Brukermedvirkning

Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) ønsker å involvere brukerne og gi dem mulighet til å delta i utformingen av tilbudet. Dialog og samhandling med representanter for brukerne er særdeles viktig for utvikling av tjenestene.

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Du som bruker og dine behov skal alltid stå sentralt i all kvalitetsutvikling ved Haraldsplass Diakonale sykehus. Derfor har sykehuset opprettet brukerutvalg for pasienter og pårørende. 

Brukerutvalget er aktivt med når det gjelder utforming og kvalitetssikring av tjenestetilbudet til pasientene. Det er brukerne av helsetjenestene som «vet hvor skoen trykker» og som ofte sitter inne med verdifull kompetanse og erfaring etter møtet med helsevesenet. Brukerutvalget er et forum der du som pasient eller pårørende kan gi innspill til saker. 

Les mer om Brukerutvalget

Haraldsplass Diakonale Sykehus sitt brukerutvalg skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene på sykehuset.
Brukerutvalget
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Sist oppdatert 04.12.2017