Årsrapport 2023

Den viktige brukerstemmen

På Haraldsplass ønsker vi å la brukerstemmen bidra til forbedringer og medvirkning på alle nivåer, og at pasienter og pårørende skal tilegne seg nyttig helsekompetanse fra sykehuset. I møte med våre medarbeidere skal pasientene ha kunnskap om tjenesten, og pasientene skal kunne medvirke og påvirke valg av behandlingsform.

Det skal legges vekt på at pasienter og pårørendes rettigheter ivaretas. På systemnivå skal brukermedvirkning gi mulighet til å kvalitetssikre tjenestene. Pasientenes og de pårørendes erfaringer skal gis en sentral plass i arbeidet med planlegging, forbedring og drift av hele virksomheten.   

Om brukerutvalget 

Brukerutvalget skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene på sykehuset. Brukerutvalget er oppnevnt av styret ved Haraldsplass diakonale sykehus, og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret ved sykehuset i brukerrelaterte spørsmål. Brukerutvalget skal bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter til utvalg og prosjektgrupper. Sykehuset er veldig takknemlig for all tiden medlemmene i brukerutvalget bruker på å bidra til forbedring for pasienter og pårørende, og takker for godt samarbeid gjennom hele 2023.

Medlemmene i utvalget kommer fra ulike bruker- og pasientorganisasjoner: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Fylkeseldrerådet og Kreftforeningen. 

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Brukerutvalg i 2023: Kjerstin Fyllingen (administrerende direktør), Turid Hagelsteen, Hans Tøsdahl Høvik Tøsdal, Evy Knutsen, Gunda Falao Sparre, Trine Villanger, Rebekka Ljosland (direktør for strategi og samhandling), Vigdis Ravnøy, Laila Grosvold Nygård, Jan Elvøy. 

 

Sist oppdatert 14.03.2024