Kunstig intelligens for bedre pasientflyt og kortere ventetider

4 av 5 medisinske pasienter som blir innlagt på sykehus må ta røntgen av lungene i løpet av oppholdet. Bruk av kunstig intelligens kan gi svar på undersøkelsen etter minutter. Dette kan forbedre pasientflyten i sykehusene og redusere ventetiden for pasienter.

Publisert 08.04.2024
Sist oppdatert 09.04.2024

En ny avtale inngått mellom Helse Vest og Sectra gir sykehus i regionen tilgang til utvalgte KI-verktøy. Et av verktøyene gir beslutningstøtte ved mammografiscreening (AIMS-studien).

Her benyttes KI som en del av bildevurderingen i en ellers normal screeningsituasjon. Helse Fonna har lenge stått i front i bruk av dette verktøyet, men nå kobles hele Helse Vest på. Dermed sikres flere studiedeltakere, noe som vil gi endra bedre grunnlag for resultatene i studien.

Tester ut KI på brudd og røntgen thorax

Avtalen har også gitt utvalgte sykehus i Helse Vest muligheten for å prøve ut andre KI-applikasjoner. Haraldsplass diakonale sykehus og Stavanger universitetssjukehus skal over en tremåneders periode teste ut KI på undersøkelser som tas ved benbrudd og bryst-/lungetilstander.

– Med dette håper vi å erfare økt kvalitet på våre tjenester og gi støtte til våre radiologer i arbeidet, sier Siri Fagerheim som er avdelingssjef ved røntgenavdelingen i Stavanger.

Røntgen av lungene (røntgen thorax) og benbrudd er de radiologiske undersøkelsen det blir tatt flest av på sykehusene i Helse Vest.

– Spesielt bilde av lungene er i mange tilfeller en undersøkelse som blir tatt umiddelbart etter innkomst i akuttmottak, sier Linda Rykkel, avdelingsleder for radiologisk avdeling på Haraldsplass diakonale sykehus.

En gruppe mennesker i hvite labfrakker
4 av 5 medisinske pasienter som blir innlagt på sykehus må ta røntgen av lungene/brystkassen i løpet av oppholdet. Bruk av KI for å vurdere bildene kan bidra til bedre pasientflyt. Fagansvarlig for radiologi Anagah Parakar, sekjonsoverlege i akutt- og mottaksmedisin Stein Skeie og avdelingsleder for radiologi Linda Rykkel gleder seg til å teste ut verktøyet.

Bedre pasientflyt

Fire av fem medisinske pasienter som blir innlagt på sykehus må ta røntgen av lungene i løpet av oppholdet. Bildene blir beskrevet av radiologer, og den behandlende legen får svaret i journalsystemet. Hvor lang tid dette tar varierer fra minutter til flere timer, avhengig av kapasitet og tidspunkt på døgnet.

Med kunstig intelligens kommer svar på fire viktige diagnoser etter 1-2 minutter. Dette kan derfor bidra til en bedre pasientflyt. Radiologisk avdeling skal teste kvaliteten på KI ChestView-diagnoser og sjekke om det fungerer som det skal. Hvis dette er vellykket, er det muligheter for å gjøre varige positive endringer i pasientflyten.

– Samtidig som radiologene beskriver røntgenbildene som normalt, skal KI-applikasjonen ChestView gjøre sine egne vurderinger. Deretter vil resultatene bli sammenliknet, forteller Linda Rykkel.

Dersom det fungerer, vil det ha mye å si for videre behandling for pasientene på sykehuset.

– På Haraldsplass er det ikke radiologer til stede hele døgnet. Hvis legen selv får resultatet fra ChestView og kan starte behandling uten å vente på radiolog, er dette svært gode nyheter for alle parter.

Kan redusere ventelister

Erfaringer fra andre sykehus nasjonalt og globalt tilsier at bruk av KI på røntgenundersøkelser kan gi svært god støtte til å analysere eksempelvis beinbrudd, I Stavanger er det nettopp en slik løsning som nå skal prøves ut når de prøver ut støtteverktøy for å analysere brudd.

En mann og kvinne som står sammen og smiler
– Vi håper at KI som beslutningsstøtte skal bidra til at pasientene får redusert ventetiden hos oss og at våre radiografer og radiologer opplever vaktene mindre hektiske, sier Siri Fagerheim (t.v), avdelingssjef for røntgenavdelingen i Stavanger. Her sammen med Kristine Bø, områdeleder bilde, styringsstruktur for digitalisering i Helse Vest.

– I Stavanger ser vi en stor andel av brudd som krever mye av vår røntgenkapasitet. Vi håper at KI som beslutningsstøtte skal bidra til at pasientene får redusert ventetiden hos oss og at våre radiografer og radiologer opplever vaktene mindre hektiske, sier Siri Fagerheim.

Erfaringene fra utprøvingen skal bidra til å vurdere nytten før en videre vurdering av innføring i Helse Vest. 

– Gjennom å prøve ut KI-verktøy på en trygg og kontrollert måte håper vi å erfare en mer effektiv pasientflyt og mer riktig bruk av våre ressurser. Derfor gleder vi oss stort over denne utvikling og ser frem til fortsettelsen på dette området, sier Kristine Bø, områdeleder bilde i styringsstruktur for digitalisering i Helse Vest.