En hvit boks med en gruppe flasker i

Årsrapport 2023

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus)

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomheten som drives i Norge, og arbeider for at medisinske laboratorieundersøkelser blir rekvirert, utført og tolket riktig og i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging.

Noklus ble etablert i 1992 av Den norske legeforening, Kommunenes Sentralforbund og Helse- og omsorgsdepartementet, og er en ideell, landsdekkende organisasjon. Det er cirka 120 personer tilknyttet Noklus, der 40 arbeider ved Noklus hovedkontor på Haraldsplass Diakonale sykehus. Øvrige medarbeidere er laboratorierådgivere og legespesialister tilknyttet 22 sykehus rundt i landet. Noklus har avtale om samarbeid med de fire regionale helseforetakene.

Hvem deltar i Noklus?

Nesten alle fastlegekontor og sykehjem er deltakere i Noklus. Øvrige deltakere finner vi blant sykehusavdelinger, hjemmetjenesteenheter, forsvarsenheter, enheter i oljeindustrien, bedriftshelsetjenester, fengsler, helsehus, legevakt og utdanningsenheter. Totalt har Noklus 3544 deltakere.

Hva tilbyr vi?

Deltakerne fra primærhelsetjenesten i Noklus får tilgang til et kontinuerlig kvalitetsforbedringssystem for sin laboratorievirksomhet, og får verktøy til å oppfylle «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten». Hver enhet får tilbud om lokalt kurs og veiledning i laboratoriearbeid ved besøk og telefonkontakt. I 2023 ble det gjennomført fysiske møter hos nær 50 % av deltakerne i primærhelsetjenesten, samt 245 digitale møter og 30 digitale kurs.

I 2023 ble det arrangert 980 kurs eller undervisning med totalt 9823 deltakere. Utenom dette arrangerer vi også webinarer. I 2023 ble det satt ny rekord med 27 327 gjennomførte e-læringskurs utarbeidet av Noklus.

I tillegg har deltakerne tilgang til oppdaterte analyseprosedyrer og informasjon om analyseutstyr. Kvaliteten på analysevirksomheten følges jevnlig, og den enkelte deltaker får tilbakemelding og bistand ved behov for å bedre kvaliteten. I 2023 var det 58 utsendelser av ekstern kvalitetskontroll (EQA) kontrollmateriale, og det ble sendt ut totalt ca. 42 600 prøver til deltakerne.

Laboratorierådgiverne og spesialistene holder innlegg på diverse helsefaglige konferanser rundt om i landet, eller er til stede med stand for å synliggjøre tilbudet fra Noklus. Avdelingsingeniører, overleger og forskere ved Noklus hovedkontor holder innlegg ved ulike konferanser i inn- og utland.

Akkreditering

Noklus er en akkreditert arrangør av tolv program for ekstern kvalitetssikring. Akkrediteringen viser at vi oppfyller kravene i den internasjonale standarden NS-EN ISO/IEC 17043:2010 (Conformity assessment – General requirements for proficiency testing).

Ny pipetteringsmaskin

Den gamle pipetteringsmaskinen «Pippi» ble vinteren 2023 byttet ut med en ny pipetteringsmaskin bestilt fra Spania. Den fikk navnet «Pippito» og ble 20. mars 2023 brukt på sin aller første kontrollutsendelse - CRP, glukose og hemoglobin, som ble sendt til cirka 3500 påmeldte deltakere.

EQA-program for sykehusavdelinger

De aller fleste sykehus- og større medisinske laboratorier deltar i program til ekstern kvalitetssikring via Noklus. Antall deltagere er uendret, rundt 200 sykehus- og private laboratorier var påmeldt over 1000 ulike EQA-program. Noklus tilbyr og formidler program til fagområdene medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin, mikrobiologi og patologi.

I 2023 har seksjon for sykehus- og private laboratorier blant annet prioritert arbeid med felles kvalitetsindikatorer. I samarbeid med Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) og NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) har Noklus opprettet en nasjonal arbeidsgruppe for identifikasjon og implementering av felles kvalitetsindikatorer innen medisinsk mikrobiologi. Høsten 2023 ble det arrangert en pilot for å undersøke praktisk gjennomførbarhet og nytteverdi av et EQA-program for felles kvalitetsindikatorer. 49 sykehuslaboratorier var påmeldt program for Felles kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi, 44 laboratorier rapporterte svar for 5 kvalitetsindikatorer, og fikk tilsendt en svarrapport i desember 2023.  

Norsk Diabetesregister for voksne

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, som er lagt til Noklus. Registeret har data på rundt 200 000 pasienter, og mottar årlig data både fra spesialist- og primærhelsetjenesten. I 2023 har registeret hatt flere fokusområder; øke andel pasienter med diabetes type 1 som oppnår behandlingsmål for LDL-kolesterol, øke dekningsgraden i allmennpraksis og å hente pasientrapporterte data via elektroniske løsninger på HelseNorge.

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP)

I 2023 fullførte Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP), som ledes av Noklus, to utprøvinger av pasientnært (PNA) utstyr, derav en konfidensiell som ikke er publisert. I 2023 lanserte SKUP ny logo og hjemmeside, og publiserte rapporter. Se mer på www.skup.org

Hjemmetjenesteprosjektet er et pågående prosjekt for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, og er finansiert over bevilgninger på statsbudsjettet. Målet er at laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten i hele Norge kvalitetssikres, og at de som skal utføre laboratoriearbeidet har den nødvendige kompetansen. De får tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus. Arbeidet med å rulle ut dette tilbudet startet i 2015, og vi nærmer oss siste fase av prosjektet. Ved utgangen av 2023 deltok 84 % av alle hjemmetjenesteenheter i 17 av 19 tidligere fylker.

Internasjonale prosjekter

Noklus er partner i to EU-prosjekter som ble innvilget høsten 2023:

  1. UniHealth – Pandemi Awareness – bevilgning til Noklus ca. 5 mill. NOK
  2. Comet – metrologisk traceabilty bevilgning til ca. 2 mill. NOK

Internasjonale verv

Produksjonsleder for kontrollmateriale i Noklus, Gro Gidske, ble i oktober 2023 valgt til president for The European Organization for External Quality Assurance Providers in Laboratory Medicine (EQALM).

Sverre Sandberg er president i Ipnet (the international Porphyria Network), leder i ICHCLR, the International Consortium for Harmonization of Clinical Laboratory Results, leder EFLM (European Federation of clinical Chemistry) WG for Biological variation og deltar I en rekke internasjonale arbeidsgrupper. 

Ansatte i Noklus deltar i en rekke komiteer og arbeidsgrupper i nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Forskning og utvikling

Ved utgangen av 2023 var det knyttet en professor emeritus stilling, en professorstilling og en førsteamanuensisstilling I til Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Noklus hadde en 100 % forskerstilling og tre rekrutteringsstillinger, to doktorgradskandidater og tre rekrutteringsstillinger.

Det ble i 2023 publisert ca. 30 vitenskapelige artikler i internasjonale fagfelle vurderte tidsskrifter.

Sist oppdatert 08.03.2024