Tildeling av Helse Vest sine forskingsmidler 2024

– Det er en viktig anerkjennelse av det arbeidet som har blitt lagt ned

Vi gratulerer Ragnhild Skogseth, Hildegunn Frønningen, Bettina Husebø og Kristoffer Haugarvoll med tildeling av forskningsmidler for 2024 fra Helse Vest. I år har 50 prosent av søknadene fra Haraldsplass blitt innvilget.

Publisert 27.11.2023
Bettina Husebø, Ragnhild Skogseth og Hildegunn Frøningen Drug.
Bettina Husebø (i samarbeid med Ragnhild Skogseth), Ragnhild Skogseth og Hildegunn Frønningen har mottatt støtte for sine forskningsprosjekter. (Foto: Anne Sidsel Herdlevær/Haraldsplass diakonale sykehus)

Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon i Helse Vest deler hvert år ut forskningsmidler til ulike fagmiljøer i regionen. I tildelingen 2024 ble det delt ut 188 millioner. Haraldsplass mottar totalt 12 millioner fordelt på tre år til ulike forskningsprosjekter.

– Jeg er veldig stolt over at vi har så engasjerte kliniske forskere som Ragnhild og Hildegunn, i tillegg til Bettina og Kristoffer. Jeg vet de alle jobber målrettet og hardt for å få resultater som vil komme pasientene til gode. Denne tildelingen er et tydelig symbol på akkurat dette, sier administrerende direktør Kjerstin Fyllingen.

I tillegg til de fire millionene, er Haraldsplass med på 15 prosent av de tildelte prosjektene i Helse Vest. Midlene går til doktorgradsstipend og kategorien åpen prosjektstøtte.

– Det er gøy at vi når opp i kategorien åpen prosjektstøtte som gis til de mest etablerte forskningsmiljøene som kan vise til gode resultater, sier fagdirektør Petter Thornam. 

Les mer om prosjektene nederst i saken.

50 prosent av søknadene fikk innvilget støtte

I år har 50 prosent av søknadene fra Haraldsplass fått innvilget støtte. Kriteriene for å få støtte er vitenskapelig kvalitet og klinisk nytte.

– Det er bra at vi de siste årene har fått høy tilslagsprosent på de søknadene vi har sendt inn til Helse Vest. Det er stor konkurranse om midlene, så kjekt at våre forskere når frem, sier fagdirektøren

Det er Ragnhild Skogseth, Bettina Husebø (i samarbeid med Ragnhild Skogseth) og Hildegunn Frønningen som mottar støtte. I tillegg mottar Kristoffer Haugarvoll i Helse Bergen støtte til et prosjekt som gjennomføres på Haraldsplass og Mai Tone Lønnebakken mottar støtte til et samarbeidsprosjekt mellom Haraldsplass og hjerteavdelingen i Helse Bergen. Midlene går til forskning innen demens og hjertemedisin.

– Dette er viktige områder for sykehuset. 

Viktig anerkjennelse

Siden 2008 har Haraldsplass arbeidet med å styrke fagmiljøene innen demens og geriatri, og har i dag flere pågående kliniske studier. Midlene vil hjelpe forskningsmiljøet med å kunne satse videre.

– Det er en viktig anerkjennelse av det arbeidet som har blitt lagt ned over flere år for å løfte demens og geriatri i sykehuset, sier Ida Sangnes, avdelingsleder for forskning.

– I tillegg er det flott å se at hjertemedisin, som er et forholdsvis nytt forskningsmiljø på sykehuset, styrkes med et nytt doktorgradsprosjekt. 

Kognitiv svikt og demens er en alvorlig hjernesykdom som på nåværende tidspunkt ikke har noen kurativ behandling. Andelen personer med demens vil vokse drastisk framover med en forventet dobling fram til 2050. Kohortstudier er viktige for å finne nye behandlingsstrategier mot demens og for å få bedre forståelse av biomarkører og biologisk stratifisering av pasientgruppen. I denne kohorten har man en innovativ tilnærming hvor man ønsker å knytte et nytt og omfattende biomakørpanel bestående av både tradisjonelle biovæsker og digitale biomarkører med maskinlæring med mål om å utvikle et diagnoseverktøy som i større grad skiller de ulike demenstypene og forløpene, en «demensbiopsi». STRAT-COG er en viktig kohort for videre utvikling av forskningsgruppen i demens på Haraldplass og i NeuroSysmed og som vil være klinisk relevant for pasientbehandlingen av pasientgruppen.

Økt bruk av koronoar CT angiografi i klinikken gjør at flere pasienter som kommer inn med brystsmerter blir diagnostisert med ikke-obstruktiv koronararteriesykdom. I dette prosjektet ønsker man å utvikle en prediksjonsmodell for risiko knyttet til disse pasientene som vil være av høy relevans for pasientgruppen. Ved å bruke data fra Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) koblet disse mot Reseptregisteret, Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister vil man få et stort og unikt materiale. Frøningen er en dyktig kliniker som har en sterk veiledergruppe bak seg som har stor gjennomføringsevne og som har sterk tilknytning til klinikken og har mulighet til å påvirke faglige retningslinjer for implementering av forskningsfunn.   

Tannhelse er en stor utfordring som man antar skaper mye plager hos personer som lever med demens. I dette prosjektet ønsker man å ta i bruk nye metoder for å undersøke tannhelse og forbedre tannbehandling hos personer med demens i siste del av livet. Resultatene fra studien skal lede ut i et kunnskapsbasert opplæringsmateriale utarbeidet av tannleger og helsepersonell som tradisjonelt har lite tverrprofesjonelt samarbeid for denne pasientgruppen som skal implementeres på sykehuset. Prosjektet er knyttet til et større prosjekt ledet av Husebø som er finansiert av et ERC Consolidator grant som strategisk passer godt til sykehusets øvrige forskningssatsning på demens.

Kristoffer Haugarvoll mottar åpen prosjektstøtte for prosjektet "N-DOSE AD: A dose optimization trial of nicotinamide riboside in Alzheimer’s disease". Disse midlene tildeles Helse Bergen, men prosjektet gjennomføres i forskningspoliklinikken på Haraldsplass gjennom samarbeidet sykehuset har med NeuroSysmed.