sykepleiere prater

Årsrapport 2023

Samhandling

I 2023 startet sykehuset nye kompetansehevingskurs i samhandling for sykepleiere, arrangerte to samhandlingsseminarer for fastleger og fikk tildelt 110 000 kr i samarbeidsmidler fra Alrek i «Bra etter brudd» sammen med HVL, Bergen kommune og NORCE. Dette prosjektet skal se på sammenhengende oppfølging etter lavenergibrudd hos voksne og eldre.

Helsefellesskap Bergensområdet

I tråd med etablering av Helsefelleskapene har samhandlingsstrukturen nå signert en ny overordnet avtale, og Helsefelleskap i bergensområdet er offisielt etablert. Haraldsplass er representert på alle nivåer i strukturen, samt representert i samhandlingssekretariatet.

Helsefelleskapet har i 2023 gjennomført et Partnerskapsmøte, der administrerende direktør og styreleder har deltatt på. Strategisk samarbeidsutvalg og de fire områdeutvalgene møtes fire ganger årlig. For 2024 planlegges det fullføring av Helsefelleskapsstrukturen ved å etablere faglige samarbeidsutvalg for de fire prioriterte gruppene: Barn og unge, rus og psykiatri, skrøpelige eldre og kronikerne.

Sykehusledelsen har gjennom 2023 prioritert å besøke kommunene i opptaksområdet for å opprettholde det gode samarbeidet med kommunene, og opplevet at møtene fører til justering og endring av det som eventuelt ikke fungerer like godt.

Samhandlingsseminar 

Samhandlingsseminar for fastleger, kommuneoverleger, leger på sykehjem, legevakt og sykehus ble gjennomført i mai og i november i 2023 med mange deltakere. Det er stor interesse for samhandlingsseminarene, der det stadig deltar nye leger fra for eksempel sykehjemmene i opptaksområdet. Temaene i 2023 har vært samhandling om den skrøpelige eldre pasienten, arbeidet til Klinisk etisk-komité (KEK), brokkbehandling og infeksjonsmedisinske kasuistikker.

Vi har fått gode innspill til temaer til neste samhandlingsseminar og vi ser frem til å arrangere to nye samhandlingsseminarer i mai og oktober 2024.  

Internt arbeid på samhandling 

Det arbeides strukturert med både inngående og utgående avvik mellom kommunene og sykehuset for å raskt forbedre oss, og for å få oversikt over hvor forbedringspotensialet er størst. Vi har hovedfokus på avvik på legemiddelsamstemming, spesielt ved utreise av sykehuset.

Strukturert gjennomføres det nå to samhandlingskurs for nye og erfarne sykepleiere hver høst. Det ble gjennomført et Helse Vest kvalitetsforbedringsprosjekt for å kartlegge samhandlingskompetanse hos sykepleierne på sengepost og på bakgrunn av dette innført en rekke tiltak for å styrke sykepleiernes samhandlingskompetanse. Tiltaket har allerede bidratt til bedre samhandlingskompetanse gjennom å lære, dele erfaringer på tvers og sammen diskutere hvordan pasientforløpet kan bli bedre. Det er også vesentlig for god samhandling at klinikk og stab jobber enda tettere sammen, og at de riktige sakene blir tatt opp og arbeidet med i helsefellesskapet.

Gjennom 2023 har samhandlingsteamet og koordinerende enhet arbeidet tettere sammen, og gjør en del tiltak for å hindre reinnleggelser. Blant annet har koordinerende enhet dialogmøter med pasient, kommunehelsetjenesten og andre aktuelle fagpersoner fra sykehuset når det er komplekse saker og pasienten har mange innleggelser, for å lage en bedre plan og legge til rette for at pasienten ikke skal legges unødvendig inn på sykehus.

Sist oppdatert 15.03.2024