Laboratorietjenester

Laboratoriet på Haraldsplass har døgnkontinuerlig drift og utfører ca. 2 millioner analyser i året. Hovedtyngden av analysene blir analysert samme dag som prøven ankommer laboratoriet, og vi garanterer svar på analysene innen fire timer når rekvirenten trenger det

 

Lurer du på noe vedrørende blodprøvene som skal tas? 

Laboratoriet ønsker å yte best mulig service i forholdet mellom laboratoriet og brukerne, og ønsker alle forbedringsforslag velkommen. Ta kontakt hvis du vil gi ris eller ros. 

Brukere som trenger faglig veiledning kan henvende seg til laboratoriet. Vi svarer dere på telefon fra klokken 07:30 til 22:00.

Laboratoriet tilbyr hospitering for ansatte ved legekontor som bruker våre tjenester.​

 

Haraldsplass har egen hente- og budtjeneste. Dersom man ønsker å benytte denne tjenesten må det inngås avtale med laboratoriet.

Bud fra sykehuset henter prøver og dagens post til avtalt tid. I tillegg bringer hentetjenesten eventuelle skriftlige svarrapporter og prøvetakingsutstyr/rekvisisjoner som er bestilt.

Alle blodprøver kan sendes til oss, vi ordner videresending til andre laboratorier i Norge. Dersom legekontoret ikke er tilknyttet hentetjenesten, kan prøvene sendes til oss via posten. Forsendelse av biologisk materiale må skje på hurtigst mulig måte og i samsvar med Postverkets og Helsedirektoratets krav. Forsendelseshylser og frankerte konvolutter fås gratis fra laboratoriet.

Oppbevaring av prøver før forsendelse må gjøres forskriftsmessig. Dersom analysen har spesielle forholdsregler for oppbevaring og forsendelse er dette beskrevet i analyseoversikten eller kan fåes ved å ringe oss.​

Laboratoriet sender elektroniske svarrapporter til de fleste rekvirenter. Enkelte rekvirenter får skriftlige svarrapporter. Svarrapportene sendes med ordinær post eller med hentetjenesten / budtjenesten.

Rekvirenten vil bli forsøkt varslet ved alvorlig patologiske analysesvar. Rekvirenten vil også bli kontaktet ved korrigering av verifisert svar.

Dersom analysetiden skulle bli betydelig lengre enn forventet, for eksempel ved driftsstans, vil rekvirenten bli varslet.​

Laboratoriet ble første gang akkreditert 25. februar 2010 av Norsk Akkreditering. Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier Krav til kvalitet og kompetanse.​

Omfanget av akkrediteringen vises i følgende Akkrediteringsdokument

 

Vurdering av analyseresultat

Alle prøvesvar er usikre. Når en skal vurdere et prøvesvar eller sammenligne flere svarresultater, må en vite noe om hvor stor den biologiske og analytiske variasjonen er. Usikkerheten kan oppgis i tall som standard avvik (SD) eller i % som variasjonskoeffisient (CV).

 

Biologisk og analytisk variasjon

Biologisk variasjon deles i inter- og intraindividuell variasjon. Intraindividuell variasjon (CVi) er den naturlige variasjonen for analytten for en person ved gjentatte målinger over uker og måneder. The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) har publisert en database med kvalitetssikrede data for biologisk variasjon: EFLM Biological Variation. Det er primært data fra denne databasen som benyttes. For analytter det ikke finnes informasjon om der, er Westgard-databasen benyttet.

 

Analytisk variasjon er variasjonen basert på daglig analysering av internt kontrollmateriale over tid. Analytisk variasjon er avhengig av konsentrasjonsnivå, og kan være større ved lave konsentrasjoner. For de fleste analysene oppgis analytisk CV% for to ulike nivåer av måleområdet.  

 

Beregning av måleusikkerhet
Som kontrollgrenser for analysene bruker vi hovedsakelig ± 2 SD, som betyr at vi har en dekningsfaktor på 2 (k=2). For å finne usikkerheten til den målte verdien, multipliseres den analytiske variasjonskoeffisienten (CVa) med 2. Riktig svar vil da med 95 % sannsynlighet finnes i intervallet (analyseresultat + måleusikkerhet).

 

Eksempel på beregning av 95% konfidensintervall for sann verdi:

Gitt et analyseresultat på 10 µg/L og en CV%= 5, så vil det sanne resultatet med 95% sannsynlighet ligge i intervallet 9 til 11 µg/L.

2 x CV% = 10%, dvs trekker fra 10% for å finne nedre grense for intervall og legger til 10% for å finne øvre grense for intervall.

 

Forskjell mellom to prøveresultat
Den totale variasjonen består av den analytiske og den intraindividuelle biologiske variasjonen, gitt ved formelen:

CVtot = √((CVa)+ (CVi)2)

Forskjellen mellom resultater i to prøver fra samme person tatt på ulike tidspunkt må være minst 2,8 x CVtotal for å være signifikant forskjellige, dvs. at det er minst 95 % sannsynlighet for at forskjellen mellom to prøvesvar skyldes endring i pasienten sin tilstand. Denne forskjellen kalles for Reference Change Value (RCV).

Det finnes hjelp til utregning og bruk av RCV på EFLM Biological Variation.

En skal være oppmerksom på at ved prøvesvar langt utenfor referanseintervallet vil ikke nødvendigvis dette gjelde. Samt at for analytter med stor biologisk variasjon vil RCV være veldig høy, og forskjell mellom to prøvesvar vil kunne være signifikant forskjellige, selv om avviket er mindre enn RCV. Sist, men ikke minst, sier regnestykket bare noe om sannsynligheten for at en det vært en endring i pasientens tilstand, men det sier ikke noe om endringen har klinisk betydning. Og pasienten sin tilstand kan selvsagt ha endret seg betydelig uten at vi påviser signifikante forskjeller mellom to prøvesvar.

Analysevariasjon Laboratorie Haraldsplass.pdf

Laboratoriet HDS kjøper medisinsk-faglige tjenester fra samarbeidende laboratorier ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). Brukere av laboratoriet kan kontakte medisinsk faglig personell ved HUS for rådgivning og hjelp til tolkning ved behov.​​

Kontakt

Telefonnummer til laboratoriet

Besøksadresse

Haraldsplass diakonale sykehus
Ulriksdal 8
5009 Bergen

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by