Rett til vurdering og nødvendig helsehjelp

Midlertidig endring av pasienters rettigheter

Målet med forskriften er å gi helsetjenesten handlingsrom til å bruke ressursene best mulig i en presset situasjon. De midlertidige endringene vil i utgangspunktet ha en varighet på en måned. Endringene består blant annet av:

 • Spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp skal ikke gjelde. Pasienten vil fortsatt ha rett til helsehjelp innen forsvarlig tid.
 • Fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten utvides fra 10 dager til 30 dager, slik den var før 1. november 2015. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom vil pasienten ha rett til raskere vurdering.
 • Retten til fritt behandlingsvalg skal som hovedregel ikke gjelde. Innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og intensiv habilitering av barn, skal retten fremdeles gjelde. Fritt behandlingsvalg vil også gjelde for pasienter som allerede er under utredning eller behandling i godkjent privat virksomhet.
 • Retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten gjelder ikke.
 • Retten til individuell plan gjelder ikke.
 • Retten til kontaktlege gjelder ikke.

Endringene er i hovedsak hjemlet i koronaloven.

(Kilde: HOD)

(Oppdatert, 1. april 2020)

Generell lovgiving - vil gjelde når sykehusene kommer tilbake til normalsituasjon:

Sykehuset skal vurdere henvisningen din innen 10 virkedager. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere. Du får skriftlig tilbakemelding om resultatet av vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient.

Vurderingen får ett av følgende resultat:

 1. Du får rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Du får en fristdato for når helsehjelpen senest skal starte, enten i form av utredning eller behandling. Unge under 23 år innenfor psykisk helsevern og rus har rett til start av helsehjelp innen maksimalt 65 virkedager .

  Du får informasjon om tidspunkt for første oppmøte på sykehuset, enten en konkret time eller hvilken uke vi forventer å gi deg en time.
   
 2. Du har ikke behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det vil si at sykehuset har vurdert at behovet for helsehjelp blir best ivaretatt av fastlegen eller andre deler av helsetjenesten.

Kopi av vurderingen, og eventuelle senere epikriser blir sendt til fastlegen din og til den som har henvist deg. Gi sykehuset beskjed hvis du ikke ønsker dette.

Rett til fornyet vurdering

Vurderingen av rett til helsehjelp er gjort av en spesialist. Ønsker du en ny
vurdering, må du kontakte fastlegen din. Du kan selv velge hvilket sykehus fastlegen skal sende henvisningen til.

Om rett til vurdering og velg behandlingssted på helsenorge.no

 


Fant du det du lette etter?