Kvalitet

Avdeling for Kvalitet og pasientsikkerhet jobber innen områdene kvalitet, pasientsikkerhet, smittevern, kvalitetsregistre. Vi har også overordnet ansvar for internasjonalt arbeid, simulering og farmasøyttjenester.

Fagavdelingen har ansvar for å koordinere regionale kvalitetsprosjekt, det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender » og Program for pasienttryggleik i Helse Vest.

Målsettingen for pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Vest er:

  • Innen utgangen av 2019 halvere tallet på de pasientskadene vi kan unngå.
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i sykehuset

For å nå disse målene, er det satt fokus på utvalgte innsatsområder, der vi ser at det kan være hyppige skader, eller det er viktig å ta tak i. Dette gjelder blant annet forebygging av urinveisinfeksjoner, forebygging av fall og trykksår, samstemming av legemidler, trygg kirurgi, forebygging av infeksjoner i forbindelse med sentralt venekateter og pasientsikkerhetskulturmålinger.

Program for pasientsikkerhet

Nasjonalt Pasientsikkerhetsprogram "I trygge hender 24/7"

Strukturert journalgjennomgang ved HDS.


Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender har tre hovedmål: i) Redusere pasientskader, ii) bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og iii) forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Enkle tiltak reduserer risikoen for skader.

Pasientsikkerhet handler om å lære av uønskede hendelser, og å forebygge at de gjentar seg. Det er menneskelig å gjøre feil. I en hektisk hverdag er vi prisgitt gode systemer som aktivt forhindrer at feil oppstår. Det kan være rutiner for overføring av informasjon mellom vaktskift, eller regler for at legemidler med ulik styrke ikke oppbevares på samme sted.

Pasientskader måles ved strukturert journalgjennomgang ved bruk av verktøyet Global Trigger Tool (GTT). GTT er en metode som ser etter "triggere" for pasientskade i et utvalg journaler. Hver måned granskes 20 tilfeldig utvalgte journaler, for å identifisere uheldige hendelser, sett fra pasienten sitt ståsted.

I 2019 registrerte GTT-teamet ved Haraldsplass Diakonale sykehus (HDS) at 9,0 % (9,5 % i 2018) av tilfeldig utvalgte pasientopphold erfarte pasientskade som krevde behandling. De hyppigste pasientskadene er urinveisinfeksjoner, annen infeksjon, infeksjoner etter operasjon og ny operasjon. Vi har ikke funnet noen alvorlige varige skader i 2019.


Noen av pasientskadene ser vi kan forebygges.

Det ligger læring i resultatene fra GTT og teamet ønsker å kunne videreføre dette til resten av sykehuset.

Hovedmålet til smittevernenheten er å forebygge og redusere forekomst av sykehusinfeksjoner etter «Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner». Vår smittevernoverlege og hygienesykepleiere har ansvar for smittevernhåndboken og infeksjonskontrollprogrammet. Infeksjonsregistrering, infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåkning er viktige deler av dette arbeidet.

I tillegg har vi rådgivende funksjon for kliniske avdelinger ved sykehuset og sykehjem som hører til Haraldsplass diakonale sykehus sin sektor.

Pasienter som har vært innlagt eller arbeidet i sykehus eller fått annen helsehjelp (også tannbehandling) utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder må kontakte fastlegen for nødvendige prøver i forbindelse med dette. Dette gjelder også pasienter som har hatt spesielt farlige bakterier, eller noen av de nærmeste har hatt spesielt farlige bakterier.

Ansatte og studenter med pasientkontakt, og som oppfyller kriteriene for prøvetaking skal testes for MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker) før tiltredelse. MRSA prøvetaking av ansatte MÅ avtalest på forhånd med hygienesykepleier.​

​Her kan du laste ned​ kriterier for MRSA-prøve (PDF, 21 kB)

Sist oppdatert 24.04.2023