En person iført en hvit skjorte

Årsrapport 2023

Leder

- Samfunnet endrer seg, noe som også gjelder hvilke forventninger pasienter, ansatte og samarbeidspartnere har til oss som sykehus. Vi må ha fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling, slik at vi kan møte fremtidens behov. 

De siste årene, foruten pandemitid, har aktiviteten på Haraldsplass økt år for år, også i 2023. Med en stadig større andel eldre i befolkningen, er dette en vekst som bare vil fortsette i årene som kommer.  

For at vi skal kunne håndtere denne utviklingen på en best mulig måte, må vi rigge oss for å kunne imøtekomme befolkningens behov. Dette involverer alle fagfelt i sykehuset, deriblant teknologi, kliniske fagmiljøer, støttetjenester, men også brukerutvalg, tillitsvalgte, verneombud og ledere. I 2023 har vi utviklet sykehuset ytterligere for å møte fremtiden.  

Helhetlig pasientbehandling i fokus 

Sykehusets visjon er å bidra til bedre helse og livsmestring for pasienter og pårørende, og hovedmålet er å skille oss positivt ut på helhetlig pasientbehandling. I strategien har vi valgt ut tydelig kommunikasjon, sammenhengende pasientforløp, tverrfaglig samarbeid og innovativ teknologibruk for å nå dette. Alle disse områdene har blitt jobbet aktivt med i 2023.  

For at vi skal nå våre mål, er det avgjørende å starte tidlig med å undersøke hvordan våre pasienter og medarbeidere egentlig opplever sykehuset. Derfor har vi i 2023 gjennomført en pasienterfaringsundersøkelse og en medarbeiderundersøkelse. Resultatene er positive på mange områder, men gir oss også viktig innsikt som ble brukt i forbedringsarbeid i 2023, og som også er viktige kilder for nye tiltak sykehuset skal innføre.  

Alle ledere på sykehuset, uansett nivå, har en viktig rolle i den daglige driften og i arbeidet med å utvikle og forbedre Haraldsplass diakonale sykehus. Derfor etablerte vi i 2023 et lederutviklingsprogram for alle ledere og seksjonsoverleger på sykehuset.

Vårt mål er å gi alle pasienter helhetlig pasientbehandling. For å nå dette målet, er det avgjørende at våre fagmiljøer har et godt tverrfaglig samarbeid. I sykehuset gjennomfører vi systematiske simuleringer for å understøtte viktigheten og betydningen av godt samarbeid, og for å sikre at alle pasienter får en pasientbehandling av god kvalitet. Simuleringer er viktig tiltak, både for å øke kompetansen og tryggheten hos den enkelte medarbeider, men også for å avdekke hvilke områder vi bør forbedre oss på. 

Klinisk forskning er også viktig i arbeidet med å forbedre pasientbehandlingen, og for å vite om det vi gjør fungerer eller ikke. Det gleder meg at vi har gode forskningsmiljøer på Haraldsplass, blant annet innen demens, kne, kardiologi, gastrokirurgi og gastromedisin.  

Omstilling og endring  

I 2023 har Haraldsplass hatt fokus på å tilrettelegge for flere digitale tjenester, til fordel for både ansatte og pasienter. Vi er også i ferd med å etablere behovsstyrte poliklinikker. Dette for å effektivisere ressursbruk og for å kunne målrette tilbudet til pasientene i enda større grad.  

Bruk av teknologi er et viktig virkemiddel for å kunne lykkes som sykehus i Norge i dag, og blir enda viktigere i årene som kommer. På Haraldsplass har teknologiske miljøer og kliniske fagmiljøer samarbeidet tett i 2023 for å komme frem til gode digitale arbeidsprosesser og for å gjøre bruken enklere.  

Haraldsplass er initiativtaker og en viktig deltaker i det nasjonale prosjektet, “Pasientens legemiddelliste” (PLL). I 2023 ble Haraldsplass det første sykehuset i Norge der alle leger fikk muligheten til å oppdatere PLL. Du kan lese mer om PLL i årsrapporten.  

Sykehuset har stort fokus på å benytte seg av de mulighetene som ligger i bruken av kunstig intelligens og software roboter. I 2024 skal sykehuset blant annet være pilot i Helse Vest på bruk av kunstig intelligens på røntgen thorax. 

Stadig ny positiv utvikling 

Gjennom 2023 har sykehusets ledelse prioritert å reise til andre sykehus for å lære om hvordan de jobber, og hvordan vi kan samarbeide tettere. Besøk til Stavanger universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus, Diakonhjemmet sykehus og Bærum sykehus har gitt ny innsikt og nyttige relasjoner å bygge videre på for å utvikle Haraldsplass. Hvert sykehus har gjort spennende tiltak som vi kan lære av. Dette gjelder både bruk av kunstig intelligens, forskning, kompetanseutvikling og oppgavedeling.  

Samfunnet endrer seg, noe som også gjelder hvilke forventninger pasienter, ansatte og samarbeidspartnere har til oss som sykehus. Vi må ha fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling, slik at vi kan møte fremtidens behov.  

Til slutt vil jeg takke alle våre medarbeidere for en formidabel innsats, også i 2023. Også takk til samarbeidspartnere og brukerutvalget ved sykehuset.

Jeg håper årsrapporten fra 2023 gir et godt innblikk i noe av det vi har jobbet med. Her finner du mer informasjon om vår økonomi og utvalgte områder vi har arbeidet med i 2023. 

God lesning! 

Sist oppdatert 11.03.2024