Best i landet på pakkeforløpstid

Haraldsplass Diakonale Sykehus er beste sykehus i landet på andel pasienter behandlet innen standard forløpstid, i følge ferske tall fra Norsk pasientregister (NPR). Dette er ett år etter de første pakkeforløpene ble implementert ved norske sykehus.

Publisert 17.06.2016
Sist oppdatert 19.09.2016
  • ​I Helse Vest er det 13 prosentpoeng høyere andel kreftpasienter i alle pakkeforløpene som ble behandlet innen den standardiserte forløpstiden enn i Helse Sør-Øst – som var alene om ikke å nå målet. På regionsnivå var det – for alle de 28 pakkeforløpene under ett – bare Helse Sør-Øst som ikke nådde målet om gjennomgått pakkeforløp til normert tid for 70 prosent av pasientene. Høyest lå Helse Vest med 77 prosent, mot Helse Sør-Øst med 64 prosent. Dette viser tall Dagens Medisin har fått utlevert fra Norsk pasientregister (NPR). Tallene gjelder alle pakkeforløpene samlet og er hentet ut for perioden januar 2015 til og med februar i år.
  • På helseforetaksnivå varierer andelen som ble behandlet, innen standardisert forløpstid fra 58 prosent ved Ahus og 59 prosent ved Oslo universitetssykehus (OUS), til 80 prosent i Helse Fonna, 82 prosent ved Diakonhjemmet i Oslo og 90 prosent ved Privat Vest HF, ifølge NPR-tallene (Privat Vest er Haraldsplass Diakonale Sykehus AS).

Hva er årsaken til at Haraldsplass gjør det bra på dette området?

- Vi har i utgangspunktet gjort det bra her på HDS, og vi har kirurger og medisinere som er bevisst på de ulike forløpene, og er opptatt av rask behandling. Dette gjelder spesielt blære og tykk- og endetarm som vi har mest av, sier Silje Holmelid.

- Så har vi jobbet veldig med detaljene i hva de ulike forløpene skal inneholde, både på pasientflyt og dokumentasjonsflyt.

- Forløpskoordinatoren jobber tett mot pasientene, som var et av målene våre når vi startet prosjektet. Hun har samtaler med pasienter på poliklinikken, både selvstendig og med legen. I tillegg jobber hun direkte med gode kollegaer på huset, som på røntgen, poliklinikk og innleggelsen for å få hjelp til å organisere undersøkelser o.l. slik at det går raskest mulig for pasientene, sier Holmelid. 

Tallene omfatter alle pakkeforløp fra 1. januar 2015 til og med februar 2016. Kilde: Norsk pasientregister (NPR). Tallene må tolkes med forsiktighet, ifølge NPR, som ikke er ansvarlig for tolkning, analyser og presentasjon av utleverte data. Tekniske problemer førte til mangelfull rapportering fra enkelte helseforetak i Helse Vest i februar, som påvirker i negativ retning.

Les hele saken i Dagens Medisin:

Om pakkeforløp

I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Pakkeforløp for kreft skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene.

Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal også ha en forløpskoordinator som skal sikre sammenhengende aktiviteter i hele forløpet. Pasienten vil få oppgitt et telefonnummer der de kan henvende seg for informasjon og spørsmål om sitt forløp.