En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Brukerutvalget

Haraldsplass diakonale Sykehus sitt brukerutvalg skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene på sykehuset.

Brukerutvalget er oppnevnt av styret ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret ved sykehuset i brukerrelaterte spørsmål. Brukerutvalget er sammensatt av medlemmer fra ulike bruker- og pasientorganisasjoner: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Fylkeseldrerådet og Kreftforeningen. ​

Brukerutvalget skal fremme saker av betydning for pasienter og pårørende. Skal bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter til utvalg og prosjektgrupper. Det er nødvendig at brukerrepresentantene blir gitt mulighet til å delta på samhandlingsarenaer i omstillingsprosjekt som vedrører etablering og endring av pasienttilbud, og i saker som vedrører universell utforming og pasientinformasjon.

Brukerutvalget skal ta utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter samt interne retningslinjer som er relatert til pasientenes og pårørendes rolle i sykehuset.

Hovedoppgaver

 • Å bidra til gjensidig tillit og forståelse mellom pasienter, pårørende og sykehus
 • Å holde seg orientert om brukerrettigheter og plikter, og medvirke til å spre kunnskap om slike rettigheter og plikter
 • Å følge med på at kravene i pasientrettighetsloven blir fulgt opp
 • Å følge opp hvordan sykehuset ivaretar informasjonen om pasientrettigheter
 • Å være oppmerksom på krav i oppdrag- og styringsdokument som vedrører pasienter og pårørende
 • Å holde seg oppdatert i forhold til budsjettsituasjonen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Å foreslå representanter til utvalg/prosjektgrupper
 • Å informere om brukerutvalget sin virksomhet

 1. Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til pasienter og pårørende.
 2. Brukerutvalget skal være fora for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende om erfaringer med sykehuset sine tjenester.
 3. Brukerutvalget skal være samarbeidsfora mellom sykehuset og pasientorganisasjoner.
 4. Brukerutvalget skal bidra med kompetanse i planarbeid, og foreslå brukerrepresentanter til utvalg og prosjektgrupper.
 5. Brukerutvalget skal ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker).

Oppnevning

Etter forslag fra organisasjonene oppnevner styret ved Haraldsplass Diakonale Sykehus medlemmer til brukerutvalget. Brukerutvalget skal ha syv medlemmer med varamedlemmer som oppnevnes for to år om gangen. Funksjonsperioden skal gå fra januar til januar to år etter. For å få kontinuitet i brukerutvalget, oppnevnes representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) et år, mens representanter fra Fylkeseldrerådet og Kreftforeningen oppnevnes året etter.

Sammensetting

FFO: 3 faste representanter + nummererte vararepresentanter

SAFO: 2 representanter + nummererte vararepresentanter

Fylkeseldrerådet: 1 representant + 1 vararepresentant

Kreftforeningen: 1 representant + 1 vararepresentan

Nasjonalforeningen for folkehelsen: 1 representant

Representanter i Brukerutv​alget 2021

 • Jan Elvøy, FFO Hordaland, LHL Bergen, leder      

 • Evy Knutsen, NFU Alver og Masfjorden, (SAFO), nestleder

 • Laila Grosvold Nygård, FFO Hordaland, Epilepsiforeningen i Bergen og Omegn 

 • Anna Klarise Nemtvedt, Kreftforeningen 

 • Turid Hagelsteen, FFO Hordaland, Hørselshemmedes Landsforbund, Bergen

 • Hans Henrik Tøsdal, Landsforeningen for Slagrammede Hordaland

 • Helga Bognø, Fylkeseldrerådet

 ​​​​Vararepr​esentanter

 • Bjarte Fosse - SAFO Vest

 • Rune Landsvik - FFO Hordaland, 1. vara

 • Ove Vestheim - FFO Hordaland, 2. vara

 • Eirik Hilland - FFO Hordaland, 3. vara

 • Martin Monrad Reigstad – Fylkeseldrerådet i Vestland

 • Nils Haugland - Kreftforeningen​

 • Vivian Lohman - Fylkeseldrerådet

​​​​Fra administrasjonen

 • Rebekka Ljosland, direktør for strategi og samhandling, rebekka.ljosland@haraldsplass.no, mobil: 92 65 58 58

 • ​Elena Sandgathe, rådgiver, elena.sandgathe@haraldsplass.no, mobil: 91 68 70 63

Datoer for møter i Brukerutvalget i 2024:

22. januar

18. mars

13. mai

26. august

30. september 

11. november

4. desember. 

Alle møter er fra kl. 10:00 – 14:00. 

 

 

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om telefontider, besøkstider, parkering, mattilbud, hvordan koble seg til internett og mer.
Praktisk informasjon
Flyfoto av en by
Sist oppdatert 20.03.2024