Årsrapport 2023

Fokus på digitalisering og optimalisering

Gjennom 2023 har sykehuset fortsatt det målrettede arbeidet for å optimalisere og videreutvikle bruken av de ulike digitale løsningene i sykehuset til beste for behandler og pasient.

HDS var det første store sykehuset i Helse Vest som tok i bruk Microsoft 365 for alle ansatte. Med dette har sykehuset tilgjengelig nye moderne samhandlingsløsninger som effektiviserer kommunikasjon og informasjonsflyt på tvers av yrkesgrupper.

Sykehuset har svært mange kliniske applikasjoner som benyttes av ulike yrkesgrupper for å yte god og sikker pasientbehandling. I 2023 har vi hatt stort fokus på å optimaliser bruken av disse sammen med klinikere og støttepersonell. Sammen med disse fokusgruppene jobber vi med å kartlegge hvordan de ulike systemene er tilpasset arbeidsprosessene med mål om å gjøre mulige endringer og forbedringer for å effektivisere medarbeidernes arbeidshverdag så langt det er mulig. Tiltaket er svært godt mottatt i sykehuset og vi vil fortsette dette arbeidet i 2024

I 2023 har vi hatt stort fokus på å oppgradere pasientvarslingssystemet som en forberedelse til overgang til ny regional plattform. Dette vil gi en bedre varsling for medarbeidere og øke pasientsikkerheten ytterligere. Haraldsplass Diakonale sykehus var første sykehus som tok i bruk Imatis i sengeavdelinger, poliklinikker og for støttetjenester. I 2023 har vi jobbet for å inkludere de siste avdelingene i denne løsningen og har videreutviklet samhandlingstavler for blant annet operasjonsavdelingen, slik at kommunikasjon med sengeavdelingene blir enklere. Med denne siste endringen er Imatis helt integrert i alle deler av pasientbehandlingen på sykehuset.

Sykehuset har en målsetting om å digitalisere pasientkonsultasjoner for å kunne tilby behovsstyrt oppfølging. Dette er viktig for å kunne møte fremtidens utfordringer samt å legge til rette for at pasienter kan få god oppfølging uten å måtte komme fysisk på sykehuset dersom det ikke er behov for dette. Gjennom dette reduserer vi også unødig reisebelastning for pasientene og korter ned ventetiden. I 2024 vil vi fortsette og forsterke dette arbeidet. 

Regionalt samarbeid

Haraldsplass Diakonale sykehus har et godt samarbeid med de andre sykehusene i Helse Vest samt Helse Vest IKT. I 2023 vedtok Helse Vest RHF en ny styringsstruktur for digitalisering. Haraldsplass er godt representert i den nye strukturen på vegne av alle DPI i Helse Vest. Dette vil bidra til fortsatt utvikling av sykehuset i samarbeide med Helse Vest. Gjennom 2023 har vi deltatt i flere utviklingsprosjekter med fokus på å forenkle og forbedre dialogen med pasientene. I 2024 vil vi fortsette dette viktige arbeidet. En ny løsning for elektronisk dialog med innlagte pasienter vil tas i bruk i 2024. Denne vil gjøre det enklere for pasientene å medvirke i behandlingen og gir en god oversikt over hvilke aktiviteter og undersøkelser som pasienten skal gjennom. 

Sist oppdatert 08.03.2024