Gjennomføring av forskningsprosjekter

Prosjektleder er ansvarlig for sikker datahåndtering i prosjektet og for arkivering i sakssystemet til Haraldsplass Diakonale Sykehus. Her er noen punkter man bør passe på: 

 • Databehandlingsplan: man skal i søkandsprosessen ha vurdert og drøftet sammen med IKT sikkerhetsansvarlig ved HDS hvordan man håndterer sikkerhet i henhold til helsedata, persondata, etikk og informasjonssikkerhet. Alle forskningsdata skal ligge på sikkert område, fortrinnsvis på Helse Vest IKT sin forskningsserver. Avidentifiserte data og koblingsnøkkel skal lagres adskilt. 
 • Datalogistikk: lag et godt system for håndtering av data. Ved midlertidig lagring og transport må det tas hensyn til følgende: 
 • Papirbaserte forskningsdata, bilder eller lydopptak som ikke er anonymisert skal lagres i avlåst arkiv.
 • Lyd- og bildeopptak skal gjøres på passordbeskyttet enheter (diktafon/ videokamera/ mobiltelefon) som ikke er koblet til internett. Lyd-og bildefiler skal lagres på forskningsserveren så fort det lar seg gjøre og slettes fra den mobile enheten. 
 • Minnepenn er bare for midlertidig lagring for overføring av data. Krypter data med passord. 
 • Prosjektleder er ansvarlig for at alle prosjektdeltakerer følger internkontrollsystemet til HDS. Tenk kvalitetssikerhet og informasjonssikkerhet i alle ledd. Vær særlig oppmerksom på regler for samarbeid og deling av data, inkludert at uttrekk fra journal kun kan gjøres etter godkjenning fra Fagdirektør. 
 • Prosjektleder skal ha oversikt over hvem som har tilgang til forskningsdataene og tilgangen til koblingsnøkkelen skal begrenses. 

​​Prosjektleder har ansvar for framdriftsrapportering; økonomisk og faglig. Forskningsprosjekter skal tildeles et eget prosjektnummer i regnskapssystemene på Haraldsplass Diakonale Sykehus og utgifter og inntekter i forbindelse med prosjektet skal føres her. Regnskapsansvarlig på HDS bistår med jevnlige framdriftsrapporteringer og det anbefalles kvartalvise gjennomganger. 

Endringer skal meldes til de involverte instansene; klinikkdirektør og fagdirektør, Personvernombud, REK og eventuelle finansieringskilder. Endringer skal dokumenteres i saksarkivet til HDS. 

Analyseverktøy og analysemetoder skal allerede være valgt i planleggingsfasen, men følgende er viktig i denne prosjektfasen:

Det finnes mange ulike måter man kan rapportere forskningsresultater på. Det er finansieringskilden eller prosjektypen som avgjør hva som er mest relevant. Publisering kan være på norsk eller engelsk, avhengig av publiseringskilden og mottaker. Her følger et utvalg av måter man kan rapportere på:

 • Faglige artikler (fagfellevurdert eller ikke)
 • Populærvitenskapelige artikler
 • Kronikk
 • Posterpresentasjoner
 • Muntlige presentasjoner i fagutvalg, på seminar eller konferanser
 • Internopplæring av andre
 • Skriftlige rapporter i ulike format
 • Del av bachelor-, master-, eller doktorgrad.

NB! Husk å dokumentere prosjekt og publisering i CRIStin. ​

Sist oppdatert 24.04.2023