Ny leder for Lærings- og mestringssenteret

Vibeke Irgens er ny leder for Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Bergen. Nå ser hun frem til å utvikle tilbudet for pasienter og pårørende.

Publisert 09.01.2023
En person som smiler ved siden av en vase med blomster
Vibeke Irgens startet i november 2022 opp som leder for Lærings- og mestringssenteret i Bergen. Senteret er et samarbeid mellom Haraldsplass Diakonale sykehus og Helse Bergen.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på det viktige arbeidet med å oppnå pasient- og pårørendeopplæring og mestring som en naturlig og integrert del av pasientbehandlingen, sier Vibeke Irgens.  

Hun tok i november 2022 over jobben som leder for Lærings- og mestringssenteret (LMS). Det er et pasienttilbud som er drevet av Haraldsplass Diakonale sykehus og Helse Bergen. Senteret har en formål å hjelpe pasienter og pårørende til å håndtere og mestre langvarig sykdom gjennom kurs og kunnskapsdeling.

Full kalender ut året

Lærings- og mestringssenteret tilbyr gruppebaserte og diagnoserettede kurs. På kalenderen det neste halvåret finner en kurs og seminarer for blant annet demens, diabetes, ulike kreftdiagnoser og MS. På kveldstid benyttes senteret ofte av ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

– Senteret er i bruk hver eneste dag i 2023. Selv om det er mye i bruk, må vi fortsette å utvikle tilbudet og gjøre det enda mer tilgjengelig for flere pasienter og utvikle tilbud for grupper som ikke har et tilbud.

Opplæring av pasienter og pårørende de er et av sykehusets fire lovpålagte hovedoppgaver, på linje med diagnostisering og behandling, forsking og utdanning av helsepersonell.

– Pasient- og pårørendeopplæring skal være en naturlig og integrert del av pasientbehandlingen vi tilbyr i sykehusene. Jeg gleder meg videre til å etablere nye kurstilbud, som for eksempel skulderskolen i samarbeid med Haraldsplass diakonale sykehus.​

Ruster pasientene til bedre mestring

Vibeke Irgens er utdannet sykepleier og har mastergrad i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi fra Universitetet i Bergen.

– Jeg har tro på at god opplæring og informasjon om egen sykdom ruster pasientene til bedre mestring av egen sykdom.

I 2011 gikk hun fra sykepleier ved Haraldsplass Diakonale sykehus til Helse Bergen, hvor hun frem til nå har jobbet som sykepleier, rådgiver og teamleder.

– I tillegg til å arbeide ved LMS-senteret arbeider jeg også med opplæring av medarbeidere i sykehus ved Senter for simulering og ferdighetstrening i Helse Bergen.

En viktig årsak til at hun søkte på jobben var at hun finner det særlig spennende å trekke paralleller mellom opplæring av medarbeidere, pasienter og pårørende.

– At brukermedvirkning er et sentralt element i kursene ved LMS, var også en medvirkende årsak til at jeg ønsket å ta jobben. 


es mer om Lærings- og mestringssenteret