Brukerutvalget

Haraldsplass Diakonale Sykehus sitt brukerutvalg skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene på sykehuset.

Brukerutvalget er oppnevnt av styret ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret ved sykehuset i brukerrelaterte spørsmål. Brukerutvalget er sammensatt av medlemmer fra ulike bruker- og pasientorganisasjoner: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Fylkeseldrerådet og Kreftforeningen.

 

Brukerutvalgets oppgaver

Brukerutvalget skal fremme saker av betydning for pasienter og pårørende. Brukerutvalget skal bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter til utvalg og prosjektgrupper. Det er nødvendig at brukerrepresentantene blir gitt mulighet til å delta på samhandlingsarenaer i omstillingsprosjekt som vedrører etablering og endring av pasienttilbud, og i saker som vedrører universell utforming og pasientinformasjon.

Brukerutvalget skal ta utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter samt interne retningslinjer som er relatert til pasientenes og pårørendes rolle i sykehuset.

Hovedoppgaver

 • Å bidra til gjensidig tillit og forståelse mellom pasienter, pårørende og sykehus
 • Å holde seg orientert om brukerrettigheter og plikter, og medvirke til å spre kunnskap om slike rettigheter og plikter
 • Å følge med på at kravene i pasientrettighetsloven blir fulgt opp
 • Å følge opp hvordan sykehuset ivaretar informasjonen om pasientrettigheter
 • Å være oppmerksom på krav i oppdrag- og styringsdokument som vedrører pasienter og pårørende
 • Å holde seg oppdatert i forhold til budsjettsituasjonen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Å foreslå representanter til utvalg/prosjektgrupper
 • Å informere om brukerutvalget sin virksomhet

Brukerutvalgets mandat

 1. Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til pasienter og pårørende.
 2. Brukerutvalget skal være fora for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende om erfaringer med sykehuset sine tjenester.
 3. Brukerutvalget skal være samarbeidsfora mellom sykehuset og pasientorganisasjoner.
 4. Brukerutvalget skal bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter til utvalg og prosjektgrupper.
 5. Brukerutvalget skal ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker).

Sammensetning og konstituering

Oppnevning

Etter forslag fra organisasjonene oppnevner styret ved Haraldsplass Diakonale Sykehus medlemmer til brukerutvalget. Brukerutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som oppnevnes for 2 år om gangen. Funksjonsperioden skal gå fra januar til januar 2 år etter. For å få kontinuitet i brukerutvalget, oppnevnes representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) et år, mens representanter fra Fylkeseldrerådet og Kreftforeningen oppnevnes året etter.

Sammensetting

FFO: 3 faste representanter + nummererte vararepresentanter

SAFO: 2 representanter + nummererte vararepresentanter

Fylkeseldrerådet: 1 representant + 1 vararepresentant

Kreftforeningen: 1 representant + 1 vararepresentan

Nasjonalforeningen for folkehelsen: 1 representant

Brukerutvalgets representanter

Representanter i Brukerutvalget 2019

 • Jorund Stellberg, SAFO Vest – Leder

 • Lian, Cing Lek, SAFO Vest

 • Jan Elvøy, FFO Hordaland – Nestleder

 • Per Ole Eide, FFO Hordaland

 • Laila Grosvold Nygård, FFO Hordaland

 • Gunda Falao Sparre, Hordaland Fylkeseldreråd

 • Jörg Hänicke, Kreftforeningen

 • Ingvild Tjønn Hansen, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fra administrasjonen

 • Petter Thornam, fagdirektør

 • Mette Aspevik, rådgiver

 Vararepresentanter

 • Harald Norheim, SAFO Vest

 • Per Ole Eide, FFO Hordaland

 • Erling Jacobsen, FFO Hordaland

 • Odd Himle, Hordaland fylkeseldreråd

 • Nils Haugland, Kreftforeningen


Brukerutvalget

Brukerutvalget, her sammen med sykehusets administrerende direktør og fagdirektør. Fra venstre; Adm. direktør Kjerstin Fyllingen, Ingvild Tjønn Hansen (Nasjonalforeningen for folkehelsen), Jan Elvøy (FFO Hordaland), Gunda Falao Sparre (Hordaland Fylkeseldreråd), Jörg Hänicke (Kreftforeningen), Jorund Stellberg (SAFO Vest), Lian Cing Lek (SAFO Vest) og fagdirektør Petter Thornam. Per-Ole Eide (FFO Hordaland) og Laila Grosvold Nygård (FFO Hordaland) var ikke til stede da bildet ble tatt.


Møteplan

Datoer for møter i Brukerutvalget i 2020:

 • Mandag 20. januar
 • Mandag 11. mai
 • Mandag 22. juni
 • Mandag 31. august
 • Mandag 05. oktober
 • Mandag 07. desember

Alle møter er fra kl. 11:00 – 14:00 med unntak av møtet i desember, som er fra kl. 10:00 – 12:00

Møtene gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret (LMS) - Møterom 1

Grunnet koronasituasjonen har brukerutvalget vært nødt til å endre på vårens møtedatoer, og gjennomføringen av brukerutvalgsmøtet har foreløpig vært i form av telefonkonferanse 

Møtereferat

Referater fra møter i 2020:

Referat fra brukerutvalget 02.11.2020

Referat fra brukerutvalget 31.08.2020

Referat fra brukerutvalget 22.06.2020

Referat fra brukerutvalget 11.05.2020

Referat fra brukerutvalget 20.01.2020

Referater fra møter i 2019:

Referat fra brukerutvalget 09.12.2019

Referat fra brukerutvalget 11.11.2019

Referat fra brukerutvalget 16.09.2019

Referat fra brukerutvalget 13.05.2019

Referat fra brukerutvalget 25.03.2019

Referat fra brukerutvalget 28.01.2019

Referater fra møter i 2018:

Referat fra brukerutvalget 10.12.2018

Referat fra brukerutvalget 12.11.2018

Referat fra brukerutvalget 10.09.2018

Referat fra brukerutvalget 28.05.2018

Referat fra brukerutvalget 19.03.2018

Referat fra brukerutvalget 29.01.2018

Referater fra møter i 2017:

Referat fra brukerutvalget 15.12.2017

Referat fra brukerutvalget 04.09.2017

Referat fra brukerutvalget 29.05.2017

Årsmeldinger

Årsmelding 2014

Årsmelding 2015

Årsmelding 2016

Årsmelding 2017

Årsmelding 2018

Årsmelding 2019

Årsmelding 2020

Eldre årsmeldinger kan fås på forespørsel.

Fant du det du lette etter?