Årsrapport 2023

Klinisk etikk-komité

Klinisk etikk-komité ved Haraldsplass diakonale sykehus skal bidra til høynet etisk bevissthet og til å kvalitetssikre vanskelige verdiavveininger, til beste for pasienten, pårørende og helsepersonell.

Helseforetakene har fra 01.01.22 en plikt til å opprette kliniske etikkomitéer lovfestet i henhold til nye regler i spesialisthelsetjenesteloven § 2-4. Denne lovendringen tydeliggjør nødvendigheten av å ha en velfungerende komité med et oppdatert mandat. Lovendringen presiserer oppgaver, hvem som kan ta kontakt og hvordan komitéen skal være sammensatt.

Vi i KEK HDS vurderer at arbeidet vårt og sammensetningen i komitéen er i tråd med regelverket, og kommer til å fortsette arbeidet som før. Når det gjelder sammensetning, er det et behov for å styrke komitéen med juridisk kompetanse.

Klinisk etikk komité ved HDS hatt følgende sammensetning i 2023:

Leder Hildur Skuladottir
Overlege Kirurgisk klinikk (01.06.21 - 
Leder (ny) Kyrre Kittang Reiakvam
Overlege Medisinsk klinikk (09.23 - 
Sekretær Mette Aspevik
Rådgiver Stab for strategi og samhandling
Medlem Liv Toril Møen
LIS Medisinsk klinikk
Medlem Kjell Arne Aarheim
Lektor VID
Medlem Laila Grosvold Nygård
Brukerrepresentant 
Medlem John Kristian G. Rolfsnes 
Hovedprest 
Medlem Rollaug Waaler
Forstanderinne og daglig leder av Haraldsplass samtalesenter 
Medlem Synnøve Misje
Fysioterapeut
Medlem Maria Hunt Eilertsen Bysheim
Instensivsykepleier MIPO
Medlem Åsa Kristine Rekdal
Medisinsk faglig rådgiver/Overlege Solli DPS

Maria Hunt Eilertsen Bysheim har hatt permisjon i høst og vinter.

På grunn av nødvendige prioriteringsoppgaver måtte Hildur Skuladottir slutte som leder.

Da etikkarbeidet ofte involverer medisinske beslutninger, og lederen har en viktig rolle i KEK, er det fornuftig at en erfaren kliniker har lederposisjonen. John Kristian stilte seg disponibel til å være leder i en overgangsperiode. Kyrre Kittang Reiakvam overtok som ny leder i september 2023.

For å sikre bredde og representasjon i KEK, bør det også være medlemmer fra anestesi- og kirurgisk avdeling.

Arbeidsform

Komitéen har en fri og uavhengig stilling både i forhold til ledelsen og andre organer på sykehuset. Medlemmene er oppnevnt av administrerende direktør. Senter for medisinsk etikk (SME) har nasjonalt ansvar for koordinering, fagutvikling og kvalitetssikring av komitéenes arbeid (kurs, konferanser, forskning, undervisning og rådgivning). KEK har faste 2 timers møter, som regel hver måned, bortsett fra i sommermånedene. Det har vært avholdt 9 ordinære møter i løpet av 2023. I tillegg har KEK behandlet innmeldte saker. Alle kan henvende seg til KEK. Det er ikke regelbundet hvordan saker skal meldes.

Ved behandling av innmeldte saker, etterstreber komitéen å møte berørte parter i saken. Lokale medlemmer av komitéen har oftest kontakt på forhånd med dem som presenterer problemet. Ved behov for videre drøfting, kaller KEK inn involverte parter for å drøfte det etiske dilemmaet på et overordnet nivå. KEK drøfter sakene anonymt så langt råd er, og har ikke innsyn i journal.

Alle involverte som har vært på drøftingsmøte med komitéen i 2023 har fått tilsendt et notat om saken og gitt mulighet til å ta kontakt med komitéen dersom noe er uklart. Behandlingsansvarlig lege, eller kontaktperson i avdelingen, får ansvar for videre håndtering av det ferdige notatet, inkludert å legge det i pasientens journal dersom det er aktuelt.

I 2023 har KEK hatt noen av disse temaene oppe til drøfting: Helsehjelp til papirløse migranter, sjekkliste for vanskelige kliniske avgjørelser, etikk i samhandlingen, internundervisning, e-læringskurs, helsepersonellkommisjonen sin utredning og kliniske etiske dilemmaer.

 

Sist oppdatert 14.03.2024