dette. I hovedsak vil prosjektleder, behandlende lege og studiesykepleier ha tilgang.

Studien foregår ved en rekke sykehus i alle norske helseregioner. Se fanen nederst for hvilke sykehus som deltar.​

Ønsker du å delta? Ved spørsmål til prosjektet, kontakt:

 

Prosjektleder Mette Vesterhus:

Telefon: 55 97 85 00 (sentralbord)

E-post: mette.namdal.vesterhus@haraldsplass.no


Studiesykepleier Karen Rønneberg:

Telefon: 46834759

E-post: karen.ronneberg@haraldsplass.no

 

Prosjektkoordinator Kristin Kaasen Jørgensen

E-post: kristin.kaasen.jorgensen@outlook.com

HELSE SØR-ØST
Akershus universitetssykehus Kristin Kaasen Jørgensen 
OUS Rikshospitalet Trine Folseraas 
OUS Ullevål Håvard Midgard 
Lovisenberg Diakonale sykehus Hans Lannerstedt 
Diakonhjemmet ​Raziye Boyar Cetinkaya 
Vestre Viken HF Klinikk Bærum sykehus Svein Oskar Frigstad 
Sykehuset i Vestfold Øystein Rose 
Sykehuset Østfold HF Kalnes Rogelio Oswaldo Barreto Rios 
Sykehuset Innlandet HF Lillehammer Tone Søberg 
Sykehuset Innlandet HF Elverum Carl Magnus Ystrøm 
Sykehuset Innlandet HF Gjøvik Simen Vatn 
Sykehuset Innlandet HF Hamar Jan-Arne Skjold 
Sørlandet sykehus HF Kristiansand Håvard Wiig 

HELSE VEST
​Haraldsplass Diakonale Sykehus Mette Vesterhus 
Stavanger universitetssykehus Lars Normann Karlsen ​​
HELSE MIDT
St. Olavs ho​spital Kristin Aasarød 
Ålesund sykehus Gabriel AR Bergmaier 
Kristiansund sjukehus Ellen Melsom 
Levanger sykehus Eivind Ness-Jensen 
Molde sjukehus Planlegger oppstart  
HELSE NORD
Universitetssykehuset i Nord-No​rge Hege Kileng 

Kronikker og medisaker 

 

Sist oppdatert 04.08.2023