En gruppe bygninger med trær i front

Årsrapport 2023

Om oss

– Sykehuset ønsker at pasienter, pårørende, samarbeidsparter, medarbeidere og studenter gjennom våre holdninger skal oppleve kompetanse med hjertevarme.

 

Nøkkeltall for 2023 

1289 ansatte

764 netto månedsverk 

2413 døgnopphold (elektive)

9596 døgnopphold (ØH)

4053 dagopphold (elektive og ØH)

6079 operasjoner totalt

47 417 polikliniske konsultasjoner

2 059 445 laboratorietjenester (antall analyser utført)

1250 MNOK i omsetning

Om Haraldsplass diakonale sykehus

 

– Sykehuset ønsker at pasienter, pårørende, samarbeidsparter, medarbeidere og studenter gjennom våre holdninger skal oppleve kompetanse med hjertevarme.

 

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store ideelle sykehus i Norge (de andre to er Lovisenberg og Diakonhjemmet). Vi er lokalsykehus i indremedisin for bydelene Åsane, Arna og Bergenhus, samt Samnanger, Gulen og kommunene i Nordhordland.

Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet. Vi har spesialkompetanse innen geriatri, og tar imot henvisninger til planlagt behandling innenfor utvalgte medisinske, kirurgiske og ortopediske områder. Vi har øyeblikkelig hjelp funksjon innen indremedisin, kirurgi og ortopedi.

Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF, og har et godt og tett samarbeid med Helse Bergen. alle de 18 kommunene i opptaksområdet, samt de andre ideelle aktørene som driver spesialisthelsetjenester i bergensområdet.

Formål

Haraldsplass diakonale sykehus er et ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten med tilbud innen medisin og kirurgi. Sykehuset har ansvar for akutt indremedisin for utvalgte geografiske områder, og er blant de fremste på utvalgte kirurgiske fagområder. Sykehuset har utstrakt dag- og poliklinisk virksomhet innenfor utvalgte fagområder. 

Visjon

Vi ønsker å bidra til bedre helse og livsmestring for våre pasienter og pårørende.

Verdibasert sykehus

Vi ønsker at pasienter, pårørende, samarbeidsparter, medarbeidere og studenter gjennom våre holdninger skal oppleve kompetanse med hjertevarme. Det som gir et diakonalt sykehus en identitet er blant annet et kontinuerlig arbeid knyttet til verdispørsmål, etisk refleksjon og holdninger. Sykehusets verdier er:
• Kompetent
• Respektfull
• Samhandlende
• Medmenneskelig

Forskning

Forskning er en integrert og definert del av sykehusets kliniske virksomhet. Haraldsplass diakonale sykehus har som mål at forskningen skal:
• føre til et utviklende fagmiljø og ny kunnskap til beste for pasientene innenfor forebygging, diagnostikk, behandling, pleie og lindring.
• utføres i henhold til lovmessige og etiske kvalitetskrav.
• implementeres i våre rutiner og bli brukt i pasientbehandling ved sykehuset.

Sykehusets klinikker

Klinikk for medisinsk diagnostikk og fellestjenester (KDF)

Haraldsplass diakonale sykehus har alle de servicefunksjoner som kreves i dagens sykehus: laboratorium, radiologisk avdeling, avdeling for rehabiliteringstjenester (som innbefatter fysioterapi, ergoterapi, sosionomer m.fl.), prest samt støttetjenester som merkantile, teknisk infrastruktur, medisinsk teknikk, renhold, logistikk, kjøkken, kantine og avdeling for frivillige.

Kirurgisk klinikk

Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen kirurgi og ortopedi. Klinikken tar imot både øyeblikkelig hjelp og elektive pasienter (pasienter fra venteliste). Klinikken har et høyt fokus på dagkirurgi, men er også tilknyttet en moderne døgnavdeling. Kirurgisk avdeling yter tjenester innen gastrokirurgi, urologi, brokkirurgi og plastikkirurgi. Ortopedisk avdeling yter tjenester innen skulder, hofte, fot og kne kirurgi. Klinikken gjennomførte totalt 6079 operasjoner i 2023. 

Medisinsk klinikk 

Medisinsk klinikk har lokalsykehusansvar for akutt indremedisin for bydelene Åsane, Arna og Bergenhus, samt Samnanger, Gulen og kommunene i Nordhordland. Vi har også en geriatrisk avdeling med tilbud til pasienter i hele regionen samt Sunniva palliativt team som tilbyr en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til pasienter i en palliativ fase. Klinikken har poliklinisk virksomhet innen fordøyelsessykdommer, hjerte- og lungesykdommer, hormon- og nyresykdommer, hematologi, geriatri, slag og lindrende behandling. 

Hva betyr det å være et ideelt sykehus? 

Som ideell virksomhet er Haraldsplass Diakonale Sykehus AS en non-profitt-organisasjon. Dette betyr at eventuelle økonomiske overskudd ikke tas ut av eiere, men tilbakeføres uavkortet for å tjene sykehusets formål.

Premissleverandør

Historisk sett har de ideelle non-profitt aktørene vært premissleverandører for utviklingen av velferdssamfunnet – før det offentlige og de kommersielle aktørene kom på banen. Etter hvert har de ideelle også fått en rolle som positiv utfordrer og leverandør til det offentlige tilbudet.

Utfyller det offentliges tilbud. Det er et historisk partnerskap mellom offentlig og ideell virksomhet.

Siden begynnelsen av det 20. århundre, før oppbyggingen av den moderne velferdsstaten, var de ideelle aktørene pionerorganisasjoner innen opprettelse og drift av helse, velferd og omsorgstjenester til befolkningen.

Gjennom mange tiår har virksomhetene vært drevet som et nødvendig, anerkjent og integrert ledd i det offentlige tjenestetilbudet, og med et langsiktig perspektiv for virksomheten. Ideelle sykehus står i dag for en vesentlig del av verdiskapingen og tjenestetilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge. Det bygges systematisk kompetanse og ideelle spiller en aktiv rolle i styrking av samarbeid og tjenestetilbud mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i kommunene.

Sist oppdatert 11.03.2024