Årsrapport 2023

Styrets årsberetning

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS (HDS) er et ideelt sykehus eid av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass. Sykehuset er lokalsykehus i indremedisin for 150 000 innbyggere i tre bydeler i Bergen, Samnanger kommune og alle kommunene i Nordhordland. HDS har akutte og elektive funksjoner innenfor indremedisin, kirurgi og ortopedi. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF, og har akuttmedisinsk beredskap ved større hendelser gjennom beredskapsplaner med Helse Bergen.  

Sykehuset har døgntilbud innen laboratorie- og røntgentjenester. I tillegg til pasientbehandling, inngår pasientopplæring, forskning og utdanning i sykehusets oppdrag. Som diakonal virksomhet arbeider sykehuset kontinuerlig med verdispørsmål, etisk refleksjon og holdninger i ønsket om at pasienter, pårørende og medarbeidere skal oppleve kompetanse med hjertevarme. Sykehusets mange frivillige bidrar også til at pasienter skal få en god opplevelse under oppholdet.  

Sykehuset skal gi pasientbehandling av høy kvalitet og gi kompetanse med hjertevarme.  

Driften 

I 2023 har vi fortsatt de siste års utvikling med stadig høyere aktivitet. Sykehuset hatt ca. 12 000 døgnopphold og 4000 dagopphold, og gjennomført ca. 50 000 polikliniske konsultasjoner, 6000 operasjoner, over 2 millioner laboratorieanalyser og ca. 30 000 radiologiske undersøkelser.  

Vi har hatt stort fokus på pasienter og ansattes sikkerhet. Brukermedvirkning er en sentral del av pasientsikkerhetsprogrammet. Brukerutvalget ved sykehuset er representert i klinisk etisk-komité og i ulike prosjekt og grupper som arbeider for å forbedre tjenestene på sykehuset. Styret blir løpende informert om pasientsikkerhetsarbeidet og anerkjenner at sykehusets fokus på kvalitet og forbedringsarbeid er med på å styrke pasientsikkerheten. 

Miljø og arbeid med åpenhetsloven 

Sykehuset har tidligere vært miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden. På grunn av en omlegging i det regionale og nasjonale samarbeidet på klima og miljø i spesialisthelsetjenesten, besluttet vi å gå ut av denne sertifiseringen i 2021, og vi er nå i en beslutningsfase med tanke på hvordan vi skal sikre revisjon av miljøarbeidet ved sykehuset i fremtiden.  

Sykehuset har fokus på bærekraftig drift og klimaavtrykk. Sykehuset tilrettelegger for miljøvennlig transport for ansatte, pasienter og studenter, kildesorterer avfall, har iverksatt tiltak for å redusere matsvinn og tilbyr i økende grad video/telefonkonsultasjoner til pasienter. I tillegg har sykehuset de senere årene foretatt en betydelig modernisering av bygningsmassene. Haraldsplass diakonale sykehus har i 2023 fortsatt arbeid med aktsomhetsvurderinger, og eksisterende retningslinjer skal oppdateres i tråd med kravet i åpenhetsloven. Dette omfatter også retningslinjer for krav til leverandører og forretningsforbindelser. Innen 30. juni 2024 har vi klar de ulike aktsomhetsvurderingene som gjøres. Den vil være tilgjengelig på Haraldsplass diakonale sykehus sine nettsider. 

HR 

Sykehuset hadde pr desember 2023 totalt 1289 ansatte fordelt på 757 årsverk. Sykefraværet i 2023 var på 7,1 %, fordelt på 4,3 % på langtid og 2,8 % på korttid. Sykehuset legger til rette for at flest mulig av våre medarbeidere skal kunne stå i arbeid når helsen blir en utfordring. Sykehuset har også inngått en strategisk samarbeidsavtale med NAV for å redusere sykefraværet og ha en tett dialog med NAV for kurs, opplæring og dialog om å tilrettelegge for mennesker som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet. 

Sykehuset har fokus på å være en arbeidsplass for alle uavhengig av alder, kjønn, religion, livssyn og seksuell orientering, og tilstreber å kunne legge til rette innenfor de rammene som er mulig for de av våre medarbeidere som av helsemessige årsaker trenger dette. Det systematiske HMS-arbeidet på sykehuset bidrar til at ansatte skal ha et helsefremmende arbeidsmiljø, og reduserer risiko for uønskede hendelser. Det utarbeides en årlig arbeidsmiljøplan med aktiviteter, forbedringer og opplæring for å sikre et godt forsvarlig arbeidsmiljø.  

Likestillings- og diskrimineringsarbeid er forankret i sykehusets strategi, verktøy, undervisning, retningslinjer/rutiner, og er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken. Det er et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning der dette er mulig. I dag er det rundt 25 ulike nasjonaliteter for våre medarbeidere. I 2023 har kvinneandelen blant våre ansatte utgjort 80,1 % som 0,1 % lavere enn for 2022.  

Det gjennomføres årlig kartlegging av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur ved Haraldsplass gjennom den nasjonale undersøkelsen ForBedring. I undersøkelsen kartlegges blant annet om medarbeidere har kjennskap til om man blir utsatt for diskriminering, mobbing og trakassering. Kartleggingsresultater blir årlig orientert om i sykehusets arbeidsmiljøutvalg, ledelsen og for styret og leder som får slike tilbakemeldinger plikter å undersøke dette nærmere på sin avdeling. Alle ledere utarbeider egen handlingsplan for dette arbeidet og denne er godt forankret med tillitsvalgt og verneombud på avdelingen.  

Sykehuset arbeider kontinuerlig med å styrke meldekulturen slik at uønskede hendelser rapporteres og tas tak i. I 2023 er det meldt 1 sak knyttet til trakassering fra kollega og 6 saker knyttet til trakassering fra pasient. Leder er ansvarlig for å følge opp, melde tilbake og lukke meldte uønskede hendelser.  I 2023 ble det registrert 273 HMS-saker i synergi mot 327 saker i 2022, en liten nedgang, men samtidig høyere enn i 2021.  Tema som hyppigst blir meldt omhandler samsvar mellom oppgaver og ressurser som utgjør 60 av sakene. Dette samsvarer godt med den periodevis høye belastningen for våre ansatte det siste året og den enorme innstrømmen av pasienter sykehuset hadde i første kvartal 2023.   

Økonomi 

Sykehuset leverer tjenester etter avtale med Helse Vest RHF, som konkretiseres gjennom årlige bestillinger. Helse Vest RHF har vært sykehusets primære oppdragsgiver også i 2023. Per 31.12.2023 overstiger ikke-balanseførte pensjonsforpliktelser selskapets egenkapital. Vurderingen om grunnlaget for fortsatt drift er basert på at det er et offentlig ansvar å dekke de historiske pensjonskostnadene hos ideelle aktører som driver helse- og sosiale tjenester etter avtale med staten. 

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift i samsvar med regnskapslovens § 3-3, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Samlet sett viser årsregnskapet for 2023 et overskudd på kr. 22,8 millioner, mot kr. 21,9 millioner i overskudd for 2022.  

I 2023 har selskapet balanseført nye utstyrsinvesteringer for kr. 24,2 millioner mot kr. 18,5 millioner for 2022. Balanseført verdi av varige driftsmidler pr. 31.12.2023 er kr. 157,1 millioner mot kr. 159,3 millioner i 2022. Kontantbeholdning ved utgangen av regnskapsåret var kr. 133,0 millioner, mot kr. 134,6 millioner i 2022. I tillegg er kr. 17,8 millioner av selskapets likviditetsbeholdning plassert i rentefond. Selskapets likviditetsbeholdning er i hovedsak bundet opp mot fremtidig premiebetaling for selskapets tjenestepensjonsavtaler. Styret har stort fokus på likviditetsutviklingen inn i år 2024 og vil fortsette arbeidet med å styrke likviditetssituasjonen til sykehuset. 

Langsiktig gjeld pr. 31.12.2023 var kr. 39,4 millioner mot kr. 46,7 millioner i 2022. Kortsiktig gjeld pr. 31.12.2023 var kr. 210,9 millioner mot kr. 198,2 millioner i 2022.  

Selskapet har en ikke-balanseført pensjonsforpliktelse på kr. 454,1 millioner inklusiv arbeidsgiveravgift per 31.12.2023, mot kr. 283,7 millioner i 2022. Denne underdekningen finansieres løpende gjennom avtalen med Helse Vest RHF. Ved utgangen av 2023 var egenkapitalen i foretaket kr. 229,7 millioner (EK-andel 42,1 prosent) mot kr. 206,8 millioner (EK-andel 38,1 prosent) i 2022. Av egenkapitalen per 31.12.2023 utgjorde forskuttert kompensasjon for pensjonskostnader kr. 78,1 millioner, mot kr. 73,7 millioner per 31.12.2022. Det er således styrets vurdering at egenkapitalandelen fremdeles er lav, og det må arbeides for å øke denne gjennom årlige overskudd fra sykehusdriften. 

Selskapet har som målsetning å minimere finansiell risiko. Ved årsslutt er ingen eiendeler eller gjeld i utenlandsk valuta og er derfor ikke eksponert for valutarisiko. Selskapets likviditet er god som følge av forskuttert pensjonspremie, og er i hovedsak plassert i bankinnskudd. Deler av selskapets overskuddslikviditet er plassert i rentefond. Gjennom dette er selskapet noe eksponert for rente- og kredittrisiko. Rentebetingelser på langsiktig gjeld på kr. 39,4 millioner er knyttet opp mot 3 måneders NIBOR. 

Styret mener at årsregnskapet for 2023 gir en rettvisende oversikt over sykehusets stilling, utvikling og resultat. Det er avholdt 8 styremøter i 2023 og 87 saker er styrebehandlet. Det er tegnet ansvarsforsikring for styrets medlemmer og daglig leder. Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for ren formueskade som sikrede kan pådra seg i funksjon som styremedlem eller daglig leder.  

Styret takker alle ansatte, tillitsvalgte, brukerutvalg og andre samarbeidsparter for den gode innsatsen som har blitt lagt ned i 2023. 

 

Sist oppdatert 08.04.2024