En gruppe mennesker iført hvite labfrakker og merker

Årsrapport 2023

Kvalitet og pasientsikkerhet: Pasientens legemiddelliste.

Høsten 2023 ble Haraldsplass det første sykehuset i Norge der alle leger har mulighet til å oppdatere Pasientens legemiddelliste (PLL).

I dag bruker legene mye tid å finne ut hvilke medisiner pasientene egentlig står på. En risiko ved å ikke ha tilgang til samme medisinliste er feilmedisinering. Med Pasientens legemiddelliste skal alle ledd av helsetjenesten ha tilgang til samme kilde. Høsten 2023 ble leger på Haraldsplass diakonale sykehus koblet på systemet. 

Siden 2018 har Haraldsplass, i samarbeid med fastleger, Bergen kommune, Helse Vest IKT, Helse Bergen, Helse Vest, Norsk Helsenett og e-helsedirektoratet, arbeidet med å prøve ut Pasientens legemiddelliste, som er en felles digital oversikt over alle legemidlene en pasient bruker. 

Mot årsskiftet i 2023 var i underkant av 200 fastleger, 9 sykehjemsleger, 27 avtalespesialister, 130 leger på Haraldsplass og 40 leger i mottaksklinikken på Haukeland påkoblet utprøvingen. 24 000 pasienter hadde fått opprettet PLL i Bergen. På Haraldsplass hadde omtrent hver tiende pasient PLL.

På sikt vil PLL kunne spare helsepersonell for mye unødvendig tidsbruk, men allerede i dag øker pasientsikkerheten ved bruk av PLL for alle parter.

En kvinne som snakker til en gruppe mennesker
Kathinka Alme, geriater og lokal prosjektleder for PLL, har vært en viktig nøkkelperson i prosjektet.

PLL er en oversikt over legemidlene pasienten bruker. Den skal gi bedre kvalitet i pasientbehandlingen og økt pasientsikkerhet.Alle rekvirenter må se og forholde seg til PLL før endring av pasientens legemiddelbehandling. Listen er tilgjengelig for pasienten selv på helsenorge.no. Bare leger kan opprette og oppdatere PLL.

Programmet pasientens legemiddelliste (PLL) ble etablert i 2019. Målet med PLL er å etablere en nasjonal database med alltid oppdatert informasjon. For å få det til må alle bruke PLL, rydde i listen, oppdatere den og sende den tilbake til databasen. PLL realiseres gradvis gjennom etablering av flere tiltak: kvalitet i e-resept, elektronisk multidose og innføring av kjernejournal i pleie- og omsorgstjenesten.

Sentral forskrivningsmodul (SFM) er legemiddelmodulen som må på plass for å klare å innføre PLL i hele landet. Den skal legge til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer, og vil gjøre alle rekvirenter i stand til å ta i bruk e-resept, og gi helsepersonell med tjenstlig behov tilgang til pasientens legemiddelliste.

Kilde: Direktoratet for e-helse

.

Sist oppdatert 14.03.2024