Et tre med blader

Årsrapport 2023

Samfunnsansvar og bærekraft

Samfunnsansvar er en naturlig del av vår virksomhet, og handler om hvordan vi som en del av spesialisthelsetjenesten løser vårt samfunnsoppdrag i samspill med andre, og hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn.

Vi har en forpliktelse overfor samfunnet i å forvalte disse ressursene på en bærekraftig måte. Styret (lenke til styret) har det overordnede ansvaret for å påse at virksomheten oppfyller gjeldende føringer og krav til samfunnsansvar.

HDS as følger lover og sentrale føringer innenfor samfunnsansvarsområdet, blant annet gjennom etiske retningslinjer for alle ansatte, tilrettelagt for varsling av uønskede eller kritikkverdige forhold, arbeid med spesialisthelsetjenestens klima- og miljømål (utvalgte av FNs bærekraftsmål), regnskapsloven, aksjeloven, og åpenhetsloven.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt, og en plikt til å gjennomføre blant annet aktsomhetsvurderinger for å avdekke eventuelle brudd på grunnleggende menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold i egen verdikjeden. 

Klima og miljø

Haraldsplass diakonale sykehus er en døgnkontinuerlig arbeidsplass med høy aktivitet og over 1200 ansatte. Helse- og omsorgssektoren er en viktig del av det norske samfunnet og en vesentlig andel av den offentlige sektor, og utgjør ca. 5 % av landets totale klimautslipp. Haraldsplass har forpliktet seg til å kontinuerlig forbedre vår miljøprestasjon.

Et bærekraftig sykehus vil si at vi stadig arbeider for å redusere vårt eget klimafotavtrykk. Dette innebærer en bærekraftig drift som utnytter ressurser på beste mulige måte både økonomisk, for miljøet og med mest mulig helsegevinst.

Viktige innsatsområder for helsetjenestens klimapåvirkning er å sørge for energieffektive bygg, reduksjon i direkte utslipp av klimagasser, og reduksjon av CO2-utslipp gjennom bevisste innkjøp. Sykehuset deltar i et regionalt samarbeid for klima og miljø i Helse Vest, hvor hensikten er å strukturere og samordne arbeidet med miljø- og bærekraft i helseforetakene for å fremme god helse og redusere klimautslipp gjennom miljøvennlig drift.

Sykehuset har tidligere vært miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden. På grunn av en omlegging i det regionale og nasjonale samarbeidet på klima og miljø i spesialisthelsetjenesten besluttet sykehuset å gå ut av denne sertifiseringen i 2021. Sykehuset har i 2023 besluttet at vi ønsker igjen å bli miljø sertifisert og er i 2024 i gang med arbeidet med å få dette til. Det skal nedsettes intern arbeidsgruppe for å sikre at dette blir fulgt opp og sykehuset har som målsetning å bli sertifisert i 2024/25.

Sist oppdatert 11.03.2024