Lege i spesialisering LIS 2/3

Utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglige forsvarlige rammer og på en måte som sikrere tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet.

Det skal lages en overordnet utdanningsplan for den enkelte spesialitet som angir hvordan virksomheten vil sikre at leger i spesialisering kan oppnå læringsmålene. Formålet med den overordna utdanningsplanen for hver av spesialitetene er å beskrive oppbygning og rekkefølge for hele utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert spesialiserings- /suppleringstjeneste. 

Utdanningsplaner for spesialiteter ved Haraldsplass diakonale sykehus: 

Utdanningsplan spesialisering i Akutt- og mottaksmedisin

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten

Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 147 000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000+ innleggelser i året. Innleggelsene utgjøres av usortert og bred indremedisin, hvor det kun er pasienter med prehospitalt erkjent STEMI, pasienter der det er høy mistanke om bakteriell meningitt og hjerneslagpasienter under 60 års alder, som ikke primært innlegges ved klinikken. 

Klinikken disponerer 100 sengeplasser, fordelt slik:

Intensiv: 6 senger
Observasjonspost/infeksjon: 22 senger
MED2: 36 senger
Geriatri: 12 senger
Gastro/endo/nefro/infeksjon: 24 senger
MED3: 36 senger
Slag: 12 senger
Hjerte/lunge: 24 senger
Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin, revmatologi og akutt- og mottaksmedisin. 

Vaktordning

Klinikken har ca. 30 overleger (noen i redusert stilling) som går 20-delt generell bakvakt. I tillegg har spesialister i akutt- og mottaksmedisin utvidet tilstedeværelse i akuttmottak enkelte kvelder og helger. Bakvakt har tilstedeværelse til hhv. kl. 20:00 hverdager og kl. 18:00 i helger og på røde dager. Utover dette har bakvakt hjemmevakt og rykker ev. ut ved behov.

I ukedagene er det tilstede dedikert overlege i akutt- og mottaksmedisin i akuttmottak, som har som primæroppgave å tilse akutt innlagte pasienter, samt å supervisere legene i forvaktsteamet. 

Våre LIS 2/3 går i 30-delt forvakt, herav 15-delt natt og 4-delt helg. Det er til enhver 2 LIS 2/3 som har vakt i akuttmottak gjennom hele døgnet hele året. På ettermiddager hverdager forsterkes vaktbemanningen med ytterligere 2 LIS 2/3 fra kl. 13-18.

På toppen av dette bemanner også LIS 1 døgnkontinuerlig vakt i ukedager, samt nattevakter i helgene. 

Oppgavene på vakt for LIS 2/3 vil på dagtid være mottak og oppfølging av akutt innlagte pasienter, herunder håndtering og teamledelse ved utløsning av alarmer (hjertestans, trombolyse og sepsis). På nattestid etter at bakvakt har gått over i passiv vakt, har LIS 2/3 også ansvar for henvendelser fra sengepost, herunder intensivavdelingen. Faglig støtte hentes da inn pr. telefon og/eller utrykning fra bakvakt og ev. anestesilege (passiv tilstedevakt).

Beskrivelse av utdanningsløpene og læringsarenaer
Overordnet beskrivelse av utdanningsløpene
De fleste indremedisinske utdanningsløpene er oppbygd av:

Tjeneste ved interne læringsarenaer hvor man oppnår alle LIS 2-læringsmål, samt en del av LIS 3-læringsmål. 
Tjeneste ved eksterne læringsarenaer (hospitering eller rotasjon) hvor man oppnår resterende LIS 3-læringsmål som ikke kan oppnås internt.

Som tilrettelegging for oppnåelse av LIS 2-læringsmål, vil alle kandidater rotere rundt på alle interne seksjoner/poster, hvor hvert sted gir mulighet for å oppnå relaterte kliniske læringsmål.LIS 3-læringsmål vil ofte være en fordypning av/bygge på LIS 2-mål, og som hovedregel vil det være mest hensiktsmessig å legge ekstern rotasjon/hospitering til slutten av utdanningsløpet.  I tillegg vil det være mulighet for 10 kursdager pr. år, for å ta anbefalte kurs. Parallelt vil FKM bli dekket gjennom både klinikk, gruppeveiledninger og regionalt basiskurs i FKM. 

Interne læringsarenaer

Med. klinikk har i ny utdanningsordning spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi (men også søkt om sistnevnte).

Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generell medisinsk sengepost, post for slag og geriatri. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. 

Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser, prosedyrekurs og poliklinisk virksomhet utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk utgjøre interne læringsarenaer.

Poliklinikk: Alle LIS har egen generell indremedisinsk poliklinikk i rullerende tjenesteplan. I tillegg vil LIS få tilpasset mengde poliklinikk i faget de er under utdanning i. 

Sengepost: LIS får behandleransvar for pasienter på sengepost. Behov for supervisjon dekkes av overlege på post, og mengde og grad tilpasses den enkelte LIS, avh. hvor de er i utdanningsløpet. Gjennom rotasjoner og at supervisørene utgjøres av spesialister i alle de indremedisinske fagene, sikres LIS mulighet til å oppnå felles indremedisinske læringsmål, så vel som spesielle mål i den spesielle del av indremedisinen de er under utdanning i. 

Vakttjeneste: Alle LIS deltar i utgangspunktet i avdelingens forvaktsteam, hvor de får god trening i mottak av pasienter av alle kategorier inkludert hjertestans, trombolysealarmer og sepsisalarmer. Jf. ellers eget punkt over om vaktordning. For noen spesialiteter i fag med poliklinisk preg, vil kandidatene kunne gå periodevis uten vakt med fokus på poliklinikk.

Simuleringsøvelser: Sykehuset satser på simulering som læringsarena. Det er ukentlig simulering i AHLR, månedlig simulering i trombolysealarm og i tillegg ukentlig simulering av div. problemstillinger på sengepost. 

Prosedyrekurs: Hvert halvår avholdes stasjonsbasert prosedyrekurs hvor LIS kan få strukturert gjennomgang av div. UL-undersøkelser, spinalpunksjon, beinmargsundersøkelser (både prøvetakning og tolkning), urinmikroskopi, mm.

For brorparten av de indremedisinske spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler, jf. eget understående punkt som beskriver detaljene i dette. Man vil ved HDS få dekket samtlige  LIS2-læringsmål i indremedisin (FIM), samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

Eksterne læringsarenaer

Utdanningskandidatene vil i de fleste indremedisinske fag ha behov for rotasjon til annet sykehus for å oppnå enkelte læringsmål (spesifisert i del B), enten som ekstern rotasjon eller ekstern hospitering (varighet < 3 mnd). Eksterne læringsarenaer med tilhørende normert tjenestetid og oversikt over aktuelle (LIS3) læringsmål er nærmere spesifisert i den enkelte samarbeidsavtale samt i utdanningsplanens del B. 

Enkelte LIS2-mål vil i tillegg til å kunne oppnås ved HDS, alternativt også kunne oppnås ved rotasjon til Bergen kommune i inntil 6 mnd.

Generell introduksjon av nye LIS

Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, opplæring i lokale rutiner for håndtering av akutte tilstander og nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse). Man har utarbeidet en sjekkliste som gjennomgås initialt. Informasjon for nyansatte leger av både faglig og administrativ art er også samlet som en egen nettressurs. Den enkelte spesialitet har i tillegg egen opplæringsrutine for den spesielle delen av sitt fag.

Veiledning og kompetansevurdering


Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. I avdelingens ukeplaner er det i snitt satt av ca. 2 timer til veiledning pr. måned. For tiden foregår det et kompetanseløft i form av å gi veilederne/overlegene veiledningskompetanse gjennom veiledningskurs for å sikre god kvalitet på veiledningen. 

For øvrig vurderes alle kandidatene i vurderingskollegium og man har tatt i bruk Mini-CEX som verktøy for semistrukturert vurdering av kandidatene i klinikken. Det avholdes jevnlig (minst halvårlig) internt prosedyrekurs iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin, hvor man dekker temaer som orienterende ekko, spinalpunksjon, urinmikroskopi, mikroskopi av grampreparater, mikroskopi av blodutstryk, mm.

Det er satt av tid til faglig fordypning i tjenesteplan som i snitt utgjør 4 timer per uke. I tillegg til dette er det satt av 4 timer pr. kandidat i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål


Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og vurderingskollegium (mål om minst årlig for alle kandidater). Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Gjennom regelmessig veiledning og deltakelse i vurderingskollegium, sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål. Sykehuset er av en såpass liten størrelse at det er lett for veileder å innhente supplerende informasjon fra andre spesialister og supervisører vedr. egen kandidats oppnåelse av læringsmål. 

Teoretisk undervisning


Felles internundervisning – totalt estimert til 76 timer i året: Mandag-torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode. Fredager tas spesielle temaer opp, alternativt er det avsatt tid til veiledning.

I tillegg avholdes seksjonsvis undervisning der kandidatene deltar på undervisning på sin respektive seksjon, i snitt 40 uker/år. Noe av undervisningen foregår på HUS mens annen undervisning foregår lokalt; i hovedsak enten i lunsjen eller på ettermiddagen. LIS som deltar på slik undervisning går da bort til HUS (ca. 10 min gange hver vei), og frigjøres fra poliklinikk/postarbeid ved behov for dette. Foreløpig oversikt (kan bli endret):

Geriatri: 1 t 45 min/uke. Inkluderer nasjonal nettundervisning annenhver uke.
Kardiologi: 30 min annenhver uke + div. nettundervisning.
Gastroenterologi: 60 min/uke lokalt. 2 t/uke ved HUS.
Endokrinologi: 45 min/uke lokalt + 30​ min hver uke nasjonalt.
Lunge: 30 min x 2/uke ved HUS
Nefrologi: 45 min/uke ved HUS + 30 min/mnd nasjonalt.
Infeksjon: 1 t 30 min/uke + 30 min hver 4. uke
Akutt- og mottaksmedisin: 30 min/uke
Felles kompetansemål (FKM)
Felles kompetansemål dekkes inn av bla. a. et regionalt basiskurs i FKM i regi av Regionalt utdanningsutvalg i Helse Vest, samt av interne gruppeveiledninger. 

Klinikken har flere forskningsaktive LIS og overleger. Disse bidrar inn i gruppeveiledning som dekker læringsmål relatert til forskning og til dels kunnskapshåndtering.
LIS skal delta i kvalitetssikring-/forbedrings-/pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og melder i samarbeid med veileder inn hvilke prosjekter de deltar i som obligatorisk forbedringsoppgave. Teoretisk støtte til dette vil gis via det regionale basiskurset i FKM, som dekker assosierte læringsmål. 
Læringsmål som angår kommunikasjon, vil dekkes både i klinisk praksis og individuell veiledning ved veileder, samt at klinikken jobber med å utvikle interne kommunikasjonskurs basert på 4 gode vaner.
Utdanningsutvalg
Utdanningsutvalget ved klinikken består p.t. av utdanningskoordinerende overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt utdanningsansvarlige overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

Forskning


Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidatene har mulighet til å involvere seg i forskning ved Haraldsplass, dette vil også kunne oppfylle forskningsrelaterte læringsmål. Artikkelgjennomgang vil også utgjøre deler av internundervisningen.

Individuell utdanningsplan


Ved ansettelse vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer, basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening


Vi har fra 2022 egen simuleringslab som driftes i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Tillitsvalgte

Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.​

 

B. Detaljer omkring den s​pesielle delen (LIS 3) av spesialiseringsløpet
Lærin​​gsare​​​naer


Utover interne læringsarenaer ved HDS, vil deler av utdanningsløpet foregå ved ekstern rotasjon til Helse Bergen - det vises for øvrig til inngåtte samarbeidsavtaler. Normert tjenestetid i Helse Bergen er 6 mnd. Læringsmål som dekkes der er AMM 005, 016, 017, 018, 024, 037, 039, 040, 043, 044, 045, 058, 060, 062, 063, 064 og 066. 


Følgende mål vil også delvis eller helt dekkes ved interne læringsarenaer:

Kirurgisk klinikk (kirurgi, ortopedi, anestesi): AMM 009, 032, 034, 035, 036, 037, 038, 041, 042, 044, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 061

Radiologisk avd.: AMM 058, 059, 060, 061, 062, 064

Kirurgisk-/ortopedisk klinikk samt radiologisk avd. ved HDS er interne læringsarenaer for enkelte læringsmål. Supervisjon og vurdering av kandidatene vil foregå med aktuelle spesialister (ortopeder, gastrokirurger, radiologer). For oversikt over læringsmål vises det til vedlagt uttrekk fra kompetanseportalen. Tjenesten vil foregå ved hospitering. For læringsmål relatert til kirurgi og ortopedi i hovedsak bolkvis, mens for mål relatert til anestesi og radiologi en kombinasjon av bolkvis hospitering hvor man strukturert sikrer at kandidatene har kompetanse på aktuelle læringsmål, samt at man følger egne pasienter. Sistnevnte kan da eksempelvis ha behov for radiologisk vurdering eller intensivbehandling ved anestesilege, hvor kandidatene får direkte supervisjon av relevant spesialist.​Opplæring og prosedyrer

Utover generell rotasjon for å dekke mål i LIS2 indremedisin, vil kandidatene ha tjeneste i akuttmottak. De vil der jobbe meget tett på tilstedeværende spesialister i AMM, som også vil bidra med tett supervisjon. 


Arbeidsoppgaver er blant annet:

Initialvurdering og triagering av alle nye pasienter før de tas i mot at vaktlege. 
Initial bedside ultralyd. 
Koordinatorrolle og faglig ledelse av vaktteam. 
Deltakelse i teammottak av trombolysepasienter, sepsispasienter og andre kritisk syke pasienter. 
Betjening av konferansetelefon (anrop fra fastleger, legevaktsleger, m.m.). 
Visittgang i observasjonsposten. 

På dagtid vil det alltid være akutt- og mottaksmedisiner tilgjengelig for hands-on generell og spesifikk supervisjon, samt opplæring i aktuelle prosedyrer. 

Undervisning

Kandidatene følger avdelingens internundervisninsprogram i tillegg til internundervisning i AMM med 30 min/uke. Kandidatene står også fritt til og oppfordres til å delta relevant indernundervisningsaktivitet i andre indremedisinske fag, beroende på tema som tas opp i undervisningen. 


Kontakter

Utdanningsansvarlig overlege

Klinikkoverlege

Utdanningskoordinerende overlege

Spesialitet : Anestesiologi

Anestesiavdelingen ved HDS er organisert under Kirurgisk klinikk. Avdelingen ledes av avdelingsoverlege som er spesialist i anestesi. 


Vi har operasjonsvirksomhet på hovedoperasjonsgangen samt en dagkirurgisk enhet, totalt 7 operasjonsstuer. Det gis årlig vel 5000 anestesier. 
Sykehuset har kirurgisk virksomhet på følgende områder: Ortopedi, gastro kirurgi, plastikk kirurgi, generell kirurgi samt urologi. Utover dette gis det anestesi til endoskopiske prosedyrer, elektrokonverteringer og bronkoskopier på intensivavdelingen. 
Anestesilegene har faglig ansvar for kirurgiske intensivpasienter samt medansvar for medisinske intensivpasienter. Administrativt ligger intensivavdelingen under Medisinsk Klinikk. Vi disponerer 10 postoperative overvåkningssenger samt 6 senger på intensiv, hvorav 1-2 intensiv senger. ​

Det er 9 overleger og 2 LIS på anestesiavdelingen. Vi går 9-delt tilstedevakt. LIS har tilstedevakt frem til kl 20.30 om kvelden med bakvakt på huset. 
Utdanningsansvarlig overlege ivaretar sammen med avdelingsoverlegen ansvaret og oppgaver overfor utdanningskandidaten. 
Hovedaktiviteten vår er knyttet opp mot anestesi til operasjoner, samt preoperativ vurdering ved prepol. Vi håndterer pasienter med alvorlig sirkulasjons- og respirasjonssvikt lokalt. Ved behov for nyreerstattende behandling overføres pasienten til Haukeland Universitetssykehus.  

 
Beskrivelse av utdanningsløpene

HDS vil normalt ha LIS 2,5 år som ledd i spesialistutdanningen i anestesi. Øvrig anestesitjeneste, 2,5 år, vil foregå ved KSK, Haukeland Universitetssykehus. Ved HDS vil en på bakgrunn av de kirurgiske fagområder som behandles kunne ivareta en god del av basismålene samt mange av læringsmålene knyttet til anestesi og peroperativ medisin. Følgende læringsmål er vurdert gjennomførbare ved Læringsarena, Kirurgisk klinikk, HDS: ANE 001-021, 024-027, 028-029, 031-032, 034-036,046-068, 074,084-089,091-093,096-103, 109-110,113-122,125,132-135. 

Introduksjon av nye LIS

LIS uten anestesierfaring vil ved oppstart gå inn i en 12 ukers introduksjonstjeneste hvor kandidaten hele tiden går sammen med spesialist i anestesi. Det vil da være fokus på basale anestesiteknikker med vekt på luftveishåndtering og spinalanestesi 

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Utdanningen ved avdelingen er delt mellom praktisk klinisk arbeid og teoretisk undervisning. 
Alle overlegene bidrar som supervisorer i den klinisk hverdagen. Supervisjonsansvar vil fordeles blant overlegene på daglig basis. 
Veiledningsmøter skal planlegges og legges i arbeidsplanen minimum 1 gang per mnd. Der blant annet farlig utvikling skal berøres. Faglig fordypning er avsatt tid til i arbeidsplanen svarende til 4t per uke, LIS skal få fri til minimum to kurs per år for å kunne holde faglig progresjon i spesialistutdanningen. 
 
Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål 
Kandidaten vil fortløpende dokumentere utførte prosedyrer og gjennomførte læringsmål i Kompetanseportalen. Veileder vil ha et ansvar for å følge opp at progresjonen samsvarer med kandidatens individuelle utdanningsplan og formidle behov for justeringer/fokusområder til utdanningsansvarlig overlege. 
Utdanningsansvarlig overlege vil sammen med vurderingskollegiet forløpende vurdere kandidatens oppnåelse av de ulike læringsmålene. Supervisor vil i tillegg vurdere og dokumentere oppnåelse av læringsmål der det er naturlig. 

Teoretisk undervisning


Vi har et samarbeid med HUS der våre LIS deltar via webløsning på HUS sin internundervisning. HUS har internundervisning mandag, onsdag, torsdag og annen hver fredag i tillegg 40 min hver tirsdag og 45 min annen hver fredag. Videre har vi lokalt undervisning hver 2.fredag fra 12:15-15:30 hvorav 30-45 minutter er felles med ortopedisk og kirurgisk avdeling og det resterende er direkte anestesirelatert. Vi vil organisere undervisningen slik at vi berører og dekker de læringsmål vi har oppgitt at vi skal dekke over en 2 års periode. 

Kandidaten har oppsatt tid til faglig fordypning på tjenesteplanen svarende til 4t per uke. Videre gis det fri til nasjonale kurs og eventuelt andre relevante kurs kongresser i den grad ressursene i avdelingen tillater det.

Felles kompetansemål (FKM)


FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs og undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs / undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt. 
 
Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege Utdanningsutvalget på anestesi består av LIS, veileder, avdelingsoverlege samt utdanningsansvarlig overlege. Utdanningsansvarlig overlege skal fascilitere undervisning, simuleringsøvelser og prosedyretreninger, fortløpende dokumentere oppnådde læringsmål. Sammen med veileder ha en fortløpende oversikt over progresjon samhold med kandidatens individuelle læringsplan. Ha et overoppsyn på at nødvendig tid til supervisjon blir avsatt. 

Forskning​​

Avdelingen driver i liten grad med aktivt forskningsarbeid. Det imidlertid to av overlegene som har doktorgrad. Det drives aktivt kvalitetsforbedringsarbeid i avdelingen som kandidaten involveres i. En legger til grunn at kompetanse relatert til forskning ivaretas i løpet av tjenesten ved Haukeland Universitetssykehus 


Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. 


Simulering og ferdighetstr​​ening

Vi har et eget simuleringssenter ved sykehuset, og ønsker å bruke dette aktivt i simulering og innøving av nye ferdigheter. Vi har flere sykepleiere og anestesileger ved avdelingen som har kompetanse i organisering av simuleringsøvelser. Vi har hver uke simulering av AHLR, og en gang pr måned simulering på akutte medisinske hendelser tilknyttet MIPO. Vi har minimum 1 gang/halvår prosedyre trening på thoraksdren, nødtrach og intraossøs tilgang. Det vil være naturlig å øke omfanget av simuleringsøvelser i tiden fremover. 

Tillitsval​​​gte


Tillitsvalgte er en viktig samarbeidspartner, og en tilsikter å holde en tett dialog gjennom hele utdanningsløpet. Da vi kun har to LIS i avdelingen vil det være tillitsvalgt for LIS på kirurgisk klinikk som er samarbeidspartner. 

​Konta​​kt

Utdanningsansvarlig overlege anestesi
Avdelingsoverlege anestesi

Spesialitet: Endokrinologi

A: Generelt om utdanningsløpet og LIS 2 i indremedisin
Beskrivelse av ​​utdanningsvirksomheten


Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 147 000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000+ innleggelser i året. Innleggelsene utgjøres av usortert og bred indremedisin, hvor det kun er pasienter med prehospitalt erkjent STEMI, pasienter der det er høy mistanke om bakteriell meningitt og hjerneslagpasienter under 60 års alder, som ikke primært innlegges ved klinikken. 

Klinikken disponerer 100 sengeplasser, fordelt slik:

Intensiv: 6 senger
Observasjonspost/infeksjon: 22 senger
MED2: 36 senger
Geriatri: 12 senger
Gastro/endo/nefro/infeksjon: 24 senger
MED3: 36 senger
Slag: 12 senger
Hjerte/lunge: 24 senger
Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin, revmatologi og akutt- og mottaksmedisin. 

Vakto​​rdning


Klinikken har ca. 30 overleger (noen i redusert stilling) som går 20-delt generell bakvakt. I tillegg har spesialister i akutt- og mottaksmedisin utvidet tilstedeværelse i akuttmottak enkelte kvelder og helger. Bakvakt har tilstedeværelse til hhv. kl. 20:00 hverdager og kl. 18:00 i helger og på røde dager. Utover dette har bakvakt hjemmevakt og rykker ev. ut ved behov.

I ukedagene er det tilstede dedikert overlege i akutt- og mottaksmedisin i akuttmottak, som har som primæroppgave å tilse akutt innlagte pasienter, samt å supervisere legene i forvaktsteamet. 

Våre LIS 2/3 går i 30-delt forvakt, herav 15-delt natt og 4-delt helg. Det er til enhver 2 LIS 2/3 som har vakt i akuttmottak gjennom hele døgnet hele året. På ettermiddager hverdager forsterkes vaktbemanningen med ytterligere 2 LIS 2/3 fra kl. 13-18.

På toppen av dette bemanner også LIS 1 døgnkontinuerlig vakt i ukedager, samt nattevakter i helgene. 

Oppgavene på vakt for LIS 2/3 vil på dagtid være mottak og oppfølging av akutt innlagte pasienter, herunder håndtering og teamledelse ved utløsning av alarmer (hjertestans, trombolyse og sepsis). På nattestid etter at bakvakt har gått over i passiv vakt, har LIS 2/3 også ansvar for henvendelser fra sengepost, herunder intensivavdelingen. Faglig støtte hentes da inn pr. telefon og/eller utrykning fra bakvakt og ev. anestesilege (passiv tilstedevakt).

Beskrivelse av utdanningsløpene og læringsarenaer


Overordnet beskrivelse av utdanningsløpene
De fleste indremedisinske utdanningsløpene er oppbygd av:

Tjeneste ved interne læringsarenaer hvor man oppnår alle LIS 2-læringsmål, samt en del av LIS 3-læringsmål. 
Tjeneste ved eksterne læringsarenaer (hospitering eller rotasjon) hvor man oppnår resterende LIS 3-læringsmål som ikke kan oppnås internt.
 

Som tilrettelegging for oppnåelse av LIS 2-læringsmål, vil alle kandidater rotere rundt på alle interne seksjoner/poster, hvor hvert sted gir mulighet for å oppnå relaterte kliniske læringsmål.LIS 3-læringsmål vil ofte være en fordypning av/bygge på LIS 2-mål, og som hovedregel vil det være mest hensiktsmessig å legge ekstern rotasjon/hospitering til slutten av utdanningsløpet.  I tillegg vil det være mulighet for 10 kursdager pr. år, for å ta anbefalte kurs. Parallelt vil FKM bli dekket gjennom både klinikk, gruppeveiledninger og regionalt basiskurs i FKM. 

Interne læringsarenaer


Med. klinikk har i ny utdanningsordning spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi (men også søkt om sistnevnte).

Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generell medisinsk sengepost, post for slag og geriatri. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. 

Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser, prosedyrekurs og poliklinisk virksomhet utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk utgjøre interne læringsarenaer.

Poliklinikk: Alle LIS har egen generell indremedisinsk poliklinikk i rullerende tjenesteplan. I tillegg vil LIS få tilpasset mengde poliklinikk i faget de er under utdanning i. 

Sengepost: LIS får behandleransvar for pasienter på sengepost. Behov for supervisjon dekkes av overlege på post, og mengde og grad tilpasses den enkelte LIS, avh. hvor de er i utdanningsløpet. Gjennom rotasjoner og at supervisørene utgjøres av spesialister i alle de indremedisinske fagene, sikres LIS mulighet til å oppnå felles indremedisinske læringsmål, så vel som spesielle mål i den spesielle del av indremedisinen de er under utdanning i. 

Vakttjeneste: Alle LIS deltar i utgangspunktet i avdelingens forvaktsteam, hvor de får god trening i mottak av pasienter av alle kategorier inkludert hjertestans, trombolysealarmer og sepsisalarmer. Jf. ellers eget punkt over om vaktordning. For noen spesialiteter i fag med poliklinisk preg, vil kandidatene kunne gå periodevis uten vakt med fokus på poliklinikk.

Simuleringsøvelser: Sykehuset satser på simulering som læringsarena. Det er ukentlig simulering i AHLR, månedlig simulering i trombolysealarm og i tillegg ukentlig simulering av div. problemstillinger på sengepost. 

Prosedyrekurs: Hvert halvår avholdes stasjonsbasert prosedyrekurs hvor LIS kan få strukturert gjennomgang av div. UL-undersøkelser, spinalpunksjon, beinmargsundersøkelser (både prøvetakning og tolkning), urinmikroskopi, mm.

For brorparten av de indremedisinske spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler, jf. eget understående punkt som beskriver detaljene i dette. Man vil ved HDS få dekket samtlige  LIS2-læringsmål i indremedisin (FIM), samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

Eksterne læringsarenaer


Utdanningskandidatene vil i de fleste indremedisinske fag ha behov for rotasjon til annet sykehus for å oppnå enkelte læringsmål (spesifisert i del B), enten som ekstern rotasjon eller ekstern hospitering (varighet < 3 mnd). Eksterne læringsarenaer med tilhørende normert tjenestetid og oversikt over aktuelle (LIS3) læringsmål er nærmere spesifisert i den enkelte samarbeidsavtale samt i utdanningsplanens del B. 

Enkelte LIS2-mål vil i tillegg til å kunne oppnås ved HDS, alternativt også kunne oppnås ved rotasjon til Bergen kommune i inntil 6 mnd.

Generell introduksjon av nye LIS


Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, opplæring i lokale rutiner for håndtering av akutte tilstander og nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse). Man har utarbeidet en sjekkliste som gjennomgås initialt. Informasjon for nyansatte leger av både faglig og administrativ art er også samlet som en egen nettressurs. Den enkelte spesialitet har i tillegg egen opplæringsrutine for den spesielle delen av sitt fag.

Veiledning og kompetansevurdering


Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. I avdelingens ukeplaner er det i snitt satt av ca. 2 timer til veiledning pr. måned. For tiden foregår det et kompetanseløft i form av å gi veilederne/overlegene veiledningskompetanse gjennom veiledningskurs for å sikre god kvalitet på veiledningen. 

For øvrig vurderes alle kandidatene i vurderingskollegium og man har tatt i bruk Mini-CEX som verktøy for semistrukturert vurdering av kandidatene i klinikken. Det avholdes jevnlig (minst halvårlig) internt prosedyrekurs iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin, hvor man dekker temaer som orienterende ekko, spinalpunksjon, urinmikroskopi, mikroskopi av grampreparater, mikroskopi av blodutstryk, mm.

Det er satt av tid til faglig fordypning i tjenesteplan som i snitt utgjør 4 timer per uke. I tillegg til dette er det satt av 4 timer pr. kandidat i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål


Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og vurderingskollegium (mål om minst årlig for alle kandidater). Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Gjennom regelmessig veiledning og deltakelse i vurderingskollegium, sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål. Sykehuset er av en såpass liten størrelse at det er lett for veileder å innhente supplerende informasjon fra andre spesialister og supervisører vedr. egen kandidats oppnåelse av læringsmål. 

Teoretisk undervisning


Felles internundervisning – totalt estimert til 76 timer i året: Mandag-torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode. Fredager tas spesielle temaer opp, alternativt er det avsatt tid til veiledning.

I tillegg avholdes seksjonsvis undervisning der kandidatene deltar på undervisning på sin respektive seksjon, i snitt 40 uker/år. Noe av undervisningen foregår på HUS mens annen undervisning foregår lokalt; i hovedsak enten i lunsjen eller på ettermiddagen. LIS som deltar på slik undervisning går da bort til HUS (ca. 10 min gange hver vei), og frigjøres fra poliklinikk/postarbeid ved behov for dette. Foreløpig oversikt (kan bli endret):

Geriatri: 1 t 45 min/uke. Inkluderer nasjonal nettundervisning annenhver uke.
Kardiologi: 30 min annenhver uke + div. nettundervisning.
Gastroenterologi: 60 min/uke lokalt. 2 t/uke ved HUS.
Endokrinologi: 45 min/uke lokalt + 30​ min hver uke nasjonalt.
Lunge: 30 min x 2/uke ved HUS
Nefrologi: 45 min/uke ved HUS + 30 min/mnd nasjonalt.
Infeksjon: 1 t 30 min/uke + 30 min hver 4. uke
Akutt- og mottaksmedisin: 30 min/uke
Felles kompetansemål (FKM)
Felles kompetansemål dekkes inn av bla. a. et regionalt basiskurs i FKM i regi av Regionalt utdanningsutvalg i Helse Vest, samt av interne gruppeveiledninger. 

Klinikken har flere forskningsaktive LIS og overleger. Disse bidrar inn i gruppeveiledning som dekker læringsmål relatert til forskning og til dels kunnskapshåndtering.
LIS skal delta i kvalitetssikring-/forbedrings-/pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og melder i samarbeid med veileder inn hvilke prosjekter de deltar i som obligatorisk forbedringsoppgave. Teoretisk støtte til dette vil gis via det regionale basiskurset i FKM, som dekker assosierte læringsmål. 
Læringsmål som angår kommunikasjon, vil dekkes både i klinisk praksis og individuell veiledning ved veileder, samt at klinikken jobber med å utvikle interne kommunikasjonskurs basert på 4 gode vaner.
Utdanningsutvalg
Utdanningsutvalget ved klinikken består p.t. av utdanningskoordinerende overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt utdanningsansvarlige overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

Forskning


Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidatene har mulighet til å involvere seg i forskning ved Haraldsplass, dette vil også kunne oppfylle forskningsrelaterte læringsmål. Artikkelgjennomgang vil også utgjøre deler av internundervisningen.

Individuell utdanningsplan


Ved ansettelse vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer, basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening


Vi har fra 2022 egen simuleringslab som driftes i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Tillitsvalgte


Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.

B. Detaljer omkring den spesielle delen (LIS 3) av spesialiseringsløpet
Læringsarenaer


Foruten interne læringsarenaer ved HDS, vil deler av utdanningsløpet foregå ved ekstern rotasjon til endokrinologisk seksjon ved medisinsk avdeling, Helse Bergen HF. Det vises for øvrig til inngåtte samarbeidsavtaler. Det er forventet at halvannet år av tjenesten blir avtjent ved ekstern læringsarena.

Opplæring og prosedyrer


Opplæring i typer insulin og insulindosering. Gjennomgang hva en årskontroll skal inneholde. Opplæring i Nokulus diabetesjournal. Opplæring i tekniske hjelpemidler.

Undervisning og faglige møter


Det arrangeres månedlige MDT hvor det diskuteres med annen spesialist; PDIS (thyroidea, parathyroidea) sammen med endokrinkirurg, binyremøtet (radiolog, endokrinkirurg) og hypofysemøtet (nevrokirurg, radiolog).

 

Det legges opp til at LIS kan delta på internundervisning ved Haukeland universitetssykehus. 45 minutter diabetes, 45 minutter generell endokrinologi i uken. I tillegg undervisning ved hormonlaboratoriet hver 14. dag og nasjonal teleundervisning 45 minutter hver uke.

Kliniske læringsmål


Endokrinologi dekkes blant annet følgende kliniske temaer (ikke utfyllende liste):

Diabetes type 1, 2 og diabetes grunnet sykdom i pankreas
Elektrolyttforstyrrelser
Hormonproduserende neoplasier
Endokrinologiske tester
Hormonsykdommer i 
Hypofyse
Thyroidea
Parathyroidea
Osteoporose
Binyrer
Gonader

Kontakter


Utdanningsansvarlig overlege

Klinikkoverlege

Utdanningskoordinerende overlege

 

Spesialitet: Fordøyelsessykdommer​

A. Generelt om utdanningsløp og LIS2 i indremedisin


​Beskrivelse av ​​utdanningsvirksomheten


Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 147 000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000+ innleggelser i året. Innleggelsene utgjøres av usortert og bred indremedisin, hvor det kun er pasienter med prehospitalt erkjent STEMI, pasienter der det er høy mistanke om bakteriell meningitt og hjerneslagpasienter under 60 års alder, som ikke primært innlegges ved klinikken. 

Klinikken disponerer 100 sengeplasser, fordelt slik:

Intensiv: 6 senger
Observasjonspost/infeksjon: 22 senger
MED2: 36 senger
Geriatri: 12 senger
Gastro/endo/nefro/infeksjon: 24 senger
MED3: 36 senger
Slag: 12 senger
Hjerte/lunge: 24 senger
Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin, revmatologi og akutt- og mottaksmedisin. 

Vakto​​rdning


Klinikken har ca. 30 overleger (noen i redusert stilling) som går 20-delt generell bakvakt. I tillegg har spesialister i akutt- og mottaksmedisin utvidet tilstedeværelse i akuttmottak enkelte kvelder og helger. Bakvakt har tilstedeværelse til hhv. kl. 20:00 hverdager og kl. 18:00 i helger og på røde dager. Utover dette har bakvakt hjemmevakt og rykker ev. ut ved behov.

I ukedagene er det tilstede dedikert overlege i akutt- og mottaksmedisin i akuttmottak, som har som primæroppgave å tilse akutt innlagte pasienter, samt å supervisere legene i forvaktsteamet. 

Våre LIS 2/3 går i 30-delt forvakt, herav 15-delt natt og 4-delt helg. Det er til enhver 2 LIS 2/3 som har vakt i akuttmottak gjennom hele døgnet hele året. På ettermiddager hverdager forsterkes vaktbemanningen med ytterligere 2 LIS 2/3 fra kl. 13-18.

På toppen av dette bemanner også LIS 1 døgnkontinuerlig vakt i ukedager, samt nattevakter i helgene. 

Oppgavene på vakt for LIS 2/3 vil på dagtid være mottak og oppfølging av akutt innlagte pasienter, herunder håndtering og teamledelse ved utløsning av alarmer (hjertestans, trombolyse og sepsis). På nattestid etter at bakvakt har gått over i passiv vakt, har LIS 2/3 også ansvar for henvendelser fra sengepost, herunder intensivavdelingen. Faglig støtte hentes da inn pr. telefon og/eller utrykning fra bakvakt og ev. anestesilege (passiv tilstedevakt).

Beskrivelse av utdanningsløpene og læringsarenaer


Overordnet beskrivelse av utdanningsløpene
De fleste indremedisinske utdanningsløpene er oppbygd av:

Tjeneste ved interne læringsarenaer hvor man oppnår alle LIS 2-læringsmål, samt en del av LIS 3-læringsmål. 
Tjeneste ved eksterne læringsarenaer (hospitering eller rotasjon) hvor man oppnår resterende LIS 3-læringsmål som ikke kan oppnås internt.
 

Som tilrettelegging for oppnåelse av LIS 2-læringsmål, vil alle kandidater rotere rundt på alle interne seksjoner/poster, hvor hvert sted gir mulighet for å oppnå relaterte kliniske læringsmål.LIS 3-læringsmål vil ofte være en fordypning av/bygge på LIS 2-mål, og som hovedregel vil det være mest hensiktsmessig å legge ekstern rotasjon/hospitering til slutten av utdanningsløpet.  I tillegg vil det være mulighet for 10 kursdager pr. år, for å ta anbefalte kurs. Parallelt vil FKM bli dekket gjennom både klinikk, gruppeveiledninger og regionalt basiskurs i FKM. 

Interne læringsarenaer


Med. klinikk har i ny utdanningsordning spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi (men også søkt om sistnevnte).

Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generell medisinsk sengepost, post for slag og geriatri. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. 

Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser, prosedyrekurs og poliklinisk virksomhet utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk utgjøre interne læringsarenaer.

Poliklinikk: Alle LIS har egen generell indremedisinsk poliklinikk i rullerende tjenesteplan. I tillegg vil LIS få tilpasset mengde poliklinikk i faget de er under utdanning i. 

Sengepost: LIS får behandleransvar for pasienter på sengepost. Behov for supervisjon dekkes av overlege på post, og mengde og grad tilpasses den enkelte LIS, avh. hvor de er i utdanningsløpet. Gjennom rotasjoner og at supervisørene utgjøres av spesialister i alle de indremedisinske fagene, sikres LIS mulighet til å oppnå felles indremedisinske læringsmål, så vel som spesielle mål i den spesielle del av indremedisinen de er under utdanning i. 

Vakttjeneste: Alle LIS deltar i utgangspunktet i avdelingens forvaktsteam, hvor de får god trening i mottak av pasienter av alle kategorier inkludert hjertestans, trombolysealarmer og sepsisalarmer. Jf. ellers eget punkt over om vaktordning. For noen spesialiteter i fag med poliklinisk preg, vil kandidatene kunne gå periodevis uten vakt med fokus på poliklinikk.

Simuleringsøvelser: Sykehuset satser på simulering som læringsarena. Det er ukentlig simulering i AHLR, månedlig simulering i trombolysealarm og i tillegg ukentlig simulering av div. problemstillinger på sengepost. 

Prosedyrekurs: Hvert halvår avholdes stasjonsbasert prosedyrekurs hvor LIS kan få strukturert gjennomgang av div. UL-undersøkelser, spinalpunksjon, beinmargsundersøkelser (både prøvetakning og tolkning), urinmikroskopi, mm.

For brorparten av de indremedisinske spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler, jf. eget understående punkt som beskriver detaljene i dette. Man vil ved HDS få dekket samtlige  LIS2-læringsmål i indremedisin (FIM), samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

Eksterne læringsarenaer


Utdanningskandidatene vil i de fleste indremedisinske fag ha behov for rotasjon til annet sykehus for å oppnå enkelte læringsmål (spesifisert i del B), enten som ekstern rotasjon eller ekstern hospitering (varighet < 3 mnd). Eksterne læringsarenaer med tilhørende normert tjenestetid og oversikt over aktuelle (LIS3) læringsmål er nærmere spesifisert i den enkelte samarbeidsavtale samt i utdanningsplanens del B. 

Enkelte LIS2-mål vil i tillegg til å kunne oppnås ved HDS, alternativt også kunne oppnås ved rotasjon til Bergen kommune i inntil 6 mnd.

Generell introduksjon av nye LIS


Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, opplæring i lokale rutiner for håndtering av akutte tilstander og nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse). Man har utarbeidet en sjekkliste som gjennomgås initialt. Informasjon for nyansatte leger av både faglig og administrativ art er også samlet som en egen nettressurs. Den enkelte spesialitet har i tillegg egen opplæringsrutine for den spesielle delen av sitt fag.

Veiledning og kompetansevurdering


Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. I avdelingens ukeplaner er det i snitt satt av ca. 2 timer til veiledning pr. måned. For tiden foregår det et kompetanseløft i form av å gi veilederne/overlegene veiledningskompetanse gjennom veiledningskurs for å sikre god kvalitet på veiledningen. 

For øvrig vurderes alle kandidatene i vurderingskollegium og man har tatt i bruk Mini-CEX som verktøy for semistrukturert vurdering av kandidatene i klinikken. Det avholdes jevnlig (minst halvårlig) internt prosedyrekurs iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin, hvor man dekker temaer som orienterende ekko, spinalpunksjon, urinmikroskopi, mikroskopi av grampreparater, mikroskopi av blodutstryk, mm.

Det er satt av tid til faglig fordypning i tjenesteplan som i snitt utgjør 4 timer per uke. I tillegg til dette er det satt av 4 timer pr. kandidat i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål


Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og vurderingskollegium (mål om minst årlig for alle kandidater). Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Gjennom regelmessig veiledning og deltakelse i vurderingskollegium, sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål. Sykehuset er av en såpass liten størrelse at det er lett for veileder å innhente supplerende informasjon fra andre spesialister og supervisører vedr. egen kandidats oppnåelse av læringsmål. 

Teoretisk undervisning


Felles internundervisning – totalt estimert til 76 timer i året: Mandag-torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode. Fredager tas spesielle temaer opp, alternativt er det avsatt tid til veiledning.

I tillegg avholdes seksjonsvis undervisning der kandidatene deltar på undervisning på sin respektive seksjon, i snitt 40 uker/år. Noe av undervisningen foregår på HUS mens annen undervisning foregår lokalt; i hovedsak enten i lunsjen eller på ettermiddagen. LIS som deltar på slik undervisning går da bort til HUS (ca. 10 min gange hver vei), og frigjøres fra poliklinikk/postarbeid ved behov for dette. Foreløpig oversikt (kan bli endret):

Geriatri: 1 t 45 min/uke. Inkluderer nasjonal nettundervisning annenhver uke.
Kardiologi: 30 min annenhver uke + div. nettundervisning.
Gastroenterologi: 60 min/uke lokalt. 2 t/uke ved HUS.
Endokrinologi: 45 min/uke lokalt + 30​ min hver uke nasjonalt.
Lunge: 30 min x 2/uke ved HUS
Nefrologi: 45 min/uke ved HUS + 30 min/mnd nasjonalt.
Infeksjon: 1 t 30 min/uke + 30 min hver 4. uke
Akutt- og mottaksmedisin: 30 min/uke
Felles kompetansemål (FKM)
Felles kompetansemål dekkes inn av bla. a. et regionalt basiskurs i FKM i regi av Regionalt utdanningsutvalg i Helse Vest, samt av interne gruppeveiledninger. 

Klinikken har flere forskningsaktive LIS og overleger. Disse bidrar inn i gruppeveiledning som dekker læringsmål relatert til forskning og til dels kunnskapshåndtering.
LIS skal delta i kvalitetssikring-/forbedrings-/pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og melder i samarbeid med veileder inn hvilke prosjekter de deltar i som obligatorisk forbedringsoppgave. Teoretisk støtte til dette vil gis via det regionale basiskurset i FKM, som dekker assosierte læringsmål. 
Læringsmål som angår kommunikasjon, vil dekkes både i klinisk praksis og individuell veiledning ved veileder, samt at klinikken jobber med å utvikle interne kommunikasjonskurs basert på 4 gode vaner.
Utdanningsutvalg
Utdanningsutvalget ved klinikken består p.t. av utdanningskoordinerende overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt utdanningsansvarlige overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

Forskning


Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidatene har mulighet til å involvere seg i forskning ved Haraldsplass, dette vil også kunne oppfylle forskningsrelaterte læringsmål. Artikkelgjennomgang vil også utgjøre deler av internundervisningen.

Individuell utdanningsplan


Ved ansettelse vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer, basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening


Vi har fra 2022 egen simuleringslab som driftes i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Tillitsvalgte


Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.​

 

B. Detaljer omkring​​ den spesielle delen (LIS3) av utdanningsløpet


Gastroseksjonen er en del av Medisinsk klinikk. Seksjonen ledes av seksjonsoverlege, som er spesialist i fordøyelsessykdommer. Gastroseksjonen har 5 overleger i 100 % stilling, 1 overlege som arbeider 50 % og 1 overlege som arbeider 20 % kombinert med 100 % stilling ved Universitetet i Bergen. Vi har for tiden 1 LIS-lege i grenutdanning. 

Gastroseksjonen driver diagnostikk og behandling av pasienter med mistenkt eller kjent sykdom i fordøyelsesorganene. Dette innebærer arbeid på sengepost, gastrolab og medisinsk poliklinikk. Gastrolab er utstyrt med 3 endoskopirom for gastroskopi og coloskopi, i tillegg ultralydapparat for undersøkelse av bukorganer. I tillegg utstyr for leverbiopsi, ascitespunksjon og for manometri og 24-t pH måling fra øsofagus. ERCP utføres på røntgenavdelingen. Gastroseksjonen har ansvar for 1 sengetun ved generell medisinsk sengepost med plass til 8 pasienter. 

Pasienter innlagt med gastroenterologiske problemstillinger utgjør ca. 1000 pasienter årlig.

Årlig gjøres ca. 2800 gastroskopi undersøkelser (hvorav 1825 polikliniske) og 1800 coloskopi undersøkelser (hvorav 940 polikliniske). Polikliniske konsultasjoner uten skopi teller ca. 1500 pasientavtaler årlig. På infusjonspoliklinikken har vi ca. 1000 pasientbehandlinger årlig (pasienter med IBD som får biologisk behandling med legemiddel intravenøst). I tillegg gjøres ultralydundesøkelser inkludert elastografi, manometri og 24-timers pH måling fra øsofagus (ca. 80 undersøkelser årlig), leverbiopsi og ascitespunksjon. ERCP gjøres p.t. kun ved kirurgisk avdeling.

Læringsarenaer


Vi forventer at minst 18 mndr. av tjenesten må tas ved sentralsykehus, mens øvrig tjeneste blir ved HDS.

Det er inngått en samarbeidsavtale med gastromedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus / Helse Bergen for gjennomføring av 18 mndr. tjeneste og avtale om at følgende læringsmål oppnås der: FOR-009, 010, 011, 012, 016, 020, 076 og 096. Alle øvrige læringsmål gjenomføres og oppnås ved HDS.

Opplæring og prosedyrer


For spesialiteten i fordøyelsessykdommer vil LIS3-utdanningen bestå dels av postarbeid og dels av endoskopi og poliklinikk.

På sengeposten vil LIS-legen ha ansvar for rundt 8 pasienter alene eller i samarbeid med LIS-lege eller overlege. Arbeidet vil være under supervisjon av overlege med felles previsitt og fellesvisitt til enkelte pasienter, og drøfting av pasienter ellers etter behov. LIS-legen vil gjennom postarbeid få ansvar for pasienter med akutt øvre GI-blødning, inflammatorisk tarmsykdom, akutt leversvikt, forverring av kronisk leversvikt, magesmerter, samt andre gastroenterologiske problemstillinger.

Ved konsultasjonspoliklinikk vil LIS-legen få erfaring med utredning og oppfølging av leversykdommer, oppfølging av pasienter med IBD og vurdering av pasienter med ulike gastroenterologiske problemstillinger. LIS-legen vil også ha tjeneste ved infusjonspoliklinikken hvor det gis biologisk behandling av pasienter med IBD.

Endoskopiopplæring: Utdanningskandidaten skal raskt komme i gang med opplæring i gastroskopi, og når denne prosedyren beherskes godt nok få opplæring i coloskopi, inkludert terapeutiske prosedyrer. I starten vil undersøkelsene bli gjort sammen med overlege, men etter hvert kan utdanningskandidaten gjøre endoskopi alene, men med overlege tilgjengelig for hjelp og/eller vurdering av funn og diskusjon om videre håndtering. Opplæring vil inkludere terapeutiske prosedyrer som blokking i øsofagus, PEG, endoskopisk hemostase og polyppektomi. Det vil ikke bli gitt opplæring i ERCP, men kandidaten skal delta ved ERCP som observatør. Videre vil LIS-legen få opplæring i ultralydundersøkelse av bukorganer, samt i ascitestapping, leverbiopsi og tolkning av manometri/24-t pH måling fra øsofagus.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling


LIS3 blir tildelt veileder som er overlege og spesialist i fordøyelsessykdommer. For utdanning i fordøyelsessykdommer skal LIS-legen ha samtale med veileder én gang i måneden, og det skal utarbeides en individuell utdanningsplan. Veileder har ansvar for evaluering av progresjon i utdanningen i samarbeid med seksjonens overleger. LIS-legens arbeid på post og gastrolab/poliklinikk vil skje under supervisjon av seksjonens overleger med forventning om gradvis økt selvstendighet i arbeidet.


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål


Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og evalueringskollegium. Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Kandidatene vil også bli vurdert i evalueringskollegium, som kan bestå av flere spesialister. Gjennom regelmessig veiledning sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål.

Teoretisk undervisning


Seksjonsvis undervisning i fordøyelsessykdommer - totalt estimert 70 timer i året.
Internundervisning ved seksjonen 1 gang i uken med fokus på de ulike læringsmålene, og hvor ansvar for undervisningen fordeles mellom seksjonens overleger og LIS-leger. Internundervisning vil bestå av forelesninger, kollokvier, kongressforedrag via nett og diskusjon av problempasienter. Utdanningskandidaten deltar også ved vårt ukentlige IBD-møte som er vurdering av biologisk behandling ved IBD.

I tillegg har vi avtale om at utdanningskandidaten deltar ved HUS sin internundervisning hver torsdag kl. 12.00-13.00 og 15:30-16:30, som oftest via nett.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege


For utdanning i fordøyelsessykdommer har vi et eget utdanningsutvalg med 2 overleger og LIS-lege.


Forskning

Utdanningskandidater (2-6 per oppgave) skal sammen gjennomføre prosjektoppgave «Kunnskap og forbedring» som vurderes av veiledere.

Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidat kan involvere seg i forskning ved Haraldsplass som kan oppfylle forskningsrelaterte læringsmål.

Individuell utdanningsplan


Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening


Vi har avtale om bruk av ferdighetssenteret ved Haukeland universitetssjukehus, og en egen lege som er superbruker på senteret og kan tilrettelegge for ferdighetstrening der. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

 

Kontakt


Fagansvarlig overlege for gastroenterologi.

 

 
 

Spesialitet: LIS3 Gastroenterologisk kirurgi ved Haraldsplass Diakonale Sykehus 

 

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten 
 

LIS1 og LIS2/3 ved Kirurgisk- og Ortopedisk avdeling deltar i felles vaktordning ved kirurgisk klinikk. LIS 1 har tilstedevakt hele døgnet på hverdager, LIS 2/3 har tilstedevakt på hverdager til kl 22, og hele døgnet i helgene. Kirurgisk klinikk har øyeblikkelig hjelp-virksomhet etter avtale med Helse Bergen. 
 
Kirurgisk avdeling består av Seksjon for generell kirurgi, Seksjon for gastrokirurgi, Seksjon for plastikkirurgi og Seksjon for urologi. Ved Seksjon for gastrokirurgi er det ansatt fem overleger i 100 % stilling. En av overlegene har PhD, og ytterligere to er i et PhD-løp. Det er knyttet fem LIS2/3-stillinger til Kirurgisk avdeling, hvorav to LIS-stillinger til Seksjon for gastrokirurgi. 
 
Seksjon for gastrokirurgi utfører malign og benign colonkirurgi, benign gallekirurgi, reflukskirurgi og anoproctologi. Kirurgisk avdeling har felles sengepost med 20 sengeplasser, og driver i tillegg utstrakt dagkirurgisk virksomhet. 
 
Seksjon for gastrokirurgi har nært samarbeid med følgende seksjoner/avdelinger på HDS: 
1: Kirurgisk avdeling 
a. Urologi 
b. Generell kirurgi 
2: Ortopedisk avdeling 
3: Anestesiavdeling 
4: Intensivavdeling med postoperativ observasjon 
5: Operasjonsavdeling 
a. Totalt 5 operasjonsstuer 
i. 2 ortopediske 
ii. 2 kirurgiske 
iii. 1 felles stue til mindre kirurgi 
6: Dagkirurgisk senter 
a. 2 operasjonsstuer som fordeles likt mellom Kirurgisk- og ortopedisk avdeling 
7: Rehabiliteringsavdelingen 
a. Fysioterapi 
b. Ergoterapi 
8. Avdeling for merkantile tjenester 
9. Radiologisk avdeling 
a. Vanlig røntgen 
b. MR 
c. CT 
d. Ultralyd 
10. Medisinsk avdeling 
a. Geriatrisk seksjon 
b. Infeksjonsmedisin 
c​. Gastromedisinsk seksjon​ 
 
Kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling, anestesiologisk avdeling og operasjonsavdelingen inngår i Kirurgisk Klinikk. 
 

Beskrivelse av utdanningsløpene 


HDS tilbyr kirurgi del 2 og gastroenterologisk kirurgi del 3. Del 2 og 3 gastroenterologisk kirurgi tilbys i sin helhet i tett samarbeid med Avdeling for gastrokirurgi ved HUS, og er beskrevet i egen utdanningsplan. 1-2 års tjeneste tilbys ved HDS med fokus på diagnostisk endoscopi, anoproktologi, gallekirurgi og laparoscopisk colonkirurgi, inkludert stomiinngrep samt øyeblikkelig hjelp. Brokk-kirurgi tilbys i utgangspunktet under del 2. Minst 2 år av del 3 dekkes ved tjeneste i Helse Bergen i hht avtale med fokus på traumatologi, øvre gastrokirurgi, rectumkirurgi og fedmekirurgi. 
 

Introduksjon av nye LIS 
 

Nye LIS gjennomfører program for nyansatte ved HDS og får spesifikk opplæring i IKT-systemer ut fra tidligere kunnskap og behov. Vi legger opp til mester-svenn-basert supervisjon og evaluering av læringsmål. 
 

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling 
 

Ved ansettelse vil alle LIS2/3 få tildelt en veileder som er spesialist i faget. Veileder er ansvarlig for den kontinuerlige individuelle veiledningen. Gruppeveiledning vil kunne inngå som en del av spesialistutdanningen og vil ha hovedfokus på innholdet i de felles kompetansemålene. Det legges til rette for tett oppfølging av LIS 2/3 i de konkrete arbeidssituasjoner (supervisjon) med gradvis overgang til selvstendig virksomhet. Det gjennomføres halvårlige kompetansevurderinger av LIS i evalueringskollegium. Det er lagt opp til at det settes av til sammen 1 time månedlig til individuell veiledning i tillegg til daglig supervisjon. Forberedelse og innholdet i de planlagte og regelmessige veiledningssamtalene vil fortløpende dokumenteres i kompetanseportalen. 
 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål 
 

LIS dokumenterer sin progresjon av læringsaktiviteter i Kompetanseportalen, som etter vurdering av veileder sendes til avdelingsleder for godkjenning. LIS får jevnlig kompetansevurdering i veiledningssamtaler. Det legges til rette for gode læringsarenaer og at LIS utdanningen integreres med driften. Ferdighetstrening og simulering er etablert og videreutvikles som et komplement til tradisjonell klinisk læring. 
 
Vurdering av hvorvidt kandidaten har oppnådd læringsmål skjer av veileder og evalueringskollegium. Evalueringskollegiet består av utdanningsansvarlig overlege og øvrige overleger ved seksjonen. 
 

Teoretisk undervisning 
 

Kirurgisk klinikk har fellesundervisning fra 12.15-15.30 hver fredag i oddetallsuker hele året. Første del 12.15-14.00 består av emner med felles læringsmål for alle de kirurgiske spesialiteter; dvs generell-kirurgi, urologi, plastikkirurg, gastroenterologisk kirurgi, anestesiologi samt ortopedi. Resterende undervisningstid 14.00-15.30 er seksjonert slik at generell- og gastrokirurgi har felles undervisning. Undervisningen består av rullerende tema innen læringsmålene og journal-club. Både LIS og overleger er ansvarlig for undervisning i tillegg til at noen tema dekkes av eksterne foredragsholdere. Undervisningen er planlagt i 2-års bolker for felles tema av undervisningsutvalget. I tillegg deltar LIS 2 på blokkundervisning ved HUS. Driften tilrettelegges for deltakelse på undervisning både ved HDS og HUS. LIS3 i gastroenterologisk kirurgi kan også delta på felles undervisning for gastroenterologer og gastrokirurger på HUS mandager fra 15.30 til 16.30. 
 

Felles kompetansemål (FKM) 
 

FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs samt undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs/undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt. 
 

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege 
 

Utdanningsansvarlig overlege ivaretar utdanning i LIS2 kirurgi og LIS3 gatroenterologisk kirurgi og LIS3 urologi (gjennomstrømsstilling fra Helse Bergen). Utdanningsutvalget består i tillegg av en overlege og en LIS. Utdanningsutvalget er ansvarlig for internundervisning og tilrettelegging for deltakelse i hospitering, simulering og undervisning ved Helse Bergen. 
 

Forskning 
 

LIS skal i løpet av utdanningsperioden aktivt delta i enten et internt kvalitetssikringsprosjekt eller være medansvarlig/hovedansvarlig for et forskningsprosjekt. Arbeidet innebærer å utarbeide prosjektprotokoll/forskningsprotokoll (lese, forstå og vurdere hypoteser), og ivareta forskningsetiske problemstillinger.

LIS vil få veiledning i det formelle søknadsarbeid til for eksempel REK (regional etisk komité) og søknader om forskningsmidler. LIS vil måtte sette seg inn i relevant lovverk som for eksempel Helseforskningsloven og Personvernloven.

HDS er en god læringsarena for forskningsforståelse, ved at det allerede er etablert et nært samarbeid mellom gastrokirurger ved Kirurgisk Klinikk, Forskningsavdelingen, Personvernombudet og forskningsrådgiver.

Fire av de fast ansatte overlegene i 100% stilling som har PhD, har 20% stilling som 1.amanuensis ved UiB og driver aktiv forskning, undervisning og veiledning.

Tre overleger jobber med opprettelse av lokalt register for klinisk forskning parallelt med kvalitetsforbedring av kirurgisk behandling og perioperativ optimalisering. En jobber med kvalitetsforbedring av antibiotikabruk ved Kirurgisk Klinikk i samarbeid med Infeksjonsmedisinsk seksjon.

På Brokkseksjonen er der Journal Club hver måned og LIS vil under sin rotasjon dit måtte lære seg å lese, presentere, vurdere og diskutere vitenskapelige artikler innenfor gastroenterologi i kollegiet.

Kritisk artikkelgjennomgang utgjør også deler av internundervisningen for hele Kirurgisk Klinikk. Hvis LIS er interessert, vil hen bli tilbudt mulighet til å delta i eget PhD prosjekt utgående fra Brokkseksjonen. ​
 

Individuell utdanningsplan 
 

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen ​utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. 
 

Simulering og ferdighetstrening 
 

HDS har samarbeidsavtale med Helse Bergen om bruk av Ferdighetssenteret ved Haukeland for simulering og ferdighetstrening. HDS har sammen med VID et prosjekt for klinisk simulering internt i sykehuset for å heve individuell kompetanse og samhandling i forskjellige kliniske scenario. 
 

Tillitsvalgte 
 

LIS har hovedtillitsvalgt for HDS og lokal tillitsvalgt i klinikken som ivaretar 

arbeidstakerens interesser og som medvirker ved ansettelser og omstilling. 
 

Kontakt 
 

Utdanningsansvarlig overlege. 
 
 

Spesialitet: LIS3 Gener​ell kirurgi
 

Beskrivelse av utda​nningsvirksomheten


LIS 1 og LIS 2/3 ved Kirurgisk- og Ortopedisk avdeling deltar i felles vaktordning ved kirurgisk klinikk. LIS 1 har tilstedevakt hele døgnet på hverdager, LIS 2/3 har tilstedevakt på hverdager til kl 22, og hele døgnet i helgene. Kirurgisk klinikk har øyeblikkelig hjelp-virksomhet etter avtale med Helse Bergen.

Kirurgisk avdeling består av Seksjon for generell kirurgi, Seksjon for gastrokirurgi og Seksjon for urologi. Seksjon for generell kirurgi driver hovedsakelig med brokk-kirurgi, postbariatrisk kirurgi, generell plastikkirurgi, chirurgia minor og sårbehandling. Seksjon for gastrokirurgi driver hovedsakelig med malign og benign colonkirurgi, benign gallekirurgi, anoproctologi og bariatrisk revisjonskirurgi. Urologisk seksjon driver hovedsakelig utredning og behandling av blærekreft, vannlatningsplager og mindre urologiske inngrep som fimose og hydrocele. Kirurgisk avdeling har felles sengepost med 20 sengeplasser, og driver i tillegg utstrakt dagkirurgisk virksomhet.

Kirurgisk avdeling har 11 overleger; 3 ved Seksjon for generell kirurgi, 3 ved Seksjon for urologi og 5 ved Seksjon for gastrokirurgi. Det er knyttet 4 LIS2/3-stillinger til Kirurgisk avdeling.

Kirurgisk avdeling har nært samarbeid med følgende seksjoner/avdelinger på HDS:


1. Ortopedisk avdeling
2. Anestesiavdeling
3. Intensivavdeling med postoperativ observasjon
4. Operasjonsavdeling
a. Totalt 5 operasjonsstuer
i. 2 ortopediske
ii. 2 kirurgiske
iii. 1 felles stue til mindre kirurgi
5. Dagkirurgisk senter
a. 2 operasjonsstuer som fordeles likt mellom Kirurgisk- og ortopedisk avdeling
6. Rehabiliteringsavdelingen
a. Fysioterapi
b. Ergoterapi
7. Avdeling for merkantile tjenester
8. Radiologisk avdeling
a. Vanlig røntgen
b. MR
c. CT
d. Ultralyd
9. Medisinsk avdeling
a. Geriatrisk seksjon
b. Infeksjonsmedisin 
c. Gastromedisinsk seksjon 

Kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling, anestesiologisk avdeling og operasjonsavdelingen er alle deler av Kirurgisk Klinikk.

Beskrivelse av utdanningsløpene


HDS tilbyr Kirurgi del 2, Gastroenterologisk kirurgi del 3 og Generell kirurgi del 3. Hele Kirurgi del 2 tilbys ved HDS i samarbeid med Helse Bergen. Del 3 generell kirurgi tilbys i helhet i samarbeid med Helse Bergen. Hvor stor del av Generell kirurgi del 3 som må gjennomføres ved Helse Bergen er uavklart inntil læringsmål for spesialiteten foreligger. For Kirurgi del 2 og Gastroenterologisk kirurgi del 3 vises til egne utdanningsplaner.

Introduksjon av nye LIS


Nye LIS gjennomfører program for nyansatte ved HDS og får spesifikk opplæring i IKT-systemer ut fra tidligere kunnskap og behov. Vi legger opp til mester-svenn-basert supervisjon og evaluering av læringsmål.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling


Ved ansettelse vil alle LIS2/3 få tildelt en veileder som er spesialist i faget. Veileder er ansvarlig for den kontinuerlige individuelle veiledningen. Gruppeveiledning vil kunne inngå som en del av spesialistutdanningen og vil ha hovedfokus på innholdet i de felles kompetansemålene. Det legges til rette for tett oppfølging av LIS 2/3 i de konkrete arbeidssituasjoner (supervisjon) med gradvis overgang til selvstendig virksomhet. Det vil gjennomføres halvårlige kompetansevurderinger av LIS i evalueringskollegium. Det er lagt opp til at det settes av til sammen 1 time månedlig til individuell veiledning i tillegg til daglig supervisjon. Forberedelse og innholdet i de planlagte og regelmessige veiledningssamtalene vil fortløpende dokumenteres i kompetanseportalen.
Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål
LIS dokumenterer sin progresjon av læringsaktiviteter i Kompetanseportalen, som etter vurdering av veileder sendes til avdelingsleder for godkjenning. LIS får jevnlig kompetansevurdering i veiledningssamtaler. Det legges til rette for gode læringsarenaer og at LIS utdanningen integreres med driften. Ferdighetstrening og simulering er etablert og videreutvikles som et komplement til tradisjonell klinisk læring.

Vurdering av hvorvidt kandidaten har oppnådd læringsmål skjer av veileder og evalueringskollegium. Evalueringskollegiet består av utdanningsansvarlig overlege og øvrige overleger ved seksjonen.

Teoretisk undervisning


Kirurgisk klinikk har organisert undervisning til egne undervisningsdager hvor en halv arbeidsdag er avsatt til undervisning. Første del består av emner med felles læringsmål for alle de kirurgiske spesialiteter; dvs. generell kirurgi, urologi og gastrokirurgi samt ortopedi. Resterende undervisningstid er seksjonert slik at generell- og gastrokirurgi har felles undervisning og urologi har egen undervisning. Undervisningen består av rullerende tema innen læringsmålene og journal-club. Både LIS og overleger er ansvarlig for undervisning i tillegg til at noen tema dekkes av eksterne foredragsholdere. Undervisningen er planlagt i 2-års bolker for felles tema av undervisningsutvalget. Undervisningen holdes fra kl. 12.15-15.30 hver annen fredag (oddetallsuker). I tillegg deltar LIS på blokkundervisning ved HUS. Driften tilrettelegges for deltakelse på undervisning både ved HDS og HUS.

Felles kompetansemål (FKM)


FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs samt undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs/undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege


Utdanningsansvarlig overlege ivaretar utdanning i LIS 2 kirurgi, LIS 3 gastroenterologisk kirurgi, LIS 3 generell kirurgi og LIS 3 urologi (gjennomstrømsstilling fra Helse Bergen). Utdanningsutvalget består i tillegg av en overlege og en LIS. Utdanningsutvalget er ansvarlig for internundervisning og tilrettelegging for deltakelse i hospitering, simulering og undervisning ved Helse Bergen.

Forskning


Det pågår forskning ved avdelingen. Avdelingen har et tett samarbeid med Avdeling for gastrokirurgi HUS innen forskning. Kirurgisk avdeling har fire overleger med PhD, og tre av overlegene har lektor eller amanuensis stillinger ved UiB.

Individuell utdanningsplan
Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening


HDS har samarbeidsavtale med Helse Bergen om bruk av Ferdighetssenteret ved Haukeland for simulering og ferdighetstrening. HDS har sammen med VID startet et prosjekt for klinisk simulering internt i sykehuset for å heve individuell kompetanse og samhandling i forskjellige kliniske scenario.

Tillitsvalgte


LIS har hovedtillitsvalgt for HDS og lokal tillitsvalgt i klinikken som ivaretar arbeidstakerens interesser og som medvirker ved ansettelser og omstilling.

Kontakt


Utdanningsansvarlig overlege.

Spesialitet geriatri

A. Generelt om utdanningsløpet og LIS 2 i indremedisin
 

​Beskrivelse av ​​utdanningsvirksomheten

Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 147 000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000+ innleggelser i året. Innleggelsene utgjøres av usortert og bred indremedisin, hvor det kun er pasienter med prehospitalt erkjent STEMI, pasienter der det er høy mistanke om bakteriell meningitt og hjerneslagpasienter under 60 års alder, som ikke primært innlegges ved klinikken. 

Klinikken disponerer 100 sengeplasser, fordelt slik:

Intensiv: 6 senger
Observasjonspost/infeksjon: 22 senger
MED2: 36 senger
Geriatri: 12 senger
Gastro/endo/nefro/infeksjon: 24 senger
MED3: 36 senger
Slag: 12 senger
Hjerte/lunge: 24 senger
Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin, revmatologi og akutt- og mottaksmedisin. 

Vakto​​rdning

Klinikken har ca. 30 overleger (noen i redusert stilling) som går 20-delt generell bakvakt. I tillegg har spesialister i akutt- og mottaksmedisin utvidet tilstedeværelse i akuttmottak enkelte kvelder og helger. Bakvakt har tilstedeværelse til hhv. kl. 20:00 hverdager og kl. 18:00 i helger og på røde dager. Utover dette har bakvakt hjemmevakt og rykker ev. ut ved behov.

I ukedagene er det tilstede dedikert overlege i akutt- og mottaksmedisin i akuttmottak, som har som primæroppgave å tilse akutt innlagte pasienter, samt å supervisere legene i forvaktsteamet. 

Våre LIS 2/3 går i 30-delt forvakt, herav 15-delt natt og 4-delt helg. Det er til enhver 2 LIS 2/3 som har vakt i akuttmottak gjennom hele døgnet hele året. På ettermiddager hverdager forsterkes vaktbemanningen med ytterligere 2 LIS 2/3 fra kl. 13-18.

På toppen av dette bemanner også LIS 1 døgnkontinuerlig vakt i ukedager, samt nattevakter i helgene. 

Oppgavene på vakt for LIS 2/3 vil på dagtid være mottak og oppfølging av akutt innlagte pasienter, herunder håndtering og teamledelse ved utløsning av alarmer (hjertestans, trombolyse og sepsis). På nattestid etter at bakvakt har gått over i passiv vakt, har LIS 2/3 også ansvar for henvendelser fra sengepost, herunder intensivavdelingen. Faglig støtte hentes da inn pr. telefon og/eller utrykning fra bakvakt og ev. anestesilege (passiv tilstedevakt).

Beskrivelse av utdanningsløpene og læringsarenaer
Overordnet beskrivelse av utdanningsløpene
De fleste indremedisinske utdanningsløpene er oppbygd av:

Tjeneste ved interne læringsarenaer hvor man oppnår alle LIS 2-læringsmål, samt en del av LIS 3-læringsmål. 
Tjeneste ved eksterne læringsarenaer (hospitering eller rotasjon) hvor man oppnår resterende LIS 3-læringsmål som ikke kan oppnås internt.

Som tilrettelegging for oppnåelse av LIS 2-læringsmål, vil alle kandidater rotere rundt på alle interne seksjoner/poster, hvor hvert sted gir mulighet for å oppnå relaterte kliniske læringsmål.LIS 3-læringsmål vil ofte være en fordypning av/bygge på LIS 2-mål, og som hovedregel vil det være mest hensiktsmessig å legge ekstern rotasjon/hospitering til slutten av utdanningsløpet.  I tillegg vil det være mulighet for 10 kursdager pr. år, for å ta anbefalte kurs. Parallelt vil FKM bli dekket gjennom både klinikk, gruppeveiledninger og regionalt basiskurs i FKM. 

Interne læringsarenaer


Med. klinikk har i ny utdanningsordning spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi (men også søkt om sistnevnte).

Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generell medisinsk sengepost, post for slag og geriatri. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. 

Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser, prosedyrekurs og poliklinisk virksomhet utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk utgjøre interne læringsarenaer.

Poliklinikk: Alle LIS har egen generell indremedisinsk poliklinikk i rullerende tjenesteplan. I tillegg vil LIS få tilpasset mengde poliklinikk i faget de er under utdanning i. 

Sengepost: LIS får behandleransvar for pasienter på sengepost. Behov for supervisjon dekkes av overlege på post, og mengde og grad tilpasses den enkelte LIS, avh. hvor de er i utdanningsløpet. Gjennom rotasjoner og at supervisørene utgjøres av spesialister i alle de indremedisinske fagene, sikres LIS mulighet til å oppnå felles indremedisinske læringsmål, så vel som spesielle mål i den spesielle del av indremedisinen de er under utdanning i. 

Vakttjeneste: Alle LIS deltar i utgangspunktet i avdelingens forvaktsteam, hvor de får god trening i mottak av pasienter av alle kategorier inkludert hjertestans, trombolysealarmer og sepsisalarmer. Jf. ellers eget punkt over om vaktordning. For noen spesialiteter i fag med poliklinisk preg, vil kandidatene kunne gå periodevis uten vakt med fokus på poliklinikk.

Simuleringsøvelser: Sykehuset satser på simulering som læringsarena. Det er ukentlig simulering i AHLR, månedlig simulering i trombolysealarm og i tillegg ukentlig simulering av div. problemstillinger på sengepost. 

Prosedyrekurs: Hvert halvår avholdes stasjonsbasert prosedyrekurs hvor LIS kan få strukturert gjennomgang av div. UL-undersøkelser, spinalpunksjon, beinmargsundersøkelser (både prøvetakning og tolkning), urinmikroskopi, mm.

For brorparten av de indremedisinske spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler, jf. eget understående punkt som beskriver detaljene i dette. Man vil ved HDS få dekket samtlige  LIS2-læringsmål i indremedisin (FIM), samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

Eksterne læringsarenaer


Utdanningskandidatene vil i de fleste indremedisinske fag ha behov for rotasjon til annet sykehus for å oppnå enkelte læringsmål (spesifisert i del B), enten som ekstern rotasjon eller ekstern hospitering (varighet < 3 mnd). Eksterne læringsarenaer med tilhørende normert tjenestetid og oversikt over aktuelle (LIS3) læringsmål er nærmere spesifisert i den enkelte samarbeidsavtale samt i utdanningsplanens del B. 

Enkelte LIS2-mål vil i tillegg til å kunne oppnås ved HDS, alternativt også kunne oppnås ved rotasjon til Bergen kommune i inntil 6 mnd.

Generell introduksjon av nye LIS

Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, opplæring i lokale rutiner for håndtering av akutte tilstander og nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse). Man har utarbeidet en sjekkliste som gjennomgås initialt. Informasjon for nyansatte leger av både faglig og administrativ art er også samlet som en egen nettressurs. Den enkelte spesialitet har i tillegg egen opplæringsrutine for den spesielle delen av sitt fag.

Veiledning og kompetansevurdering


Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. I avdelingens ukeplaner er det i snitt satt av ca. 2 timer til veiledning pr. måned. For tiden foregår det et kompetanseløft i form av å gi veilederne/overlegene veiledningskompetanse gjennom veiledningskurs for å sikre god kvalitet på veiledningen. 

For øvrig vurderes alle kandidatene i vurderingskollegium og man har tatt i bruk Mini-CEX som verktøy for semistrukturert vurdering av kandidatene i klinikken. Det avholdes jevnlig (minst halvårlig) internt prosedyrekurs iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin, hvor man dekker temaer som orienterende ekko, spinalpunksjon, urinmikroskopi, mikroskopi av grampreparater, mikroskopi av blodutstryk, mm.

Det er satt av tid til faglig fordypning i tjenesteplan som i snitt utgjør 4 timer per uke. I tillegg til dette er det satt av 4 timer pr. kandidat i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål


Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og vurderingskollegium (mål om minst årlig for alle kandidater). Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Gjennom regelmessig veiledning og deltakelse i vurderingskollegium, sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål. Sykehuset er av en såpass liten størrelse at det er lett for veileder å innhente supplerende informasjon fra andre spesialister og supervisører vedr. egen kandidats oppnåelse av læringsmål. 

Teoretisk undervisning


Felles internundervisning – totalt estimert til 76 timer i året: Mandag-torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode. Fredager tas spesielle temaer opp, alternativt er det avsatt tid til veiledning.

I tillegg avholdes seksjonsvis undervisning der kandidatene deltar på undervisning på sin respektive seksjon, i snitt 40 uker/år. Noe av undervisningen foregår på HUS mens annen undervisning foregår lokalt; i hovedsak enten i lunsjen eller på ettermiddagen. LIS som deltar på slik undervisning går da bort til HUS (ca. 10 min gange hver vei), og frigjøres fra poliklinikk/postarbeid ved behov for dette. Foreløpig oversikt (kan bli endret):

Geriatri: 1 t 45 min/uke. Inkluderer nasjonal nettundervisning annenhver uke.
Kardiologi: 30 min annenhver uke + div. nettundervisning.
Gastroenterologi: 60 min/uke lokalt. 2 t/uke ved HUS.
Endokrinologi: 45 min/uke lokalt + 30​ min hver uke nasjonalt.
Lunge: 30 min x 2/uke ved HUS
Nefrologi: 45 min/uke ved HUS + 30 min/mnd nasjonalt.
Infeksjon: 1 t 30 min/uke + 30 min hver 4. uke
Akutt- og mottaksmedisin: 30 min/uke
Felles kompetansemål (FKM)
Felles kompetansemål dekkes inn av bla. a. et regionalt basiskurs i FKM i regi av Regionalt utdanningsutvalg i Helse Vest, samt av interne gruppeveiledninger. 

Klinikken har flere forskningsaktive LIS og overleger. Disse bidrar inn i gruppeveiledning som dekker læringsmål relatert til forskning og til dels kunnskapshåndtering.
LIS skal delta i kvalitetssikring-/forbedrings-/pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og melder i samarbeid med veileder inn hvilke prosjekter de deltar i som obligatorisk forbedringsoppgave. Teoretisk støtte til dette vil gis via det regionale basiskurset i FKM, som dekker assosierte læringsmål. 
Læringsmål som angår kommunikasjon, vil dekkes både i klinisk praksis og individuell veiledning ved veileder, samt at klinikken jobber med å utvikle interne kommunikasjonskurs basert på 4 gode vaner.
Utdanningsutvalg
Utdanningsutvalget ved klinikken består p.t. av utdanningskoordinerende overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt utdanningsansvarlige overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

Forskning


Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidatene har mulighet til å involvere seg i forskning ved Haraldsplass, dette vil også kunne oppfylle forskningsrelaterte læringsmål. Artikkelgjennomgang vil også utgjøre deler av internundervisningen.

Individuell utdanningsplan


Ved ansettelse vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer, basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening


Vi har fra 2022 egen simuleringslab som driftes i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Tillitsvalgte


Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.​​

 


​B. Detaljer omkring den sp​​​esielle delen (LIS 3) av spesialiseringsløpet


Lærings​arenaer


Foruten interne læringsarenaer ved HDS, vil deler av utdanningsløpet foregå ved ekstern rotasjon og/el. hospitering ved [Haukeland universitetssjukehus] - det vises for øvrig til inngåtte samarbeidsavtaler.

Læringsarena 1:internt

Læringssted Haraldsplass diakonale sykehus
Klinikk Medisinsk klinikk, Geriatrisk seksjon
Antall pasientbehandlinger/år 2466
Antall sengeplasser: 24
Antall døgnpasienter/år: 1360
Antall polikliniske kons./år: 1106
Antall pasientbehandlinger/år: 2466
Forventet antall LIS ved læringsarenaen totalt: 30+ ansatte/årsverk
Læringsmål som skal dekkes ved denne læringsarenaen: Alle

Læringsarena 2:

Læringssted Enhet for sykehjemsmedisin, Bergen kommune
Klinikk/avdeling/seksjon Fyllingsdalen sykehjem
Avtaletype Rotasjon
Normert varighet: 6 mnd
Antall pasientbehandlinger/år: 3411
Antall sengeplasser: 126
Antall døgnpasienter/år: 2000
Antall ansatte spesialister: 4
Antall veiledere med veilederutdanning: 0
Læringsmål som kan dekkes ved denne læringsarenaen: GER 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 023, 024, 027, 028, 029, 030, 034, 036, 038, 039, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 063
Opplæring og prosedy​​​​rer


Foruten opplæring og introduksjon beskrevet under del A, vil kandidatene få opplæringsdager i demensutredning ved poliklinikken ved at de får gå på topp sammen med overlege. Avdelingen har halvårlig opplæring i spinalpunksjoner på prosedyrekurs, utover dette får man trent på dette under supervisjon av overlege så lenge dette er hensiktsmessig. 

Unde​​​rvisning


Geriatrispesifikk undervisning utgjør ca. 1 t 45 min/uke. Dette inkluderer nasjonal nettundervisning annenhver uke. Det inviteres jevnlig inn eksterne foredragsholdere i enkelte temaer; utover dette fordeles undervisningsansvaret på interne leger (både spesialistkandidater og spesialister). 

 

Undervisningsbolker i normaldriftsuker:

Tirsdager: Nettundervisning 45 min annenhver uke, internundervisning 1,5 time annenhver uke.
Torsdager: Kasuistikkmøter 30 min hver uke

Kliniske læ​​​ringsmål


Alle læringsmål i spesialiteten kan oppnås ved medisinsk klinikk ved HDS. Imidlertid er det også etablert et rotasjon til Enhet for sykehjemsmedisin ved Bergen kommune, hvor inntil 6 mnd tjeneste kan brukes til å oppnå enkelte av læringsmålene - dette er en valgfri opsjon.

 

​Veiledning, supervisjo​​​n og forskning


Det vises her primært til beskrivelser under del A/Generell del, som også er gjeldende for det geriatrispesifikke forløpet av utdanningen. 

Seksjonen flere forskningsaktive leger, bla. a. knyttet til Neuro-SysMed. 3 overleg​er og 3 LIS har doktorgrad og ytterligere flere LIS er i aktiv forskning. Utdanningskandidatene holdes oppdatert på forskningsaktiviten i kollegiet og motiveres til selv å forske.

​Konta​​kter


Utdanningsansvarlig overlege

Klinikkoverlege

Utdanningskoordinerende overlege

Spesialitet: Hjertesykdo​​mmer

A. Generel​​t om utdanningsløp og LIS 2 i indremedisin​

​Beskrivelse av ​​utdanningsvirksomheten

Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 147 000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000+ innleggelser i året. Innleggelsene utgjøres av usortert og bred indremedisin, hvor det kun er pasienter med prehospitalt erkjent STEMI, pasienter der det er høy mistanke om bakteriell meningitt og hjerneslagpasienter under 60 års alder, som ikke primært innlegges ved klinikken. 

Klinikken disponerer 100 sengeplasser, fordelt slik:

Intensiv: 6 senger
Observasjonspost/infeksjon: 22 senger
MED2: 36 senger
Geriatri: 12 senger
Gastro/endo/nefro/infeksjon: 24 senger
MED3: 36 senger
Slag: 12 senger
Hjerte/lunge: 24 senger
Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin, revmatologi og akutt- og mottaksmedisin. 

Vakto​​rdning

Klinikken har ca. 30 overleger (noen i redusert stilling) som går 20-delt generell bakvakt. I tillegg har spesialister i akutt- og mottaksmedisin utvidet tilstedeværelse i akuttmottak enkelte kvelder og helger. Bakvakt har tilstedeværelse til hhv. kl. 20:00 hverdager og kl. 18:00 i helger og på røde dager. Utover dette har bakvakt hjemmevakt og rykker ev. ut ved behov.

I ukedagene er det tilstede dedikert overlege i akutt- og mottaksmedisin i akuttmottak, som har som primæroppgave å tilse akutt innlagte pasienter, samt å supervisere legene i forvaktsteamet. 

Våre LIS 2/3 går i 30-delt forvakt, herav 15-delt natt og 4-delt helg. Det er til enhver 2 LIS 2/3 som har vakt i akuttmottak gjennom hele døgnet hele året. På ettermiddager hverdager forsterkes vaktbemanningen med ytterligere 2 LIS 2/3 fra kl. 13-18.

På toppen av dette bemanner også LIS 1 døgnkontinuerlig vakt i ukedager, samt nattevakter i helgene. 

Oppgavene på vakt for LIS 2/3 vil på dagtid være mottak og oppfølging av akutt innlagte pasienter, herunder håndtering og teamledelse ved utløsning av alarmer (hjertestans, trombolyse og sepsis). På nattestid etter at bakvakt har gått over i passiv vakt, har LIS 2/3 også ansvar for henvendelser fra sengepost, herunder intensivavdelingen. Faglig støtte hentes da inn pr. telefon og/eller utrykning fra bakvakt og ev. anestesilege (passiv tilstedevakt).

Beskrivelse av utdanningsløpene og læringsarenaer


Overordnet beskrivelse av utdanningsløpene
De fleste indremedisinske utdanningsløpene er oppbygd av:

Tjeneste ved interne læringsarenaer hvor man oppnår alle LIS 2-læringsmål, samt en del av LIS 3-læringsmål. 
Tjeneste ved eksterne læringsarenaer (hospitering eller rotasjon) hvor man oppnår resterende LIS 3-læringsmål som ikke kan oppnås internt.

Som tilrettelegging for oppnåelse av LIS 2-læringsmål, vil alle kandidater rotere rundt på alle interne seksjoner/poster, hvor hvert sted gir mulighet for å oppnå relaterte kliniske læringsmål.LIS 3-læringsmål vil ofte være en fordypning av/bygge på LIS 2-mål, og som hovedregel vil det være mest hensiktsmessig å legge ekstern rotasjon/hospitering til slutten av utdanningsløpet.  I tillegg vil det være mulighet for 10 kursdager pr. år, for å ta anbefalte kurs. Parallelt vil FKM bli dekket gjennom både klinikk, gruppeveiledninger og regionalt basiskurs i FKM. 

Interne læringsarenaer


Med. klinikk har i ny utdanningsordning spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi (men også søkt om sistnevnte).

Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generell medisinsk sengepost, post for slag og geriatri. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. 

Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser, prosedyrekurs og poliklinisk virksomhet utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk utgjøre interne læringsarenaer.

Poliklinikk: Alle LIS har egen generell indremedisinsk poliklinikk i rullerende tjenesteplan. I tillegg vil LIS få tilpasset mengde poliklinikk i faget de er under utdanning i. 

Sengepost: LIS får behandleransvar for pasienter på sengepost. Behov for supervisjon dekkes av overlege på post, og mengde og grad tilpasses den enkelte LIS, avh. hvor de er i utdanningsløpet. Gjennom rotasjoner og at supervisørene utgjøres av spesialister i alle de indremedisinske fagene, sikres LIS mulighet til å oppnå felles indremedisinske læringsmål, så vel som spesielle mål i den spesielle del av indremedisinen de er under utdanning i. 

Vakttjeneste: Alle LIS deltar i utgangspunktet i avdelingens forvaktsteam, hvor de får god trening i mottak av pasienter av alle kategorier inkludert hjertestans, trombolysealarmer og sepsisalarmer. Jf. ellers eget punkt over om vaktordning. For noen spesialiteter i fag med poliklinisk preg, vil kandidatene kunne gå periodevis uten vakt med fokus på poliklinikk.

Simuleringsøvelser: Sykehuset satser på simulering som læringsarena. Det er ukentlig simulering i AHLR, månedlig simulering i trombolysealarm og i tillegg ukentlig simulering av div. problemstillinger på sengepost. 

Prosedyrekurs: Hvert halvår avholdes stasjonsbasert prosedyrekurs hvor LIS kan få strukturert gjennomgang av div. UL-undersøkelser, spinalpunksjon, beinmargsundersøkelser (både prøvetakning og tolkning), urinmikroskopi, mm.

For brorparten av de indremedisinske spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler, jf. eget understående punkt som beskriver detaljene i dette. Man vil ved HDS få dekket samtlige  LIS2-læringsmål i indremedisin (FIM), samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

Eksterne læringsarenaer


Utdanningskandidatene vil i de fleste indremedisinske fag ha behov for rotasjon til annet sykehus for å oppnå enkelte læringsmål (spesifisert i del B), enten som ekstern rotasjon eller ekstern hospitering (varighet < 3 mnd). Eksterne læringsarenaer med tilhørende normert tjenestetid og oversikt over aktuelle (LIS3) læringsmål er nærmere spesifisert i den enkelte samarbeidsavtale samt i utdanningsplanens del B. 

Enkelte LIS2-mål vil i tillegg til å kunne oppnås ved HDS, alternativt også kunne oppnås ved rotasjon til Bergen kommune i inntil 6 mnd.

Generell introduksjon av nye LIS

Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, opplæring i lokale rutiner for håndtering av akutte tilstander og nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse). Man har utarbeidet en sjekkliste som gjennomgås initialt. Informasjon for nyansatte leger av både faglig og administrativ art er også samlet som en egen nettressurs. Den enkelte spesialitet har i tillegg egen opplæringsrutine for den spesielle delen av sitt fag.

Veiledning og kompetansevurdering


Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. I avdelingens ukeplaner er det i snitt satt av ca. 2 timer til veiledning pr. måned. For tiden foregår det et kompetanseløft i form av å gi veilederne/overlegene veiledningskompetanse gjennom veiledningskurs for å sikre god kvalitet på veiledningen. 

For øvrig vurderes alle kandidatene i vurderingskollegium og man har tatt i bruk Mini-CEX som verktøy for semistrukturert vurdering av kandidatene i klinikken. Det avholdes jevnlig (minst halvårlig) internt prosedyrekurs iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin, hvor man dekker temaer som orienterende ekko, spinalpunksjon, urinmikroskopi, mikroskopi av grampreparater, mikroskopi av blodutstryk, mm.

Det er satt av tid til faglig fordypning i tjenesteplan som i snitt utgjør 4 timer per uke. I tillegg til dette er det satt av 4 timer pr. kandidat i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål


Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og vurderingskollegium (mål om minst årlig for alle kandidater). Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Gjennom regelmessig veiledning og deltakelse i vurderingskollegium, sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål. Sykehuset er av en såpass liten størrelse at det er lett for veileder å innhente supplerende informasjon fra andre spesialister og supervisører vedr. egen kandidats oppnåelse av læringsmål. 

Teoretisk undervisning


Felles internundervisning – totalt estimert til 76 timer i året: Mandag-torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode. Fredager tas spesielle temaer opp, alternativt er det avsatt tid til veiledning.

I tillegg avholdes seksjonsvis undervisning der kandidatene deltar på undervisning på sin respektive seksjon, i snitt 40 uker/år. Noe av undervisningen foregår på HUS mens annen undervisning foregår lokalt; i hovedsak enten i lunsjen eller på ettermiddagen. LIS som deltar på slik undervisning går da bort til HUS (ca. 10 min gange hver vei), og frigjøres fra poliklinikk/postarbeid ved behov for dette. Foreløpig oversikt (kan bli endret):

Geriatri: 1 t 45 min/uke. Inkluderer nasjonal nettundervisning annenhver uke.
Kardiologi: 30 min annenhver uke + div. nettundervisning.
Gastroenterologi: 60 min/uke lokalt. 2 t/uke ved HUS.
Endokrinologi: 45 min/uke lokalt + 30​ min hver uke nasjonalt.
Lunge: 30 min x 2/uke ved HUS
Nefrologi: 45 min/uke ved HUS + 30 min/mnd nasjonalt.
Infeksjon: 1 t 30 min/uke + 30 min hver 4. uke
Akutt- og mottaksmedisin: 30 min/uke
Felles kompetansemål (FKM)
Felles kompetansemål dekkes inn av bla. a. et regionalt basiskurs i FKM i regi av Regionalt utdanningsutvalg i Helse Vest, samt av interne gruppeveiledninger. 

Klinikken har flere forskningsaktive LIS og overleger. Disse bidrar inn i gruppeveiledning som dekker læringsmål relatert til forskning og til dels kunnskapshåndtering.
LIS skal delta i kvalitetssikring-/forbedrings-/pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og melder i samarbeid med veileder inn hvilke prosjekter de deltar i som obligatorisk forbedringsoppgave. Teoretisk støtte til dette vil gis via det regionale basiskurset i FKM, som dekker assosierte læringsmål. 
Læringsmål som angår kommunikasjon, vil dekkes både i klinisk praksis og individuell veiledning ved veileder, samt at klinikken jobber med å utvikle interne kommunikasjonskurs basert på 4 gode vaner.
Utdanningsutvalg
Utdanningsutvalget ved klinikken består p.t. av utdanningskoordinerende overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt utdanningsansvarlige overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

Forskning


Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidatene har mulighet til å involvere seg i forskning ved Haraldsplass, dette vil også kunne oppfylle forskningsrelaterte læringsmål. Artikkelgjennomgang vil også utgjøre deler av internundervisningen.

Individuell utdanningsplan


Ved ansettelse vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer, basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening


Vi har fra 2022 egen simuleringslab som driftes i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Tillitsvalgte


Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.​​

​B. Detaljer omkring ​​den spesielle delen (LIS3) av spesialiseringsløpet 

Hjerteseksjonen ved HDS ligger under medisinsk klinikk. Seksjonen ledes av seksjonsoverlege som er spesialist i hjertesykdommer. Det er vanligvis 6 overleger, 3 stk. LIS 3 og 2-3 stk. øvrige LIS 2 ved seksjonen. Pasienter med hjertesykdommer blir innlagt på MED3, sengepost for hjerte og lungesykdommer (24 senger) og i observasjonsposten (22 senger). Daglig er det 1–2 overleger eller LIS 3 som har poliklinikk ved hjerteseksjonen. En overlege eller erfaren LIS3 har til enhver tid ansvar for ekkokardiografiske undersøkelser og ev. andre prosedyrer på inneliggende pasienter. Vi har også hjertesviktpoliklinikk to dager i uken, som i hovedsak drives av spesialsykepleiere i kardiologi i tett samarbeid med kardiologene.

Pasienter med kardiologisk problemstillinger utgjør ca. 3 000 døgnpasienter, 100 dagopphold og 2 300 polikliniske konsultasjoner, til sammen 5 400 pasientbehandlinger per år.

Årlig utføres det 2 400 ekkokardiografiske undersøkelser, hvorav ca. 40 TØE, 700 pacemakerkontroller (hvorav 40 CRT/ICD avlesninger), 300 arbeids-EKG, 1 100 Holter-EKG og 300 elektrokonverteringer.

L​​​æringsarenaer


LIS 3 i kardiologi vil primært arbeide ved sengepost for hjerte og lungesykdommer samt rotere til observasjonsposten i 6 måneder. I løpet av LIS 2-3 tjenesten skal LIS 3 i kardiologi være 3 måneder ved medisinsk intensiv. Når tilstrekkelig kompetanse er oppnådd vil LIS 3 har egen poliklinikk med ekko og pacemakerprosedyrer. LIS 3 perioden ved HDS er estimert til 2 år.


LIS 3 vil oppnår følgende læringsmål ved HDS: 

HJS 2, 4, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57

Følgende læringsmål vil oppnås ved rotasjon til Haukeland Universitetssykehus.

HJS 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 46, 56 og 58

LIS 3 perioden ved HUS er estimer til 2 år.​

 

Opplæring og prosedyrer


LIS 3 i kardiologi vil få opplæring i kardiologiske prosedyrer som transtorakal ekkokardiografi (TTE) og pacemakerkontroller. Opplæring i arbeids-EKG, elektrokonverteringer og tolkning av Holter-EKG vil starte i LIS 2-perioden og fullføres i LIS 3- perioden. LIS 3 vil også få grunnleggende opplæring i transøsofagal ekkokardiografi (TØE) og avlesning av ICD og CRT-D. I begynnelsen vil opplæring i prosedyrer skje under supervisjon på sengeposten og ved hospitering på poliklinikken og samt ved å følge overlege som er ansvarlig for ekkokardiografi og andre prosedyrer for inneliggende pasienter. Faglig progresjon vil være noe avhengig av egeninnsats og en forventer av LIS prioriterer å lære seg prosedyrer i fordypningstiden. Etter hvert som LIS blir til strekkelig kompetent vil de i større grad få ansvar for prosedyrer under supervisjon og poliklinikk med pasienter der prosedyrer som ekko cor og pacemakerkontroller er nødvendig.

Det vil til enhver tid være minst en kardiolog som går visitt på sengepost. Det tilstrebes felles previsitt med overlege ca. halvparten av tiden. Det vil alltid være anledning til å diskutere pasienter med kardiolog etter visitt. Ved behov vil overlege delta på visitt sammen med LIS. En kardiolog har ansvaret for å veilede LIS som har poliklinikk. Det vil også være mulighet for å hospitere ved overlegenes poliklinikk. I akuttmottak har LIS tilgang til ultralydapparater egnet for orienterende ekkokardiografi med tilgang på supervisjon av spesialist i mottaksmedisin og tidvis også kardiolog. Bildene kan lagres for senere diskusjon.

En dag i uken deltar LIS og overleger på 30 minutters møte med demonstrasjon av CT cor-bilder.

Veiledning og fordypning

LIS 3 blir tildelt kardiolog som veileder. Det legges til rette for månedlig veiledning. I løpet av 2023 vil alle overleger ved seksjonen ha gjennomført veiledekurs. Det settes av i snitt 4 timer til fordypning/uke. LIS vil få permisjon til 1 kurs i halvåret inntil 10 kursdager/år.  

Undervisning


LIS 3 i kardiologi deltar på undervisning i generell indremedisin. I tillegg holdes intern undervisning i kardiologi der LIS og overleger holder innlegg på 30 minutter hver andre uke. Læringsmål innen kardiologi samt nye guidelines prioriteres.

Tidvis deltar LIS og overleger ved HDS på internundervisningen ved hjerteavdelingen på HUS via Skype/Teams. Relevant Webinarer med annerkjente forelesere benyttes også i undervisningen. Total sett tilstrebes 30 – 60 minutter undervisning / uke.

Vi tilstreber også å komme i gang med ukentlige ekkomøter der LIS og overleger demonstrerer og diskuterer interessante ekkokardiografiundersøkelser man selv har utført.

 

Forskning

En av overlegene ved avdelingen er for tiden PhD kandidat med 50% forskningsstipend. Avdelingen tilstreber å legge til rette for LIS kandidater som ønsker å forske.


Kontakter

Utdanningsansvarlig overlege Hildegunn Frønningen

Seksjonsoverlege Besnik Hoxha

Utdanningskoordinerende overlege Alf-Olav Haukelid


​ 

​Spesialitet: Infeksjonssykdommer

A. Generelt om utdanningsløpet og LIS 2 i indremedisin​
 

​Beskrivelse av ​​utdanningsvirksomheten

Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 147 000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000+ innleggelser i året. Innleggelsene utgjøres av usortert og bred indremedisin, hvor det kun er pasienter med prehospitalt erkjent STEMI, pasienter der det er høy mistanke om bakteriell meningitt og hjerneslagpasienter under 60 års alder, som ikke primært innlegges ved klinikken. 

Klinikken disponerer 100 sengeplasser, fordelt slik:

Intensiv: 6 senger
Observasjonspost/infeksjon: 22 senger
MED2: 36 senger
Geriatri: 12 senger
Gastro/endo/nefro/infeksjon: 24 senger
MED3: 36 senger
Slag: 12 senger
Hjerte/lunge: 24 senger
Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin, revmatologi og akutt- og mottaksmedisin. 

Vakto​​rdning

Klinikken har ca. 30 overleger (noen i redusert stilling) som går 20-delt generell bakvakt. I tillegg har spesialister i akutt- og mottaksmedisin utvidet tilstedeværelse i akuttmottak enkelte kvelder og helger. Bakvakt har tilstedeværelse til hhv. kl. 20:00 hverdager og kl. 18:00 i helger og på røde dager. Utover dette har bakvakt hjemmevakt og rykker ev. ut ved behov.

I ukedagene er det tilstede dedikert overlege i akutt- og mottaksmedisin i akuttmottak, som har som primæroppgave å tilse akutt innlagte pasienter, samt å supervisere legene i forvaktsteamet. 

Våre LIS 2/3 går i 30-delt forvakt, herav 15-delt natt og 4-delt helg. Det er til enhver 2 LIS 2/3 som har vakt i akuttmottak gjennom hele døgnet hele året. På ettermiddager hverdager forsterkes vaktbemanningen med ytterligere 2 LIS 2/3 fra kl. 13-18.

På toppen av dette bemanner også LIS 1 døgnkontinuerlig vakt i ukedager, samt nattevakter i helgene. 

Oppgavene på vakt for LIS 2/3 vil på dagtid være mottak og oppfølging av akutt innlagte pasienter, herunder håndtering og teamledelse ved utløsning av alarmer (hjertestans, trombolyse og sepsis). På nattestid etter at bakvakt har gått over i passiv vakt, har LIS 2/3 også ansvar for henvendelser fra sengepost, herunder intensivavdelingen. Faglig støtte hentes da inn pr. telefon og/eller utrykning fra bakvakt og ev. anestesilege (passiv tilstedevakt).

Beskrivelse av utdanningsløpene og læringsarenaer


Overordnet beskrivelse av utdanningsløpene
De fleste indremedisinske utdanningsløpene er oppbygd av:

Tjeneste ved interne læringsarenaer hvor man oppnår alle LIS 2-læringsmål, samt en del av LIS 3-læringsmål. 
Tjeneste ved eksterne læringsarenaer (hospitering eller rotasjon) hvor man oppnår resterende LIS 3-læringsmål som ikke kan oppnås internt.

Som tilrettelegging for oppnåelse av LIS 2-læringsmål, vil alle kandidater rotere rundt på alle interne seksjoner/poster, hvor hvert sted gir mulighet for å oppnå relaterte kliniske læringsmål.LIS 3-læringsmål vil ofte være en fordypning av/bygge på LIS 2-mål, og som hovedregel vil det være mest hensiktsmessig å legge ekstern rotasjon/hospitering til slutten av utdanningsløpet.  I tillegg vil det være mulighet for 10 kursdager pr. år, for å ta anbefalte kurs. Parallelt vil FKM bli dekket gjennom både klinikk, gruppeveiledninger og regionalt basiskurs i FKM. 

Interne læringsarenaer


Med. klinikk har i ny utdanningsordning spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi (men også søkt om sistnevnte).

Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generell medisinsk sengepost, post for slag og geriatri. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. 

Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser, prosedyrekurs og poliklinisk virksomhet utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk utgjøre interne læringsarenaer.

Poliklinikk: Alle LIS har egen generell indremedisinsk poliklinikk i rullerende tjenesteplan. I tillegg vil LIS få tilpasset mengde poliklinikk i faget de er under utdanning i. 

Sengepost: LIS får behandleransvar for pasienter på sengepost. Behov for supervisjon dekkes av overlege på post, og mengde og grad tilpasses den enkelte LIS, avh. hvor de er i utdanningsløpet. Gjennom rotasjoner og at supervisørene utgjøres av spesialister i alle de indremedisinske fagene, sikres LIS mulighet til å oppnå felles indremedisinske læringsmål, så vel som spesielle mål i den spesielle del av indremedisinen de er under utdanning i. 

Vakttjeneste: Alle LIS deltar i utgangspunktet i avdelingens forvaktsteam, hvor de får god trening i mottak av pasienter av alle kategorier inkludert hjertestans, trombolysealarmer og sepsisalarmer. Jf. ellers eget punkt over om vaktordning. For noen spesialiteter i fag med poliklinisk preg, vil kandidatene kunne gå periodevis uten vakt med fokus på poliklinikk.

Simuleringsøvelser: Sykehuset satser på simulering som læringsarena. Det er ukentlig simulering i AHLR, månedlig simulering i trombolysealarm og i tillegg ukentlig simulering av div. problemstillinger på sengepost. 

Prosedyrekurs: Hvert halvår avholdes stasjonsbasert prosedyrekurs hvor LIS kan få strukturert gjennomgang av div. UL-undersøkelser, spinalpunksjon, beinmargsundersøkelser (både prøvetakning og tolkning), urinmikroskopi, mm.

For brorparten av de indremedisinske spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler, jf. eget understående punkt som beskriver detaljene i dette. Man vil ved HDS få dekket samtlige  LIS2-læringsmål i indremedisin (FIM), samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

Eksterne læringsarenaer


Utdanningskandidatene vil i de fleste indremedisinske fag ha behov for rotasjon til annet sykehus for å oppnå enkelte læringsmål (spesifisert i del B), enten som ekstern rotasjon eller ekstern hospitering (varighet < 3 mnd). Eksterne læringsarenaer med tilhørende normert tjenestetid og oversikt over aktuelle (LIS3) læringsmål er nærmere spesifisert i den enkelte samarbeidsavtale samt i utdanningsplanens del B. 

Enkelte LIS2-mål vil i tillegg til å kunne oppnås ved HDS, alternativt også kunne oppnås ved rotasjon til Bergen kommune i inntil 6 mnd.

Generell introduksjon av nye LIS

Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, opplæring i lokale rutiner for håndtering av akutte tilstander og nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse). Man har utarbeidet en sjekkliste som gjennomgås initialt. Informasjon for nyansatte leger av både faglig og administrativ art er også samlet som en egen nettressurs. Den enkelte spesialitet har i tillegg egen opplæringsrutine for den spesielle delen av sitt fag.

Veiledning og kompetansevurdering


Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. I avdelingens ukeplaner er det i snitt satt av ca. 2 timer til veiledning pr. måned. For tiden foregår det et kompetanseløft i form av å gi veilederne/overlegene veiledningskompetanse gjennom veiledningskurs for å sikre god kvalitet på veiledningen. 

For øvrig vurderes alle kandidatene i vurderingskollegium og man har tatt i bruk Mini-CEX som verktøy for semistrukturert vurdering av kandidatene i klinikken. Det avholdes jevnlig (minst halvårlig) internt prosedyrekurs iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin, hvor man dekker temaer som orienterende ekko, spinalpunksjon, urinmikroskopi, mikroskopi av grampreparater, mikroskopi av blodutstryk, mm.

Det er satt av tid til faglig fordypning i tjenesteplan som i snitt utgjør 4 timer per uke. I tillegg til dette er det satt av 4 timer pr. kandidat i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål


Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og vurderingskollegium (mål om minst årlig for alle kandidater). Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Gjennom regelmessig veiledning og deltakelse i vurderingskollegium, sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål. Sykehuset er av en såpass liten størrelse at det er lett for veileder å innhente supplerende informasjon fra andre spesialister og supervisører vedr. egen kandidats oppnåelse av læringsmål. 

Teoretisk undervisning


Felles internundervisning – totalt estimert til 76 timer i året: Mandag-torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode. Fredager tas spesielle temaer opp, alternativt er det avsatt tid til veiledning.

I tillegg avholdes seksjonsvis undervisning der kandidatene deltar på undervisning på sin respektive seksjon, i snitt 40 uker/år. Noe av undervisningen foregår på HUS mens annen undervisning foregår lokalt; i hovedsak enten i lunsjen eller på ettermiddagen. LIS som deltar på slik undervisning går da bort til HUS (ca. 10 min gange hver vei), og frigjøres fra poliklinikk/postarbeid ved behov for dette. Foreløpig oversikt (kan bli endret):

Geriatri: 1 t 45 min/uke. Inkluderer nasjonal nettundervisning annenhver uke.
Kardiologi: 30 min annenhver uke + div. nettundervisning.
Gastroenterologi: 60 min/uke lokalt. 2 t/uke ved HUS.
Endokrinologi: 45 min/uke lokalt + 30​ min hver uke nasjonalt.
Lunge: 30 min x 2/uke ved HUS
Nefrologi: 45 min/uke ved HUS + 30 min/mnd nasjonalt.
Infeksjon: 1 t 30 min/uke + 30 min hver 4. uke
Akutt- og mottaksmedisin: 30 min/uke
Felles kompetansemål (FKM)
Felles kompetansemål dekkes inn av bla. a. et regionalt basiskurs i FKM i regi av Regionalt utdanningsutvalg i Helse Vest, samt av interne gruppeveiledninger. 

Klinikken har flere forskningsaktive LIS og overleger. Disse bidrar inn i gruppeveiledning som dekker læringsmål relatert til forskning og til dels kunnskapshåndtering.
LIS skal delta i kvalitetssikring-/forbedrings-/pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og melder i samarbeid med veileder inn hvilke prosjekter de deltar i som obligatorisk forbedringsoppgave. Teoretisk støtte til dette vil gis via det regionale basiskurset i FKM, som dekker assosierte læringsmål. 
Læringsmål som angår kommunikasjon, vil dekkes både i klinisk praksis og individuell veiledning ved veileder, samt at klinikken jobber med å utvikle interne kommunikasjonskurs basert på 4 gode vaner.
Utdanningsutvalg
Utdanningsutvalget ved klinikken består p.t. av utdanningskoordinerende overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt utdanningsansvarlige overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

Forskning


Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidatene har mulighet til å involvere seg i forskning ved Haraldsplass, dette vil også kunne oppfylle forskningsrelaterte læringsmål. Artikkelgjennomgang vil også utgjøre deler av internundervisningen.

Individuell utdanningsplan


Ved ansettelse vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer, basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening


Vi har fra 2022 egen simuleringslab som driftes i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Tillitsvalgte


Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.​

 


B. Detaljer omkring den spesielle delen 
(LIS 3) av spesialiseringsløpet​

Læringsarenaer

Foruten interne læringsarenaer ved HDS, vil deler av utdanningsløpet foregå ved ekstern rotasjon til Haukeland universitetssjukehus - ved både medisinsk avdeling og mikrobiologisk laboratorium. Det vises for øvrig til inngåtte samarbeidsavtaler. Læringsmål som dekkes der:

Fullføre læringsmål: INF 001- 005, 007-009, 011, 015 – 017, 019 -026, 029, 036, 044, 046 – 048, 050

Oppnå læringsmål: INF 006, 010, 012-014, 027, 028

Læringsmål som skal dekkes helt eller delvis ved interne læringsarena: INF  001-005, 007-009, 011, 015-017, 018, 019-026, 029, 030-035, 036, 037-043, 044, 045, 046-048, 049, 050.


Opplæring og prosedyrer


Det er få spesifikke prosedyrer innen infeksjonsmedisin, men under klinisk tjeneste blir kandidatene vant med mikrobiologisk prøvetaking, spinal- og leddpunksjon. LIS-lege får supervisjon fra kyndig overlege med relevant spesialitet (infeksjonssykdommer/ anestesi / revmatolog / mottakslege) ved punksjoner. 

Det er daglig visitt ved mikrobiologisk laboratorium (lite, lokalt) der man gjennomgår urindyrkningsfunn og grampreparat fra blodkultur, spinalvæske, leddvæske og annet. Man får stort volum på tolkning av grampreparater (anslagsvis 150-200 isolat pr år). Spesialist i infeksjonsmedisin eller mikrobiologi superviserer visitt på laboratorium. 


Undervisning


Det avholdes undervisning for infeksjonsseksjonen ved infeksjonskollokvium mandager; tema er fordelt mellom spesialister og LIS-leger der en kandidat eller overlege forbereder emnet/forelesning. Tema rullerer ift læringsmål, men legges også opp kasuistisk fra aktuelle eller nylig innlagte pasienter. Hver kandidat forbereder 2-3 innlegg per semester. Varighet 45min. 

Vi deltar på felles infeksjonsundervisning med infeksjon og mikrobiologisk avdeling, Haukeland sykehus, onsdager. LIS-kandidater fra HDS deltar med 1 foredrag per semester i felles undervisning. Varighet 45min. 

I tillegg deltar vi på nettundervisning i regi av legeforeningen x1 per måned samt internundervisning for hele medisinsk avdeling. 


Forskningsaktivitet


2 av infeksjonslegene (Bård Kittang, Nina Langeland) har doktorgrad og driver forskning der Haraldsplass har vært aktivt deltakende i inklusjon av pasienter i flere av  prosjektene. Utdanningskandidatene stimuleres til å gjennomføre prosjektoppgaven “Kunnskap og forbedring" med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i seksjonen - enten  i form av mindre forskningsprosjekt eller kvalitetsprosjekt. Flere av kandidatene har vært med på publikasjoner under tjenesten ved sykehuset. 

 

I undervisningen presenteres regelmessig resultat fra forskning drevet av Kittang og Langeland. Ved gjennomgang av artikler i undervisningen har man fokus også på metode og inkluderer vitenskapsteori, forskningsmetodikk og etikk. 

​Eksternt


Resterende læringsmål i infeksjonssykdommer dekkes ved tjeneste ved Haukeland sykehus - Helse Bergen ved 18mnd tjeneste ved infeksjonsseksjonen + 12mnd ved mikrobiologisk avdeling. 


Kontakter


Utdanningsansvarlig overlege

Klinikkoverlege

Koordinerende utdanningsansvarlig overlege

LIS 2 Indremedisin

Inngår som del i de indremedisinske hovedspesialitetene.

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten

Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 140 000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000+ innleggelser i året. Innleggelsene utgjøres av usortert og bred indremedisin, hvor det kun er pasienter med prehospitalt erkjent STEMI, pasienter der det er høy mistanke om bakteriell meningitt og hjerneslagpasienter under 60 års alder, som ikke primært innlegges ved klinikken. 

Klinikken disponerer 100 sengeplasser, fordelt slik:

Intensiv: 6 senger
Observasjonspost/infeksjon: 22 senger
MED2: 36 senger
Geriatri: 12 senger
Gastro/endo/nefro/infeksjon: 24 senger
MED3: 36 senger
Slag: 12 senger
Hjerte/lunge: 24 senger
Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin, revmatologi og akutt- og mottaksmedisin. 

Vaktordning


Klinikken har ca. 30 overleger (noen i redusert stilling) som går 20-delt generell bakvakt. I tillegg har spesialister i akutt- og mottaksmedisin utvidet tilstedeværelse i akuttmottak enkelte kvelder og helger. Bakvakt har tilstedeværelse til hhv. kl. 20:00 hverdager og kl. 18:00 i helger og på røde dager. Utover dette har bakvakt hjemmevakt og rykker ev. ut ved behov.

I ukedagene er det tilstede dedikert overlege i akutt- og mottaksmedisin i akuttmottak, som har som primæroppgave å tilse akutt innlagte pasienter, samt å supervisere legene i forvaktsteamet. 

Våre LIS 2/3 går i 30-delt forvakt, herav 15-delt natt og 4-delt helg. Det er til enhver 2 LIS 2/3 som har vakt i akuttmottak gjennom hele døgnet hele året. På ettermiddager hverdager forsterkes vaktbemanningen med ytterligere 2 LIS 2/3 fra kl. 13-18.

På toppen av dette bemanner også LIS 1 døgnkontinuerlig vakt i ukedager, samt nattevakter i helgene. 

Oppgavene på vakt for LIS 2/3 vil på dagtid være mottak og oppfølging av akutt innlagte pasienter, herunder håndtering og teamledelse ved utløsning av alarmer (hjertestans, trombolyse og sepsis). På nattestid etter at bakvakt har gått over i passiv vakt, har LIS 2/3 også ansvar for henvendelser fra sengepost, herunder intensivavdelingen. Faglig støtte hentes da inn pr. telefon og/eller utrykning fra bakvakt og ev. anestesilege (passiv tilstedevakt).

Beskrivelse av utdanningsløpene og læringsarenaer


Overordnet beskrivelse av utdanningsløpene
De fleste indremedisinske utdanningsløpene er oppbygd av:

Tjeneste ved interne læringsarenaer hvor man oppnår alle LIS 2-læringsmål, samt en del av LIS 3-læringsmål. 
Tjeneste ved eksterne læringsarenaer (hospitering eller rotasjon) hvor man oppnår resterende LIS 3-læringsmål som ikke kan oppnås internt.

Som tilrettelegging for oppnåelse av LIS 2-læringsmål, vil alle kandidater rotere rundt på alle interne seksjoner/poster, hvor hvert sted gir mulighet for å oppnå relaterte kliniske læringsmål. LIS 3-læringsmål vil ofte være en fordypning av/bygge på LIS 2-mål, og som hovedregel vil det være mest hensiktsmessig å legge ekstern rotasjon/hospitering til slutten av utdanningsløpet.  I tillegg vil det være mulighet for 10 kursdager pr. år, for å ta anbefalte kurs. Parallelt vil FKM bli dekket gjennom både klinikk, gruppeveiledninger og regionalt basiskurs i FKM. 

Interne læringsarenaer


Med. klinikk har i ny utdanningsordning spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi (men også søkt om sistnevnte).

Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost og slagpost, generell medisinsk og geriatrisk sengepost. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. I tillegg vil LIS få tilbud om posttjeneste ved intensivavdeling for å kunne opparbeide seg kompetanse i utredning og behandling av kritisk syke pasienter sammen med medisinsk overlege og anestesilege.

Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser, prosedyrekurs og poliklinisk virksomhet utgjør hoveddelen av kandidatenens arbeid. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk inkl. anestesi, utgjøre interne læringsarenaer.

Poliklinikk: Alle LIS har egen generell indremedisinsk poliklinikk i rullerende tjenesteplan. I tillegg vil LIS få tilpasset mengde poliklinikk i faget de er under utdanning i. 

Sengepost: LIS får behandleransvar for pasienter på sengepost. Behov for supervisjon dekkes av overlege på post, og mengde og grad tilpasses den enkelte LIS, avh. hvor de er i utdanningsløpet. Gjennom rotasjoner og at supervisørene utgjøres av spesialister i alle de indremedisinske fagene, sikres LIS mulighet til å oppnå felles indremedisinske læringsmål, så vel som spesielle mål i den spesielle del av indremedisinen de er under utdanning i. 

Vakttjeneste: Alle LIS deltar i utgangspunktet i avdelingens forvaktsteam, hvor de får god trening i mottak av pasienter av alle kategorier inkludert hjertestans, trombolysealarmer og sepsisalarmer. Jf. ellers eget punkt over om vaktordning. De får også trening i tverrfaglig samarbeid, ledelse og triage. For noen spesialiteter i fag stor grad av poliklinisk virksomhet, vil kandidatene kunne gå periodevis uten vakt med fokus på poliklinikk.

Simuleringsøvelser: Sykehuset satser på simulering som læringsarena. Det er ukentlig simulering i AHLR, månedlig simulering i trombolysealarm o​​g i tillegg ukentlig simulering av div. problemstillinger på sengepost. 

Prosedyrekurs: Hvert halvår avholdes stasjonsbasert prosedyrekurs hvor LIS kan få strukturert gjennomgang av div. UL-undersøkelser, spinalpunksjon, beinmargsundersøkelser (både prøvetakning og tolkning), urinmikroskopi, mm.

For brorparten av de indremedisinske spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler, jf. eget understående punkt som beskriver detaljene i dette. Man vil ved HDS få dekket samtlige  LIS2-læringsmål i indremedisin (FIM), samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

Eksterne læringsarenaer


Utdanningskandidatene vil i de fleste indremedisinske fag ha behov for rotasjon til annet sykehus for å oppnå enkelte læringsmål (spesifisert i del B), enten som ekstern rotasjon eller ekstern hospitering (varighet < 3 mnd). Eksterne læringsarenaer med tilhørende normert tjenestetid og oversikt over aktuelle (LIS3) læringsmål er nærmere spesifisert i den enkelte samarbeidsavtale samt i utdanningsplanens del B. 

I tillegg har man inngått avtale med Enhet for sykehjemsmedisin i Bergen kommune om at enkelte læringsmål kan oppnås ved inntil 6 mnds. tjeneste der. En slik rotasjon på 6 mnd er kun en opsjon og ikke obligatorisk. Det er da snakk om at følgende læringsmål kan oppnås ved en slik tjeneste: FIM 001, 003, 004, 014, 018, 019, 023, 024, 025, 026, 027, 043, 045, 052, 055, 056, 065, 066, 067, 068, 072, 077, 093, 096, 098, 100, 104, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141 og 144.

Generell introduksjon av nye LIS


Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, opplæring i lokale rutiner for håndtering av akutte tilstander og nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse). Man har utarbeidet en sjekkliste som gjennomgås initialt. Informasjon for nyansatte leger av både faglig og administrativ art er også samlet som en egen nettressurs. Den enkelte spesialitet har i tillegg egen opplæringsrutine for den spesielle delen av sitt fag.

Veiledning og kompetansevurdering


Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. I avdelingens ukeplaner er det i snitt satt av ca. 2 timer til veiledning pr. måned. For tiden foregår det et kompetanseløft i form av å gi veilederne/overlegene veiledningskompetanse gjennom veiledningskurs for å sikre god kvalitet på veiledningen. 

For øvrig vurderes alle kandidatene i vurderingskollegium og man har tatt i bruk Mini-CEX som verktøy for semistrukturert vurdering av kandidatene i klinikken. Det avholdes jevnlig (minst halvårlig) internt prosedyrekurs iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin, hvor man dekker temaer som orienterende ekko, spinalpunksjon, urinmikroskopi, mikroskopi av grampreparater, mikroskopi av blodutstryk, mm.

Det er satt av tid til faglig fordypning i tjenesteplan som i snitt utgjør 4 timer per uke. I tillegg til dette er det satt av 4 timer pr. kandidat i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål


Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og vurderingskollegium (mål om minst årlig for alle kandidater). Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Gjennom regelmessig veiledning og deltakelse i vurderingskollegium, sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål. Sykehuset er av en såpass liten størrelse at det er lett for veileder å innhente supplerende informasjon fra andre spesialister og supervisører vedr. egen kandidats oppnåelse av læringsmål. 

Teoretisk undervisning


Felles internundervisning – totalt estimert til 76 timer i året: Mandag-torsdag avholdes 20 min. internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode. Fredager tas spesielle temaer opp, alternativt er det avsatt tid til veiledning.

I tillegg avholdes seksjonsvis undervisning der kandidatene deltar på undervisning på sin respektive seksjon, i snitt 40 uker/år. Noe av undervisningen foregår på HUS mens annen undervisning foregår lokalt; i hovedsak enten i lunsjen eller på ettermiddagen. LIS som deltar på slik undervisning går da bort til HUS (ca. 10 min gange hver vei), og frigjøres fra poliklinikk/postarbeid ved behov for dette. Foreløpig oversikt (kan bli endret):

Geriatri: 1 t 45 min/uke. Inkluderer nasjonal nettundervisning annenhver uke.
Kardiologi: 30 min annenhver uke + div. nettundervisning.
Gastroenterologi: 60 min/uke lokalt. 2 t/uke ved HUS.
Endokrinologi: 45 min/uke lokalt + 30 min annenhver uke nasjonalt.
Lunge: 30 min x 2/uke ved HUS
Nefrologi: 45 min/uke ved HUS + 30 min/mnd nasjonalt.
Infeksjon: 1 t 30 min/uke + 30 min hver 4. uke
Akutt- og mottaksmedisin: 30 min/uke
Felles kompetansemål (FKM)
Felles kompetansemål dekkes inn av bla. a. et regionalt basiskurs i FKM i regi av Regionalt utdanningsutvalg i Helse Vest, samt av interne gruppeveiledninger. 

Klinikken har flere forskningsaktive LIS og overleger. Disse bidrar inn i gruppeveiledning som avholdes jevnlig. Denne dekker læringsmål relatert til forskning og til dels kunnskapshåndtering. 
LIS skal delta i kvalitetssikring-/forbedrings-/pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og melder i samarbeid med veileder inn hvilke prosjekter de deltar i som obligatorisk forbedringsoppgave. Teoretisk støtte til dette vil gis via det regionale basiskurset i FKM, som dekker assosierte læringsmål. 
Læringsmål som angår kommunikasjon, vil dekkes både i klinisk praksis og individuell veiledning ved veileder, samt at klinikken jobber med å utvikle interne kommunikasjonskurs basert på 4 gode vaner.
Utdanningsutvalg
Utdanningsutvalget ved klinikken består p.t. av utdanningskoordinerende overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt utdanningsansvarlige overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

Forskning


Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidatene har mulighet til å involvere seg i forskning ved Haraldsplass, dette vil også kunne oppfylle forskningsrelaterte læringsmål. Artikkelgjennomgang vil også utgjøre deler av internundervisningen. Se ellers punkt om forskningsrelaterte FKM over.

Individuell utdanningsplan


Ved ansettelse vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer, basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening


Vi har fra 2022 egen simuleringslab som driftes i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Tillitsvalgte


Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.

 

​Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med

Fagansvarlig overlege
Klinikkoverlege
Utdanningsansvarlig overlege

Spesialitet: Indremedisin

A. Generelt om utdanningsløpet og LIS 2 i indremedisin
Beskrivelse av utdanningsvirksomheten


Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 140 000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000+ innleggelser i året. Innleggelsene utgjøres av usortert og bred indremedisin, hvor det kun er pasienter med prehospitalt erkjent STEMI, pasienter der det er høy mistanke om bakteriell meningitt og hjerneslagpasienter under 60 års alder, som ikke primært innlegges ved klinikken. 

Klinikken disponerer 100 sengeplasser, fordelt slik:

Intensiv: 6 senger
Observasjonspost/infeksjon: 22 senger
MED2: 36 senger
Geriatri: 12 senger
Gastro/endo/nefro/infeksjon: 24 senger
MED3: 36 senger
Slag: 12 senger
Hjerte/lunge: 24 senger
Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin, revmatologi og akutt- og mottaksmedisin. 

Vaktordning


Klinikken har ca. 30 overleger (noen i redusert stilling) som går 20-delt generell bakvakt. I tillegg har spesialister i akutt- og mottaksmedisin utvidet tilstedeværelse i akuttmottak enkelte kvelder og helger. Bakvakt har tilstedeværelse til hhv. kl. 20:00 hverdager og kl. 18:00 i helger og på røde dager. Utover dette har bakvakt hjemmevakt og rykker ev. ut ved behov.

I ukedagene er det tilstede dedikert overlege i akutt- og mottaksmedisin i akuttmottak, som har som primæroppgave å tilse akutt innlagte pasienter, samt å supervisere legene i forvaktsteamet. 

Våre LIS 2/3 går i 30-delt forvakt, herav 15-delt natt og 4-delt helg. Det er til enhver 2 LIS 2/3 som har vakt i akuttmottak gjennom hele døgnet hele året. På ettermiddager hverdager forsterkes vaktbemanningen med ytterligere 2 LIS 2/3 fra kl. 13-18.

På toppen av dette bemanner også LIS 1 døgnkontinuerlig vakt i ukedager, samt nattevakter i helgene. 

Oppgavene på vakt for LIS 2/3 vil på dagtid være mottak og oppfølging av akutt innlagte pasienter, herunder håndtering og teamledelse ved utløsning av alarmer (hjertestans, trombolyse og sepsis). På nattestid etter at bakvakt har gått over i passiv vakt, har LIS 2/3 også ansvar for henvendelser fra sengepost, herunder intensivavdelingen. Faglig støtte hentes da inn pr. telefon og/eller utrykning fra bakvakt og ev. anestesilege (passiv tilstedevakt).

Beskrivelse av utdanningsløpene og læringsarenaer
Overordnet beskrivelse av utdanningsløpene
De fleste indremedisinske utdanningsløpene er oppbygd av:

Tjeneste ved interne læringsarenaer hvor man oppnår alle LIS 2-læringsmål, samt en del av LIS 3-læringsmål. 
Tjeneste ved eksterne læringsarenaer (hospitering eller rotasjon) hvor man oppnår resterende LIS 3-læringsmål som ikke kan oppnås internt.

Som tilrettelegging for oppnåelse av LIS 2-læringsmål, vil alle kandidater rotere rundt på alle interne seksjoner/poster, hvor hvert sted gir mulighet for å oppnå relaterte kliniske læringsmål.LIS 3-læringsmål vil ofte være en fordypning av/bygge på LIS 2-mål, og som hovedregel vil det være mest hensiktsmessig å legge ekstern rotasjon/hospitering til slutten av utdanningsløpet.  I tillegg vil det være mulighet for 10 kursdager pr. år, for å ta anbefalte kurs. Parallelt vil FKM bli dekket gjennom både klinikk, gruppeveiledninger og regionalt basiskurs i FKM. 

Interne læringsarenaer


Med. klinikk har i ny utdanningsordning spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi (men også søkt om sistnevnte).

Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generell medisinsk sengepost, post for slag og geriatri. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. 

Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser, prosedyrekurs og poliklinisk virksomhet utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk utgjøre interne læringsarenaer.

Poliklinikk: Alle LIS har egen generell indremedisinsk poliklinikk i rullerende tjenesteplan. I tillegg vil LIS få tilpasset mengde poliklinikk i faget de er under utdanning i. 

Sengepost: LIS får behandleransvar for pasienter på sengepost. Behov for supervisjon dekkes av overlege på post, og mengde og grad tilpasses den enkelte LIS, avh. hvor de er i utdanningsløpet. Gjennom rotasjoner og at supervisørene utgjøres av spesialister i alle de indremedisinske fagene, sikres LIS mulighet til å oppnå felles indremedisinske læringsmål, så vel som spesielle mål i den spesielle del av indremedisinen de er under utdanning i. 

Vakttjeneste: Alle LIS deltar i utgangspunktet i avdelingens forvaktsteam, hvor de får god trening i mottak av pasienter av alle kategorier inkludert hjertestans, trombolysealarmer og sepsisalarmer. Jf. ellers eget punkt over om vaktordning. For noen spesialiteter i fag med poliklinisk preg, vil kandidatene kunne gå periodevis uten vakt med fokus på poliklinikk.

Simuleringsøvelser: Sykehuset satser på simulering som læringsarena. Det er ukentlig simulering i AHLR, månedlig simulering i trombolysealarm og i tillegg ukentlig simulering av div. problemstillinger på sengepost. 

Prosedyrekurs: Hvert halvår avholdes stasjonsbasert prosedyrekurs hvor LIS kan få strukturert gjennomgang av div. UL-undersøkelser, spinalpunksjon, beinmargsundersøkelser (både prøvetakning og tolkning), urinmikroskopi, mm.

For brorparten av de indremedisinske spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler, jf. eget understående punkt som beskriver detaljene i dette. Man vil ved HDS få dekket samtlige  LIS2-læringsmål i indremedisin (FIM), samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

Eksterne læringsarenaer


Utdanningskandidatene vil i de fleste indremedisinske fag ha behov for rotasjon til annet sykehus for å oppnå enkelte læringsmål (spesifisert i del B), enten som ekstern rotasjon eller ekstern hospitering (varighet < 3 mnd). Eksterne læringsarenaer med tilhørende normert tjenestetid og oversikt over aktuelle (LIS3) læringsmål er nærmere spesifisert i den enkelte samarbeidsavtale samt i utdanningsplanens del B. 

Enkelte LIS2-mål vil i tillegg til å kunne oppnås ved HDS, alternativt også kunne oppnås ved rotasjon til Bergen kommune i inntil 6 mnd.

Generell introduksjon av nye LIS


Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, opplæring i lokale rutiner for håndtering av akutte tilstander og nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse). Man har utarbeidet en sjekkliste som gjennomgås initialt. Informasjon for nyansatte leger av både faglig og administrativ art er også samlet som en egen nettressurs. Den enkelte spesialitet har i tillegg egen opplæringsrutine for den spesielle delen av sitt fag.

Veiledning og kompetansevurdering


Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. I avdelingens ukeplaner er det i snitt satt av ca. 2 timer til veiledning pr. måned. For tiden foregår det et kompetanseløft i form av å gi veilederne/overlegene veiledningskompetanse gjennom veiledningskurs for å sikre god kvalitet på veiledningen. 

For øvrig vurderes alle kandidatene i vurderingskollegium og man har tatt i bruk Mini-CEX som verktøy for semistrukturert vurdering av kandidatene i klinikken. Det avholdes jevnlig (minst halvårlig) internt prosedyrekurs iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin, hvor man dekker temaer som orienterende ekko, spinalpunksjon, urinmikroskopi, mikroskopi av grampreparater, mikroskopi av blodutstryk, mm.

Det er satt av tid til faglig fordypning i tjenesteplan som i snitt utgjør 4 timer per uke. I tillegg til dette er det satt av 4 timer pr. kandidat i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål


Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og vurderingskollegium (mål om minst årlig for alle kandidater). Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Gjennom regelmessig veiledning og deltakelse i vurderingskollegium, sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål. Sykehuset er av en såpass liten størrelse at det er lett for veileder å innhente supplerende informasjon fra andre spesialister og supervisører vedr. egen kandidats oppnåelse av læringsmål. 

Teoretisk undervisning


Felles internundervisning – totalt estimert til 76 timer i året: Mandag-torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode. Fredager tas spesielle temaer opp, alternativt er det avsatt tid til veiledning.

I tillegg avholdes seksjonsvis undervisning der kandidatene deltar på undervisning på sin respektive seksjon, i snitt 40 uker/år. Noe av undervisningen foregår på HUS mens annen undervisning foregår lokalt; i hovedsak enten i lunsjen eller på ettermiddagen. LIS som deltar på slik undervisning går da bort til HUS (ca. 10 min gange hver vei), og frigjøres fra poliklinikk/postarbeid ved behov for dette. Foreløpig oversikt (kan bli endret):

Geriatri: 1 t 45 min/uke. Inkluderer nasjonal nettundervisning annenhver uke.
Kardiologi: 30 min annenhver uke + div. nettundervisning.
Gastroenterologi: 60 min/uke lokalt. 2 t/uke ved HUS.
Endokrinologi: 45 min/uke lokalt + 30 min annenhver uke nasjonalt.
Lunge: 30 min x 2/uke ved HUS
Nefrologi: 45 min/uke ved HUS + 30 min/mnd nasjonalt.
Infeksjon: 1 t 30 min/uke + 30 min hver 4. uke
Akutt- og mottaksmedisin: 30 min/uke
Felles kompetansemål (FKM)
Felles kompetansemål dekkes inn av bla. a. et regionalt basiskurs i FKM i regi av Regionalt utdanningsutvalg i Helse Vest, samt av interne gruppeveiledninger. 

Klinikken har flere forskningsaktive LIS og overleger. Disse bidrar inn i gruppeveiledning som dekker læringsmål relatert til forskning og til dels kunnskapshåndtering.
LIS skal delta i kvalitetssikring-/forbedrings-/pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og melder i samarbeid med veileder inn hvilke prosjekter de deltar i som obligatorisk forbedringsoppgave. Teoretisk støtte til dette vil gis via det regionale basiskurset i FKM, som dekker assosierte læringsmål. 
Læringsmål som angår kommunikasjon, vil dekkes både i klinisk praksis og individuell veiledning ved veileder, samt at klinikken jobber med å utvikle interne kommunikasjonskurs basert på 4 gode vaner.
Utdanningsutvalg
Utdanningsutvalget ved klinikken består p.t. av utdanningskoordinerende overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt utdanningsansvarlige overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

Forskning


Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidatene har mulighet til å involvere seg i forskning ved Haraldsplass, dette vil også kunne oppfylle forskningsrelaterte læringsmål. Artikkelgjennomgang vil også utgjøre deler av internundervisningen.

Individuell utdanningsplan


Ved ansettelse vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer, basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening


Vi har fra 2022 egen simuleringslab som driftes i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Tillitsvalgte


Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.​

B. Det​aljer omkring den spesielle delen (LIS 3) av spesialiseringsløpet
Læringsaren​aer


Foruten interne læringsarenaer ved HDS, vil deler av utdanningsløpet foregå ved kort hospitering ved Hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus. Enkelte LIS3-mål vil også kunne oppnås i Bergen kommune, som en alternativ ikke-obligatorisk læringsarena. Man viser her til inngåtte samarbeidsavtaler. 


Opplæring og prosedyrer


Ikke-utfyllende liste over prosedyrer man får opplæring i:

Avlesning av pacemaker/ICD ved hjertepoliklinikken.
UL-veiledet intervensjon i forbindelse med pneumothorax og pleuravæske både på simulringssenter og i klinikk.
UL av nyrer og urinveier samt orienterende UL abdomen ved våde radiologisk avdeling samt av spesialister i akutt- og mottaksmedisin.
Akutte slagforløp med trombolyse og vurdering for ev. embolektomi. 
Tolkning av blodutstryk
Øvre endoskopi ved mistanke om akutt GI-blødning
Ekkokardiografi
Lyskevenetilgang og arteriekanyle
Ascitestapping

Kliniske læringsmål og forløp


De aller fleste læringsmål vil dekkes på interne læringsareaer. For å sikre nok volum på tilgang i lyskevene er det lagt opp til en kort hospitering ved Hjerteavdelingen ved Haukeland, selv om målet også delvis kan nås internt på intensiven under supervisjon av anestesilege. 

Kontakter


Utdanningsansvarlig overlege

Klinikkoverlege

Utdanningskoordinerende overlege

 

 


 

 

Spesialitet: LIS2 Kirurgi 

Del 2 i kirurgi er en felles basisutdanning for kirurgiske fag som skal gi grunnleggende teoretiske kunnskaper, tekniske ferdigheter og profesjonelle holdninger som er nødvendige før oppstart av del 3 i de kirurgiske spesialitetene, barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi og urologi.


Beskrivelse av utd​​anningsvirksomheten

LIS 1 og LIS 2/3 ved Kirurgisk- og Ortopedisk avdeling deltar i felles vaktordning ved kirurgisk klinikk. LIS 1 har tilstedevakt hele døgnet på hverdager, LIS 2/3 har tilstedevakt på hverdager til kl 22, og hele døgnet i helgene. Kirurgisk klinikk har øyeblikkelig hjelp-virksomhet etter avtale med Helse Bergen.

Kirurgisk avdeling består av Seksjon for generell kirurgi, Seksjon for gastrokirurgi og Seksjon for urologi. Seksjon for generell kirurgi driver hovedsakelig med brokk-kirurgi, postbariatrisk kirurgi, generell plastikkirurgi, chirurgia minor og sårbehandling. Seksjon for gastrokirurgi driver hovedsakelig med malign og benign colonkirurgi, benign gallekirurgi, anoproctologi og bariatrisk revisjonskirurgi. Urologisk seksjon driver hovedsakelig utredning og behandling av blærekreft, vannlatningsplager og mindre urologiske inngrep som fimose og hydrocele. Kirurgisk avdeling har felles sengepost med 20 sengeplasser, og driver i tillegg utstrakt dagkirurgisk virksomhet.

Kirurgisk avdeling har 11 overleger; 3 ved Seksjon for generell kirurgi, 3 ved Seksjon for urologi og 5 ved Seksjon for gastrokirurgi.

Kirurgisk avdeling har nært samarbeid med følgende seksjoner/avdelinger på HDS:
1. Ortopedisk avdeling
2. Anestesiavdeling
3. Intensivavdeling med postoperativ observasjon
4. Operasjonsavdeling
a. Totalt 5 operasjonsstuer
i. 2 ortopediske
ii. 2 kirurgiske
iii. 1 felles stue til mindre kirurgi
5. Dagkirurgisk senter
a. 2 operasjonsstuer som fordeles likt mellom Kirurgisk- og ortopedisk avdeling
6. Rehabiliteringsavdelingen
a. Fysioterapi
b. Ergoterapi
7. Avdeling for merkantile tjenester
8. Radiologisk avdeling
a. Vanlig røntgen
b. MR
c. CT
d. Ultralyd
9. Medisinsk avdeling
a. Geriatrisk seksjon
b. Infeksjonsmedisin 
c. Gastromedisinsk seksjon 

Kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling, anestesiologisk avdeling og operasjonsavdelingen er alle deler av Kirurgisk Klinikk.


Beskrivelse av utdanningsløpene


HDS tilbyr Kirurgi del 2 og Gastroenterologisk kirurgi del 3. Hele Kirurgi del 2 tilbys ved HDS i samarbeid med Helse Bergen. Det er avtale om hospitering ved Barnekirurgisk seksjon, Karkirurgisk avdeling, Traumesenteret, Brannskadeavdelingen og Hjerteavdelingen/Thoraxkirurgisk seksjon ved HUS for oppnåelse av de læringsmål som ikke dekkes ved HDS. For Gastroenterologisk kirurgi del 3 vises til egen utdanningsplan.

Introduksjon av nye LIS


Nye LIS gjennomfører program for nyansatte ved HDS og får spesifikk opplæring i IKT-systemer ut fra tidligere kunnskap og behov. Vi legger opp til mester-svenn-basert supervisjon og evaluering av læringsmål.


Supervisjon, veiledning og faglig utvikling


Ved ansettelse vil alle LIS2/3 få tildelt en veileder som er spesialist i faget. Veileder er ansvarlig for den kontinuerlige individuelle veiledningen. Gruppeveiledning vil kunne inngå som en del av spesialistutdanningen og vil ha hovedfokus på innholdet i de felles kompetansemålene. Det legges til rette for tett oppfølging av LIS 2/3 i de konkrete arbeidssituasjoner (supervisjon) med gradvis overgang til selvstendig virksomhet. Det vil gjennomføres halvårlige kompetansevurderinger av LIS i evalueringskollegium. Det er lagt opp til at det settes av til sammen 1 time månedlig til individuell veiledning i tillegg til daglig supervisjon. Forberedelse og innholdet i de planlagte og regelmessige veiledningssamtalene vil fortløpende dokumenteres i kompetanseportalen.
Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål
LIS dokumenterer sin progresjon av læringsaktiviteter i Kompetanseportalen, som etter vurdering av veileder sendes til avdelingsleder for godkjenning. LIS får jevnlig kompetansevurdering i veiledningssamtaler. Det legges til rette for gode læringsarenaer og at LIS utdanningen integreres med driften. Ferdighetstrening og simulering er etablert og videreutvikles som et komplement til tradisjonell klinisk læring.

Vurdering av hvorvidt kandidaten har oppnådd læringsmål skjer av veileder og evalueringskollegium. Evalueringskollegiet består av utdanningsansvarlig overlege og øvrige overleger ved seksjonen.


Teoretisk undervisning


Kirurgisk klinikk har organisert undervisning til egne undervisningsdager hvor en halv arbeidsdag er avsatt til undervisning. Første del består av emner med felles læringsmål for alle de kirurgiske spesialiteter; dvs. generell kirurgi, urologi og gastrokirurgi samt ortopedi. Resterende undervisningstid er seksjonert slik at generell- og gastrokirurgi har felles undervisning. Undervisningen består av rullerende tema innen læringsmålene og journal-club. Både LIS og overleger er ansvarlig for undervisning i tillegg til at noen tema dekkes av eksterne foredragsholdere. Undervisningen er planlagt i 2-års bolker for felles tema av undervisningsutvalget. Undervisningen holdes fra kl 12.15-15.30 hver annen fredag (oddetallsuker). I tillegg deltar LIS 2 på blokkundervisning ved HUS. Driften tilrettelegges for deltakelse på undervisning både ved HDS og HUS.


Felles kompetansemål (FKM)


FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs samt undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs/undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt.


Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege


Utdanningsansvarlig overlege ivaretar utdanning i LIS 2 kirurgi og LIS 3 gastroenterologisk kirurgi og LIS 3 urologi (gjennomstrømsstilling fra Helse Bergen). Utdanningsutvalget består i tillegg av en overlege og en LIS. Utdanningsutvalget er ansvarlig for internundervisning og tilrettelegging for deltakelse i hospitering, simulering og undervisning ved Helse Bergen.


Forskning


Det pågår forskning ved avdelingen. Avdelingen har et tett samarbeid med Avdeling for gastrokirurgi HUS innen forskning. Kirurgisk avdeling har fire overleger med PhD, og tre av overlegene har lektor eller amanuensis stillinger ved UiB.

Individuell utdanningsplan


Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.


Simulering og ferdighetstrening


HDS har samarbeidsavtale med Helse Bergen om bruk av Ferdighetssenteret ved Haukeland for simulering og ferdighetstrening. HDS har sammen med VID startet et prosjekt for klinisk simulering internt i sykehuset for å heve individuell kompetanse og samhandling i forskjellige kliniske scenario.


Tillitsvalgte


LIS har hovedtillitsvalgt for HDS og lokal tillitsvalgt i klinikken som ivaretar arbeidstakerens interesser og som medvirker ved ansettelser og omstilling.


Kontakt


Utdanningsansvarlig overlege.

Spesia​​​​litet: Lungesykdommer


Beskrivelse av utdanningsvirksom​​heten


Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 140 0000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000 innleggelser i året. Pasienttilstrømmingen representerer bred indremedisin og i tillegg trombolyse/behandling av akutt hjerneslag hos pasienter over 60 år.
Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin og revmatologi – og etter hvert også i akutt- og mottaksmedisin. Klinikken har 25 overleger (noen i redusert stilling) som går 18-delt generell bakvakt, og 24 LIS 2/3 som går 20-delt forvakt. I tillegg har vi ansatt 5 LIS 1, som bla. a. går nattevakt sammen med LIS 2/3.


Beskrivelse av utdanningsløpene


Med. klinikk vil i ny utdanningsordning ha spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi.
Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generell medisinsk sengepost, post for slag og geriatri. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser og medisinsk poliklinikk utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk utgjøre interne læringsarenaer.
For brorparten av spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus, i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler. Man har i tillegg også inngått samarbeidsavtale med Bergen kommune, om mulighet for noe tjeneste i geriatri ved kommunal institusjon/sykehjem. Man vil ved HDS få dekket de aller fleste LIS2-læringsmål i indremedisin, samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

For spesialiteten i Lungesykdommer, dekkes blant annet følgende kliniske temaer (ikke utfyllende liste):
Utredning og behandling av obstruktive lungesykdommer (KOLS, astma)

Utredning og behandling av bronkiektasier, residiverende luftveisinfeksjoner, lungeabscess og empyem

Utredning og behandling av respirasjonsvikt (delvis)

Utredning av pleuraeffusjon, herunder ultralydsundersøkelse av pleura/lunge

Utredning og behandling av lungeemboli

Palliasjon ved alvorlig/terminal lungesykdom

Regelmessig/daglig møte med radiolog for gjennomgang av aktuelle røntgen thorax og CT thorax.

Opplæring og tolkning av spirometri og måling av diffusjonskapasitet samt body pletysmografi

Det man i liten/mindre grad får erfaring med under tjenesten på HDS er:
Bronkoskopi (relativt lavt volum ca 80-90 i året)

Utredning og behandling av lungetumores

Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Utredning og behandling av tuberkulose og non-tuberkuløse mykobakterieinfeksjoner

Yrkes-og miljøbetingende lungesykdommer

Interstitielle lungesykdommer

Lungetransplantasjon

Vi forventer at minimum 2 år av tjenesten må tas ved sentralsykehus, mens øvrig tjeneste blir ved HDS.

 

Introduksjon av nye LIS


Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse) og opplæringsvakter. Man har utarbeidet en sjekkliste som må gjennomgås initialt. Det er laget en egen internettside med relevant informasjon for nyansatte. I tillegg vil LIS i Lungesykdommer kunne få delta på multidisplinærmøter (MDT) og også kunne få følge internundervisning på Lungeavdelingen Haukeland via Lync/videokonferanse

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling


Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. Man er allerede i gang med å sende overleger på veiledningskurs i regi av RegUT i Helse Vest, for å sikre god kvalitet på veiledningen. Man avholder jevnlig interne kurs i nødvendige prosedyrer iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin. Det vil også bli etablert gruppeveiledning i relevante tema, med utgangspunkt i læringsmålene i spesialiteten. Det settes av tid til faglig fordypning, tilsvarende i snitt 4 timer per uke, og i tillegg er det satt av 4 timer i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

Under tjenesten vil LIS jobbe på Medisin post 3, hvor alle tre tun har pasienter med lungesykdommer. Man vil som hovedregel tjenestegjøre sammen med spesialist i lungesykdommer, og en får også god mulighet til tett samarbeid med kardiolog. Mange av pasientene har konkomitant hjerte- og lungesykdom, og vi ser det som en stor fordel at man har både lungemedisinsk og kardiologisk kompetanse tilstede rundt pasientene. En vil få god erfaring rundt de vanligste kliniske problemstillingene i lungemedisin, som behandling av akutt KOLS-eksaserbasjon, astmaforverring, behandling av pneumoni og empyem, og vurdering av respirasjonssvikt. En vil legge til rette for at LIS kan få regelmessig lungepoliklinikk (hovedsakelig astma, KOLS, respirasjonsvikt, LTOT) samt tilgang til å gjøre prosedyrer som pleuratapping, innleggelse av pleuradren samt bronkoskopi hvor hovedindikasjonen ofte vil være mikrobiologisk prøvetaking.
En skal få lagt til rette slik at LIS kan følge internundervisning på Lungeavdelingen, samt MDT-møter.

 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål


Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og evalueringskollegium. Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Kandidatene vil også bli vurdert i evalueringskollegium, som kan bestå av flere spesialister. Gjennom regelmessig veiledning sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål.


Teoretisk undervisning


Fellesundervisning – totalt estimert 76 timer i året.
Mandag-torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode.

Annenhver fredag deltar kandidatene på 1 times undervisning i regi av Haukeland universitetssjukehus.

Hver onsdag avholdes kasuistikkmøte på 30 min.

LIS 2/3 prioriteres for kurs etter ansiennitetsprinsippet og har mulighet til å delta på faglige kurs inntil 2 uker (5 arbeidsdager x 2) i året.

Seksjonsvis undervisning - totalt estimert til 40 timer i året: Deltagelse i internundervisning på Haukeland Lungeavdelingen mandag og torsdag 11:45-12:30, totalt 1,5 time pr. uke

Felles kompetansemål (FKM)


FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs og undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs / undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt.


Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege


Utdanningsutvalget består p.t. av utdanningsansvarlig overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.


Forskning


Internundervisning inneholder artikkelgjennomgang hvor vi bruker sjekkliste for å sikre en kritisk vurdering. Det blir også satt opp egne tema om statistikk for å øke forskningsforståelse.

Utdanningskandidater (2-6 per oppgave) skal sammen gjennomføre prosjektoppgave «Kunnskap og forbedring» som vurderes av veiledere.

Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidat kan involvere seg i forskning ved Haraldsplass som kan oppfylle forskningsrelaterte læringsmål.


Individuell utdanningsplan


Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.


Simulering og ferdighetstrening


Vi har avtale om bruk av ferdighetssenteret ved Haukeland universitetssjukehus, og en egen lege som er superbruker på senteret og kan tilrettelegge for ferdighetstrening der. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.


Tillitsvalgte


Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.


Kontakt


Fagansvarlig overlege
Klinikkoverlege
Utdanningsansvarlig overlege

Spesialisering: Nyremedisin

A. Generel​​t om utdanningsløpet og LIS 2 i indremedisin


Beskrivelse av utdanningsvirkso​​mheten


Medisinsk klinikk, HDS, har lokalsykehusansvar for ca. 140 000 innbyggere i Bergen sentrum og Nordhordland og har ca. 10 000+ innleggelser i året. Innleggelsene utgjøres av usortert og bred indremedisin, hvor det kun er pasienter med prehospitalt erkjent STEMI, pasienter der det er høy mistanke om bakteriell meningitt og hjerneslagpasienter under 60 års alder, som ikke primært innlegges ved klinikken. 

Klinikken disponerer 100 sengeplasser, fordelt slik:

Intensiv: 6 senger
Observasjonspost/infeksjon: 22 senger
MED2: 36 senger
Geriatri: 12 senger
Gastro/endo/nefro/infeksjon: 24 senger
MED3: 36 senger
Slag: 12 senger
Hjerte/lunge: 24 senger
Klinikken har spesialister innen kardiologi, nefrologi, lungemedisin, geriatri, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin, revmatologi og akutt- og mottaksmedisin. 

Vaktordning


Klinikken har ca. 30 overleger (noen i redusert stilling) som går 20-delt generell bakvakt. I tillegg har spesialister i akutt- og mottaksmedisin utvidet tilstedeværelse i akuttmottak enkelte kvelder og helger. Bakvakt har tilstedeværelse til hhv. kl. 20:00 hverdager og kl. 18:00 i helger og på røde dager. Utover dette har bakvakt hjemmevakt og rykker ev. ut ved behov.

I ukedagene er det tilstede dedikert overlege i akutt- og mottaksmedisin i akuttmottak, som har som primæroppgave å tilse akutt innlagte pasienter, samt å supervisere legene i forvaktsteamet. 

Våre LIS 2/3 går i 30-delt forvakt, herav 15-delt natt og 4-delt helg. Det er til enhver 2 LIS 2/3 som har vakt i akuttmottak gjennom hele døgnet hele året. På ettermiddager hverdager forsterkes vaktbemanningen med ytterligere 2 LIS 2/3 fra kl. 13-18.

På toppen av dette bemanner også LIS 1 døgnkontinuerlig vakt i ukedager, samt nattevakter i helgene. 

Oppgavene på vakt for LIS 2/3 vil på dagtid være mottak og oppfølging av akutt innlagte pasienter, herunder håndtering og teamledelse ved utløsning av alarmer (hjertestans, trombolyse og sepsis). På nattestid etter at bakvakt har gått over i passiv vakt, har LIS 2/3 også ansvar for henvendelser fra sengepost, herunder intensivavdelingen. Faglig støtte hentes da inn pr. telefon og/eller utrykning fra bakvakt og ev. anestesilege (passiv tilstedevakt).

Beskrivelse av utdanningsløpene og læringsarenaer


Overordnet beskrivelse av utdanningsløpene
De fleste indremedisinske utdanningsløpene er oppbygd av:

Tjeneste ved interne læringsarenaer hvor man oppnår alle LIS 2-læringsmål, samt en del av LIS 3-læringsmål. 
Tjeneste ved eksterne læringsarenaer (hospitering eller rotasjon) hvor man oppnår resterende LIS 3-læringsmål som ikke kan oppnås internt.

Som tilrettelegging for oppnåelse av LIS 2-læringsmål, vil alle kandidater rotere rundt på alle interne seksjoner/poster, hvor hvert sted gir mulighet for å oppnå relaterte kliniske læringsmål.LIS 3-læringsmål vil ofte være en fordypning av/bygge på LIS 2-mål, og som hovedregel vil det være mest hensiktsmessig å legge ekstern rotasjon/hospitering til slutten av utdanningsløpet.  I tillegg vil det være mulighet for 10 kursdager pr. år, for å ta anbefalte kurs. Parallelt vil FKM bli dekket gjennom både klinikk, gruppeveiledninger og regionalt basiskurs i FKM. 

Interne læringsarenaer


Med. klinikk har i ny utdanningsordning spesialistkandidater i de fleste indremedisinske fag, med unntak av hematologi (men også søkt om sistnevnte).

Klinikken er organisert i følgende seksjoner: Akuttmottak og observasjonspost, hjerte-/lungepost, generell medisinsk sengepost, post for slag og geriatri. LIS 2/3 roterer mellom seksjonene hver 6. måned. 

Postarbeid, vaktarbeid, internundervisning, faste simuleringsøvelser, prosedyrekurs og poliklinisk virksomhet utgjør hoveddelen av interne læringsarenaer. For kandidater i akutt- og mottaksmedisin, vil også radiologisk avdeling og kirurgisk klinikk utgjøre interne læringsarenaer.

Poliklinikk: Alle LIS har egen generell indremedisinsk poliklinikk i rullerende tjenesteplan. I tillegg vil LIS få tilpasset mengde poliklinikk i faget de er under utdanning i. 

Sengepost: LIS får behandleransvar for pasienter på sengepost. Behov for supervisjon dekkes av overlege på post, og mengde og grad tilpasses den enkelte LIS, avh. hvor de er i utdanningsløpet. Gjennom rotasjoner og at supervisørene utgjøres av spesialister i alle de indremedisinske fagene, sikres LIS mulighet til å oppnå felles indremedisinske læringsmål, så vel som spesielle mål i den spesielle del av indremedisinen de er under utdanning i. 

Vakttjeneste: Alle LIS deltar i utgangspunktet i avdelingens forvaktsteam, hvor de får god trening i mottak av pasienter av alle kategorier inkludert hjertestans, trombolysealarmer og sepsisalarmer. Jf. ellers eget punkt over om vaktordning. For noen spesialiteter i fag med poliklinisk preg, vil kandidatene kunne gå periodevis uten vakt med fokus på poliklinikk.

Simuleringsøvelser: Sykehuset satser på simulering som læringsarena. Det er ukentlig simulering i AHLR, månedlig simulering i trombolysealarm og i tillegg ukentlig simulering av div. problemstillinger på sengepost. 

Prosedyrekurs: Hvert halvår avholdes stasjonsbasert prosedyrekurs hvor LIS kan få strukturert gjennomgang av div. UL-undersøkelser, spinalpunksjon, beinmargsundersøkelser (både prøvetakning og tolkning), urinmikroskopi, mm.

For brorparten av de indremedisinske spesialitetene vil det også inngå tjeneste og hospitering ved relevant avdeling/seksjon ved Haukeland universitetssjukehus i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler, jf. eget understående punkt som beskriver detaljene i dette. Man vil ved HDS få dekket samtlige  LIS2-læringsmål i indremedisin (FIM), samt også deler av LIS3-målene i de forskjellige spesialitetene.

Eksterne læringsarenaer


Utdanningskandidatene vil i de fleste indremedisinske fag ha behov for rotasjon til annet sykehus for å oppnå enkelte læringsmål (spesifisert i del B), enten som ekstern rotasjon eller ekstern hospitering (varighet < 3 mnd). Eksterne læringsarenaer med tilhørende normert tjenestetid og oversikt over aktuelle (LIS3) læringsmål er nærmere spesifisert i den enkelte samarbeidsavtale samt i utdanningsplanens del B. 

Generell introduksjon av nye LIS


Nye LIS vil ved oppstart gjennomgå standardisert opplæring i form av obligatoriske e-læringskurs, opplæring i lokale rutiner for håndtering av akutte tistander og nødvendige simuleringer (AHLR og trombolyse). Man har utarbeidet en sjekkliste som gjennomgås initialt. Informasjon for nyansatte leger av både faglig og administrativ art er også samlet som en egen nettressurs. Den enkelte spesialitet har i tillegg egen opplæringsrutine for den spesielle delen av sitt fag.

Veiledning og kompetansevurdering


Ved oppstart vil alle LIS få oppnevnt en veileder. I avdelingens ukeplaner er det i snitt satt av ca. 2 timer til veiledning pr. måned. For tiden foregår det et kompetanseløft i form av å gi veilederne/overlegene veiledningskompetanse gjennom veiledningskurs for å sikre god kvalitet på veiledningen. 

For øvrig vurderes alle kandidatene i vurderingskollegium og man har tatt i bruk Mini-CEX som verktøy for semistrukturert vurdering av kandidatene i klinikken. Det avholdes jevnlig (minst halvårlig) internt prosedyrekurs iht. prosedyreliste for LIS 2-læringsmål i indremedisin, hvor man dekker temaer som orienterende ekko, spinalpunksjon, urinmikroskopi, mikroskopi av grampreparater, mikroskopi av blodutstryk, mm.

Det er satt av tid til faglig fordypning i tjenesteplan som i snitt utgjør 4 timer per uke. I tillegg til dette er det satt av 4 timer pr. kandidat i tjenesteplanen til valgfrie prosedyrer. Utdanningskandidatene dokumenterer avviklet veiledning ved å lage referat i kompetanseportalen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål


Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og vurderingskollegium (mål om minst årlig for alle kandidater). Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Gjennom regelmessig veiledning og deltakelse i vurderingskollegium, sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål. Sykehuset er av en såpass liten størrelse at det er lett for veileder å innhente supplerende informasjon fra andre spesialister og supervisører vedr. egen kandidats oppnåelse av læringsmål. 

Teoretisk undervisning


Felles internundervisning – totalt estimert til 76 timer i året: Mandag-torsdag avholdes 20 min internundervisning på morgenmøtet for hele kollegiet. Undervisningsansvaret går på rundgang, og oppgitte temaer tar utgangspunkt i relevante læringsmål. Temaer er samlet i en database for å sikre at alle gjennomgås i løpet av en 2 års periode. Fredager tas spesielle temaer opp, alternativt er det avsatt tid til veiledning.

I tillegg avholdes seksjonsvis undervisning der kandidatene deltar på undervisning på sin respektive seksjon, i snitt 40 uker/år. Noe av undervisningen foregår på HUS mens annen undervisning foregår lokalt; i hovedsak enten i lunsjen eller på ettermiddagen. LIS som deltar på slik undervisning går da bort til HUS (ca. 10 min gange hver vei), og frigjøres fra poliklinikk/postarbeid ved behov for dette. Foreløpig oversikt (kan bli endret):

Geriatri: 1 t 45 min/uke. Inkluderer nasjonal nettundervisning annenhver uke.
Kardiologi: 30 min annenhver uke + div. nettundervisning.
Gastroenterologi: 60 min/uke lokalt. 2 t/uke ved HUS.
Endokrinologi: 45 min/uke lokalt + 30 min annenhver uke nasjonalt.
Lunge: 30 min x 2/uke ved HUS
Nefrologi: 45 min/uke ved HUS + 30 min/mnd nasjonalt.
Infeksjon: 1 t 30 min/uke + 30 min hver 4. uke
Akutt- og mottaksmedisin: 30 min/uke
Felles kompetansemål (FKM)
Felles kompetansemål dekkes inn av bla. a. et regionalt basiskurs i FKM i regi av Regionalt utdanningsutvalg i Helse Vest, samt av interne gruppeveiledninger. 

Klinikken har flere forskningsaktive LIS og overleger. Disse bidrar inn i gruppeveiledning som dekker læringsmål relatert til forskning og til dels kunnskapshåndtering.
LIS skal delta i kvalitetssikring-/forbedrings-/pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og melder i samarbeid med veileder inn hvilke prosjekter de deltar i som obligatorisk forbedringsoppgave. Teoretisk støtte til dette vil gis via det regionale basiskurset i FKM, som dekker assosierte læringsmål. 
Læringsmål som angår kommunikasjon, vil dekkes både i klinisk praksis og individuell veiledning ved veileder, samt at klinikken jobber med å utvikle interne kommunikasjonskurs basert på 4 gode vaner.
Utdanningsutvalg
Utdanningsutvalget ved klinikken består p.t. av utdanningskoordinerende overlege og 4 LIS. Utdanningsansvarlig overlege har i tillegg overordnet ansvar for å utvikle og kvalitetssikre utdanningen for alle kandidater. I tillegg er det utpekt utdanningsansvarlige overleger innenfor hver spesialitet som tilbys, som har et særskilt ansvar for å kvalitetssikre og utvikle utdanningen for kandidatene innenfor sitt fagfelt.

Forskning


Medisinsk klinikk har forskningsaktivitet innen geriatri, infeksjon og gastroenterologi. Utdanningskandidatene har mulighet til å involvere seg i forskning ved Haraldsplass, dette vil også kunne oppfylle forskningsrelaterte læringsmål. Artikkelgjennomgang vil også utgjøre deler av internundervisningen.

Individuell utdanningsplan


Ved ansettelse vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer, basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening


Vi har fra 2022 egen simuleringslab som driftes i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg avvikles det allerede ukentlig AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.

Tillitsvalgte


Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF). Avdelingstillitsvalgt, sammen med varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver. De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og utdanningsopplegg på avdelingen. Leger i spesialisering kan ved behov få råd og støtte fra de tillitsvalgte.

B. Detaljer omkring den spesielle delen (LIS 3) av spesialiseringsløpet
Læringsarenaer

Foruten interne læringsarenaer ved HDS, vil deler av utdanningsløpet foregå ved ekstern rotasjon til Haukeland Universitetssjukehus og en hospitering ved OUS Rikshospitalet - det vises for øvrig til inngåtte samarbeidsavtaler.

Opplæring og prosedyrer


Deltakelse ved nyrebiopsimøter/faglig diskusjon ved HUS hver mandag kl 15-16. Kandidater i nyremedisin vil få nefrolog som veileder. Nefrolog vil også være supervisør på poliklinikk og ifm. postarbeid.

Kandidatene vil også få særskilt opplæring i:

Vurdering av urinmikroskopi
Vurdering av 24 timers blodtrykk
Ultralyd av nyre
Opplæring og veiledning i utredning og behandling av inneliggende pasienter med nyresykdom
Opplæring og veiledning ved poliklinisk utredning og oppfølging av pasienter med nyresykdom; herunder pasienter med komplisert hypertensjon, glomerulonefritt/glomerulopati, cystenyresykdom, kronisk nyresvikt med konservativ nyresviktbehandling, noe kontroller av nyretransplanterte.
Undervisning
Annenhver fredag deltar kandidatene på 1 times undervisning i regi av Haukeland universitetssjukehus.
Hver onsdag avholdes kasuistikkmøte på 30 min.
LIS 2/3 prioriteres for kurs etter ansiennitetsprinsippet og har mulighet til å delta på faglige kurs inntil 2 uker (5 arbeidsdager x 2) i året.
Kandidater ved HDS deltar ved seksjonsvis undervisning nyresykdommer - totalt estimert til ca. 60 timer i året - når de ikke blir forhindret fra deltakelse ifm. vakttjeneste og fri. Undervisningen knyttes som hovedregel opp mot NYR-læringsmål og inngår som del av spesialistutdanningen.
Denne undevisningen gjennomføres i fellesskap med nyreseksjonen ved Haukeland universitetssjukehus; avstand mellom sykehusene er kun 500 m.
Deltakelse ved internundervisning ved Nyreseksjonen; HUS, torsdager kl 15-16. Det er planlagt at kandidaten selv bidrar med innlegg. For øvrig vil flere av de øvrige innleggene holdes av forskningskompetente overleger.
Ved anledning også deltakelse i artikkelmøte ukentlig 30 minutter. 
Som nevnt under generell del A, er det samlet sett mye forskningskompetanse på sykehuset. Flere i både overlegekollegiet og i de øvrige faste LIS-stillinger har doktorgrad, og flere er i aktiv forskning i 50%. Det holdes reglemessige gruppeveiledninger for LIS-kandidater ved medisinsk klinikk i forskningsrelaterte emner knyttet til FKM.

Kliniske læringsmål og forløp

For spesialiteten i nyresykdommer, dekkes blant annet følgende kliniske temaer (ikke utfyllende liste):

Hypertensjon


Utredning av pasienter med glomerulære sykdomsbilder
Nyrebiopsi utføres ved Haukeland universitetssjukehus
Utredning og behandling av tubulointerstitielle sykdomsbilder
I noe grad utredning og oppfølging av arvelige nyresykdommer
Utredning og behandling av syre-/baseforstyrrelser
Oppfølging av kronisk nyresykdom, herunder metabolske komplikasjoner og konservativ uremibehandling.
Intern og ekstern læringsarena
Noe erfaring med vurdering av dialyseindikasjon, modalitet og aksess kan oppnås ved Haraldsplass, men i hovedsak må dette gjøres ved Haukeland Universitetssjukehus. Dialysekompetanse både HD og PD, må i sin helhet læres ved Haukeland universitetssjukehus.
Utredning av nyreresipient og henvisning til transplantasjon må i hovedsak bli ved Haukeland universitetssjukehus - likeens utredning og henvisning av nyredonor, samt oppfølging av disse.
Utredning og behandling av akutt nyresvikt der akutt dialyse ikke er indisert. Erfaring med oppstart og gjennomføring av akutt hemodialyse, samt plasmautskiftning må gjennomføres ved tjeneste ved Haukeland universitetssjukehus.
Det er også generelt for få pasienter multiorgansvikt og akutt nyreskade ved Haraldsplass diakonale sykehus, slik at god nok erfaring må innhentes ved tjeneste på Haukeland universitetssjukehus.
Vi forventer at inntil 2 år av tjenesten må tas ved sentralsykehus, mens øvrig tjeneste blir ved HDS. 

Kontakter


Utdanningsansvarlig overlege

Klinikkoverlege

Utdanningskoordinerende overlege

Spesialitet: Ortopedisk kirurgi


Beskrivelse av utdanningsvirksomheten


Ortopedisk avdeling ved HDS driver hovedsakelig med elektiv ortopedisk kirurgi på dagtid.
Akutt ortopedisk kirurgi drives i henhold til avtale med Haukeland Universitetssykehus/Helse Bergen HF.
Sykehuset har ikke geografisk definert ansvarsområde for generell ortopedi – verken elektivt, eller akutt. Sykehusets oppgaver defineres i avtale med Helse Vest RHF og i samarbeid med Helse Bergen HF.

Avdelingen består av 14 overleger og 4 LIS3. LIS 3 går 8-delt vakt delt med Generell/gastrokirurgisk LIS3. På vakt består arbeidet da i å ha ansvar for akutte innleggelser og oppfølging av inneliggende pasienter på ortopedisk og kirurgisk avdeling (inkludert urologi) samt akutte operasjoner og samarbeid med bakvakt på ortopedisk og kirurgisk avdeling.

LIS har tilstedevakt fra 07.45 – 22.30 i ukedagene. Helgevakten er delt i to med èn LIS som går fredag 07.45-09.00 + søndag 09.00-09.00. Lørdag 09.00-09.00.


Akutt ortopedisk kirurgi omfatter følgende områder:


Brudd i proksimale femurende (hoftebrudd). Dette utgjør størst andel av akuttkirurgien.

Primær akutt kirurgi relatert til brudd og bløtdelsskader som normalt behandles på et lokalsykehus – regulert i samarbeidsavtale med HUS. 

Avdelingen behandler ikke akutte skader hos barn, multitraumer, høyenergiskader, eller ryggskader.


Elektiv ortopedisk kirurgi omfatter følgende hovedområder:


Protesekirurgi: Primære proteser (total sementert/usementert, hemiproteser) og revisjoner. Dette gjelder proteser i hofte-, kne-, skulder- og ankelledd.

Leddbevarende kirurgi:

Knekirurgi: Omfatter all kirurgi relatert til kneleddet (artroskopisk og åpen). Inkluderer også leddnære osteotomier.

Skulderkirurgi: Omfatter all kirurgi relatert til skulderleddet (artroskopisk og åpen kirurgi).

Fot og ankelkirurgi: Åpen og artroskopisk kirurgi i fot og ankel hos voksne. Behandling av komplikasjoner relatert til egne pasienter.

 

Avdelingen driver innenfor disse funksjonsområdene:


Poliklinisk utredninger.
Operativ behandling (dagbehandling og inneliggende).

Polikliniske kontroller.

Avdelingen driver studentundervisning i samarbeid med:
Universitetet i Bergen (UiB). Medisinske studenter i preklinisk del og starten av klinisk del.
VID – Sammenslåing av Haraldsplass Diakonale Høgskole og Betaniens Høgskole.
Sykepleierstudenter har praksisundervisning på sykehuset.

Avdelingen bidrar med leger til teoretisk og praktisk undervisning.​

 

Beskrivelse av utdanningsløpene


Det legges opp til at kandidaten gjennomfører sine første 4 år av LIS-utdanning ved HDS. Dette omfatter opplæring i:

-      artroskopisk kirurgi i kne- og skulder.

-      Protesekirurgi i hofte og kne

-      Fot- og ankelkirurgi.

-      Enkel traumatologi inkludert blant annet hoftebrudd, ankelbrudd, håndleddsbrudd, skulderfracturer samt chirurgia minor.

 Avdelingen har avtale om 1 gjennomstrømmingsstilling i Helse Bergen med rotasjon mellom OT Klinikk/Haukeland Universitetssykehus og Kysthospitalet i Hagavik. Haraldsplass og Helse Bergen har inngått egen avtale («Fagavtale om spesialiseringsperiode for lege i spesialisering (LIS) mellom Helseforetak.») som spesifiserer hvilke læringsmål som er forventet delvis, eller fullstendig oppfylt under oppholdet. LIS gjennomfører i hovedsak denne delen av utdanningen mot slutten av utdanningen.

Vi vurderer at LIS3 vil kunne oppnå følgende læringsmål i sin helhet ved HDS: LM 1-6, 15, 25-49, 52, 55-58, 73, 74, 80, 82.

Det vil i enkelte tilfeller være mulig å oppnå ytterligere læringsmål her, men på de resterende læringsmål er det inngått avtale med Helse Bergen – nevnt annet sted i dette dokumentet.

Avdelingen har nært samarbeid med følgende avdelinger på HDS:
1: Kirurgisk avdeling
a) Gastroenterologi
b) Urologi
c) Generell kirurgi
d) LIS 1-3 ved Ortopedisk avdeling deltar i felles vaktordning ved kirurgisk klinikk. LiS1 tilstede på natt i ukedager. LIS3 fungerer som forvakt og har tilstedevakt om natten i helgene.

2: Anestesiavdeling

3: Intensivavdeling med postoperativ observasjon

4: Operasjonsavdeling
a) Totalt 5 operasjonsstuer
i. 2 ortopediske
ii. 2 kirurgiske
iii. 1 felles stue til mindre kirurgi
Det foregår i tillegg dagkirurgisk behandling på to egne stuer hvor ortopedisk avdeling disponerer èn av disse hver dag .


5: Rehabiliteringsavdeling
a) Fysioterapi
b) Ergoterapi

6. Avdeling for merkantile tjenester

7: Radiologisk avdeling
a) Vanlig røntgen
b) MR
c) CT
d) Ultralyd

8:Medisinsk avdeling

a) Geriatrisk seksjon: Avdelingen har nylig fått dedikert ortogeriater som deltar i visitt 4 dager i uken.

b) Infeksjonsmedisin: Samarbeid med infeksjonsmedisinere ved ortopediske infeksjoner

Ortopedisk avdeling, kirurgisk avdeling, anestesiologisk avdeling og operasjonsavdelingen ligger alle under av Kirurgisk Klinikk.

Introduksjon for nye LIS


Nye LIS gjennomfører program for nyansatte HDS og får spesifikk opplæring i IKT-systemer ut fra tidligere kunnskap og behov. Initialt tett supervisjon med følgevakter og hospitering i poliklinikk og operasjoner. Progresjon mot mer selvstendig virksomhet avgjøres ut fra individuell vurdering og tidligere erfaring/kompetanse.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling


Ved ansettelse vil alle LIS få tildelt en veileder som er spesialist i faget. Man jobber med å få alle veiledere og potensielle veiledere gjennom et eget veilederkurs i regi av Helse Vest. Veileder vil være ansvarlig for den kontinuerlig individuelle veiledningen. Det legges til rette for fortløpende oppfølging av og bistand til LIS i de konkrete arbeidssituasjoner (supervisjon) – alle overleger i avdelingen deltar i dette. For å sikre at LIS gradvis skal kunne arbeide mer selvstendig vil det gjennomføres regelmessige kompetansevurderinger av LIS i sentrale fagområder. Det er lagt opp til at det settes av 1 time hver måned til individuell veiledning i tillegg til daglig supervisjon. Forberedelse og innholdet i de planlagte og regelmessige veiledningssamtalene vil fortløpende dokumenteres i kompetanseportalen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål:


Kandidaten dokumenterer sin progresjon av Læringsaktiviteter i Kompetanseportalen som etter vurdering av veileder sendes til avdelingsleder for godkjenning. LIS får jevnlig kompetansevurdering av veileder. Det legges til rette for gode læringsarenaer og at LIS utdanningen integreres i driften, inkludert avsatt tid til veiledning og fordypning. Ferdighetstrening og simulering er etablert og videreutvikles som et komplement til tradisjonell klinisk læring.

Vurdering av hvorvidt kandidaten har oppnådd læringsmål skjer av veilder og i evalueringskollegium. Evalueringskollegiet består av utdanningsansvarlig overlege, avdelingsoverlege og seksjonsoverleger for ortopediske seksjoner og gjennomføres en gang i halvåret. Tilbakemelding til LIS etter dette møtet skjer via veileder.

Teoretisk undervisning


Avdelingen har fast nasjonal fellesundervisning 30 min per uke onsdager 7.30-8.00 og felles undervisning med Helse Bergen 30 min tirsdag og torsdag 8.00-8.30. Det er avsatt tid til internundervisning på HDS annenhver fredag 12.30-15.30. Undervisning skjer delvis sammen med kirurgisk og anestesiologisk avdeling og består av en kombinasjon av forelesninger, workshops, klinisk/teknisk simulering og gjennomgang av forskningsartikler og NPE-saker.

Felles kompetansemål (FKM)


FKM er på Haraldsplass planlagt med interne og eksterne kurs og undervisning for å oppnå læringsmålene. I tillegg samarbeider vi med Helse Bergen om flere av kompetansemålene for felles kurs / undervisning. LIS skal delta i kvalitetssikring- / forbedring- / pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset eller i klinikken, og det vil bli laget en oversikt over aktuelle oppgaver, samt mulighet for selv å foreslå egne kvalitetsforbedringsprosjekt.

Gruppeveiledning vil kunne inngå som en del av spesialistutdanningen og vil ha hovedfokus på innholdet i de felles kompetansemålene (FKM).

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege


Utdanningsansvarlig overlege (UAO) har frigjort 20% stilling for å ivareta utdanning i ortopedisk kirurgi. I tillegg er det opprettet et utdanningsutvalg bestående av UAO, avdelingsoverlege og LIS3-representant. Kirurgisk klinikk har i tillegg et undervisningsutvalg bestående av overlege fra hver avdeling i klinikken som planlegger fellesundervisning (annenhver fredag) og grenundervisning for sine respektive avdelinger. Disse planlegger også felles undervisning nasjonalt og sammen med Helse Bergen.


Forskning


Det bedrives forskning innenfor kne- og skulderskader ved ortopedisk avdeling med veilederkompetanse innenfor disse fagområdene. Klinikken har etablert system for elektronisk datafangst i sine standardiserte pasientforløp som medfører gode forutsetninger for å starte opp ytterligere kliniske studier.

Individuell utdanningsplan


Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering og ferdighetstrening


Se punkt over under teoretisk undervisning. HDS har et samarbeidsavtale med Helse Bergen om å benytte Haukeland sitt senter for simulering og ferdighetstrening. Det gjennomføres også ulike kliniske simuleringer internt i sykehuset for å heve både individuell kompetanse og samhandling i forskjellige kliniske scenario.

Tillitsvalgte


LIS har hovedtillitsvalgt for HDS og lokal tillitsvalgt i klinikken som ivaretar arbeidstakerens interesser og som medvirker ved ansettelser og omstilling.

Kontakt​


Kontakt avdelingsoverlege for ortopedisk kirurgi.

Spesialitet: Radiologi 

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten


Haraldsplass Diakonale Sykehus AS (HDS) er en del av spesialisthelsetjenesten og et av de største private ideelle sykehusene i Norge. Vi er lokalsykehus i indremedisin for 147 000 innbyggere i Bergenhus, Åsane og Arna bydel i Bergen, og for kommunene i Nordhordland og Gulen. Sykehuset har ca. 1000 ansatte fordelt på ca. 670 årsverk. HDS tar imot alle medisinske pasienter i sitt opptaksområde og har en avtalt funksjonsfordeling med Haukeland Universitetssykehus innen øyeblikkelig ortopediske pasienter.

Medisinske klinikk ved HDS har følgende avdelinger:


Akuttmottak og observasjon
Intensiv Postoperativ Overvåkning (MIPO)
Medisin 2 Generell medisinsk avdeling har ansvar for utredning og behandling av pasienter med ulike indremedisinske sykdommer I  tillegg tilbyr avdelingen spesialisert geriatrisk behandling for innbyggere i Hordaland, innen akuttgeriatri og elektiv geriatri. 
Medisin 3 Hjerte/lunge avdeling for akutt medisinsk pasienter
Poliklinikker innen sykehusets fagområder
Kirurgiske klinikk ved HDS har følgende avdelinger:
Kirurgisk – ortopedisk avdeling (gastro (med bl. a.  colon cancer kirurgi, brokkirurgi), plastikkirurgi, ortopedi og urologi)
Dagkirurgisk enhet
Poliklinikker
 

Klinikk for medisinsk Diagnostikk og Fellestjenester (KDF) har blant annet følgende avdelinger:
Rehabiliteringstjenester
Avdelingen består av ergoterapi, fysioterapi, sosionom og rehabiliteringsteam, samt klinisk ernæring og logopedi
Laboratoriet
Radiologisk avdeling
 

Radiologisk avdelingen har en 1.5T MR, 2 CT, en ultralyd, to konvensjonell røntgen og en gjennomlysnings lab.  Vi utførte i underkant av 30000 undersøkelser i snitt de tre siste årene. Om lag 60% inneliggende, ca. 36% intern polikliniske og ca. 4% eksterne polikliniske (for det meste MR hode for geriatrisk poliklinikk, samt enkelte spesial undersøkelser som ikke kan gjennomføre på private institutter, f. eks for pas på MR med pacemaker). 

Fordelingen på modalitet var ila de siste årene: konvensjonell radiografi ca. 55-60%; CT ca. 25%; MR 9-12%; UL 8-10%. I tillegg vurderes flere hundre teleradiologi undersøkelser, hovedsakelig innenfor muskelskjelett, men også for lungemedisin og gastrokirurgi.

Hele avdelingen er samlet på en etasje, bortsett fra CT i akuttmottak. Alle overleger og LIS har egne kontorer like ved avdelingen. Overleger er tilgjengelig for felles faglige diskusjoner og opplæring av LIS. Avdelingens innretning støtter derfor en mester-svenn opplæring og overleger er lett tilgjengelig ved behov.

Radiologisk avdeling har 7 overlege stillinger, hvorav 1 er ledig for øyeblikket.  Det er per i dag 30 ansatte ved avdelingen avdelingsleder, 7 radiologer, 20 radiografer og 3 merkantile.

 

Vaktordning

Avdeling har en 6-delt vakt for overlegene, men dette vil øke til 7-delt når ledig stilling er besatt (ila 2023). LIS vil delta i 8-delt plan, og dermed gå vakter sammen med overleger.


LIS og overleger har tilstedevakt fra 07.30 til 19.30 hverdager, 08 til 14, på lørdager, og 12 til 16 på søndager. Ellers er det hjemmevakt / beredskap, med mulighet for å benytte seg av hjemme arbeidsstasjon ved uttrykning. LIS gjennomfører alle prosedyrer, alle vurderinger av henvisninger og beskrivelser som gjennomføres på inneliggende pasienter den dagen/helgen i henhold til progresjon av utdanningsløpet. Det er under tett supervisjon av overlegen/bakvakten.

 

Beskrivelse av utdanningsløpene og læringsarenaer

HDS tilbyr en stor del av RAD læringsmål i nesten alle radiologiske fagområder, med unntak av barneradiologi og brystdiagnostikk. I andre fagfelt kan man tilby delvis opplæring eller neste full opplæring.  De LMA som ikke kan oppnår lokalt, tilbys i tett samarbeid med Radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). Om lag 3-4års tjeneste tilbys ved HDS med fokus på generell radiologi. Med det menes utredning og oppfølging av onkologiske pasienter, oppfølging av ortopediske pasienter, akutt radiologi og utredning av ø-hjelps tilstander, inklusiv trombolyse forløp og vurdering av akutte slag pasienter, primær cancer utredning og staging og cancer oppfølgings CT og MR undersøkelser (inklusive enkelte kontroller etter hjernekirurgi), diagnostikk pre-operative og post-operative muskelskjelett radiologi (konvensjonell radiologi, men også  MAR CT og  MR), CT hjerte diagnostikk, biopsier og drenasjer

 

For undervisningsløpet generelt for LIS er det planlagt
​ År 1: fullføre RAD-LMA i basis thorax og abdomen, nevro og msk for vakt


År 2: oppfylle LMA videre i fagfeltene thorax, abdomen, msk, nevro, samt intervensjoner

År3: starte med MR, alle områder, delta aktivt på MDT for CT colon, beherske kompliserte CT undersøkelser

År 4: fokusere på videre MR i alle områder, lære seg CT korangiografi

År 5: forberede seg på å stå mest mulig på egne ben.

 

I løpet av tiden ved HDS skal LIS ha fått en stor erfaring og bredde i ultralyd, konvensjonell røntgen og CT. De skal ha utført ultralyd veiledede punksjoner/biopsier i lever og ha utført abscessdrenasjer, og hvis interesse nefrostomier. De skal ha fått en oversikt over de vanligste MR undersøkelser (MRCP, tynntarm, lever, muskels-skjelett, kolumna og infarkt utredning). De skal også ha blitt rutinerte i å holde demonstrasjoner, gjøre riktige prioriteringer og planlegge pasientforløp for radiologisk utredning.


Eksterne læringsarena

LIS skal innom HUS for spesielt traumeradiologi, barneradiologi, intervensjonsradiologi og deler av nevroradiologi. Disse LMA skal oppfylles ved HUS ila maksimalt 18måneder.  Det er inngått egen spesifisert avtale med Radiologisk avdeling HUS om dette (se egen avtale).

 

Generell introduksjon av nye LIS

 Uke 1: omvising på avdeling, opplæring i RIS-PACS systemet, samt DIPS.  Få anbefalinger om relevant basis litteratur og bøker. Observere/sitte med vakthavende radiolog den første uken.

Uke 2-3: begynne å beskrive konvensjonelle thorax og skjelett undersøkelser.

Uke 4-6: opplæring på UL. Skal læres opp av radiologer på UL, får anbefaling om relevant litteratur. Skal i løpet av perioden begynne å gjøre undersøkelsene under supervisjon. Må lære seg UL urinveier, galleveier/lever, pancreas, UL av dype vene tromboser, scrotum, og ascites og pleuradrenasjer.

Uke 7-9: CT opplæring. Får anbefalt relevant litteratur. Lærer seg å forstå CT anatomi, hvordan tolke funn og betydningen av kontrastfaser og forskjellige level-vindu bilder. Må lære seg å tolke lungeemboli bilder, og infeksjoner og kjenne igjen fri luft, blødninger, aneurysmer, disseksjoner og evt. andre tilstander som krever rask oppfølging.

Uke 10-12: gjenta alle elementer fra de første 9 ukene, og forberede seg på kunne jobbe mer selvstendig. I tillegg bli kjent med gjennomlysningsaperturen og de undersøkelser man gjør her.​
Begynner å gå «dagvakter» med vaktcalling frem til 19.30 fra 3.måned til 6.måned. Tar primæransvaret for beredskap på natt etter 6mnd.

 

Supervisjon, veiledning og kompetansevurdering

HDS sin LIS kandidat vil få en personlig veileder for radiologi spesialistutdanningen, og første møte blir holdt innen 14 dager. Det er mye tid til supervisjon da HDS kun har en LIS. Det er planlagt jevnlige møter (ca. 60-90min hver måned) til å gjennomgå fulførte læringsmål. Disse vil bli godkjent fortløpende og vil bli gjort av utdanningsansvarlig radiolog. LIS vil bli vurdert i vurderingskollegium og man vil bruke Mini-CEX (optimalisert for radiologi) som verktøy for semistrukturert vurdering av LISen. LIS får alltid sin fordypning 8t annen hver uke som en hel dag. 

 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål


Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen, og vurderingen gjøres både av veileder, supervisør og vurderingskollegium (mål om minst årlig for alle kandidater). Kandidaten diskuterer det enkelte læringsmål med supervisør og veileder, før det sendes til endelig godkjenning. Gjennom regelmessig veiledning og deltakelse i vurderingskollegium, sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål.

 

Teoretisk undervisning


Den formelle undervisningen gjøres delvis sammen med Radiologisk avdeling HUS, der vi har anledning til å delta mandag, tirsdag og fredag 11.00-11.30. I dette samarbeidet forplikter vi oss til å selv holde undervisning på HUS hver 10.uke, og på denne måten opprettholder overleger ved HDS kontakten med ett større fagmiljø.

Rotasjon av felles undervisning med og ansvarlige seksjoner er: Thorax, Mammo, Nuklær medisin, Kar/uroseksjonen, Ortopedi seksjonen, Gastro seksjonen, Nevro seksjonen, Barneradiologi, Medisinsk Fysikk og Haraldsplass.

I tillegg er det kasusundervisning 30 min hver onsdag, fra kl. 11.15, lokalt på vår radiologisk avdeling.

 Det er satt opp slik at overlegen som har helgevakt har undervisningen torsdag.  Dette sørger for en lavere «utgått» prosent, da man alltid er klar over når man har helgevakt. Undervisningen på onsdagen fordeles jevnt blant overleger av utdanningsutvalget.  Mesteparten av undervisning som ble gjennomført ble holdt av overleger. Årlig estimat er om lag 70 t/år som blir gjennomført.

 

Felles kompetansemål (FKM)


Felles kompetansemål dekkes inn av bla. a. et regionalt basiskurs i FKM i regi av Regionalt utdanningsutvalg i Helse Vest, samt av interne gruppeveiledninger. 

Avdelingen har en forskningsaktiv overlege. Denne bidrar inn i veiledning som dekker læringsmål relatert til forskning og til dels kunnskapshåndtering, spesielt i forbindelse med evidensbasert tilnærming til lokal forbedringsarbeid og i Helse-Vest felles prosedyre gruppe.
LIS skal delta i kvalitetssikring-/forbedrings-/pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på avdelingen, og melder i samarbeid med veileder inn hvilket prosjekt hun/han deltar i som obligatorisk forbedringsoppgave. Teoretisk støtte til dette vil gis via det regionale basiskurset i FKM, som dekker assosierte læringsmål. 
Læringsmål som angår kommunikasjon, vil dekkes både i klinisk praksis og individuell veiledning ved veileder, samt at klinikken jobber med å utvikle interne kommunikasjonskurs basert på 4 gode vaner.
 

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege


Består av to erfarne overleger og den ene LIS. Per i dag er ingen LIS ansatt hos oss.

 

Forskning

LIS skal i løpet av utdanningsperioden aktivt delta i enten et internt kvalitetssikringsprosjekt eller være medansvarlig/hovedansvarlig for et forskningsprosjekt. Arbeidet skal inneholde å utarbeide prosjektprotokoll/forskningsprotokoll (lese og forstå og vurdere hypoteser), sette seg i gjeldende lovverk og ivareta forskningsetiske problemstillinger.

For øvrig bidrar avdelingen med beskrivelser av bilder og veiledning i forskningsaktivitet sammen med geriatere, gastrokirurger og ortopeder.  LIS har mulighet til å involvere seg i forskning ved Haraldsplass.

Kritisk artikkelgjennomgang vil utgjøre deler av internundervisningen. Hvis LIS er interessert, vil hun/han bli tilbudt mulighet til å delta i eget PhD prosjekt utgående fra radiologisk avdeling. Det er 1 lege med PhD ved avdelingen, som også er aktivt involvert i prosjekter med ortopeder og kardiologer.

Utenom sommeravvikling holdes det en forskningslunsj hver måned, der PhD kandidater presenterer sitt arbeid, LIS blir oppfordret til å delta på dette.​

 


Individuell utdanningsplan


Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

 

Simulering og ferdighetstrening


​Vi har fra 2022 egen simuleringslab som driftes i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg avvikles det allerede halvårlige AHLR-simulering og månedlig trombolysesimulering.​

 

Tillitsvalgte


Siden vi bare har en LIS er hovedtillitsvalgt for LIS ved huset den som er ansvarlig for den radiologiske kandidaten. ​

 

Kontakt


Utdanningsansvarlig og fagansvarlig overlege: Anagha P. Parkar​

 

 

Sist oppdatert 02.10.2023